Buradasınız

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA NEVŞEHİR’DE BANKACILIK FAALİYETLERİ; NEVŞEHİR BANKASI T.A.Ş VE ÜRGÜP ZÜRRA VE TÜCCAR BANKASI T.A.Ş

BANKING ACTIVITIE S IN THE EARLY YEARS OF THE REPUBLIC OF TURKEY IN NEVŞEHİR; NEVŞEHİR BANK AND ÜRGÜP ZÜRRA AND TÜCCAR BANK

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4672

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The Ottoman economy, which was opened to the World Trade with the Industrial Revolution incomparably to the previous periods, expanded with economic processes, such as foreign trade foreign investment, and as a result of this natural processes, banking activities have started up. Istanbul Bank was the first bank to be established by Galata bankers in 1847 in Ottoman State. After the Ottoman Bank was founded in 1856 by the British capital, Midhat Pasha’s initiative as agricultural credit cooperatives which started as an attempt to fund activities led to the establishment of the first state bank, Ziraat Bank. More foreign capital in the banking sector controlled by the Ottoman Empire was changed in the II Constitutional Period. During this period, the nationalist government policies that affected the Party of Union and Progress Party also had an impact on economic life. However, the party rulers believing that national economy survives with national capital companies has become a pioneer in the establishment of local banks across the country. Experience gained during II Constitutional Period regarding as local banking sector contributes to economic life in Republican Period. In accordance with the decisions made at the İzmir Economy Congress, local banks were established which provided with necessary capital so as to enable economic progress. In this respect, Bank of Nevsehir TAS in Nevsehir and Bank of Urgup Zurra and Zurra TAS in Urgup were founded. With the help of these banks set up to give credits for local community, the target is to make public participate in financial markets and to increase savings.
Abstract (Original Language): 
Sanayi İnkılâbı ile birlikte dünya ticaretine açılan, dış ticaret ve yabancı yatırımlar gibi iktisadi süreçlerle sürekli genişleyen Osmanlı ekonomisinde bu sürecin doğal bir sonucu olarak bankacılık faaliyetleri de başladı. İstanbul Bankası (Banque de Constantinople) Osmanlı Devleti’nde 1847’de Galata Bankerleri tarafından kurulan ilk bankadır. 1856 yılında İngiliz sermayesi ile kurulan Osmanlı Bankasından sonra Mithat Paşa’nın kooperatifçilik denemesi olarak başlattığı tarımsal kredi veren sandık faaliyetleri, ilk devlet bankası olan Ziraat Bankası’nın kurulmasıyla neticelenir. Osmanlı Devleti’nde daha çok yabancı sermayenin kontrolünde olan bankacılık sektöründe II. Meşrutiyet döneminde değişim yaşanır. Bu dönemde İttihat Terakki Partisi’nin iktidara gelmesiyle Parti üzerinde etkili olan milliyetçi politikalar, ekonomik hayatta da tesirli olur. Milli bir ekonominin ancak milli sermayeye dayalı şirketlerle yürütülebileceğine inanan Parti yönetimi, bu amaca yönelik ülke genelinde yerel bankalar kurulmasında öncü olur. II. Meşrutiyet döneminde yerel bankacılık konusunda elde edilen tecrübeler Cumhuriyet dönemi ekonomik hayatına katkı sağlar. İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlar doğrultusunda ekonomik kalkınmayı sağlamak için gerekli sermayeyi sağlayacak yerel bankalar kurulması kararlaştırılır. Bu meyanda Nevşehir’de Nevşehir Bankası TAŞ, Ürgüp’te ise Ürgüp Zürra Bankası TAŞ kurulur. Bölge halkına uygun krediler vermek amacıyla kurulan bu bankalar sayesinde halkın para ve sermaye piyasasına katılması ve tasarrufun artırılması da hedeflenir.

REFERENCES

References: 

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi
B.C.A., 30..18.1.1/ 21.68.07.
B.C.A., 30..18.1.1/ 23.20.16.
B.C.A., 30..18.1.2/ 87.69.10.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi
B.O.A., A.MKT.DV.
138
. 11. 2. / 1275. S. 23.
B.O.A., A.MKT.DV.
134
. 63. 2 / 1275. C. 03.
B.O.A., A.MKT.DV.
140
. 2. 1 / 1276. M. 11.
Gazeteler
Niğde Bilgi Gazetesi, 25 Haziran 1928. Kayseri Vilayet Gazetesi, 16.02.1939, Sayı:1312. Sene.15. Kayseri Vilayet Gazetesi, 16.02.1942, Sayı:1608. Sene.18. Kitap ve Makaleler
50.000
Lir
a Sermayeli Ürgüp Zürra ve Tüccar Bankası 1939 Yılına Genel Kurul Tutulkası, İzmir Tramvay ve Elektrik Türk Anonim Şirketi, 1939.
50.000
Lir
a Sermayeli Ürgüp Zürra ve Tüccar Bankası 1941 Yılına Genel Kurul Tutulkası, Kayseri, Sümer Basımevi.
AKKUŞ Turgay, " Bir İktisadi Siyasa Projesi; Milli İktisat ve Bursa", ÇTTAD, VII/16-17, 2008, ss.119-141.
ELDEM Edhem, Osmanlı Bankası Tarihi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1999.
ALTAY Oğuzhan, "Türkiye 'de Liberal Politikaların Bankacılık Sektörüne Etkileri (1847-1979)", Ege Akademik Bakış, S.10, İzmir 2010, ss. 319-350.
ARSLAN Taner, "II. Meşrutiyet Düşüncesinin Cumhuriyete Tesirleri", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.21, Kütahya 2008, ss. 347-380.
BAYRAKTAR Kaya, "Osmanlı Bankası 'nın Kuruluşu", Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 3, S. 2/ Ekim 2002, ss. 71-88.
BOZOKLU Derya,"Atatürk Döneminde Bankacılık Sistemine ve Gelişimine Genel Bir Bakış", Atatürk Araştırma Dergisi, S.55, 2003, ss. 269-315.
ÇADIRCI Musa, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerini Sosyal ve Ekonomik Yapıları, T.T.K Yayınları, Ankara 1991.
ÇELİK Halil İbrahim, 18. Numaralı Nevşehir Şeri'yye Sicili Metin Çevirisi ve Değerlendirme
Nevşehir-2012.
HORVARTH Bela, Anadolu 1913, Çev. Tarık Demirkan, Tarih Vakfı Yayınları, Ankara, 1996.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı, İzmir İktisat Kongresi 17-Şubat-4 Mart 1923, İzmir Kent Kitaplığı, İzmir 2001.
Turkish Studies
International
Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/5 Spring 2013
Cumhuriyetin Ilk Yıllarında Nevşehir'de Bankacılık Faaliyetleri; Nevşehir Bankası... 571 KARPAT Kemal Nüfus Dağılımı ve Osmanlıda Nüfus Sayımının Gelişimi (1800-1914 ), Ankara
2003.
KAYA Mehmet, "XIX. Yüzyıl ve XX. Yüzyıl Başlarında Nevşehir Kazasının Sosyal ve Ekonomik Durumu" 1. Uluslar arası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildiriler, C.5, Nevşehir 2011, ss.105-121.
KAZGAN Haydar, Galata Bankerleri, Türkiye Ekonomi Bankası Yayını, İstanbul 1991.
KURAN Ercüment, "XVIII. - XIX. Yüzyıllarda Nevşehir", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, S.15, İstanbul 1997, ss. 167-171.
Nevşehir Bankası Türk anonim Şirketi Esas Mukavelenamesi, 1936.
OKTAR Suat, VARLI, Arzu, "İttihat Terakki Dönemi 'nin Ulusal Bankası Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası", Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. C.27, S.2, 2009, ss.1-20.
ÖKÇÜN A.Gündüz, 1920-1930 Yılları Arasında Kurulan Türk Anonim Şirketlerinde Yabancı Sermaye, Ankara 1997.
ÖZÇELİK, Özer ve Güner Tuncer, "Atatürk Dönemi Ekonomi Politikaları", Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt IX, S. 1, Haziran 2007, ss. 253-266.
ÖZDEMİR Biltekin, Osmanlı Devleti Dış Borçları, Ankara 2009.
PARASIZ İlker, Para Banka ve Finansal Piyasalar, Ezgi Kitabevi, Bursa 2000.
REFİK Ahmet, "Anadolu Şehirleri: Damat İbrahim Paşa Zamanında Ürgüp ve Nevşehir" Türk Tarihi Encümeni Mecmuası, 14. Sene, No.3, İstanbul 1924, ss. 156-186.
SARISIR Serdar, " Cumhuriyetin İlk Yıllarında Yerel Bankacılık Girişimleri: Niğde Örneği", Türklük Bilimi Araştırmaları S.26, Aralık 2009, ss.199-216.
SEVGEN Necibe, "Nasıl Sömürüldük Sarraflar", Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, S.13-25, 1969.
TAHSİN Hamit, SAKA, Remzi, Sermaye Hareketi, Amedi Matbaası, İstanbul, 1930.
TEXİER Charles, Küçük Asya Coğrafya Tarihi ve Arkeoloji, Çev.Ali Suat, Cilt.3, Ankara 2002.
TEZEL Yahya, Cumhuriyet Dönemi İktisat Tarihi, Yurt Yayınları, Ankara, 1982.
TOPRAK Zafer, Türkiye'de Milli İktisat, (1908-1918), Ankara 1982.
YAZGAN Teoman, Türk Bankacılık Sistemi, İstanbul 1973.
Zürra ve Tüccar Bankası Türk Anonim Şirketi 1947 Yılına Ait Yönetim Kurulu Raporu. ZARAKOĞLU Avni; Cumhuriyetin 50. Yılında Memleketimizde Bankacılık, Ankara 1974.
Turkish Studies

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com