Buradasınız

"YALNIZIZ"DA ANLATIM TEKNİKLERİ

NARRATION TECHNIQUES OF "YALNIZIZ"

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3649

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
In literary texts, the method of narration is more significant than the contents. One of the components of the author's narration method, his style is his narration technique. Narration techniques are ways that the author has chosen to use to enhance and to be able to tell the story more effectively. The narration techniques that have been utilized to suit the author's purpose and the literary piece enable the plot,characters, time and site to be collectively and effectively presented to the reader. With new developments, the narration techniques, have been increased in variaty through time. Nowadays, the novel is more complex than it has been in the past, and the narrative techniques have an impact on this result. In a way, in order for a novel to be successful and strong the narration techniques need to be used effectively. Peyami Safa, as well as holding a prominent place in Turkish literature, is an author who pays attention to the style of writing. The author has thought about the technical difficulties of the novel and has shared this with his readers. The author, who is knowledgable about the style techniques of his novel and has utilized them in his work has done so in a variety of ways. Yalnızız, has been published as installments in 1950, and been published as a book in 1951. The last novel of the author, Yalnızız is quite rich in terms of narrative techniques. The attempt of this study of Yalnızız, one of the creations of Payami Safa's mature period, is to point out the narration techniques with examples.
Abstract (Original Language): 
Edebî metinlerde ne anlatıldığından çok nasıl anlatıldığı önemlidir. Yazarın nasıl anlattığını, yani üslubunu oluşturan unsurlardan biri de anlatım teknikleridir. Anlatım teknikleri, yazarın olayı, öyküyü anlatırken anlatımı güçlendirmek, anlatılanı daha etkili bir şekilde aktarmak için seçtiği ve kullandığı yöntemlerdir. Yazarın ya da eserin amacına uygun olarak seçilen anlatım teknikleri, edebî eseri oluşturan olay, kişiler, zaman, mekân gibi unsurların bir arada ve etkili şekilde okura sunulmasını sağlar. Anlatım teknikleri, geçmişten bugüne, ortaya çıkan gelişmelerle birlikte, giderek çeşitlenmiştir. Günümüzde roman, geçmişe göre daha karmaşık bir yapıdadır, romanın böyle bir hal almasında anlatım tekniklerinin de payı vardır. Bir romanın başarılı, güçlü olması, bir anlamda, anlatım tekniklerinin yerli yerinde kullanılmasına bağlıdır. Peyami Safa, yazdığı romanlarla Türk edebiyatı içinde önemli bir yerde bulunmasının yanında, romanın nasıl yazılması gerektiği üzerine de düşünen bir yazardır. Yazar, romanın teknik sorunları üzerine düşünmüş ve bu düşüncelerini okurlarla paylaşmıştır. Roman türünün tekniklerini bilen ve bunları eserlerinde kullanan yazar, romanlarında farklı anlatım tekniklerine yer vermiştir. Yalnızız, 1950 yılında tefrika edilmiş, 1951 yılında kitap olarak basılmıştır. Yazarın son romanı olan Yalnızız, anlatım teknikleri bakımından oldukça zengindir. Bu çalışmada, Peyami Safa'nın olgunluk dönemi eserlerinden Yalnızız romanında kullanılan anlatım teknikleri örneklerle ortaya konmaya çalışılmıştır.

REFERENCES

References: 

ASLAN, Celal (2007). Sait Faik Abasıyanık'ın Öykülerinde Kurgu ve Anlatım Teknikleri,
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
ARI, Zeliha (2008). Ferit Edgü'nün Öykü ve Romanlarında Anlatım Teknikleri, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
AYTAÇ, Gürsel (1990). Çağdaş Türk Romanları Üzerine İncelemeler, Ankara: Gündoğan Yayınları.
ÇETİŞLİ, İsmail (2004). Metin Tahlillerine Giriş 2, Ankara: Akçağ Yayınları.
ELMAS, Nazım (2011). "Mustafa Kutlu'nun 'Bu Böyledir' Adlı Hikâye Kitabında Bilinç Akışı ve İç Monolog Tekniği", Karadeniz Araştırmaları, C. 8, S. 29, s. 133-145.
İNCİ, Handan (2005). "Türk Romanının İlk Yüz Yılında Anlatım Tekniği ve Kurgu", Yapı Kredi Yayınları kitap-lık Dergisi, S. 87, s.138-149.
KARABULUT, Mustafa (2012). "Yusuf Atılgan'ın 'Aylak Adam' Romanında Anlatım Teknikleri",
Turkis
h Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 7/1 Winter 2012, s.1375-1387
MİYASOĞLU, Mustafa (1998). Roman Düşüncesi ve Türk Romanı, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
MORAN, Berna (2008). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış I (20. Baskı), İstanbul: İletişim Yayınları.
SAFA, Peyami (1990). Sanat Edebiyat Tenkit (5. Baskı), İstanbul: Ötüken Neşriyat. SAFA, Peyami (2007). Yalnızız (17. Baskı), İstanbul: Ötüken Neşriyat.
SAĞLIK, Şaban (2008). ""Türk Öyküsünde Bir Anlatım Tekniği Olarak Bilinç Akımı", Hece Öykü, S. 26, s. 49-64.
TEKİN, Mehmet (1999). Romancı Yönüyle Peyami Safa, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
TEKİN, Mehmet (2006). Roman Sanatı 1 (Romanın Unsurları) (4. Baskı) İstanbul: Ötüken Neşriyat.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com