Buradasınız

OGRETIM ELEMANLARINI N ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDEKİ TEMEL İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE KULLANILABİLECEK TAMAMLAYICI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

VIEWS OF LECTURERS ON COMPLEMENTARY METHODS OF MEASUREMENT AND EVALUATION THAT CAN BE USED IN BASIC ENGLISH TEACHING AT UNIVERSITY LEVEL

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.2902
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine the ideas and opinions of lecturers on complementary measurement and evaluation methods which are used or can be used in teaching of Basic English at universities and provide possible suggestions. The method of the study was designed as a qualitative case study research model. Participants were determined through easy reachable sampling. The study population included 75 lecturers carrying out researches in the field of English and working in Fırat University, İnönü University and Cumhuriyet University. The samples were 53 lecturer reached from this population. The data were applied through the Likert-type questionnaire which was developed by the researchers and received expert opinions. Opinions of the lecturers on the process of complementary measurement and evaluation; the knowledge levels of the lecturers about complementary measurement and evaluation methods and the use of them were analyzed together with the frequencies and interpreted without taking the gender variable into account. The results of the study revealed that even though the lecturers who participated in the study are familiar with the complementary measurement and assessment methods, and additionally they believe in the importance and benefits of the complementary methods, paper-pencil method known as the classical method in measurement and evaluation is the most commonly used method. Crowded classes and limited time that can be argued as two main reasons the lecturers encounter during the process of complementary measurement and evaluation. Reluctance of students, lack of in-service training, students' unfamiliarity with the techniques of complementary measurement and evaluation take place as other reasons the lecturers face in applying complementary measurement and evaluation.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, öğretim elemanlarının üniversitelerde verilen temel İngilizce öğretiminde kullanılan ve kullanılabilecek tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki fikir ve görüşlerini belirlemek ve sonuçlar kapsamında olası öneriler sunmaktır. Bu araştırma nitel araştırma modellerinden durum çalışması olarak planlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu kolay ulaşılabilir örneklem yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Araştırmanın evreni, Fırat Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulları'nda görev yapan İngilizce öğretimi alanında çalışmalar yürüten toplam 75 öğretim elemanından oluşmaktadır. Örneklem ise bu evrenden ulaşılabilen 53 öğretim elemanıdır. Araştırmada veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen Likert türü anket aracılığıyla elde edilmiştir. Öğretim elemanlarının tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanımlarına ilişkin görüşleri, bu teknikler üzerindeki bilgi ve kullanım seviyeleri ve bu sürece ilişkin genel görüşleri, cinsiyet değişkeni dikkate alınmaksızın, frekansları ile analiz edilerek yorumlanmıştır. Araştırmanın sonunda çalışmaya katılan öğretim elemanlarının tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme teknikleri konusunda bilgili olmalarına ve bu tekniklerin etkinliklerine inanmalarına karşın, sınıflarında çoğunlukla klasik olarak tanımlanabilecek kâğıt-kalem tekniğinden faydalandıkları ortaya konmuştur. Tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme tekniklerinin kullanımına ilişkin sorunların başında kalabalık sınıflar ve kısıtlı zaman gösterilmiştir. Öğrenci isteksizliği, hizmet içi eğitim eksikliği, öğrencilerin bu tekniklere yabancı olmaları ise diğer sorunlardır.
953-968

REFERENCES

References: 

ADANALI Kamuran ve DOĞANAY Ahmet (2010). "Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretiminin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Açısından Değerlendirilmesi", Ç. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S:19 (1), s. 271- 292.
ALTMIŞDÖRT Gonca (2010). "Yabancı Dil Öğretiminde Nasıl Bir Ölçme-Değerlendirmeye Gerek Vardır", Kuramsal Eğitimbilim, S: 3 (2), s. 175- 200.
ANIL Duygu ve ACAR, Meltem (2008). "Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri", Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, S: 5 (2), s. 44 - 61.
ARDA Damla (2009). İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin 2005 Öğretim Programı Ekseninde Ölçme ve Değerlendirme Alanındaki Yeterlilik ve Görüşlerinin İncelenmesi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstabul.
AYDIN Selami (2000). "İngilizce Öğretiminde Uygulanan Testlerle İlgili Sorunlar ve Çözümler",
Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Dil Bilimi ve Dil Öğretimi Özel Sayısı, S:4 (1), s. 182 -192.
BAĞÇECİ Birsen ve YAŞAR Mehmet (2007). "Ortaöğretim Kurumlarında İngilizce Öğretimine İlişkin Öğrenci Görüşleri", Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S: 6(1), s. 9-16
BANOĞLU Canan (2009). "Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Alternatif Değerlendirme Yöntemlerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi",
http://www.oc.eab.org.tr/egtconf/pdfkitap/pdf778.pdf, 30 Ocak 2011 tarihli erişim.
BROWN H. Douglas (2000). Principles of Language Learning and Teaching, Fourth Edition. NY: Addison Wesley Longman, Inc.
CANDUR
Fati
h (2007). Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Öğretimi, Kullanılan Ölçme-Değerlendirme Yöntemleri ve Bu Yöntemlerin Öğretim Sürecindeki Önemi Hakkındaki Düşüncelerinin Belirlenmesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Akara.
ÇELEBİ Mustafa Durmuş (2006). "Türkiye'de Anadili Eğitimi ve Yabancı Dil Öğretimi", Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S: 2 (2), s. 285-307.
ÇELİK Duran (2000). Okullarda Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı?, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul.
ÇEPNİ Salih (2007). "Performansların Değerlendirilmesi" (Ed. Salih Çepi ve Emin Karip), Ölçme ve Değerlendirme, Pegem A Yayınları, Ankara, s. 193.239.
ÇINAR İkram (2007). "Ulusal Dil, Ana Dili ve Eğitim Dili". Eğitişim Dergisi, S: 15. http://www.egitisim.gen.tr/site/arsiv/49-15/258-ikram-ana-dili.html 2 Kasım,2010 tarihli erişim
DEMİRCAN Ömer (1988). Dünden Bugüne Türkiye 'de Yabancı Dil, Remzi Kitapevi, İstanbul.
DEMİREL Özcan (2002). Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı, PegemA Yayıncılık, Ankara.
DOĞANÇAY-AKTUNA Seran
(1998)
, "The Spread of English in Turkey and its Current Sociolinguistic Profile", Journal of Multilingual and Multicultural Development, S: 19 (1),
s. 23-39.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 7/1 Winter 2012
Öğretim Elemanlarının Üniversite Düzeyindeki Temel İngilizce...
967
ELHARRAR Yaniv
(2006)
. Theacher Assessment Practıces and Perceptıons: The Use of Alternative Assessment within the Quebec Educatıonal Reform, Universite du Quebec a
Montreal, Doktor Tezi, Canada. AAT NR23574.
İNÖZÜ Jülide,
TUYA
N Seden ve ÇAKIR SÜRMELİ Emine (2007), " Overcoming Affective Barriers for Continuous Language Learning", Asian EFL Journal, S:l.9 (4), s.1-11. http://www.asian-efl-journal.com/Dec_2007_)i&st&cs.php 1 Kasım, 2011 tarihli erişim.
KARİP Emin ( 2009). Ölçme ve Değerlendirme, Pegem Akademi, Ankara.
KEMERTAŞ İsmet (2003). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Birsen Yayınevi, İstanbul.
KENNEDY Graeme (1972). "Preferred Ways of Putting Things with İmplications for Language". (Ed. Jan Svartvik), Trends in Linguistics: Teaching Studies and Monographs 65 -Directions in Corpus Linguistics, Walter de Gruyter and Co., Berlin.
KENNEDY Graeme (1973). "Conditions for Language Learning". (Editors John W. Oller and Jack C. Richards), In Focus on the Learner: Pragmatic Perspectives for the Language Teacher. Newbury House Publishers, Inc., Massachussetts, USA.
KÖSE Erdoğan (2009). "Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin Planlanması" (Ed. Emin Karip), Ölçme ve Değerlendirme, Pegem Akademi, Ankara, s.123-152.
KÜÇÜKAHMET Leyla (1999). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Alkım Yayıncılık, Ankara.
LADO Robert (1964). Language Teaching: A Scientific Approach, McGraw-Hill, Inc., USA.
LANDRUM R. Eric & DILLINGER Ronna J. (2004), "The Relationship Between Student
Performance and Lecturer Evaluations Revisited", The Journal of Classroom Interaction,
S:39 (2), s. 5- 9
MCARTHUR, Tom (2003). Oxford Guide to World English. Oxford: OUP. http://www.blackwell- synergy.com/doi/abs/10.1111/1467-971X.00204 14 Kasım 2011 tarihli erişim.
ÖZTÜRK KARAKOÇ Bahar (2008). İlköğretim Altıncı Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Program Okuma Alanının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana.
PARMAKSIZ Ramazan Şükrü ve YANPAR Tuğba (2006), "Alternatif Değerlendirme
Yaklaşımlarının Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılabilirliği", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S:16 (2), s.159-172.
STERN Hans Heinrich (1973). "Polinguistics and Second Language Teaching". (Editors: John W. Oller, Jr. and Jack C.Richards), Focus on the Learner: Pragmatic Perspectives for the Language Teacher, Newbury House Publishers, Inc., Massachussetts, USA.
ŞENEL ÇORUHLU Tülay, ER NAS Sibel ve ÇEPNİ Salih (2008), "Fen Teknoloji Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme Değerlendirme Tekniklerini Kullanmada Karşılaştıkları Problemler: Trabzon Örneği", Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, S: 6 (1),
s. 122-141.
TAN Şeref ve ERDOĞAN Alaattin (2004). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme, PegemA Yayıncılık, Ankara.
TARONE Elaine ve YULE George (1989). Focus on the Language Learner: Approaches to
Identifying and Meeting the Needs of Second Language Learners, Oxford University Press, New York.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 7/1 Winter 2012
968
Ayşenur DONDER - Şenel ELALDI - Özlem Miraç OZKAYA
TEKİN Halil (1993). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Yargı Yayınları, Ankara.
WARMAN Jordan Efrem (2002). Authentic Assessment: A Systematic Review of the Research, Universitiy of the Toronto, Yüksek Lisans Tezi, Canada.
WILLIAMS Marion ve BURDEN Robert L. (2007). Psychology for Language Teachers: A Social Constructivist Approach, University Press,Cambridge, the UK.
YILDIRIM Ali ve ŞİMŞEK Hasan (2006) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yay., Ankara.
YILDIZ TEKNİK (2010). 0934182 "Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme", http://www.yde.yildiz.edu.tr/0934182.htm adresinden 2 Kasım 2010 tarihli erişim.
YILMAZ Ali (2009)."Ölçme Değerlendirmede Testler", (Ed. Emin Karip), Ölçme ve
Değerlendirme, Pegem Akademi, Ankara, s.153- 232.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com