Buradasınız

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE AKADEMİK BAŞARININ YORDAYICISI OLARAK ÖZ DÜZENLEYİCİ ÖĞRENME STRATEJİLERİ

SELF REGULATED LEARNING STRATEGIES AS PREDICTORS OF ACADEMIC ACHIEVEMENT IN SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSES

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4473

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
It is aimed to study the effect of students’ use of self-regulated learning strategies to their success in the science and technology courses. The sample of study consists of 338 elementary school students. The model of the research is determined as relational scanning. To collect data in the research, science and technology achievement Scores of students and Motivated Strategies for Learning Questionnaire-MSLQ were used. As a result of the study, the fact that self-regulated learning strategies and success are significantly associated. In addition, in the study, it is revealed that the selfregulatory learning strategies that students use in the science and technology courses are significant predictors of academic success in that course. It is found that task value and self-efficacy of these variables are positive predictors and test (exam) anxiety is negative. However, it is found that other learning strategies are not one of the significant predictors of the academic success. In the study, finally it is concluded that self-efficacy is the self-regulatory learning strategy which is the most powerful predictor of science and technology success. However, in the second stage, the test (exam) anxiety variance is included into the model and it found that the variances of self-efficacy and test (exam) anxiety can altogether explain a certain level of success in science and technology. In the third stage, in addition to self-efficacy and test (exam) anxiety variances, task value variance is included into to the model and in the end it is found that these three variances altogether can explain the success in science and technology in a certain level.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, ilköğretim öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersindeki akademik başarılarının, kullandıkları öz düzenleyici öğrenme stratejileri tarafından yordanması amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi 338 ilköğretim öğrencisinden oluşmaktadır. İlişkisel tarama yönteminin kullanıldığı araştırmada, öğrencilerin öz düzenleyici stratejilerini kullanma düzeyini ölçmek amacıyla Pintrich, Smith, Garcia ve McKeachie (1991) tarafından geliştirilen ve Büyüköztürk, Akgün, Özkahveci ve Demirel (2004) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Öğrenmede Motive Edici Stratejiler Ölçeği” kullanılmıştır. Öğrencilerin başarı düzeylerinin tespit edilmesinde ise Fen ve Teknoloji dersi karne notlarından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda öz düzenleyici öğrenme stratejileri ile başarının anlamlı olarak ilişkili olduğu bulunmuştur. Araştırmada öğrencilerin, fen ve teknoloji dersinde kullandıkları öz düzenleyici öğrenme stratejilerinin, fen ve teknoloji dersindeki akademik başarılarının anlamlı yordayıcısı olduğu görülmüştür. Bu değişkenlerden görev değeri ve öz yeterliğin pozitif, sınav kaygısının ise negatif yordayıcılar olduğu ortaya konulmuştur. Bununla birlikte diğer öğrenme stratejilerinin, akademik başarının anlamlı birer yordayıcıları olmadığı bulunmuştur. Araştırmada son olarak öz yeterliğin fen ve teknoloji başarısını en güçlü yordayan öz düzenleyici öğrenme stratejisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte ikinci aşamada sınav kaygısı değişkeni modele dahil edilmiş ve öz yeterlik ile sınav kaygısı değişkenlerinin birlikte fen ve teknoloji başarısını belli bir düzeyde açıklayabildiği görülmüştür. Üçüncü aşamada ise öz yeterlik ve sınav kaygısıyla birlikte görev değeri değişkeni modele dâhil edilmiş ve sonuçta bu üç değişkenin birlikte Fen ve teknoloji başarısını belli bir düzeyde açıklayabildiği bulunmuştur.

REFERENCES

References: 

ADER Engin, A Self-Regulation Model to Explain Quantitative Achievement in a High-Stakes
Testing Situation. Boğaziçi Üniversitesi, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul
2004.
ALCI Bülent ve ALTUN Sertel, “Lise Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Öz Düzenleme
ve BiliĢ Üstü Becerileri, Cinsiyete, Sınıfa ve Alanlara Göre FarklılaĢmakta Mıdır?.”
Çanakkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), (2007), s. 33-44.
ALCI Bülent, ERDEN Münire ve BAYKAL, Ali. “Explanatory And Predictive Pattern of
University Students‟ Mathematics Achievement and Their Perceived Problem Solving
Abilities, Self-Efficacy Perceptions, Metacognitive Self-Regulation Strategies, and
National University Entrance Examination Points.” Boğaziçi University Journal of
Education, 25(2), (2010), s.53-68.
ALTUN Sertel, Öğrencilerin Öz Düzenlemeye Dayalı Öğrenme Stratejilerinin ve Öz Yeterlik
Algılarının Öğrenme Stilleri ve Cinsiyete Göre Matematik Başarısını Yordama Gücü.
Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi,
Ġstanbul 2005.
Fen ve Teknoloji Dersinde Akademik Başarının Yordayıcısı
Olarak Öz Düzenleyici Öğrenme Stratejileri 579
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/3, Winter 2013
ANDREOU Eleni “Bully/Victim Problems and Their Association with Machiavellianism and Self-
Efficacy In Greek Primary School Children.” British Journal of Educational Psychology,
74(2), (2004). s.297-309.
ANDREOU Eleni ve METALLĠDOU Panayiota, “The Relationship of Academic and Social
Cognition to Behavior in Bullying Situations Among Greek Primary School Children.”
Educational Psychology, 24(1), (2004), s.27-41.
ANDREW Sharon ve VĠALLE Wilma, “Nursing Students‟ Self-Efficacy, Self-Regulated Learning
and Academic Performance in Science Teaching.” Paper Presented At The Australian
Association For Research In Education Conference, (1998),
http://www.aare.edu.au/98pap/and98319.html. (Adresinden 04.02.2013 tarihinde
indirilmiĢtir).
ARSAL Zeki, “The Impact of Self-Regulation Instruction on Mathematics Achievements and
Attitudes of Elementary School Students.” Education and Science, 34(152), (2009), s.3-
14.
BANDURA Albert, Social Foundations of Thought and Action. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-
Hall, Academic Press: USA, 1986.
BIDJERANO Temi ve DAI David Yun, “The Relationship between the Big-Five Model of
Personality and Self-Regulated Learning Strategies.” Learning and Individual
Differences, 17, (2007), s.69-81.
BONG Mimi, “Academic Motivation in Self-Efficacy, Task Value, Achievement Goal
Orientations, and Attributional Beliefs.” Journal of Educational Research, 97(6), (2004).
s. 287-297.
BONG Mimi ve HOCEVAR Dennis, “Measuring Self-Efficacy: Multitrait-Multimethod
Comparison of Scaling Procedures.” Applied Measurement in Education, 15(2), (2002),
s.143-172.
BÜYÜKÖZTÜRK ġener, AKGÜN Özcan, Erkan ÖZKAHVECĠ, Özden ve DEMĠREL Funda,
“Güdülenme ve Öğrenme Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik Ve Güvenirlik ÇalıĢması.”
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(2), (2004), s.207-239.
BÜYÜKÖZTÜRK ġener, KILIÇ ÇAKMAK Ebru, AKGÜN Özcan Erkan, KARADENĠZ ġirin ve
DEMĠREL Funda. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (11. Baskı). Ankara: PegemA. 2004.
CAMAHALAN Faye Marsha, “Effect of Self-Regulated Learning on Mathematics Achievement
Of Selected Southeast Asian Children.” Journal of Instructional Psychology, 33(3),
(2006), s.199-200.
CANCA Deniz, Cinsiyete Göre Üniversite Öğrencilerinin Kullandıkları Bilişsel Ve Biliş Üstü
Öz Düzenleme Stratejileri İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.
Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi,
Ġstanbul 2005.
CHYE Stefanie, WALKER Richard ve SMITH Ian, “Self-Regulated Learning in Tertiary Students:
The Role of Culture and Self-Efficacy on Strategy Use and Academic Achievement.”
Annual Conference of The Australian Association For Research in
Education,(1997).http://www.aare.edu.au/97pap/chyes350.html.(Adresinden 02.01.2013
tarihinde indirilmiĢtir).
580 Ahmet TEKBIYIK – Fatih CAMADAN – Ahmet GULAY
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/3, Winter 2013
CONE Neporcha, “Pre-service Elementary Teachers‟ Self-Efficacy Beliefs About Equitable
Science Teaching: Does Service Learning Make A Difference?.” Journal of Elementary
Science Education, 21(2), (2009), s.25-34.
COġTU Bayram, ÜNAL Suat ve AYAS AlipaĢa, “Günlük YaĢamdaki Olayların Fen Bilimleri
Öğretiminde Kullanılması.” Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
(KEFAD), 8(1), (2007), s.197-207.
CÜCEOĞLU Doğan, İnsan ve Davranışı. (11. Basım). Remzi, Ġstanbul 2002.
ÇALIġKAN Serap ve SEZGĠN SELÇUK Gamze, “Üniversite Öğrencilerinin Fizik Problemlerinde
Kullandıkları Öz Düzenleme Stratejileri: Cinsiyet ve Üniversite Etkileri.” Dokuz Eylül
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. 27, (2010), s.50-62.
DESOETE Annemie, ROEYERS Herbert ve BUYSSE Ann, “Metacognition and Mathematical
Problem Solving in Grade 3.” Journal of Learning Disabilities, 34(5), (2001) s.435-449.
DUNCAN Teresa Garcia ve MCKEACHIE Wilbert J., “The Making of the Motivated Strategies
for Learning Questionnaire.” Educational Psychologist, 40(2), (2005), s.117-128.
EILAM Billie ve AHARON Irit, “Student‟ Planning in The Process Of Self-Regulated Learning.”
Contemporary Educational Psychology, 28, (2003), s.304-334.
EILAM Billie, ZEIDNER Moshe ve AHARON Irit, “Student Conscientiousness, Self-Regulated
Learning, and Science Achievement: An explorative field study.” Psychology in Schools,
46(5), (2009), s.420-432.
EOM WooYong ve REISER Robert A., “The Effects of Self-Regulation and Instructional Control
on Performance and Motivation in Computer-Based Instruction.” International Journal of
Instructional Media, 27(3), (2000), s.247-261.
ESHEL Yohanan ve KOHAVI Revital, “Perceived Classroom Control, Self-Regulated Learning
Strategies, And Academic Achievement.” Educational Psychology, 23(3), (2003), s.249-
260.
GÜNBATAR Serap ve SARI Musa, “Elektrik ve Manyetizma Konularında AnlaĢılması Zor
Kavramlar Ġçin Model GeliĢtirilmesi.” Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1),
(2005), s.185-197.
HANCOCK Dawson, “Cooperative Learning and Peer Orientation Effects on Motivation and
Achievement.” Journal of Educational Research, 97(3), (2004), s.159-166.
HAĠR Joseph, BLACK Bill, BABĠN Barry, ANDERSON Rolph ve TATHAM Ronald,
Multivariate Data Analysis (Sixth Edition). Prentice Hall, New Jersey 2006.
HARACKĠEWĠCZ Judith M., BARRON Kenneth E., TAUER John M., CARTER Suzanne M. ve
ELLĠOT Andrew J., “Short-Term And Long-Term Consequences Of Achievement Goals:
Predicting Interest And Performance Over Time.” Journal of Educational Psychology,
92(2), (2000), s.316–330.
HAġLAMAN Tülin ve AġKAR Petek, “Programlama Dersi Ġle Ġlgili Öz-Düzenleyici Öğrenme
Stratejileri Ve BaĢarı Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi.” Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 32, (2007), s.110-122.
KARASAR Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi (14. Basım), Nobel, Ankara 2005.
KAUFFMAN Douglas F., “Self-Regulated Learning In Web-Based Environments: Instructional
Tools Designed To Facilitate Cognitive Strategy Use, Metacognitive Processing And
Fen ve Teknoloji Dersinde Akademik Başarının Yordayıcısı
Olarak Öz Düzenleyici Öğrenme Stratejileri 581
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/3, Winter 2013
Motivational Beliefs.” Journal of Educational Computing Research, 30(1), (2004),
s.139-161.
MONTCALM Denise M., “Applying Bandura‟s Theory Of Self-Efficacy To The Teaching Of
Research.” Journal of Teaching in Social Work, 19(1), (1999), s.93-107.
OMMUNDSEN, Yngvar, “Implicit Theories Of Ability And Self-Regulation Strategies In Physical
Education Classes.” Educational Psychology, 23(2), (2003), s.141-157.
ÖZBAY YaĢar ve ERKAN Serdar, “Eğitim Psikolojisi”, (Ed. YaĢar Özbay ve Serdar Erkan)
(2.Baskı), PegemA., Ankara 2010, s.1-26.
ÖZTÜRK BarıĢ, Relationships among Self-Regulated Learning Components, Motivational
Beliefs and Mathematics Achievement. ODTÜ, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi,
Ankara 2003.
PATERSON Craig, “Self-Regulated Learning And Academic Achievement Of Senior Biology
Students”, Australian Science Teachers Journal, 42(2), (1996), s.48-52.
PERRY Raymond P., HLADKYJ Steven, PEKRUN Reinhard H. ve PELLETIER Sarah T.,
“Academic Control and Action Control In the Achievement of College Students: A
Longitudinal Field Study.” Journal of Educational Psychology, 93(4), (2001), s.776-789.
PINTRICH Paul Robert ve DE GROOT Elisabeth, “Motivational And Self-Regulated Learning
Components Of Classroom Academic Performance.” Journal of Educational Psychology,
82(1), (1990), s.33-40.
PINTRICH Paul Robert, SMITH David A. F., GARCIA Teresa ve MCKEACHIE Wilbert James,
“Reliability and Predictive Validity Of The Motivated Strategies For Learning
Questionnaire (MSLQ).” Educational and Psychological Measurement, 53, (1993),
s.801-813.
PINTRICH Paul Robert, “The Role of Orientation in Self-Regulated Learning.” (Eds.Boekaerts
Monique, Pintrich Paul Robert ve Zeidner Moshe) Handbook of Self-Regulation, CA:
Academic Press, San Diego 2000, s.451-501.
POKAY Patricia ve BLUMENFELD Phyllis C., “Predicting Achievement Early And Late In The
Semester: The Role Of Motivation And Use Of Learning Strategies.” Journal of
Educational Psychology, 82, (1990), s.41-50.
RACHLĠN Howard, Introduction to Modern Behaviorism, (3rd Edition), Freeman, New York
1991.
ROSS Margare, E., GLENNON Jill Salisbury-Glenon, GUARĠNO Anthony REED, Cynthia. J. ve
MARSHALL Mark, “Situated Self-Regulation: Modeling The Interrelationships Among
Instruction Assessment, Learning Strategies And Academic Performance.” Educational
Research and Evaluation, 9(2), (2003), s.189-209.
SAĞIRLI ÖZTURAN Meryem, ÇĠLTAġ Alper, AZAPAĞASI Esra, ve ZEHĠR Kıymet, “Yüksek
Öğretimin Öz Düzenlemeyi Öğrenme Becerilerine Etkisi.” Kastamonu Eğitim Dergisi,
18(2), (2010), s.587-596.
SARIBAġ Deniz, Öz Düzenlemeye Dayalı Öğrenme Stratejilerini Geliştirmeye Yönelik
Laboratuar Ortamının Kavramsal Anlama, Bilimsel İşlem Becerisi Ve Kimyaya
582 Ahmet TEKBIYIK – Fatih CAMADAN – Ahmet GULAY
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/3, Winter 2013
Karşı Tutum Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Ġstanbul 2009.
SCHUNK Dale H. ve ZĠMMERMAN Barry J., Self- Regulated Learning From Teaching To
Self Reflective Practice. Guilford Press, New York 1998.
SCHUNK Dale H. ve ZIMMERMAN Barry J., “Competence and Control.” (Eds. Patricia A.
Alexander ve Philip H. Winne) Handbook of Educational Psychology. NJ: Lawrence
Erlbaum Associates, Mahwah 2006, s.349-367.
SUK HWANG Young ve VRANGĠSTĠNOS Dinos K, “Elementary In-Service Teachers' Self-
Regulated Learning Strategies Related To Their Academic Achievements.” Journal of
Instructional Psychology, 29(3), . (2002), 147-154.
SUAREZ Riverio J. M., GABANACH R. G. ve ARIAS A.V. “Multiple-Goal Pursuit And Its
Relation To Cognitive, Self-Regulatory And Motivational Strategies.” British Journal of
Educational Psychology, 71(4), (2001), s.561-572.
TOK Hidayet, ÖZGAN Habib ve DÖġ Bülent, “Assessing Metacognitive Awareness And
Learning Strategies As Positive Predictors For Success in A Distance Learning Class.”
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), (2010), s.123-
134.
ÜREDĠ IĢıl, Algılanan Anne Baba Tutumlarının İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Öz
Düzenleyici Öğrenme Stratejileri Ve Motivasyonel İnançları Üzerinde Etkisi. Yıldız
Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. YayımlanmamıĢ Doktora Tezi. Ġstanbul
2005.
ÜREDĠ IĢıl ve ÜREDĠ Lütfi, “Ġlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Öz-Düzenleme Stratejileri Ve
Motivasyonel Ġnançlarının Matematik BaĢarısını Yordama Gücü.” Mersin Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, (2005), s.250-260.
WINNE Philip H. “Experimenting To Bootstrap Self-Regulated Learning.” Journal of
Educational Psychology, 89(3), (1997), s.397-410.
WOLTERS Christopher A., YU Shirley L. ve PĠNTRĠCH Paul R. “The Relation Between Goal
Orientation And Students‟ Motivational Beliefs And Self-Regulated Learning.” Learning
and Individual Differences. 8(3), (1996), s.211-238.
WOLTERS Christopher A. “The Relation Between High School Students‟ Motivational Regulation
And Their Use Of Learning Strategies, Effort And Classroom Performance.” Learning
and Individual Differences. 11(3), (1999), s.281-299.
YÜKSEL Galip, “BiliĢsel-Toplumsal YaklaĢım”, (Ed. AyĢegül Ataman), Gelişim ve Öğrenme (4.
Baskı). Gündüz, Ankara 2009. s.317-339.
ZĠMMERMAN Barry. J. ve MARTĠNEZ-PONS Manuel, “Development Of a Structural Interview
For Assessing Student Use Of Self-Regulated Learning Strategies.” American
Educational Research Journal, 23(4), (1986), s.614-628.
ZIMMERMAN Barry J. “Self-regulated Learning and Academic Achievement: An Overview.”
Educational Psychologist, 25(1), (1990), s.3-17.
ZĠMMERMAN Barry J. “Attaining Self-Regulation: A social Cognitive Perspective”, (Eds.
Monique Boekaerts, Paul. R. Pintrich, ve Moshe Zeidner) Handbook of Self-Regulation,
Academic Press, San Diego 2000, s.13-39.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com