Buradasınız

FARS DİLİNDE TÜRK DİLİNDEN ALINTI SÖZCÜKLER

TURKISH LOANWORDS IN PERSIAN LANGUAGE

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4288

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
To this day always thought that Persian words were passed to Turkish language. But this is not true. By Prof. Dr. H. By Zerinezade revealed for the first time. Prof. Dr. H. Zerinezade proved that about 600 Turkish words passed to Persian language. The mutual relationship between the Turkish and Persian languages is an important issue. Turkish and Iranian peoples of the neighborhood, trade and cultural relations continued for centuries. The impact of these relationships on the left languages, has led to the enrichment of each of the two languages. Historical development of the peoples of the Turkish and Iranian, Turkish and Persian languages, history, language, science, historical linguistic, historical phonetics of the investigation of this issue is very important. Date of Azerbaijan Turkish grammar, dialects, many works written about the phonetics of Arabic, Turkish, Persian and other languages examined the effect, although a limited number of works in the Turkish language is available on the impact of those languages. In the case of an interaction between languages, it necessarily must be mutual interaction. The most important task of linguists in both the development of the language, the grammar of scientific evidence to determine by examining the interaction. Reciprocal relationship between languages, written language, spoken language, or both, may realize such. Persian and Turkish words used in the article were taken through both speech. The second way outweigh the words, because the Turkish scholars and writers in Arabic and Persian writings are known for a long time. Speaking obtained through words fit well with the characteristics of the language. In this way, the words includes words in ordinary life outside the cultural field. Contemporary Persian loanwords from Turkish dialects of the language is much more than writing. The dialects of Persian language to the present day as well as that the old words of the old Turkish words have maintained to the present day.
Abstract (Original Language): 
Bu güne kadar sadece Farsçadan Türkçe’ye sözcükler geçmiştir diye düşünülüyordu. Ama bunun doğru olmadığı Prof. Dr. H. Zerinezade tarafından ortaya konmuştur. Prof. Dr. H. Zerinezade yaklaşık 600 sözcüğün Azerbaycan Türkçesinden Farsçaya geçtiğini kanıtlamıştır. Türk ve Fars dillerinin karşılıklı ilişkisi önemli bir konudur. Türk ve İran halklarının komşuluk, ticaret ve kültürel ilişkileri yüzyıllar boyu devam etmiştir. Bu ilişkiler diller üzerinde de etkisini bırakmış, her iki dilin zenginleşmesine neden olmuştur. Türk ve İran halklarının tarihi gelişmesi, Türk ve Fars dillerinin tarihi, dil bilim tarihi, her iki dilin tarihi fonetiği bu konunun araştırılmasında oldukça önemlidir. Azerbaycan Türkçesinin tarihi grameri, ağızları, fonetiği konusunda yazılmış birçok eserde Arap, Fars ve diğer dillerin Türkçeye etkisi incelendiği halde, Türk dilinin bu dillere etkisi konusunda sınırlı sayıda eser mevcuttur. Diller arasında bir etkileşim söz konusuysa, bu etkileşim mutlaka karşılıklı olmalıdır. Dilcilerin en önemli görevi her iki dilin tarihi gelişmesini, gramerini inceleyerek bu etkileşimi bilimsel kanıtlarla ortaya koymaktır. Dillerin karşılıklı ilişkisi yazı dili, konuşma dili veya her ikisiyle gerçekleşe bilir. Farsçada kullanılan Türkçe sözcükler hem yazı, hem de konuşma aracılığıyla alınmışlardır. Konuşma yoluyla alınan sözcükler ağır basmaktadır, çünkü Türk bilim adamları ve yazarlarının uzun süre Arapça ve Farsça yazdıkları bilinmektedir. Konuşma yoluyla alınan sözcükler, alan dilin özelliklerine iyice uyum sağlar. Bu yolla alınan sözcükler kültürel alan dışında günlük hayattan da sözcükleri içerir. Çağdaş Farsçanın ağızlarında Türkçeden alıntı sözcükler yazı dilinden çok daha fazladır. Bu lehçeler Fars dilinin eski sözcüklerini günümüze kadar koruduğu gibi Türkçenin de eski sözcüklerini günümüze kadar korumuştur.

REFERENCES

References: 

BASKAKOV, A. N., GOLUBEV N. P., KAMİLEVA A. A. LYUBİMOV K.M., SALİMZYANOVA, R. P., YUSİPOVA R. R. Büyük Türkçe-Rusça Sözlük, Moskova, 1998,s. 958
ÇİKOBAVA, A.S. , Vvedeniye vYazıkoznaniye, Moskva, 1952.
KAŞGARLI MAHMUT, Divanü Lügat’it-Türk, İstanbul, 1333, c.3, s, 26
KARAAĞAÇ,G., Türkçenin Dünya Dillerine Etkisi, turkoloji.cu.edu.tr/YENİ%20DİLİ/karaağaç
LERMONTOV M.Y., Polnoye Sobraniye Soçineniy, Pismo Rayevskomu S.A. ,ot 1837 ğoda, t.4, L., 1940.
RADOVİLSKİY M.E., Voskonyan G.A., Şoytov A.M., Persidsko- Russkiy Slovar ( Farsça- Rusça Sözlük), Moskva, 1985.
SEREBRENNİKOV B.A., O nedostatkax Sravnitelno- İstoriçeskogo Metoda v Yazıkoznanii, Moskva,1950, s. 252
SİMİRNİTSKİY A.İ., K Voprosu o Sravnitelno- İstoriçeskom Metode v Yazıkoznanii, Voprosı yazıkoznaniya, 1952, n 4

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com