Buradasınız

"ŞİMDİ BEN ÖĞRETMEN MI OLDUM?" ÖĞRETMENLİK KİMLİĞİNİN OLUŞMASINDA ETKİLİ OLAN ETKENLERE YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

"HAVE I BECOME A TEACHER?" THE PERSPECTIVES OF PRESERVICE TEACHERS ABOUT FACTORS THAT ARE EFFECTIVE ON THE FORMATION OF THE TEACHER IDENTITY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5337

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The teacher identity is important in terms of determination of the type of teaching that the teachers will use and their probable attitudes towards changes in the field of education. Therefore, in this study, it was aimed to determine the factors which have roles in pre-school preservice teachers' formation of teacher identity and how preservice teachers comment on these factors. This research is a qualitative study, carried out in the 2009-2010 academic year. The sample of the research consisted of 90 participants, 65 of which were senior students studying at Çukurova University, Faculty of Education Pre-school Teaching Department and 25 of which were teachers who graduated from the same department in 2009 and who just started teaching in Adana and in surrounding cities. The data was collected through the Survey of Determining the Factors which form the Teacher Identity (SDTI) that was developed by the researchers. This survey consists of two parts. There were items about personal information in the first part and there were items about the factors which are effective in the formation of teacher identity in the second part. The levels of preservice teachers' agreeing with these items were designed in the five-point Likert scale (I completely agree=5, I don't agree at all=1). The data was analyzed by descriptive data analysis method, the answers which were given to the open-ended questions were coded by content analysis and then, they were categorized. The results of the research showed that the factors which are effective in the formation of teacher identity were personality traits, willingness to teach, the education which were received at university, social environment and the teaching practice. Another result of the research revealed that the preservice teachers feel themselves as teachers beginning from the third grade.
Abstract (Original Language): 
Öğretmenlik kimliği, öğretmenlerin nasıl bir öğretim yapacağını ve eğitim alanındaki değişikliklere karşı ne tür tutumlar takınacaklarını belirlemesi açısından önemlidir Bu nedenle araştırmada, okulöncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik kimliği oluşturmalarında rol oynayan etkenleri ve öğretmen adaylarının bu etkenleri nasıl yorumladıklarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu araştırma, 2009-2010 eğitim öğretim yılında yapılmış nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda okuyan 65 son sınıf öğrencisi ile 2009 yılında aynı bölümden mezun olup, Adana ve çevre illerde henüz göreve başlamış olan 25 öğretmen olmak üzere toplam 90 katılımcı oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan Öğretmenlik Kimliğini Oluşturan Etkenleri Belirleme Anketi (ÖKEB) ile toplanmıştır. Bu anket iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde kişisel bilgilere ilişkin maddeler, ikinci bölümde ise öğretmenlik kimliğinin oluşmasında rol oynayan etkenlere ilişkin maddeler yer almaktadır. Öğretmen adaylarının bu maddelere katılma düzeyleri, beşli likert şeklinde (tamamen katılıyorum=5, hiç katılmıyorum=1) düzenlenmiştir. Veriler betimsel veri analizi yöntemi ile analiz edilmiş, açık uçlu sorulara verilen cevaplar ise içerik analizi uygulanarak kodlanmış ve kategorize edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının öğretmenlik kimliğinin gelişiminde etkili olduğunu düşündükleri etkenlerin kişilik özellikleri, öğretme isteği, üniversitede alınan eğitim, çevre ve stajın olduğu belirlenmiştir. Araştırmdan elde edilen bir diğer sonuç ise öğretmen adaylarının kendilerini üniversite üçüncü sınıftan itibaren öğretmen gibi hissettikleridir.

REFERENCES

References: 

BEAUCHAMP, C. ve
THOMAS
, L. (2009). Understanding Teacher Identity: An Overview Of Issues In The Literature And Implications For Teacher Education. Cambridge Journal of Education, 39(2), 175-189.
BEİJAARD, D., MEİJER,
P
. C., ve VERLOOP, N. (2004). Reconsidering Research On Teachers' Professional Identity. Teaching and Teacher Education, 20, 107-128.
BEİJAARD,
D.
, MEİJER, P. C., ve VERMUNT, J.D. (2000). Teachers' Perceptions Of
Professional Identity: An Exploratory Study From A Personal Knowledge Perspective. Teaching and Teacher Education, 16, 749-764.
BULLOUGH, R. V. (1997). Practicing theory and theorizing practice. In J. Loughran, & T. Russell (Eds.), Purpose, Passion And Pedagogy In Teacher Education (pp. 13-31). London: Falmer Press.
CATTLEY, G. (2007). Emergence of professional identity for the pre-service teacher International Education Journal, 8(2), 337-347.
COLDRON, J. ve SMİTH, R. (1999). Active Location In Teachers' Construction Of Their Professional Identities. Journal of Curriculum Studies, 31(6), 711- 726.
COOPER, K. ve OLSON, M. R. (1996). The multiple 'I's' of teacher identity. In M. Kompf, W. R. BOND, D. DWORET, & R. T. BOAK (Eds.), Changing Research And Practice: Teachers' Professionalism, identities And Knowledge (pp. 78-89). London/Washington, DC: The Falmer Press.
CRESWELL, J. W. (2008). Educational Research: Plannig, Conducting, And Evaluating Quantitative And Qualitative Research (3rd. ed.). New Jersey: Pearson Merrill Prentice
Hall.
DANİELEWİCZ,
J
. (2001). Teaching selves: Identity, pedagogy, and teacher education. Albany: State University of New York Press.
FRANZAK, J. K. (2002). Developing A Teacher Identity: The Impact Of Critical Friends Practice On The Student Teacher. English Education, 3 4 ( 4), 258-280.
KAGAN, D. M. (1992). Implications Of Research On Teacher Belief. Educational Psychologist,
27, 65-90.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/7 Summer 2013

c
282
Mustafa
YAŞAR - Ayşegül KARABAY - Raziye Günay BİLALOĞLU
KNOWLES, J. G. (1992). Models for understanding pre-service and beginning teachers' biographies: illustrations from case studies. In I. Goodson (Ed.), Studying Teachers' Lives (pp. 99-152). New York: Teachers College Press.
KORTHAGEN, F.A.J. (2004). In The Search Of The Essence Of A Good Teacher: Towards A
More Holistic Approach In Teacher Education. Teaching and Teacher Education, 20, 77¬97.
KRZYWACKi, (2009). Becoming A Teacher:Emerging Teacher Identity In Mathematics Teacher Education. Research Report 308
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/ 10138/20029/becoming .pdf?sequence=1 Erişim Tarihi: 05-11-2010.
LAMOTE, C. ve ENGELS, N. (2010). The Development Of Student Teachers' Professional Identity. European Journal of Teacher Education, 33 (1), 3-18.
LASKY, S. (2005). A Sociocultural Approach To Understanding Teacher Identity, Agency And Professional Vulnerability In A Context Of Secondary School Reform. Teaching and Teacher Education, 21, 899-916.
LORTİE, D.
C
. (1975). School-Teacher: A sociological Study. Chicago: The University of Chicago Press.
O'CONNOR, K. E. (2008). ''You Choose To Care'': Teachers, Emotions And Professional Identity. Teaching and Teacher Education, 24, 117-126.
REYNOLDS, C. (1996). Cultural script for teachers: Identities and their relation to workplace landscapes. In Kompf, M., Bond, W. R., Dworet, D., & Boak, R. T. (Eds.) (1996).
Changing Research And Practice: Teachers' Professionalism, identities, And Knowledge. London, Washington, DC: Falmer Press.(69-78)
YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
SAMUEL, M. ve STEPHENS, D. (2000). Critical Dialogues With Self: Developing Teacher
Identities And Roles -A Case Study Of South African Student Teachers. International Journal of Educational Research, 33, 475-491.
VOLKMANN, M.
J
. ve ANDERSON, M. A. (1997). Creating Professional Identity: Dilemmas And Metaphors Of A First-Year Chemistry Teacher. Science Educatiül, 82 (3), 293¬310.
WHİTE,
K
. R. (2009). Connecting Religion And Teacher Identity: The Unexplored Relationship Between Teachers And Religion In Public Schools. Teaching and Teacher Education, 25,
857-866.
ZEMBYLAS, M. (2003). Interrogating "Teacher Identity": Emotion, Resistance, And Self-Formation. Educational Theory, 53 (1), 107-127.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com