Buradasınız

MEHMET HARMANCI’NIN KÜÇÜREK ÖYKÜLERİNDE GÜNDELİK KUŞATMA ALTINDAKİ İNSANIN VAROLUŞ GÖRÜNGÜLERİ

EXISTENCE PERSPECTIVES OF AN INDIVIDUAL UNDER DAILY BLOCKAGE IN THE SHORT SHORT STORIES OF MEHMET HARMANCI

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4622

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Individual existing together with the others is carried into future by preserving his/her own values / essence in his/her process of individualism. Being as everyone others is to die away in the world of things. Mehmet Harmancı, articulating truth of human being with its historical dimension, makes reference to existence of the individual. From this viewpoint, existence states of human being, such as death, love and loneliness are evaluated in the context of pursuit of meaning. The characters in Probable Mangabats question the meaning of life. Interspecies transitivity attracts attention in this work and author prefers an expression method particular to short short story type by going beyond the means of mangabat type. In the stories, values bringing now into existence are constructed in the projection of the past and they are expressed in the form of existence perspectives of an individual under daily blockage. Mehmet Harmancı considers traditions as the dominant value in Probable Mangabats that is written out in the projection of traditions, whereas he does not miss the modernity. Author regards traditions as the phenomenological foundation of modern world against those trying to create a civilization by ignoring their values. From this viewpoint, he wants a modern world based on traditions instead of the world/ life that is imposed on as modernity. Most of the stories in Probable Mangabats belong to such a spiritual world. Author benefits from the experiential, cultural and objects memory of the traditions in the stories of Probable Mangabats, and guiding function is brought forward by means of the queries of life about the pursuit of meaning. In the study, stories in the work of Mehmet Harmancı named Probable Mangabats are analyzed, and attention is drawn to the relation between the mangabat and short short story types, perspectives individual between traditions and modernity are given in the existential context.
Abstract (Original Language): 
Başkalarıyla birlikte varlık olan insan, bireyleşme sürecinde değerlerini/ özünü koruyarak geleceğe taşınmalıdır. Diğerleri gibi kalmak, bireyleşememek, şey’ler dünyasında yitip gitmektir. İnsan gerçeğini tarihsel boyutuyla ele alan Mehmet Harmancı, öykülerinde, bireyin kendi oluşuna göndermede yapar. Anlam arayışı içerisindeki insanların; ölüm, aşk ve yalnızlık izlekleri etrafında eylem ve eylemsizliklerini dile getirir. Mehmet Harmancı Muhtemel Menkıbeler adlı eserinde yer alan küçürek öykülerinde, yaşamın anlamına yönelik sorgulamalarda bulunur. Türler arası geçişkenliğin dikkat çektiği bu eserde yazar, menkıbe türünün imkânlarını aşarak küçürek öykü türüne özgü bir anlatım yolu seçer. Öykülerde, şimdi’yi vareden değerler, geçmişin izdüşümünde kurulur ve gündelik kuşatma altındaki insanın varoluş görüngüleri sergilenir. Mehmet Harmancı, geleneğin izdüşümünde kurduğu Muhtemel Menkıbeler’inde moderniteyi ıskalamadan geleneği de modern olana ezdirmeden yol alır. Yazar, değerlerini yok sayarak medeniyet kurmaya çalışanlara karşı geleneği, modern dünyanın fenomenolojik temeli sayar. Bu açıdan modernite olarak kabul ettirilmeye çalışılan dünya/ yaşam yerine, temeli geleneğe dayalı bir modern dünya arzusu taşır. Muhtemel Menkıbeler’deki öykülerin pek çoğu böylesi bir ruh dünyasına aittir. Muhtemel Menkıbeler’deki öykülerde, geleneğin deneyimsel, kültürel ve nesneler belleğini başat değer olarak kabul eden yazar, yaşamın anlam arayışına yönelik sorgulamaları ile yol göstericilik özelliğini ön plana çıkarır. Çalışmada, Mehmet Harmancı’nın Muhtemel Menkıbeler adlı eserinde yer alan öyküleri analiz edilirken, menkıbe ile küçürek öykü türleri arasındaki ilişkiye dikkat çekilerek; gelenek ile modernite arasındaki insan görüngülerine yer verildi.

REFERENCES

References: 

AYVAZOĞLU, Beşir (2000). Geleneğin Direnişi, İstanbul: Ötüken Yayınları.
GÜZEL, Abdurrahman (1999). Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı, Ankara: Akçağ Yayınları.
Mehmet Harmancı’nın Küçürek Öykülerinde Gündelik Kuşatma… 2921
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/1 Winter 2013
HARMANCI, Abdullah (2011). “Mehmet Harmancı’yla Muhtemel Menkıbeler ve Öykü Üzerine Söyleşi: “Edebiyat Hayatın Şah Damarına Yakın Konuşmaktan Öte Nedir?”, Hece, S. 172, s.114-119.
HARMANCI, Mehmet (2010). Muhtemel Menkıbeler, Ankara: Hece Yayınları, 1. Baskı.
İslâm Ansiklopedisi (2004).” Menâkıbnâme Maddesi”, C. 29, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, s.112-115.
KARACA, Faruk, (2000). Ölüm Psikolojisi, İstanbul: Beyan Yayınları.
KORKMAZ Ramazan, DEVECİ Mutlu (2011). Türk Edebiyatında Yeni Bir Tür: Küçürek Öykü, Ankara: Grafiker Yayınları.
KORKMAZ, Ramazan (2008). Aytmatov Anlatılarında Ötekileşme Sorunu ve Dönüş İzlekleri, Ankara: Grafiker Yayınları.
OĞUZ, Öcal (2001). “Türklerde Hızır Kavramı”, Türk Dünyasında Nevruz, Dördüncü Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri (21-23 Mart 2001-Sivas), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, s.113-119.
SAĞLIK, Şaban (2008). “Tek Hamlede Nakavt: Küçürek Öyküler ve Fıkralar”, 38. ICANAS Edebiyat Bilimi Sorunları ve Çözümleri Bildirileri, (10-15.09.2007-Ankara), C.IV, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, s. 2001-2022.
SENNETT, Richard (2010). Karakter Aşınması, Yeni Kapitalizmde İşin Kişilik Üzerindeki Etkileri, (Çev. Barış Yıldırım), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
ŞAKAR, Cemal (2010). Muhtemel Tahkiyeler, http://cemalsakar.blogspot.com/2010/12/muhtemeltahkiyeler.html#!/2010/12..., (SGT:03.12.2010/ET:01.14.2011).
TOSUN, Necip (2011). Bir İlk Kitap: Muhtemel Menkıbeler Üzerine, http://kitapzamani.zaman.com.tr/kitapzamani/newsDetail_getNewsById.actio..., (ET:25.12.2011).
Türkçe Sözlük (2005). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
UÇAN, Hilmi (2011). “Sezdiren, Düşündüren Öyküler: Muhtemel Menkıbeler”, Hece, S. 172, s.120-128
YAZGIÇ, Suavi Kemal (2011). Muhtemel Menkıbeler, http://www.suavikemalyazgic.com/muhtemel-menkibeler/, (SGT:14.10.2011/ET:12.12.2011)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com