Buradasınız

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CRITICAL THINKING DISPOSITIONS AND MISCELLANEOUS VARIABLES OF THE STUDENTS OF THE FACULTY OF EDUCATION THE DEPARTMENT OF FINE ARTS EDUCATION

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5368

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to reveal and to test the relationships between dependent variable critical thinking ability and three independent variables such as gender, academic achievement and field achievement of the students of the Faculty of Education, the Department of Fine Arts Education (FE-DFAE). This study is a descriptive research and based on the relational measurement model. The data of personal information of the students has been collected via questionnaires and to be able to measure critical thinking abilities of the students of the FE-DFAE the California Critical Thinking Dispositions Inventory (CCTDI) has been applied. While the target population of this study covers whole FE-DFAE students from academic year of 2011-2012 -spring semester, the size of the sampling group is limited to 204 students. The result of this research shows that there is no significant relationship between critical thinking abilities of the students of the FE-DFAE and their genders. Beside that it has been discovered that the tendencies of truth seeking and open minded level of female students of music department are higher than male students of the same department. It has been also discovered that there is no significant relationship between critical thinking abilities and academic, field achievements among the student of the music department. On the contrary, among the fine arts students the significant and positive relationship has been found between critical thinking abilities and academic success. Also a positive and lower level significance has been found between critical thinking and their field studies of fine arts students. As a result, among the fine arts students, there is significant and positive relationship between their critical thinking abilities and their academic successes, which are at higher level than those relationships among the music department students. Unfortunately, it can be concluded that the student of the Adnan Menderes University and especially the students who are teacher candidates have lack of critical thinking abilities. One of the primary purposes of university education is to educate the students to make them gained inquisitive and analytically thinking abilities. Therefore, it is crucial that the teachers of tomorrow have to furnished with all those abilities to be able to teach and pass the critical thinking abilities to their students.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ile cinsiyetleri, alan başarıları ve akademik başarıları arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışma, ilişkisel tarama modeline dayalı, betimsel bir araştırmadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerini ortaya koymak amacıyla ‘California Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği’ (CCTDI) kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğrenciler oluştururken örneklemini 2011-2012 bahar yarıyılında Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı ve Resim-iş Anabilim Dalında öğrenim görmekte olan 204 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerinin, alanlarına ve cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermediği; ancak müzik bölümünde okuyan kız öğrencilerin açık fikirlilik ve doğruyu arama düzeylerinin erkeklere oranla önemli derecede yüksek olduğu, müzik öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ile akademik başarıları ve alan başarıları arasında önemli ilişki olmadığı belirlenmiştir. Resim öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ile akademik başarıları arasında pozitif yönde yüksek anlamlı ilişki, alan başarıları arasında pozitif yönde düşük anlamlı ilişki olduğu saptanırken müzik öğrencilerinin ise eleştirel düşünme eğilimleri ile akademik başarıları ve alan başarıları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. Üniversite öğrencilerinin özellikle de öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimine sahip olmamalarının dikkat çekici olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak üniversitelerin en başta gelen ortak amaçlarından biri de analitik düşünme becerisine sahip olan, sorgulayan, merak eden bireyler yetiştirmektir. Araştırmanın sonuçları incelendiğinde öğretmen adaylarının eleştirel düşünme beceri ve eğilimine sahip olmasının meslek hayatlarında bu becerileri ve eğilimleri kendi öğrencilerine de kazandırmaları bakımından hayati bir öneme sahip olduğu düşünülmektedir.

REFERENCES

References: 

AKBIYIK, C. VE SEFEROĞLU, S. S. (2006). Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ve Akademik Başarı, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (32), 90-99.
AYBEK, B. (2006). Konu Ve Beceri Temelli Eleştirel Düşünme Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimi ve Düzeyine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
BÖKEOĞLU, O. Ç. VE YILMAZ, K. (2005). Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünmeye Yönelik Tutumları İle Araştırma Kaygıları Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 41, 47-67.
GREEN, M. C. (2005). Factors Influencing The Process Of Critical Thinking Among Health Professional During Computer Conferencing: A Case Study. Unpublished Master Thesis. Athabasca University.
HUİTT, W. (1998). Critical Thinking: An Overview. Educational Psychology Interactive. Valdosta, GA: Valdosta State University. Retrieved 08.08.2012 from, http://chiron.valdosta.edu/whuitt /col/cogsys/critthnk.html.
JOHNSON, D. C. (2003). The Effects Of Critical Thinking İnstruction İn Music Listening On Fifth Grade Students’ Verbal Descriptions Of Music. Unpublished Doctoral Dissertation. The University of Arizona.
KARASAR, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi, 24. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
KAYA, H. (1997). Üniversite Öğrencilerinde Eleştirel Akıl Yürütme Gücü. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul:
1312 Onur TOPOĞLU – Elçin ÜNAL ÖNEY
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
KORKMAZ, Ö. (2009). Eğitim Fakültelerinin Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilim ve Düzeylerine Etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 7(4), 879-902
KÖKDEMİR, D. (2003). Belirsizlik Durumlarında Karar Verme ve Problem Çözme, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
KÜÇÜK, D. P.; UZUN, Y. B. (2013). Müzik Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 327-345
LAMPERT, N. (2006). Critical Thinking Dispositions as an Outcome of Art Education. National Art Education Association. Cilt 47, No 3, 215-228
LIPMAN, M. (1988). Critical Thinking-What Can It Be? Educational Leadership, September, 38-43.
O’HARE, L.; MCGUINNESS, C. (2009). Measuring Critical Thinking, Intelligence and Academic Performance in Psychology Undergraduates. The Irish Journal of Psychology. Vol. 30, no. 3-4, 123-131
POGONOWSKI, L. (1987). Developing Skills In Critical Thinking And Problem Solving. Music Educators Journal, 73, ( 6), 37-41.
SÜNBÜL, A. M.; ÇALIŞKAN, M.; KOZAN, S. (2006). Eleştirel Düşünme Becerisine Dayalı Öğretim Uygulamasının Öğrencilerine Etkisi. 15. Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla.
ŞENLİK, N. Z., BALKAN, Ö. VE AYCAN, Ş. (2011). Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Becerileri: Muğla Üniversitesi Örneği. Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7 (1), 67–76.
YAMAN, S., YALÇIN, N. (2004). Fen Bilgisi Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Yaratıcı Düşünme Becerisine Etkisi, İlköğretim-Online, 4(1), 42-52.
YILDIRIM, H. İ.; ŞENSOY, Ö. (2011). İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimi Üzerine Eleştirel Düşünme Becerilerini Temel Alan Fen Öğretiminin Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19, (2), 523-540.
ZELLNER, R. M. (2011). A Study Of The Relationship Between İnstrumental Music Education And Critical Thinking İn 8th- And 11th-Grade Students. Unpublished Doctoral Dissertation. Capella University.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com