Buradasınız

İŞSİZLİK – PETROL FİYATLARI İLİŞKİSİ: YAPISAL KIRILMALAR ALTINDA TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-2012)

RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND OIL PRICES: UNDER STRUCTURAL BREAKS IN EXAMPLE OF TURKEY (1980-2012)

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5398

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
A developing country and oil-importing economy like Turkey many sectors, directly or indirectly is heavily dependent on the oil as inputs for almost every industrial sector. Because of this increase in oil prices increases inputs cost, consequently increasing production costs affect unemployment rate. In addition to this increase in oil prices has affect almost several economic indicators like; inflation, economic growth, economic development, exchange rate, public expenditures, public revenues, budget deficits, interest rates etc.. In the existing literature there are very few studies (see: Dogrul ve Soytas (2010); Erkan and et al., (2011)) which is investigated the relationship between oil prices and unemployment in Turkey. The purpose of this study is to investigate the long-run relationship between Unemployment rates and Oil prices in Turkey over the period from 1980 to 2012 by utilizing the Zivot-Andrews and Kapetanios unit root tests, Gregory-Hansen cointegration test and Toda-Yamamoto causality methods. Zivot-Andrews and Kapetanios unit root tests resulst shows that both oil pricies and unemployment rates are stationary. According to Gregory-Hansen cointegration test result there is not cointegration relationship between Unemployment and Oil prices in the long run. The results of Toda-Yamamoto causality test shows that there is unidirectional causality relation from Oil prices to Unemployment rates as expected
Abstract (Original Language): 
Türkiye gibi gelişmekte olan ve petrol ithal eden bir ekonomide pek çok sektör, doğrudan ya da dolaylı olarak hemen hemen tüm endüstrilerde bir girdi olarak ciddi anlamda petrole bağımlıdır. Bu yüzden de petrol fiyatlarındaki artışlar girdi fiyatlarını artırmakta ve bu durum sonuçta üretim maliyetlerin artmasını beraberinde getirerek işsizlik oranlarını etkilemektedir. Bunun yanı sıra petrol fiyatlarındaki artış enflasyon, ekonomik büyüme, ekonomik kalkınma, kamu harcamaları, kamu gelirleri, bütçe açığı, faiz oranları gibi birçok ekonomik değişken üzerinde de olumsuz etkiye sahiptir. Literatürde petrol fiyatları ve işsizlik arasındaki ilişkiyi Türkiye için inceleyen çok az sayıda çalışma (bknz: Dogrul ve Soytas (2010); Erkan ve diğ., (2011)) vardır. Bu çalışmanın amacı 1980-2012 dönemi itibarıyla Türkiye için işsizlik oranları ile petrol fiyatları arasındaki ilişkinin varlığı ve yönünü araştırmaktır. Bu amaçla çalışmada yapısal kırılmaları dikkate alan Zivot-Andrews ve Kapetanios birim kök testi, Gregory-Hansen eşbütünleşme testi ile Toda-Yamamoto nedensellik analizi kullanılmıştır. Zivot-Andrews ve Kapetanios birim kök testine göre hem petrol fiyatları hem de işsizlik oranları serileri durağandırlar. Bu seriler arasındaki uzun dönemli ilişki Gregory-Hansen eşbütünleşme testi ile incelenmiş ve değişkenler arasında uzun dönemde eşbütünleşme ilişkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Petrol fiyatları ve işsizlik değişkenleri arasındaki nedensellik ilişkisini tespit etmek için yapılan Toda-Yamamoto nedensellik analizine göre nedensellik sonuçları beklenildiği gibi petrol fiyatlarından işsizlik oranlarına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisini göstermektedir.
2197
2211

REFERENCES

References: 

AHMAD, F. (2013). The Effect of Oil Prices on Unemployment: Evidence from Pakistan. Business and Economics Research Journal. Volume 4. Number 1. 43-57.
ARISOY, İ. (2013). Kaldor Yasası Çerçevesinde Türkiye’de Sanayi Sektörü ve İktisadi Büyüme İlişkisinin Sınanması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi. Cilt: 8 (1). 143-162.
BOUCHAOUR, C. ve Hussein Ali Al-Zeaud (2012). Oil Price Distortion and Their Impact on Algerian Macroeconomic. International Journal of Business and Management. Vol. 7. No: 18. 99-114.
BÜYÜKAKIN, F., H. Bozkurt ve V. Cengiz (2009). Türkiye'de Parasal Aktarımın Faiz Kanalının Nedensellik ve Toda-Yamamoto Yöntemleri İle Analizi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Sayı: 33. 101-118.
CAPORALE, G.M. ve L.A. Gil-Alana (2002). Unemployment and input prices: a fractional cointegration approach. Applied Economics Letters. 9. 347-351.
CARRUTH, A.A., Hooker, M.A. & Oswald, A.J., (1998). Unemployment equilibria and input prices: Theory and evidence from the united states. Review of Economics and Statistics. 80 (4). 621-628.
CHANG, Y., Jha, K., Fernandez, K. ve Jam’an, F. (2011). Oil Price Fluctuations and Macroeconomic Performances in Asian and Oceanic Economies. 30th USAEE/IAEE North American Conference. Washington. DC. 9–12 October.
CHANG, Y. & Wong, J.F., (2003). Oil price fluctuation and singapore economy. Energy Policy. 31. 1151-1165.
DADKHAH, K.M. and Stijns, J.P.C. (2006). The Effects of Political Instability in the Middle East and OPEC Production Policy on Oil Prices. Middle East Economic Association Meetings. Boston. Massachusetts. USA.
DOĞRUL, H.G. ve Soytaş, U., (2010). Relationship Between Oil Prices, Interest Rate, and Unemployment: Evidence From An Emerging Market. Energy Economics. Vol.32. 1523-1528.
ERKAN, B., M. Şentürk, Y.E. Akbaş ve T. Bayat (2011). Uluslararası Ham Petrol Fiyatlarındaki Volatilitenin İşsizlik Göstergeleri Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği Üzerine Ampirik Bulgular. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 10(02). 715-730.
ESTRADA, A. ve P. H. Cos (2012). Oil prices and their effect on potential output. Applied Economics Letters. 19. 207–214.
EWING, B., ve M. A. Thompson (2007). Dynamic cyclical comovements of oil prices with industrial production, consumer prices, unemployment, and stock prices. Energy Policy. 35. 5535–5540.
FİRUZAN, E., (2010). Türkiye'de Petrol Fiyatları Oynaklığının Modellenmesi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi. Sayı:12. 1–17.
GIL-ALANA, L.A. (2003). Unemployment and real oil prices in australia: A fractionally cointegrated approach. Applied Economics Letters. 10 (4). 201-204.
GREGORY, Allan W. and Bruce E. Hansen (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics. Vol: 70 (1). 99-126.
2210 Fatih YARDIMCIOĞLU – Furkan BEŞEL
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
HOAG, J.H. ve M. Wheeler (1996). Oil price shocks and employment: the case of Ohio coal mining. Energy Economics. 18. 211-220.
http://www.dpt.gov.tr/PortalDesign/PortalControls/WebIcerikGosterim.aspx...
KAPETANIOS, G. (2005). Unit-Root Testing Against The Alternative Hypothesis Of Up To m Structural Breaks. Journal of Time Series Analysis. Vol: 26. No: 1. 123-133.
KEANE, M. P., and E. S. Prasad (1996). The Employment and Wage Effects of Oil Price Changes: A Sectoral Analysis. Review of Economics and Statistics. 78. 389-399.
LESCAROUX, F. ve V. Mignon (2008). On the Influence of Oil Prices on Economic Activity and Other Macroeconomic and Financial Variables. CEPII. Working Paper No: 2008-05.
LOGANATHAN, N., I. Yussof ve M. Kogid (2013). Connection between Global Oil Price Instability and Unemployment Sustainability: Empirical Evidence from Malaysia. The Empirical Economics Letters. 12(4). 393-402.
PAPAPETROU, E. (2001). Oil price shocks, stock market, economic activity and employment in Greece. Energy Economics. 23. 511-532.
PERRON, Pierre (1989). The Great Crash, the Oil Price Shock and The Unit Root Hypothesis. Econometrica. Vol: 57. 1361-1401.
RAFIQ, S., R. Salim ve H. Bloch (2009). Impact of crude oil price volatility on economic activities: An empirical investigation in the Thai economy. Resources Policy. 34. 121-132.
RAN, J. ve Voon, Jan P. (2012). Does oil price shock affect small open economies? Evidence from Hong Kong, Singapore, South Korea and Taiwan. Applied Economics Letters. 19(16). 1599-1602.
ROBALO, P.B. and Salvado, J.C. (2008). Oil Price Shocks and the Portuguese Economy since the 1970s. FEUNL Working Paper Series. No. 529, http://ideas.repec.org/p/unl/unlfep/wp529.html. 10.08.2013.
SCHWERT, W. G. (1988). Tests For Unit Roots: A Monte Carlo Investigation. NBER Technical Working Paper Series. No: 73.
TIRAŞOĞLU, M. ve Yıldırım, B. (2012). Yapısal Kırılma Durumunda Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. Electronic Journal of Vocational Colleges. Cilt: 2. No: 2. 111-117.
TODA, Hiro Y. and Yamamoto, T. (1995). Statistical Inference In Vector Autoregressions With Possibly Integrated Processes. Journal of Econometrics. Vol: 66. No:1-2. 225-250.
UMAR, G. ve Abdulhakeem, K.A. (2010). Oil Price Shocks and the Nigeria Economy: A Variance Autoregressive (VAR) Model. International Journal of Business and Management. Vol. 5. No. 8. 39-49.
URI, N.D. (1995). Crude Oil Price Volatility and Unemployment in the United States. Energy. Vol:21, No:1, s.29-38.
YAHIA, A.F. ve Saleh, S.A. (2008). Economic Sanctions, Oil Price Fluctuations and Employment: New Empirical Evidence from Libya. American Journal of Applied Sciences. Vol.5(12). 1713-1719.
YILANCI, V. (2013). “Ekonometri Semineri Ders Notları. Sakarya Üniversitesi. 1-104.
İşsizlik – Petrol Fiyatları İlişkisi: Yapısal Kırılmalar Altında Türkiye… 2211
YILANCI, V. ve Özcan, B. (2010). Yapısal Kırılmalar Altında Türkiye için Savunma Harcamaları ile GSMH Arasındaki İlişkinin Analizi. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. Cilt:11. Sayı:1. 21-33.
ZIVOT, E. ve Donald W.K. Andrews (1992). Further Evidence of the Great Crash, The Oil-Price Shock and The Unit Root Hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics. Vol: 10. No: 3. 251-270.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com