Buradasınız

BİRİNCİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENİLEN INGILIZCENIN İKİNCİ YABANCI DİL FRANSIZCANIN ÖĞRENİM SÜRECİNE ETKİSİ

THE EFFECT OF ENGLISH LEARNT AS FIRST ON THE PROCESS OF LEARNING FRENCH AS SECOND FOREIGN LANGUAGE

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5914
Abstract (2. Language): 
In this study, the effects of English as first foreign language on the process of learning French language as second foreign language are investigated. As is known, in Turkey, students are required to take an exam to have university education, and the students graduated from language departments of colleges are also required to take another test which measures language proficiency in English. The students with high exam scores are accepted to the 'English Language Teaching' departments of the universities, while the ones with lower scores begin studying in 'German Language Teaching' and 'French Language Teaching' departments. In our study, the students who are the graduates of English Language departments in colleges and are studying French Language Teaching presently are taken into consideration. Having applied a questionnaire to some of the students from French Language Teaching department, the effect of English language that was learnt first on the process of learning French as second foreign language was investigated. The universe of this study includes 50 students from French Language Teaching department of Faculty of Education in OndokuzMayıs University. 16 questions are asked to these students in the questionnaire, and 10 students are interviewed one to ones, and the data was gathered. In this study, the effect of English, their first foreign language, on French which they study in their departments at university is investigated in frames of writing and reading skills with pronunciation and grammar sub-skills, and this study was formed in this context.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada ilk yabancı dil olarak İngilizce biliyor olmanın ikinci yabancı dil olarak Fransızca öğrenimine olumlu ve olumsuz etkileri araştırılmaktadır. Bilindiği üzere, Türkiye'de orta öğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin üniversite eğitimleri alabilmeleri için Üniversite giriş sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Liselerin dil bölümlerinde İngilizce eğitimi alıp mezun olan öğrenciler ise, İngilizce yeterliliklerini ölçen bir başka sınava daha girmek durumundadırlar. Bu yeterlilik sınavında yüksek puan alan d i l bölümü mezunları Üniversitelerin İngiliz Dili Eğitimi, daha düşük puan alan öğrenciler ise Alman Dili Eğitimi ve Fransız Dili Eğitimi bölümlerine yerleştirilmektedirler. Çalışmamızda, orta öğretim kurumlarında İngilizce eğitimi alıp, İngilizce Dil Puanıyla yükseköğretimde Fransızca Dil Eğitimi Alanlarına giriş yapmış olan öğrencilerle yapılan çalışma ile söz konusu öğrencilerin ilk yabancı dil olarak öğrendikleri İngilizcenin ikinci yabancı dil olarak Fransızca öğrenim süreçlerine olumlu ve olumsuz etkisi araştırılmıştır. Çalışmanın evrenini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim görmekte olan 50 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilere yapılan ankette toplamda 16 soru yöneltilmiş olup, 10 öğrenci ile de yüz yüze görüşme yapılmış ve bilgi toplanmıştır. Çalışmamızda ağırlıklı olarak dil becerilerinden yazma, okuma becerileri ve ses bilgisi ile dil bilgisi alt becerilerinde öğrencilerin sahip oldukları İngilizce dil geçmişinin öğrenmekte oldukları Fransızca diline etkisi incelenmiş ve çalışma bu bağlamda oluşturulmuştur.
193
207

REFERENCES

References: 

CECR (2001). Un CadreEuropeenCommun de ReferencepourlesLangues, Strasbourg: Conseil de l'Europe.
COLLİER,
Virgini
a P. (1995). "Acquiring a Second Language for School'', National Clearing House for Bilingual Education, Vol 1, No. 4,.
DELLAL,
Akpına
r Nevin (2011). Çocuklara Yabancı Dil Eğitimi ve Dil Edinimi. Nedir? Niçin? Nasıl?, İstanbul: Oktay Matbaacılık, Çanakkale Kitaplığı Akademi.
DELLAL, Akpınar (2003). "Pâdagogisch-orientierte Reformbemühungen im Fremdsprachenunterricht", in, Gündoğdu, Mehmet / Ülkü, Candan (Hrsg.) Germanistische Untersuchungenaustürkischer Perpektive, "Festschriftfür Prof. Dr. Vural Ülkü zum 65. Geburtstag, Shaker Verlag, Aachen.
DEMİRKAN, Ceyda (2008). " Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: İsparta'da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma'', Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
ORBAN, Leonard&FİGEL, Jan (2008). Avrupa'da Okullarda Dil Öğretimi Hakkında Temel Veriler. Eğitim, Görsel-İşitsel ve kültür İşleri Yürütme Ajansı, Avrupa Komisyonu, Brussels.
ÖZTÜRK, Akdoğan Sevinç (2011). "Fautes et ErreursCommises En Français â l'Oral par lesEtudiantsTurcsAnglophones dans le MilieuUniversitaire'', Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
ÜNAL, Esmeray (2009). "Fransızcanın İkinci Yabancı Dil Olarak Öğrenilmesinde Birinci Yabancı Dil İngilizcenin Ve Karşılaştırmalı Dilbilgisinin Rolü'', Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
ÜNSAL, Gülhanım (2013). "Fransızca Öğreniminde Birinci Yabancı Dil İngilizce, Öğrenme Stratejileri Ve Motivasyonun Rolü'', Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [H. U. Journal of Education] 44: 319-330.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com