Buradasınız

WALDMANN MODELİNİN 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ

THE EFFECT OF WALDMANN MODEL ON 8th. GRADE STUDENTS' READING COMPREHENSION AND CRITICAL THINKING SKILLS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3627

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, whether the Waldman Model, which is used in text education, is effective in building reading comprehension and critical thinking skills was tried to be determined. Study group of this research conducted for this goal, consists of 8th grade students of Fevzi Paşa Elementary School in Sivas Merkez in fall semester of 2010-2011 academic year. While in experimental group Turkish lessons were conducted through the instrument of text education with Waldmann model activities, the control group was given a traditional education. Experimental study lasted for 11 weeks including pre-test and post-test weeks. "Test of Inference Ability in Reading Comprehension", "Cornell Critical Thinking Skills Tests Level X" used as data collection instrument. To analyze the data, paired samples and independent samples t-test were used. In the study, significance level was accepted as 0.05. When average of reading comprehension post-test scores of the students in the experimental group and average of post-test scores of the students in the control group are compared, it was observed that reading comprehension skills of the students in the experimental group improved in significant level. When average of critical thinking post-test scores of the students in the experimental group and average of post-test scores of the students in the control group are compared, it was observed that critical thinking skills of students in the experimental group improved in significant level.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, metin öğretiminde kullanılan Waldmann modelinin, öğrencilerin okuduğunu anlama ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesinde etkisinin olup olmadığı belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik yapılan çalışma, deneysel desenli olup çalışma grubunu 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Sivas ili Fevzi Paşa İlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Türkçe dersleri, deney grubunda (N=30) Waldmann modeli etkinlikleriyle metin öğretimi ve kontrol grubunda (N=30) ise geleneksel yöntem ile metin öğretimi gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışma, ön test ve son testlerin uygulandığı haftalar da dâhil olmak üzere 11 hafta sürmüştür. Deney ve kontrol grubuna "Çıkarım Yapabilme Testi" (ÇYT), "Cornell Eleştirel Düşünme Becerisi Testi Düzey X" (CEDTD-X) ve uygulandı. Bu testlerden elde edilen veriler, SPSS 16.00 istatistik paket programı aracılığıyla çözümlenmiştir. Verilerin analizinde bağımlı ve bağımsız gruplar için t testi kullanılmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Deney grubunda bulunan öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinde son test puan ortalamaları ile kontrol grubunda bulunan öğrencilerin son test puan ortalamaları karşılaştırıldığında, deney grubunda bulunan öğrencilerin, okuduğunu anlama becerilerinin istatistiksel bakımdan anlamlı düzeyde geliştiği görülmüştür. Yine deney grubunda bulunan öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinde son test puan ortalamaları ile kontrol grubunda bulunan öğrencilerin son test puan ortalamaları karşılaştırıldığında, deney grubunda bulunan öğrencilerin, eleştirel düşünme becerilerinin istatistiksel bakımdan anlamlı düzeyde geliştiği görülmüştür.

REFERENCES

References: 

AKAR, Cüneyt, ilköğretim Öğrencilerinde Eleştirel Düşünme Becerileri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2007.
BABACAN, M, "Orta Öğretimdeki Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminin Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Dersi Sınav ve Ödevleri Çerçevesinde Durumu", Dil Dergisi, 122, 2003, 61-74.
BASSHOM, Gregory vd.,. Critical Thinking a Student's Introduction. USA: The McGraw-Hill Company, New York 2002.
BÜYÜKÖZTÜRK, Şener vd., Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Yayınevi, Ankara 2010.
CHAFFEE, John, Thinking Critically. Houghton Mifflin Company, Boston 2000.
CHARLES, Carol
M
, Öğretmenler için Piaget ilkeleri, Çev: Gülten Ülgen, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2003.
FACIONE, P. A. (2007), Critical Thinking: What It Is and Why It Counts.
(http://www.aacu.org/meetings/pdfs/criticalthinking.pdf) (ET. 20.12.2011)
GENÇ, Hanife N, "Betik Türleri ve Okuma". D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 2007, 45-51.
GÜNEŞ, Firdevs, "Zihinsel Verimlilik". Kalkınmada Anahtar Verimlilik Gazetesi, 242, 2009,
14-17.
GÜVEN, Meral ve KÜRÜM, Dilruba, "Öğrenme Stilleri ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişkiye
Genel Bir Bakış", Sosyal Bilimler Dergisi, 6/1, 2006, 75-89.
KORAY, Özlem, YAMAN, Süleyman ve ALTUNÇEKİÇ, Alper, "Yaratıcı ve Eleştirel Düşünmeye Dayalı Laboratuar Yönteminin Öğretmen Adaylarının Akademik Başarı, Problem Çözme ve Laboratuar Tutum Düzeylerine Etkisi", XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
PALMER, Richard
E
, Hermenötik. Çev: İbrahim Görener, Ağaç Kitabevi, İstanbul, 2008.
PHILLIPS, Linda
M
. (1988). The Desing and Development of Phillips-Patterson Test of Inference Ability in Reading Comprehension. Institute for Educational Research and Development Memorial University of Newfoundland.
POLAT, Tülin, "Okur Odaklı Bir Yaklaşımla Yazın Eğitimi". Mili Eğitim Dergisi, 34(169), 2006,
18-24.
ROLLINS, Timothy J, "Levels of Critical Thinking of Secondary Agriculture Students". Journal of Agricultural Education. 31 (3), 1990, 47-53.
SAYIN, Şara, Metinlerle Söyleşi, Multilingual, İstanbul 1999.
TAŞDELEN, Vefa, "Biyografi Ötekine Yolculuk". Milli Eğitim Dergisi, 35(172), 2006, 8-16.
TEPEBAŞILI, Fatih, "Edebiyat Öğretiminde Waldmann Modeli", VI. Dil, Yazın, Deyiş bilim Sempozyumu, 1-2 Haziran 2006. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
TEZCAN, Mahmut, Eğitim Sosyolojisi, Yayınevi belirtilmemiş, Ankara 1997.
TUTAŞ, Nazan, "Critical Thinking through Literature". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 46 (1), 2006, 93-110.
WALDMANN, Günter, Produktiver Umgang mit Literatur im Unterricht. Hohengehren: Schneider Verl, 2007.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com