Buradasınız

ZENİCA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ BÖLÜMÜNDEKİ BOŞNAK ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE METİN OKUMADAKİ SORUNLARI

THE PROBLEMS OF BOSNIAN STUDENTS AT TURKOLOGY DEPARTMENT OF ZENICA UNIVERSITY IN READING TURKISH TEXTS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4806

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
One of the basic skills of language teaching is reading. Reading skill briefly means vocalizing the symbols in text and comprehending the unity consisting of these symbols. Aim at reading skill is comprehension of the reading text. In addition to that comprehension is original purpose, pronunciation of the text is at least as crucial as comprehending it in oral reading, one of the reading types. The reason is that reader is not alone in oral reading. Audience exert effort fort he text with the reader, either. In teaching Turkish to foreigners, generally reading training and specifically oral reading are important just as in mother-tongue teaching. In the study, features of a successful oral reading are stated. Oral reading could be also thought as a reading skill scale in foreign language teaching, as in mother-tongue, either. Oral reading skill of the students, learning Turkish as a foreign language, must be well. However, oral reading skill is within the other skills. Oral reading is a reading skill activity. It is also a listening activity for the audience and a speaking activity fort he reader. Teachers, teaching Turkish to foreigners, should make a point of oral reading because of the features of oral reading, stated here and below. In the study, Bosnian students’ basic oral reading mistakes have been tried to be identified. Within this scope, determined text has been read by 19 students, composing the study group and their voice has been recorded. Oral reading mistakes, word repetition, syncopation and voice addings have been classified as misreading mistakes. Based on defined mistakes, suggestions have been made upon solutions of them.
Abstract (Original Language): 
Dil öğretiminin temel becerilerinden biri de okumadır. Okuma becerisi kısaca metindeki sembollerin seslendirilip, bu sembollerden oluşan bütünlüğün anlaşılması demektir. Okuma becerisinde amaç okunan metnin anlaşılmasıdır. Okuma türlerinden olan sesli okumada da anlamak asıl amaç olmakla birlikte metnin seslendirilmesi en az anlamak kadar önemlidir. Çünkü sesli okumada okuyucu yalnız değildir. Dinleyici de okuyucuyla beraber metne yönelik çaba sarf etmektedir. Anadil eğitiminde olduğu gibi Yabancılara Türkçe öğretiminde de genelde okuma eğitimi özelde ise sesli okuma önemlidir. Çalışmada başarılı bir sesli okumanın özellikleri belirtilmiştir. Sesli okuma anadil eğitiminde olduğu gibi yabancı dil eğitiminde de okuma becerisi ölçeği olarak düşünülebilir. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin sesli okuma becerilerin iyi olması gerekmektedir. Bununla birlikte sesli okuma becerisi diğer becerilerle iç içedir. Sesli okuma, okuma becerisi etkinliği olduğu gibi dinleyen için bir dinleme etkinliği, okuyan için bir konuşma etkinliğidir. Yabancılara Türkçe öğreten öğretmenler sesli okumanın burada ve aşağıda belirtilen özelliklerinden dolayı sesli okumaya özen göstermelidirler. Bu çalışmada Boşnak öğrencilerin Türkçeyi öğrenirken yaptıkları temel sesli okuma hataları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda çalışma grubunu oluşturan 19 öğrenciye belirlenen bir metin okutulmuş ve sesleri kaydedilmiştir. Sesli okuma hataları kelime tekrarı, hece yutumu, ses yutumu, ses eklemeleri, yanlış okuma hataları olarak sınıflandırılmıştır. Belirlenen hatalardan yola çıkılarak hataların çözümlerine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

REFERENCES

References: 

BAYINDIR, Bahar (2003). İlköğretim 1, 2 ve 3. Sınıf Öğrencilerinin Sesli Okuma Problemlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
BAYMUR, Fuat (1943). "Okuma Öğretimi-Okuma Çeşitleri Sesli Okuma". Yeni Kültür (77).
ÇELİK, C. Ergun (2006). Sesli Ve Sessiz Okuma İle İçten Okumanın Karşılaştırılması, D. Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 7, 18- 30.
ÇİFTÇİ, Musa (2000). "Sesli Okuma". Bilge (24).
DEMİREL vd. (2009). Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni Öğrenme -Öğretme-Değerlendirme, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yayınları.
DEMİREL, Özcan (1999). İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi, İstanbul: MEB Yayınları.
DEMİREL, Özcan(1999). Türkçe ve sınıf Öğretmenleri İçin Türkçe Öğretimi. Pegem A Yayıncılık, 3. Baskı, Ankara.
DURRELL, Donald D. (1956). Improving Reading Instruction. Harcourt, BraceAnd World, Chap. 8. New York.
GÖGÜŞ, Beşir (1978). Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi, Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
GÜNDÜZ, Osman, ŞİMŞEK Tacettin (2011). Uygulamalı Okuma Eğitimi El Kitabı. Grafiker Yayınları, Ankara
GÜNEŞ, Firdevs (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
KARA, Mehmet (2010). Gazi Üniversitesi TÖMER Öğrencilerinin Türkçe Öğrenirken Karşılaştıkları Sorunlar ve Bunların Çözümüne Yönelik Öneriler, Gazi Ü. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Yaz 2010, C. 8, S. 3, s. 661-696.
KARA, Mehmet (2011). Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni Doğrultusunda Türkçe Öğrenen Yabancılara A1-A2 Seviyesinde Türkçe Öğretim programı Örneği, ZfWT (Zeitschriftfür die Welt der Türken) Vol. 3, No. 3.
KARATAY, Halit (2011). Okuma Eğitimi Kuram ve Uygulama. Berikan Yayınevi. Ankara.
NAS, Recep (2003). Türkçe Öğretimi. Ezgi Kitabevi Yayınevleri. Bursa.
ÖZBAY, Murat (2007). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II, Ankara: Öncü Kitap.
ÖZBAY, Murat (2009). Anlama Teknikleri: Okuma Eğitimi. Öncü Kitap, Ankara.
ROBİNSON,
Richar
d and GOOD L. Thomas (1987). Becoming An Effective Reading Teacher. Harper And Row Inc. New York.
ROZAN, Norma (1982). Okuma Alışkanlığında Öğretmenlerin Rolü, Eğitim ve Bilim. 7, (39), 19¬23.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/4 Spring 2013

c
950
Mehmet KARA
TİNKER,
Mile
s A. And MCCULLOUGH Constance (1968). Teaching Elementary Reading (Third Edition), Appleton-Century-Crofts/ New York.
RADO,
Şevke
t (2009). Eşref Saati, "İyimserlik Kötümserlik", Elips Kitap, Ankara, s. 115.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com