Buradasınız

EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE GÖREV YAPMAKTA OLAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÇOKKÜLTÜRLÜ YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

EXAMINING MULTICULTURAL COMPETENCE PERCEPTIONS OF EDUCATION FACULTY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4045

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Multicultural education is a learning and teaching approach that is based on democratic belief and values. The main assumption is to construct the learning and teaching process that encourages cultural pluralism and respects different cultures in a common sense. It is inevitable that teachers who work in the primary and the secondary schools have to provide multicultural environments for students who have different cultural backgrounds. In this manner it is required to identify the Education faculty’s, who train teacher candidates, perceptions about multiculturalism. In the present study Education faculties’ perceptions regarding multicultural awareness, multicultural knowledge and multicultural skill levels and whether these competency levels show significant differences with respect to various variables were examined. 347 faculties (176 female, 171 male) from 63 universities participated in the study. The data of the study was collected by “Perceptions of Multicultural Competence Scale” developed by the researchers. In order to analyze data multivariate ANOVA (MANOVA) was used. According to the results, it was seen that Education faculties’ perceived multicultural competencies were high. As the other result of the study, regarding perceived multicultural competencies although no significant differences were found in terms of academic position, geographical region, job experience and place lived for most of their lives variables, two demographic variables namely gender and international experience were found to be statistically significant. Female faculties’ cultural awareness and skill levels were higher than male faculty and multicultural competence perceptions of faculty who has international experience were higher than faculty who does not.
Abstract (Original Language): 
Çokkültürlü eğitim, demokratik inanç ve değerler üzerine kurulu bir öğrenme ve öğretme yaklaşımıdır. Öğrenme ve öğretme sürecinin kültürel çoğulculuğu teşvik edecek ve farklı kültürlere saygı duyulmasını sağlayacak biçimde ortak anlaşma çerçevesinde inşa edilmesi temel beklentidir. Özellikle ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin farklı kültürel özelliklere sahip öğrencilerine yönelik etkin bir çokkültürlü eğitim ortamı oluşturması gerektiği kaçınılmaz bir olgudur. Bu bağlamda öğretmen adaylarını yetiştiren Eğitim Fakültelerinde görev yapmakta olan öğretim elemanlarının çokkültürlülüğe ilişkin bakış açılarının ortaya konulması gerekmektedir. Bu araştırmada Türkiye’deki üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde görev yapmakta olan öğretim elemanlarının algıladıkları çokkültürlü farkındalık, bilgi ve beceri düzeyleri ve bu yeterlik düzeylerinin cinsiyet, unvan, iş deneyimi, yurtdışı deneyimi, yaşantının çoğunun geçirildiği yer ve üniversitelerinin bulunduğu coğrafi bölge değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar gösterip göstermediği incelenmiştir. Çalışmaya 63 Eğitim Fakültesinden 176’sı kadın ve 171’i erkek olmak üzere toplam 347 öğretim elemanı katılmıştır. Araştırmanın verileri “Çokkültürlü Yeterlik Algıları Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde çok değişkenli ANOVA (MANOVA) kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre Eğitim Fakültelerinde görev yapmakta olan öğretim elemanlarının çokkültürlü bilgi, farkındalık ve beceri yeterlik algılarının yüksek olduğu görülmüştür. Araştırmanın diğer bulgularına göre öğretim elemanlarının çokkültürlü yeterlik algılarında unvan, iş deneyimi, yaşantının çoğunun geçirildiği yer ve üniversitelerinin bulunduğu coğrafi bölge değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar bulunamamışken, cinsiyet ve yurtdışı deneyim olmak üzere iki demografik değişken yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar görülmüştür. Kadın öğretim elemanlarının kültürel farkındalık ve beceri düzeylerinin erkek öğretim elemanlara göre ve yurtdışı deneyimi olan öğretim elemanlarının çokkültürlü yeterlik algılarının yurtdışı deneyimi olmayan öğretim elemanlarına göre daha fazla olduğu bulunmuştur.

REFERENCES

References: 

AKBABA Sırrı (2009). “Eğitim Psikolojisi” (Ed. YaĢar Özbay, Serdar Erkan) Ahlak ve GeliĢim.
Pegem Yayıncılık., Ankara s. 165-203.
ALLAN Elizabeth J. ve ESTER Suzanne E. (2005). Diversity, Privilege, and Us: Collaborative
Curriculum Transformation Among Educational Leadership Faculty. Innovative Higher
Education, (29), 209-232.
American Psychological Association. (2002). Guidelines on Multicultural Education, Training,
Research, Practice, and Organizational Change for Psychologists.
http://www.apa.org/pi/multiculturalguidelines/homepage.html, (ET: 25.12.2009)
ATTIENO OKECH Jane. E ve DEVOE Stephen (2010). A Multidimensional Exploration of the
Impact of International Experiences on Counselors’ Cross-Cultural Awareness.
International Journal for the Advancement of Counselling, (32), 117–128.
BAġBAY Alper ve KAĞNICI D. Yelda (2009). Çokkültürlülük Bağlamında Öğretim Ortamı ve
Öğretmen Yeterlikleri. Eğitim ve Bilim, Cilt 34, Sayı 152, (30-43)
BAġBAY Alper ve KAĞNICI D. Yelda (2011). Çokkültürlü Yeterlik Algıları Ölçeği: Bir Ölçek
GeliĢtirme ÇalıĢması. Eğitim ve Bilim, Cilt 36, Sayı 161 (199-212)
BANKS James A. (2002). An Introduction to Multicultural Education. Boston: Allyn & Bacon.
BENNETT Chirsitine. I (2011). Comprehensive Multicultural Education: Theory and Practice.
Boston: Allyn & Bacon.
BÜYÜKÖZTÜRK ġener (2006). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A
Yayıncılık.
BÜYÜKÖZTÜRK ġener, AKBABA ALTUN Sadegül ve YILDIRIM Kamil (2010). Uluslararası
Öğretme ve Öğrenme AraĢtırması. Türkiye Ulusal Raporu. http://digm.meb.gov.tr. (ET: 12.
09. 2010).
ÇIRIK Ġlker (2008). Çok Kültürlü Eğitim ve Yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, (34), 27-40.
Eğitim Fakültelerinde Görev Yapmakta Olan Öğretim Elemanlarının
Çokkültürlü Yeterlik Algılarının Ġncelenmesi 59
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/3, Winter 2013
ÇOBAN Aysel, KARAMAN Neslihan ve DOĞAN Türkan (2010). Öğretmen Adaylarının Kültürel
Farklılıklara Yönelik BakıĢ Açılarının ÇeĢitli Demografik DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, (10), 125-131.
EZERA Hanna, MILLET Shoshy ve PATKINS Dorit (2006). Multicultural Perspectives in the
Curricula of two Colleges of Education in Israel: The Curriculum is a Cruel Mirror of our
Society. Teachers and Teaching: Theory and Practice, (12), 391–406.
GRANT Carl. A. ve PORTERA Agostino (2011). Intercultural and Multicultural Education
Enhancing Global Interconnectedness. New York: Routledge.
HARKINS Mary. J. ve LEIGHTON Lindsay (2010). Teachers’ Perceptions of Their Cultural
Competencies: An Investigation into the Relationships Among Teacher Characteristics and
Cultural Competence. Journal of Multiculturalism in Education, (6), 1-30
HERMANS Philips (2002). Intercultural Education in two Teacher-Training Courses in the North
of the Netherlands. Intercultural Education, (13), 183-199.
KAĞITÇIBAġI Çiğdem (2000). Kültürel Psikoloji: Kültür Bağlamında İnsan ve Aile. Ġstanbul:
Evrim Yayınevi.
KELM Jeanmarie, WARRING Doglas, R, & RAU Renee (2001). Impact of Multicultural Training
on School Psychology and Education Students. Journal of Instructional Psychology, (2),
249-252.
KING Patricia M. Ve HOWARD-HAMILTON Mary (2003). An Assessment of Multicultural
Competence. NASPA Journal, (40), 119-133.
KONGAR Emre (1996). Kültür ve Bilim Ġnsanının Sorumluluğu. Yıldız Teknik Üniversitesi Açılış
Dersi, http://www.kongar.org/makaleler/mak_kulb.php (ET: 20.01.2008).
LE ROUX Johann (2002). Effective Educators are Culturally Competent Communicators.
Intercultural Education, (13), 37-48.
MEB (2008). “Öğretmen Yeterlikleri Kitabı”. http://otmg.meb.gov.tr, (ET: 10.04.2009).
PEDERSEN, P. B. ve Ivey, A. (1993). Culture-Centered Counseling and Interviewing Skills. A
Practice Guide. Londan: Praeger Publishers.
Professional Standards for the Accreditation of Teacher Preparation Institutions (2008).
Experiences Working With Diverse Students. http://www.ncate.org., (ET:10. 04.2008).
SEALEY Lorinda J., BURNETT Michael ve JOHNSON Geraldine, (2006). Cultural Competence
of Baccalaureate Nursing Faculty: Are We Up to the Task? Journal of Cultural Diversity,
(13), 131-140.
SINAGATULLIN Ilghiz. M. (2003). Constructing Multicultural Education in a Diverse Society,
London: The Scarecrow Press, Inc.
SMOLEN Lunn A., COLVILLE-HALL Susan, LIANG Xin. ve MAC DONALD Suzanne (2006).
An Emprical Study of College of Education Faculty’s Perceptions, Beliefs, and
Commitment to the Teaching of Diversity in Teacher Education Programs at four Urban
Universities. The Urban Review, (38), 45-61.
60 A. BAġBAY - D. Y. KAĞNICI – F. SARSAR
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/3, Winter 2013
SUE Derald W., ARRENDONDO Patricia ve MCDAVIS Roderick J. (1992). Multicultural
Counseling Competencies and Standards: A Call to Pofessionals. www.aca.org, (ET:
4.4.2007).
THOMPSON Franklin (2009). The Instruction and Assessment of Multicultural Dispositions in
Teacher and Counselor Education. Journal of Invitational Theory and Practice, (15), 32-
54.
YAZICI Sedat, BAġOL GülĢah ve TOPRAK Güleç (2009), Öğretmenlerin Çokkültürlü Eğitim
Tutumları: Bir Güvenirlik ve Geçerlik ÇalıĢması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, (37), 229-242.
ZEICHNER Kenneth, M., GRANT Carl, GAY Geneva, GILLETTE Maureen, VALI Linda ve
VILLEGAS Ana Maria (1998). A Research Informed Vision of Good Practice in
Multicultural Teacher Education- Design principles. Theory into Practice, (37), 163-171.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com