Buradasınız

AVANOS KAOLİNİ İLE TEK PİŞİRİMDE RENKLİ VE CAMSI YAPIDA STONEWARE BÜNYELERİN ARAŞTIRILMASI

STUDY FOR COLORED AND GLASSY STONEWARE BODIES WITH AVANOS KAOLINITE BY SINGLE-FIRING

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4605

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to perform experiments on stoneware bodies, coloring the prepared recipes after adding various oxides and obtaining glassy stoneware bodies having high plastic properties with porcelain appearance at 1180 degrees from kaolinite deposits in Avanos region, known as an important center for ceramics located in the province of NevĢehir in Turkey. In the first section of the study, general information is provided on structural characteristics of stoneware. In the second section, theoretical information is provided on plastic and non-plastic raw materials. After being added to the recipes of stoneware bodies prepared within the scope of the study, Silicium Dioxide, Wollastonite and Filtered Avanos Kaolinite raw materials are defined. In the third section titled “Preparation and Application of Recipes”, the method is described and the stages of obtaining Avanos kaolinite within the region and the process for application of recipes were represented. Two different recipes have been tried according to chemical analysis characteristics of the raw materials and oven-dried at 1180 degrees. Based on the said two main recipes, 50 units of 100 gr. have been weighed, in total as 25 from the first recipe and 25 from the second recipe. For each weighing, CoO of 0.1-0.5 %, Cr2O3 of 0.5-4 %, MnO of 1-5 %, Fe2O3 of 1-5 % and CuCO3 of 1-5 % were added. The composition was ensured to be homogenous by respectively mixing all recipes with water in jet type grinder for 15 minutes. The mixtures have been taken onto plaster plates and excessive water was ensured to be absorbed. The prepared samples were fired at 1180 degrees in electrical kiln. The amounts of shrinkage in drying and firing processes have been calculated. In the fourth section that includes the findings, the samples are evaluated. Due to its high plastic property, easily shaped stoneware bodies with porcelain appearance were obtained. It was seen that effects with artistic surface were obtained by oxides used in the bodies. The data obtained as a result of the study is presented in the conclusion section.
Abstract (Original Language): 
Bu araĢtırmanın amacı; Türkiye’nin NevĢehir ilinde bulunan, önemli bir seramik merkezi olarak bilinen Avanos bölgesindeki kaolin yataklarından alınan özlü kaolinle, stoneware bünye denemeleri yapmak, hazırlanan reçetelere çeĢitli oksitler katarak renklendirmek ve 1180ºC’de yüksek plastik özelliği olan porselen görünümlü camsı yapıda stoneware bünyeler elde etmektir. AraĢtırmanın birinci bölümünde, stoneware yapı özelliğiyle ilgili genel bilgi verilmiĢtir. Ġkinci bölümde, özlü ve özsüz hammaddeler hakkında teorik bilgi aktarılmıĢtır. AraĢtırma kapsamında hazırlanan stoneware bünye reçetelere katılan Silisyum Dioksit, Wollastonit ve SüzülmüĢ Avanos Kaolini hammaddeleri tanımlanmıĢtır. Reçetelerin hazırlanması ve uygulanması baĢlıklı üçüncü bölümde, yöntem kısmı açıklanarak, yöredeki Avanos kaolininin elde edilme aĢamaları ve reçetelerin uygulama sürecine yer verilmiĢtir. Hammaddelerinin kimyasal analiz özelliklerine göre, iki farklı reçete denenerek 1180ºC’de piĢirilmiĢtir. Bu iki reçete temel alınarak, birinci reçeteden 25, ikinci reçeten 25 olmak üzere toplam 50 adet 100 gr.’lık tartım yapılmıĢtır. Her bir tartıma % 0.1-0.5 arası CoO, % 0.5-4 arası Cr2O3, % 1-5 arası MnO, % 1-5 arası Fe2O3, % 1-5 arasında ise CuCO3 katılmıĢtır. Tüm reçeteler sırasıyla jet tipi değirmende 15 dakika suyla öğütülerek kompozisyonun homojen bir yapı alması sağlanmıĢtır. KarıĢımlar alçı plakalarda bekletilerek fazla suyun emilmesi sağlanmıĢtır. Hazırlanan numuneler elektrikli fırında 1180ºC ısı altında piĢirilmiĢtir. Kuruma ve piĢme küçülmeleri hesaplanmıĢtır. Bulguları kapsayan dördüncü bölümde, numuneler değerlendirilmiĢtir. Yüksek plastik özelliğinden dolayı, Ģekillendirilmesi kolay porselen görünümlü stoneware bünyeler elde edilmiĢtir. Bünyelerde kullanılan oksitler ile artistik yüzeyli etkilerin ortaya çıktığı belirlenmiĢtir. Elde edilen veriler sonuç kısmında sunulmuĢtur.

REFERENCES

References: 

ATES, Arcasoy, Seramik Teknolojisi, Marmara Üniversitesi Yayın No: 457, Güzel Sanatlar Fakültesi Yayın No: 2, Ankara 1983, s. 20.
DEDEOĞLU, Rahmi, Sır ve Dekorasyon Teknolojisi, Teknik Yayınlar Serisi, Ankara 1987, s. 1-2.
TANIġAN, Hüseyin H. ve Mete, Zeliha, Seramik Teknolojisi ve Uygulaması, C. I, Söğüt Matbaası, Ġzmir 1988, s. 18-19.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com