Buradasınız

COĞRAFYA DERSİ TUTUM ÖLÇEĞİ: GELİŞTİRİLMESİ, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

GEOGRAPHY COURSES ATTITUDE SCALE: DEVELOPMENT, VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4934

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of the present study is to develop reliable and validate an attitude scale for geography courses. The study sample was composed of 920 ninth, tenth, eleventh and twelfth grade students studying in high schools in the provincial area of Sivas. The study sample was selected using random group sampling method. In line with the purpose of the study, after reviewing the literature, an item pool for the piloting process was created, and expert opinion was sought for the appropriateness of each item in the pool. The experts were asked to rate the items using a three-point Likert scale by using the labels "Appropriate", "Partially Appropriate" and "Not Appropriate". The items in the pool were revised by using the feedback from the experts before the scale was piloted. After the piloting process, the draft scale was administered to the study group. Exploratory factor analysis (EFA) was carried out to identify how the scale was structured, and along with other validity analyses, confirmatory factor analysis (CFA) was conducted to test the construct validity of the scale. The data were analysed using SPSS 17.0 and Lisrel 8.51. To test the construct validity of the scale, exploratory and confirmatory factor analyses were carried out. Item-test correlations, test re-test correlation and the Cronbach alpha internal reliability coefficient were calculated. In addition, a t-test was carried out to see if the items discriminated between the upper and lower 27% of the groups. According to the results of confirmatory factor analysis carried out to test the validity of the two-factor scale with 15 items, the proportion X2 to degree of freedom was slightly over 3 (3,10). Since all fitness values were within acceptable boundaries, the two-factor structure of the Attitude Scale for Geography Courses was considered to be a valid model. The Cronbach alpha reliability of the sub-scales and the overall scale (0,907) and the correlation coefficients between the subscales indicated that the scale was reliable.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı ortaöğretim öğrencilerinin coğrafya dersine yönelik tutumlarını ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir tutum ölçeğini geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubu; Sivas il merkezinde bulunan ortaöğretim kurumlarında dokuz, on, onbir ve onikinci sınıflarında öğrenim gören 920 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışma grubu ortaöğretim öğrencilerinden random küme örnekleme yoluyla seçilmiştir. Çalışmanın amacı doğrultusunda ilgili alanyazından hareketle denemelik madde havuzu oluşturulmuş, oluşturulan madde havuzu konu ile ilgili uzman öğretim üyelerine başvurularak uzman görüşü alınmıştır. Uzman görüşü alabilmek amacıyla maddeler üçlü derecelendirme yapılmış ve uzmanlardan maddeleri “uygun”, “kısmen uygun” ve “uygun değil” şeklinde değerlendirmeleri istenmiştir. Uzmanlardan gelen geribildirimler doğrultusunda düzenlenen denemelik madde havuzu üzerinde pilot uygulama yapılmıştır. Pilot uygulamanın ardından taslak ölçek çalışma grubu üzerinde uygulanmıştır. Ölçeğin faktör yapısının belirlenmesi amacıyla açımlayıcı faktör analizi (AFA), yapı geçerliğini test etmek için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ve diğer geçerlik analizleri yapılmıştır. Araştırmanın verileri SPSS 17.0 ve Lisrel 8.51 paket programları ile bilgisayar ortamında analiz edilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliği için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Madde-test puanı korelasyonları, test-tekrar test korelasyonu, iç tutarlık katsayısı Cronbach Alfa hesaplanmıştır. Maddelerin alt ve üst % 27’lik grupları ayırt edip etmediğini sınamak için t-testi yapılmıştır CD-TÖ’nün 15 maddeden oluşan iki faktörlü yapısının geçerliği için yapılan DFA sonucuna göre X2’nin serbestlik derecesine oranının üçün biraz üstünde (3,10)’dur. Tüm uyum değerlerinin de kabul sınırları içinde olduğundan CD-TÖ’nün iki faktörlü yapısı kullanılabilir, geçerli bir modeldir CD-TÖ’nün alt ölçeklerinin ve ölçeğin bütününe ilişkin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı (0.907), alt ölçekler arasındaki korelasyon katsayıları ölçeğin güvenilir olduğunun göstergesidir.

REFERENCES

References: 

BARTHOLOMEW, D. J., KNOTT, M., & MOUSTAKI, I, (2011) Latent variable models and factor analysis: A unified approach. West Sussex: Wiley.
BROWN, T. A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. New York: Guilford Pres.
BROWNLOW, C. (2004). SPSS explained. London: Routledge.
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2009). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
CHILD, D. (2006). The essentials of factor analysis. London: Continuum International Publishing Group.
DEMİR, S. B. ve AKENGİN, H. (2010). Sosyal bilgiler dersine yönelik bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlilik ve güvenirlik çalışması, E-International Journal of Educational Research, 1 (1), 26-40.
DEMİRKAYA, H. ve ARIBAŞ, K. (2004). Sosyal bilgiler öğretmenliği üçüncü sınıf öğrencilerinin coğrafya dersine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 179-187.
DUNN-RANKİN, P. (2004). Scaling methods.London: Routledge.
ERDEN, M. (1995), Öğretmen adaylarının öğretmenlik sertifikası derslerine yönelik tutumları, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 99-104.
FABRIGAR, L. R. & WEGENER. D. T. (2011). Exploratory factor analysis. Oxford: Oxford University Pres.
GÜVEN, B. ve UZMAN, E. (2006). Ortaöğretim Coğrafya Dersi Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması, Kastamonu Eğitim Dergisi, 14 (2), 527-236.
HARRINGTON, D. (2008). Confirmatory factor analysis. Oxford: Oxford University Pres
HUTCHESON, G. D. & SOFRONIOU, N. (1999). The Multivariate social scientist: introductory statistics using generalized linear models. Thousand Oaks, CA: Sage.
HUTCHESON, G. D. & SOFRONIOU, N. (1999). The Multivariate social scientist: introductory statistics using generalized linear models. Thousand Oaks, CA: Sage.
MEB (2005). Coğrafya Dersi Öğretim Programı, Ankara: MEB Basımevi.
ÖZÇAĞLAR, A. (2003). Coğrafyaya giriş. Ankara:.Hilmi Usta Matbaası.
ÖZGEN, N., Bindak, R. ve Birel, F. K. (2007). Coğrafya dersine yönelik bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 58-64.
1776 Selçuk Beşir DEMİR-Hakan KOÇ
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
ÖZTÜRK, M. ve Alkış, S. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının coğrafya ile ilgili algılamaları, İlköğretim Online, 8 (3), 782-797.
PETT, M. A., LACKEY, N. R., & SULLIVAN, J. J. (2003). Making sense of factor analysis: The use of factor analysis for instrument development in health care research. Thousand Oaks, CA: Sage.
SARITAŞ, E ve SÜRAL, S. (2008). Fen ve Teknoloji öğretimi dersine yönelik tutum ölçeğini geliştirme çalışması, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (2), 201-213.
SCHEURMAN, G. (1998). From behaviorist to constructivist teaching. Social Education, 62 (1), 6-9.
ŞAHİN, C. (2001). Türkiye’de coğrafya öğretimi, sorunlar- çözüm önerileri. Ankara: Gündüz Yayıncılık.
ŞİMŞEK, Ö. F. (2007). Yapısal eğitlik modellemesine giriş temel ilkeler ve lirsel uygulamaları. Ankara: Ekinoks.
SMERDON, B. A. & BURKAM, D. T. (1999). Access to constructivist and didactic teaching: Who gets it? Where is it practised ? Teachers College Record, 99 (101), 5-35.
TAVŞANCIL, E. (2005). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel.
TEZBAŞARAN, A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
THOMPSON, B. (2004). Exploratory and confirmatory factor analysis. Washington, DC: American Psychological Association Pres
ÜLGEN, G. (1997). Eğitim psikolojisi. İstanbul:Alkım.
WALKER S.L.(2005). Development and validation of the test of geography-related attitudes, Journal of Geography, 105 (4), 175-181.
WALKEY, F. & Welch, G. (2010) Demystifying factor analysis: How it works and how to use it. Bloomington: Xlibris, Corp.
YAVUZ, S.(2005), Developing a technology attitude scale for pre-service chemistry teachers, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(1).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com