Buradasınız

KUTADGU BİLİG’İN DİLİNDE BİLGİ KAVRAMI VE İŞLEVİ

THE CONCEPT AND FUNCION OF KNOWLEDGE ON KUTADGU BİLİG’S LANGUAGE

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4449

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Language data, combines the features of the context of production is multi-faceted nature of the data. Considering this aspect of literary products, especially with the help of different disciplines, including linguistics and philosophy, in case of multi-faceted evaluation, which makes them valuable in wealth determined. In this context, siyasetnames have the important data base which is context of the individual, society and the state. Especially 16 century onwards, the prevalence winning siyasetnames, statesmen of the period, written in order to make recommendations regarding the functioning of the state. Considering this aspect, the siyasetname the cultural history of a literary genre can be regarded as an important source of data. In this context, the first known Turkish literature siyasetname the nature of the copyrighted work Kutadgu Bilig Balasagunlu Yusuf Has Hacib's written, Turkish culture in the universe considered as an important and leading to a data source. Kutadgu Bilig, based on the content itself may influence the later centuries siyasetnames post. This is one of the pioneering works of the features that make effective use of the language should be regarded as a versatile believe. In this article, the Turkish Cultural Universe Kutadgu Bilig important units in the recruitment of the eternal universe, the meaning of the concept of knowledge immortality, which which is immortal. Then, the concept of knowledge function was analyzed in a philosophical context. Thus, the use of the concept of information payload in a language the ideal movement of individuals, society and the state to determine its place in fiction, resolve, and have been evaluated. Because the concept of knowledge has an extremely important which is the name of the main work of the cultural history.
Abstract (Original Language): 
Dil verileri, üretim bağlamının özelliklerini barındıran çok yönlü veri niteliği taşımaktadır. Bu yönüyle ele alındığında edebî ürünlerin, başta dilbilim ve felsefe olmak üzere farklı bilim dallarının yardımıyla çok yönlü değerlendirilmesi durumunda, kendilerini değerli kılan zenginlikleri de belirlenebilecektir. Bu doğrultuda, siyasetnameler birey, toplum ve devlet bağlamında önemli bir tarihsel veri tabanı özelliği taşımaktadırlar. Özellikle 16. yüzyıldan itibaren yaygınlık kazanan siyasetnameler, dönemin devlet adamlarına, devletin işleyişine ilişkin önerilerde bulunmak amacıyla yazılmıştır. Bu yönü ile ele alındığında, bir edebi tür olan siyasetnameleri kültür tarihi açısından önemli bir veri kaynağı olarak değerlendirmek mümkündür. Bu bağlamda, Türk edebiyatının bilinen ilk siyasetnamesi olan Balasagunlu Yusuf Has Hacib’in yazdığı telif eser niteliğindeki Kutadgu Bilig de, Türk kültür evreni içerisinde önemli ve öncü bir veri kaynağı olarak değerlendirilebilir. Kutadgu Bilig, kendisinden sonra yüzyıllar boyunca yazılan siyasetnameleri de içeriğine dayalı olarak etkileyebilmiştir. Bu öncü eserin içeriğini etkin kılan özelliklerden biri olan dil kullanımının çok yönlü olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Makalede, Türk Kültür Evreni’nin önemli birimlerinden olan Kutadgu Bilig’in dilinde ölümsüzlük bulan bilgi kavramının anlam evreni tespit edilmiştir. Ardından, bilgi kavramının işlevi felsefi bağlamda değerlendirilmeye çalışılmıştır. Böylelikle bilgi kavramının bir dil verisindeki kullanımından hareketle ideal birey, toplum ve devlet kurgusu içerisindeki yeri belirlenmeye, çözümlenmeye ve değerlendirilmeye çalışılmıştır. Zira bilgi kavramı, kültür tarihimizin bu temel eserine ad olacak derecede öneme sahiptir.

REFERENCES

References: 

ARAT Reşit R. (çev.) (2006). Kutadgu Bilig, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
AYDEMİR Özgür K. (2008). Hatai’nin Şiirlerinden Hareketle İktidar Çözümlemesi, 2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni Bildiri Kitabı, Gazi Üniversitesi, Grafiker Yayınları, Ankara, s. 549-559.
BIÇAK Ayhan (2009). Türk Düşüncesi I Kökenler, İstanbul: Dergâh Yayınları.
FOUCAULT Michel (1999). Bilginin Arkeolojisi, Çeviren: Veli Urhan, İstanbul: Birey Yayınları.
HUNKAN Ömer S. (2011). Türk Hakanlığı (Karahanlılar), İstanbul: IQ Yayınevi.
KAFESOĞLU İbrahim (1980). Kutadgu Bilig ve Kültür Tarimizdeki Yeri, İstanbul: Kültür Bakanlığı Yayınları.
KARAMANLIOĞLU Ali F. (1970). Kutadgu Bilig’in Diline ve Adına Dair, Türk Kültürü Kutadgu Bilig Özel Sayısı, S.98, s.127-131, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara.
SÖZEN Edibe (1999). Söylem Belirsizlik, Mübadele, Bilgi/Güç ve Refleksivite, İstanbul: Paradigma Yayınları.
TÜRK H. Bahadır (2012). Çoban ve Kral, Siyasetnamelerde İdeal Yönetici İmgesi, İstanbul: İletişim Yayınları.
YAVUZ Kemal (2009). Yusuf Has Hacib ve Kutadgu Bilig, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Cilt: XXXVII, s. 137-180, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com