Buradasınız

KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT ARAŞTIRMALARININ YENİ TÜRK EDEBİYATINDAKİ GELİŞME ÇİZGİSİ

DEVELOPMENT COURSE OF COMPARATIVE LITERATURE STUDIES IN MODERN TURKISH LITERATURE

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5285

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
‘Comparative Literature’, a branch of ‘General Literature Science’, is based on the identification of similarities and differences of a literary work written in two different languages. As the concept of literature started to encompass every written work the scope of comparative approach has been broadened. Thus, literary works have been started to be compared with not only the literary works but works in philosophy, history, economics, sociology, psychology, education, movies, television, art, music etc. Interdisciplinary approach is the most outstanding reason among other reasons that contributed to comparative approach worldwide. Fundamental changes in literary theories and search for new methods are also some of the factors fortified comparative literature. The best applied area in which this method is applied in Turkey is the field of Modern Turkish Literature. This study investigates the works created within the Modern Turkish Literature era comparing them with one another and with their foreign counterparts as well. İn the first Section ‘Comparative Literature’ is briefly evaluated as a term and concept. In the second section development progress of modern Turkish Literature is evaluated. In the third section the main studies pertinent to the field of Modern Turkish Literature citations are listed. The bibliography is selected from the written or translated books, articles, encyclopedias, identification papers, symposium/congress documents, interviews etc.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde ‘Genel Edebiyat Bilimi’nin bir dalı olan ‘Karşılaştırmalı Edebiyat’, farklı dillerde kaleme alınmış iki edebiyat eserini karşılaştırarak benzerlik ve farklılıklarını tespit etmek düşüncesine dayanır. Edebiyat kavramının yazılı olan her şeyi içine alan nitelik kazanması, karşılaştırmacı bakışın çalışma alanını genişletmiştir. Böylece edebiyat, yalnızca edebiyatla değil, felsefe, tarih, iktisat, sosyoloji, psikoloji, eğitim, sinema, televizyon, resim ve müzik eserleriyle karşılaştırılmaya başlanmıştır. Disiplinler arası oluş, karşılaştırmacı bakışa bütün dünyada popülerlik kazandıran asıl nedenlerin başında gelmektedir. Edebiyat kuramlarında görülen köklü değişiklikler ve yeni yöntem arayışları da, karşılaştırmalı edebiyatın güçlenmesinde etkili olan faktörlerdendir. Bizde de bu yöntemle en çok araştırmanın yapıldığı alan Yeni Türk Edebiyatı’dır. Araştırmamız Yeni Türk Edebiyatı dönemine ait eserlerin kendi aralarında ya da yabancı edebiyatlardan seçilmiş örneklerle yapılan karşılaştırmalarını konu edinmektir. I. Bölümde, öncelikle, ‘Karşılaştırmalı Edebiyat’, tanım, terim ve kavram olarak kısaca değerlendirilmiştir. II. Bölümde, Yeni Türk Edebiyatındaki gelişme çizgisi üzerinde durulmuştur. III. Bölümde ise, Yeni Türk Edebiyatı alanını ilgilendiren başlıca çalışmaların bibliyografik künyeleri sıralanmıştır. Bunlar, araştırma yapılırken okunan, görülen, fişlenen, telif ve tercüme kitap, makale, ansiklopedi maddesi, tanıtma yazıları, sempozyum-kongre bildirileri, söyleşi vd. çalışmalardan seçilmiştir.

REFERENCES

References: 

ABACI, Tahir, (2003). “Ahmet Hamdi Tanpınar ve Nazım Hikmet’in Benzer Yargıları”, Yasak Meyve, C.1, S.1, Şubat-Mart, s.72-78
ABİR, Nihan, (2008). “Don Kişot Romanında Türk İmgesi”, İstanbul Kültür Üniversitesi II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi Bildirileri, (TUDOK İstanbul, 4-6 Ağustos 2008), C.2, s.1232-1233
ACAR, Sevim, (1990). “Goethe ve Arap Dünyası” [Katharina Mommsen’in Aynı Adlı Eserinin Eleştirisi], Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türklük Araştırmaları Dergisi,S.6, s.203-212
ACARLIOĞLU, Abdullatif, (2005). “Sahnede Görünmeyen Kişiler: Eugène Ionesco’nun Bobby Watson’u, Samuel Beckett’in Godot’su ve Memet Baydur’un Angut Memet’i”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, I. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 15-17 Ekim 2003), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 407-417
ACAROĞLU, Türker, (1941). “Garp Edebiyatı ve Biz”, Varlık, C.12, S.201, 15 Kasım, s.204-207
ADAKLI, Emrah, (2012). “Âsım ve Halûk Modellerindeki Tip Analizi”, Hece Dergisi, Y.16, S.183, Mart, s. 65-67
ADALAR, Derya, (2005). “Arapça-Türkçe Ders Kitaplarındaki ‘Yardımlaşma’ ve ‘Arkadaşlık’ Konulu Metinlerin Karşılaştırılması: Bir Eşdizimsel Örüntüleme Çözümlemesi Örneği”, Dil Dergisi, S.129, Temmuz-Ağustos-Eylül, s.63-84
ADIGÜZEL, Ersin, (2008-2009). “Seferad Yahudisi Bir Seyyahın Gözüyle 12. Asırda Müslüman ve Hristiyan İmajı-Sosyopsikolojik Bir İnceleme-”, Kültür Dergisi, S.13, s.110-113
ADIVAR, Halide Edip, (1930). Turkey Faces Fest –A Turkish View of Recent Changes and Their Origin [Türkiye Batı’ya Bakıyor], Yale University Press, 273 s.
ADIVAR, Halide Edip, (1935). Conflict of East and West in Turkey [Türkiye’de Doğu-Batı Çatışması], Lahore, XVI+301 s.
---------------------------, (1955). Türkiye’de Şark, Garp ve Amerikan Tesirleri, Doğan Kardeş Yayınları, İstanbul, [Dış Kapak 1956], 267 s.
ADONİS [ALİ AHMET SAİD], (2004). Doğu ve Batı, (Çev. Metin Fındıkçı), Dünya Aktüel Yayınları, İstanbul, 198 s.
 Araştırmaya bütünlük kazandırmak amacıyla eklediğimiz bu bibliyografik bölüm, kitap, makale, ansiklopedi maddesi, tanıtma yazıları, sempozyum-kongre bildirileri, söyleşi vd. çalışmalardan oluşmaktadır. Yeni Türk Edebiyatı alanı ile ilgili ya da bu alanda yapılan karşılaştırmalı yüksek lisans ve doktora tezleri, yazının boyutu istenilen sınırı aştığından, ayrı bir başlık altında düşünülmektedir.
 Bibliyografik künyelerin listelenmesinde şu ilkeler benimsenmiştir: 1) Künyeler, daha pratik bir kullanım için, yazar soyadına göre alfabetik bir biçimde sıralanmıştır. 2) Kitap ve dergi adları ‘bold’, makale vd. çalışmalar tırnak içinde gösterilmiştir. 3) Yazarın birden fazla kitap ya da makalesi seçilmiş ise sıralamada yayımlanış tarihi esas alınmıştır. 4) İki ve daha çok yazar söz konusu ise yazılar, verilen emeğe saygı düşüncesiyle, her yazar için yeniden kaydedilmiştir. Aynı durum çevirmenler için de söz konusudur. 5) Kısaltmalar yapılırken, C:cilt, S:sayı, s:sayfa, Ed: Editör, Haz: Hazırlayan, Çev: Çeviren karşılığında kullanılmıştır.
Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmalarının Yeni Türk Edebiyatındaki Gelişme Çizgisi 499
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
AĞAÇSAĞAN, Asuman, (2001). “Gülten Dayıoğlu’nun Gezi Yazılarında Yabancı İmgesi”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, Roman Kahramanı Fadiş’in Doğumunun 30. Yılında Çağdaş Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarı Gülten Dayıoğlu ve Yazını Ulusal Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 24-26 Mayıs 2001), Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul,s.113-121
AKAY, Hasan, “ ‘Çankırı Hapishanesinden Mektuplar-2’ Şiirinin Işığında Nazım Hikmet ve Gazâlî ”, Şiiri Yeniden Okumak/Bir Yapıçözümleme Girişimi (içinde), Kitabevi Yayınları, İstanbul 2003, s.83-124
AKBAL, Oktay, (1953). “Bu Akşam Semerkant’ta ve Tutunamayanlar”, Tercüme Dergisi, C.10, S.56, s.72-75
AKÇAOĞLU-SAYDIM, Serap, (2005). ”İki Romanda Eski-Yeni Başkentler: İstanbul ve Ankara”, Türk Dili, S.644, Ağustos, s.134-141
AKÇAY, A. Sait, (2000). “Peride Celâl ve Pınar Kür’de İnsan-Tabiat İlişkisi”, Parşömen Dergisi, S.4, Bahar,
AKÇAY, Ahmet Sait, (2006). “Necip Fazıl’da Faust İmgesi”, Kitap-lık Aylık Edebiyat Dergisi, S.97, Eylül, s.117-118
AKDENİZ, Safiye, (2000). “Arap Harfli Yeni Türk Edebiyatı Antolojilerinin (1839-1928) Karşılaştırmalı İncelenmesi”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.1, S.2, s.33-52
AKI, Niyazi, (1971). “Ahmet Rasim’in Çevirileri Üzerine Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, S.2, Nisan, s.1-16
AKIN, Cahit, (2008). “İzmir’in İçinde Bir Yol Ayrımı: Bürokratlar ve Liberaller Hürriyeti Tartışıyor”, Kitaplık Aylık Edebiyat Dergisi, S.115, Nisan, s.92-94 [Kemal Tahir’in Yol Ayrımı (1971) ve Samim Kocagöz’ün İzmir’in İçinde (1973) romanları hk.]
AKİF, Haşim-Tatyana Çalıkova, (2009). “Türk Kültüründeki Zaman Kavramı Türlemelerinin Bulgar ve Rum Kültürleriyle Karşılaştırılması”, 6. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, (Ankara, 21-26 Kasım 2005), C.2, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, s. 675-680
AKSOY, Nazan, (1979). “16. Yüzyıl İngiliz Tiyatrosunda Türk İmgesi”, Toplum ve Bilim, S.45, Bahar, s.19-48
---------------------, (1990). Rönesans İngilteresinde Türkler, Çağdaş Yayınları, İstanbul, 127 s.
AKSOY, Süreyya Elif, (2009). “Buket Uzuner’i Halit Ziya’ya Bağlayan Aşk-ı Memnû: İki Romanda Babalar ve Kızları”, Varlık, C.77, S.1224, Eylül, s.13-16
AKSULU, N. Melek, (1992). “Bartholomeus Georgievic’in Türkler Hakkındaki “De Turcarum Ritu et Caermoniis (1544)” Adlı Yazısı ve Türkçe Tercümesi”, Belleten, S.216, Ağustos, s.437-458
AKŞİN, Sina, (2004). “Batı’da Türk İmgesi”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, C.28, S.245, s. 23-31
AKTULUM, Kubilay, (1999). Metinlerarası İlişkiler, Öteki Yayınevi, Ankara,
---------------------------, (2002). “Metinlerarası Okuma, Karşılaştırmalı Yazınsal Eleştiri ve Kaynak Eleştirisi Arasındaki İlişkiler ve Ayrımlar”, 1. Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 6-8 Aralık 2001), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 479-485
500 Ali DONBAY
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
AKTULUM, Kubilay, (2004). Parçalılık Metinlerarasılık, Öteki Yayınevi, Ankara, 424 s.
---------------------------, (2011). Metinlerarasılık Göstergelerarasılık, Kanguru Yayınları, 496 s.
AKÜN, Ömer Faruk, (1974-1976). “La Marseillaise’in Türkçe’de En Eski Manzum Tercümesi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C.22, Ocak-Ocak, s.121-141
AKYOL, Gizem, (2010). “Polonya’da Yeni Türk Edebiyatı Çalışmaları”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, S.3, Ocak-Haziran, s.203-216
AKYOL, Taha, (1984). “Doğu ve Batı Karşısında Mehmet Akif”, Türk Edebiyatı, S.125, Mart, s.61-64
ALİL, Sevin, (2009). “Yahya Kemal Beyatlı’nın Eserlerinde İstanbul ve Üsküp”, Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Beşir Kitabevi, I. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu Bildirileri (İstanbul, 3-5 Nisan 2008) (Editörler: Erol Ülgen-Emin Özbaş), İstanbul, s. 121-131
ALİYEVA, Tamilla, (2002). “C. H. Byron’un Türk Halkına Sevgisi” [Doğu Poemaları], 1. Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 6-8 Aralık 2001), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 265-270
ALKAN, Ahmet Turan, (1994). Doğu ve Batı Medeniyeti Karşısında Cemil Meriç, Akçağ Yayınları, Ankara,
ALPER, Ayşe, (2003). “Amin Maolouf ve Türk İmajı”, Başlangıcından Günümüze Frankofoni-III. Ulusal Frankofoni Kurultayı, Ankara
ALPEREN, Altan, (2004). “Kolektif Aklın ‘Senfonya’ ve ‘Serenad’ Şiirlerinde Buluştuğu İki Şair: Necip Fazıl Kısakürek ve Hermann Hesse”, Doğumunun 100. Yılında Necip Fazıl Kısakürek, (Haz. Mehmet Nuri Şahin- Mehmet Çetin), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, s.114-124
ALPTEKİN, Turan, (2003). “Edebiyatta Karşılaştırmacı Bakışın Türkiye’deki Kaynakları”, Hürriyet Gösteri, S.245, Ocak, s.22
-------------------------, (2004). “Edebiyat Öğretiminde Karşılaştırmacı Bakışın Yeri”, Hürriyet Gösteri, S.260, Temmuz, s.50-52
ALTAYLI, Alpertunga, (2005). “Türk ve Macar Edebiyatında Zigetvar”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, I. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 15-17 Ekim 2003), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 159-166
ALTINTAŞ, Selma, (2008). “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Huzur’ Romanının Sinemaya Uyarlanabilirlik Açısından Marcel Proust’la Karşılaştırılması”, İstanbul Kültür Üniversitesi I.Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK 2006, 11-13 Eylül 2006), İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, İstanbul, s. 543-547
AMİNOVA, Lale, (2002). “Yaşar Kemal’in “Yılanı Öldürseler” Hikâyesi ile Abdullah Kadiri’nin “Ötken Günler” Romanlarında Saf Aşk Teması ve Kadın Motifi”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Y.9, S.20,, s.163-168
AND, Metin, (1964). “Türkiye’de Shakespeare”, Oyun, S.13, Ağustos, s.16-19
---------------, (1964). “Türkiye’de Shakespeare”, Batı Dil ve Edebiyatları Araştırma Dergisi, C.1, S.1, s.55-56
Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmalarının Yeni Türk Edebiyatındaki Gelişme Çizgisi 501
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
AND, Metin, (1985). “Türkiye’de Victor Hugo Tiyatrosu”, Ölümünün 100. Yılında Türkiye’de Victor Hugo, Türk-Fransız Kültür Derneği Yayınları, Ankara,
---------------, (1989). “İtalyan Tiyatrosu’nda Türkler ve Türk Tarihi”, Tarih ve Toplum, C.9, S.66, Haziran, s.29-35
---------------, (1995). “Cervantes’in Oyunlarında Türk İmajı ve La Gran Sultana”, Kültür ve Sanat, S.25, Mart, s.4-8
---------------, (2002). “Türk Tiyatrosunda Victor Hugo’nun Önemi ve Katkısı”, Kitap-lık, S.55, Eylül-Ekim, s.119
ANDAY, Melih Cevdet, (1961). Doğu-Batı, Ataç Yayınevi, İstanbul
-----------------------------, (1977). “Nurullah Berk’te Doğu ve Batı”, Varlık, C.43, S.835, Nisan, s.8
ANDI, M. Fatih, (1999). “Türk Edebiyatında Jules Verne Tercümeleri-I”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C.28, s.65-80
--------------------, (1999). “Türkçe’de Rubaiyyat-ı Hayyam Tercümeleri”, İlmî Araştırmalar, S. 7, s. 9-29
ARAK, Hüseyin, (2010). “Hermann Hesse’nin ‘Boncuk Oyunu’ ve Peyami Safa’nın ‘Yalnızız’ Romanlarında Eğitim Eleştirisi, Gazi Üniversitesi 10. Uluslar arası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu Bildirileri (Ankara, 3-5 Kasım 2010), Gazi Üniversitesi Yayınları, Ankara, s 149-152
ARAK, Hüseyin, (2012). Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi-Komparistiğin El Kitabı-, Hacettepe Yayıncılık, Ankara, 214 s.
ARDA, Zeki Cemil, (2002). “Halk ve Kitle Edebiyat Eserlerinin Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmalarının Yeri”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, 1. Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 6-8 Aralık 2001), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir,s. 27-29
ARIK, S., (2005). “Polonyalı Şair Adam Mickiewicz ve Kırım Soneleri”, Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Dergisi, S.45/1, s.57-76
ARKIŞ, Güngör, (2005). “Abdülhak Hamid Tarhan-Hermann Hesse/Duhter-i Hindu ve Siddharta’da Dini ve Felsefi Yaklaşımların Karşılaştırılması”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, I. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 15-17 Ekim 2003), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 399-406
ARLI, Sıla, (2008). “Horatio Alger’in Yazdığı Kemalettin Tuğcu Romanları”, Kitaplık, S.115, Nisan, s.100-103
ARMAĞAN, Mustafa, (2013). Hilmi Yavuz ile Doğu’ya ve Batı’ya Yolculuk, Ufuk Kitapları, İstanbul, 151 s.
ARMAN, Angelika, (2001). “Biçim Ağırlıklı Metinlerde Çeviri Sorunsalı Üzerine: Ferit Edgü’nün ‘Hakkari’de Bir Mevsim’i ve Türkçe’deki Ortaçların Almanca’ya Çevrilmesi”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, C.41, S.1-2, s. 9-23
ARSLAN, Nihayet, (2008). “Ömer Seyfettin’in “Bahar ve Kelebekler”i ile Maupassant’ın “Jadis” Öyküleri Arasında Bir Karşılaştırma”, Frankofoni: Fransız Dili ve Edebiyatı İnceleme ve Araştırmaları Ortak Kitabı, S.20, Ankara, s.257-268
502 Ali DONBAY
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
ARSLAN, Nihayet, (2008). “İki Roman: Çalıkuşu ve Çalıkuşu Gibi”, Journal of Turkish Studies/Türklük Bilgisi Araştırmaları (Cem Dilçin’e Armağan), Harvard Üniversity Department of Near Eastern Language And Civilizations
-----------------------, (2002). “İki Öncü Roman: Don Kişot ve Araba Sevdası”, Türkoloji Dergisi, C. 15, S. 1, Ankara, s.163-180
ARSLAN, Nur Gürani, (2005). “Bir Zamanlar Türk Edebiyatında Amerika”, Doğu-Batı, C.8, S.32, Mayıs-Temmuz, s.241-256
----------------------------, (2000). Türk Edebiyatında Amerika ve Amerikalılar, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 423 s.
ARSLANTEKİN, S. K., (2003). “Adam Mickiewicz’in ‘Gavur’ Adlı Eserinde Türk İzleri”, Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Dergisi, S.43/1, s.57-67
ASLAN, Ceyhun, “Namık Kemal’in Düşünce Dünyasında Batı İmgesi”, Doğumunun 170. Yılında Namık Kemal Sempozyumu Bildirileri (Tekirdağ, 20-22 Aralık 2010), C.1-2, Namık Kemal Üniversitesi Yayınları, Tekirdağ 2010, s. 109-116
ASLAN, Hanifi, Renklerden ‘Kırmızı’, İsimlerden ‘Ali’, Eşyalardan ‘Aynalı Dolap’ Yahut Üç Romanda Anlatılan Dünya [Benim Adım Kırmızı-Üç Aliler Divanı-Cemil Şevket Bey, Aynalı Dolaba İki El Revolver], Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, S.4, Temmuz-Aralık 2010, s.37-66
ASSMANN, Jann, (2001). Kültürel Bellek, (Çev. Ayşe Tekin), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 350 s.
ASUTAY, Hikmet, (2002). “Türk-Alman Yazınında Gençlik Romanları”, 1. Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 6-8 Aralık 2001), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 182-187
ASUTAY (KURTOĞLU), Zehra,(2010). “Maro Duka’nın ‘Masumlar ve Suçlular’ Adlı Eseri ve Ahmet Yorulmaz’ın ‘Girit’ten Cunda’ya’ Adlı Eserinde Kendi ve Öteki: Türk ve Yunan İmgeleri”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, III. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 18-20 Mart 2009), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2010, s. 49-59
ATAKAN, Şebnem, (2010). “[Vicente Blasco] İbanez’de Doğu Mistisizmi”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, III. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 18-20 Mart 2009), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2010, s. 61-67
ATAY, Oğuz, (2007). “Kemal Tahir ve Doğu-Batı Sorunu”, Yeni Ortam, 20 Nisan 1975 [Oğuz Atay’a Armağan: Türk Edebiyatının “Oyun/Bozan”ı, içinde, (Haz. Handan İnci), İletişim Yayınları, İstanbul, s. 371-373]
ATEŞ, Kemal, (1978). “Birer Öyküleriyle Maupassant ve Ömer Seyfettin”, Türkoloji Dergisi, C.7, Ocak, s.149-155
ATEŞ, Nihal, (2007). “Karşılaştırmalı Edebiyatın Olanakları ve Sınırları”, Varlık, C.75, S.1198/Kitap Eki: 182, Temmuz, s.81-84
ATSIZ, Yağmur, ( 1986). “Türke, Wehre Dich (Ey Türk! Kendini Savun)”, Tarih ve Toplum, C.5, S.29, Mayıs, s.60-62
Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmalarının Yeni Türk Edebiyatındaki Gelişme Çizgisi 503
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
AYÇİL, Ali, (2004). “Bir Doğulu Gözün Entelektüele Bakışı ya da Bir Cemil Meriç-Edward Said Karşılaştırması”, Kitap Haber, S.21, Haziran-Temmuz, s.58-59
AY, Lütfi-Erol Güney, (1941). Baudelaire’in Edgar Poe Tercümeleri, Tercüme Dergisi, S. 9, 19 Eylül, s.274-278
AY, Lütfi, (1944). “Musset Tercümeleri”, Tercüme Dergisi, C.4, S.24, 19 Mart, s.444-450
AYAS, Güneş, (2010). Dostoyevski’de Batı Sorunu -Rus Ruhu ve Evrensellik- , Doğu Kitabevi, İstanbul, 200 s.
------------------, (2010). “Kemal Tahir ve Dostoyevski Üzerine Düşünceler”, [Bir Kemal Tahir Kitabı: Türkiyenin Ruhunu Aramak içinde, (Ed: Kurtuluş Kayalı), İthaki Yayınları, İstanbul, s.175-194]
AYATA, Yunus, (2000). “Tarih, Doğu-Batı ve Postmodernizm Üçgeninde Bir Roman: Beyaz Kale”, Türk Yurdu, C.20, S.153-154, Mayıs-Haziran, s.186-197
AYDA, Adile, (1979). “Mukayeseli Edebiyat”, Hisar, C.19, S.259, Mayıs, s. 7-8
AYDEMİR, Bünyamin, (2003). “İki Model Oyun Bağlamında Nazım Hikmet ve Necip Fazıl’da Ölüm Olgusu”, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, S.3, s.23-32
AYDIN, Abdülhalim, (2003). “Namık Kemal ve Abdülhak Hamid’de Victor Hugo Etkileri”, Frankofoni Ortak Kitap S.15, Ankara
---------------------------, (2004). Namık Kemâl ve Abdülhak Hamid’de Viktor Hugo Etkileri, Çantay Kitabevi, İstanbul s.51-61
---------------------------, (2010). “Namık Kemal’in Sanat/Sanatçı Algısında Romantizm ve Victor Hugo Etkisi”, Doğumunun 170. Yılında Namık Kemal Sempozyumu Bildirileri (Tekirdağ, 20-22 Aralık 2010), C.1-2, Namık Kemal Üniversitesi Yayınları, Tekirdağ, s. 147-157
---------------------------, (2012). “Namık Kemâl’i Victor Hugo’ya Götüren Etkenler”, Doğumunun 170. Yılında Namık Kemâl Sempozyumu Bildirileri/19. Yüzyılı Yeniden Düşünmek (İstanbul, 27-28 Aralık 2010), Edebiyatımızın Zirvesinden 3 İsim: Namık Kemâl-A. Hamdi Tanpınar-Kemâl Tahir (Kitabı içinde), (Haz. Kâzım Yetiş-Ali Şükrü Çoruk-Çilem Tercüman), Elginkan Vakfı Yayınları, İstanbul, s.20-28
AYDIN, Abi Aydın (Abiyev), (2010). “Namık Kemal ve Azerbaycan Edebiyatı”, Doğumunun 170. Yılında Namık Kemal Sempozyumu Bildirileri (Tekirdağ, 20-22 Aralık 2010), C.1-2, Namık Kemal Üniversitesi Yayınları, Tekirdağ, s. 139-145
AYDIN, Kâmil, (1999). Karşılaştırmalı Edebiyat, Günümüz Postmodern Bağlamda Algılanışı, Birey Yayınları, İstanbul, 184 s.
AYDIN, Kâmil, (2003). “Dünden Bugüne Karşılaştırmalı Edebiyat”, Varlık, S.1155, Aralık, s.8-11
AYDIN, Mehmet, (1989). “Hz. Mevlânâ’da ve Muhyiddin-i Arabî’de Aşk Kavramı”, Selçuk Üniversitesi Milli Mevlâna Kongresi- Tebliğler (III. Konya, 12-14 Aralık 1988), Konya 1989, s.157-161
AYHAN, Ece, (2002). “Karşılaştırmalı Tarih ve Şiir”, Kitap-lık, S.51, Ocak-Şubat, s.8
AYKAÇ, Onur, (2008). “Kemâl Şevket Batıbey’in ‘Ve Bulgarlar Geldi’ Adlı Eseri ile Cengiz Dağcı’nın ‘Yurdunu Kaybeden Adam’ Adlı Eserine Yansıyan Batı Trakya Türklerinin ve Kırım Türklerinin Ortak Acıları”, İstanbul Kültür Üniversitesi II. Uluslar arası Türk
504 Ali DONBAY
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK, 4-6 Ağustos 2008, İstanbul) Bildirileri, C.1, s.347-352
AYTAÇ, Bedreddin, (1999). “Abbas Mahmud El-Akkâd ve Peyami Safa’nın Denemelerinde Doğu-Batı”, İslâmiyet, C.2, S.1, Mart, s.153-157
-------------------------, (2001). “Elements of Historical Novel in Jurji Zaydan’s İstibdad Al-Mamalik and Namık Kemal’s Jezmi”, Türkoloji Dergisi, C.XIV, S.1, Ankara, s.61-70
-------------------------, (2002). Selma Rıza ve Meyy Ziyâde’nin Eserlerinde Kadın Sorunu [Uhuvvet (Kardeşlik) romanı ile Lübnanlı yazarın el-Mes’a ve’t-Temettun (Kadın ve Uygarlık) adlı denemesi arasında bir karşılaştırma], 1. Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 6-8 Aralık 2001), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 447-454
-------------------------, (2008). “Mikhail Nuayme ve Cemil Meriç’in Denemelerinde Doğu-Batı Konusu”, 38. ICANAS/Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (Ankara, 10-15 Eylül 2007) Bildirileri, [Edebiyat Bilimi Sorunları ve Çözümleri], C.1, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, Ankara, s. 289-298
AYTAÇ, Gürsel, (1982). “Aysel Özakın ve İngeborg Bachman’ın Sanatçı Romanları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, Yazko Edebiyat, C.3, S.17, Mart, s.104-120
---------------------, (1984). “Devlet Ana ve Osmancık Romanlarında Din ve Tolerans”, Yazko Edebiyat, C.7, S.45-46, Temmuz-Ağustos, s.72-74
---------------------, (1997). Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, Gündoğan Yayınları, Ankara, s. 172
AYTAÇ, Gürsel, (2001). Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 205 s.
--------------------, (2001). “Oğuz Atay’ın ‘Bir Bilim Adamının Romanı’ ile Stefan Zweig’ın ‘Dünya Fikir Mimarları’ ”, Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi içinde, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, s.121-134
--------------------, (2001). “ ‘Buddenbrook Ailesi’ (Thomas Mann) ile ‘Cevdet Bey ve Oğulları’ (Orhan Pamuk) Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi içinde, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, s.134-147
--------------------, (2001). “Peride Celal’in Kadın Yazarları”, Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi içinde, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, s.148-158
--------------------, (2003) “Karşılaştırmalı Edebiyat ve Kültür Araştırmaları”, Varlık, S.1155, Aralık, s.12-14
--------------------, (2004). “Mukayeseli Edebiyat” maddesi, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, C. 4, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, s.430-431
--------------------, (2005). “Karşılaştırmalı Edebiyat ve Kültür Araştırmaları”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, I. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 15-17 Ekim 2003), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 167-171
--------------------, (2007). Deneme Üzerine Bir Karşılaştırmalı Edebiyat Çalışması, Hece Yayınları, Ankara, s. 240
Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmalarının Yeni Türk Edebiyatındaki Gelişme Çizgisi 505
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
GÜRSEL, Aytaç, (2010). “Cemil Meriç’in Karşılaştırmalı Edebiyatçılığı Üzerine”, Hece Dergisi, S.157 ( Bir Entelektüel Tedirgin: Cemil Meriç Özel Sayısı), Ocak, s.227-231
--------------------, (1981). “Batı Filolojilerinin Türk Edebiyat Bilimine Katkısı Sorunu”, Batı Edebiyatları Araştırma Dergisi, S.5-6 (Özel Sayı), Aralık, s.14-18
AYTÜR, Necla, (1979). “Güneyli Hemşeriler: William Faulkner ile Yaşar Kemal”, Batı Edebiyatları Araştırma Dergisi, S.2, s.69-78
AYTEKİN, Halil, (2002). “Honore de Balzac’tan Halit Ziya’ya: Illusion Perdues (Sönmüş Hayaller)’nün Kahramanı David Séchard’ın Mai ve Siyah’ın Ahmet Cemil’i Üzerindeki Yansıması”, 1. Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 6-8 Aralık 2001), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s.81-95
AYVAZOĞLU, Beşir, (2000). Doğu ve Batı Arasında Peyami Safa, Ufuk Kitapları, İstanbul, 295 s.
B
BABACAN, Mahmut, (2002). “ ‘Benim Adım Kırmızı’ Romanında Edebiyat-Dışı Unsurlar”, 1.Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 6-8 Aralık 2001), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 378-387
BABAYEV, Yakup M., (2010). “Namık Kemal ve Anadilli Azerbaycan Şeiri”, Doğumunun 170. Yılında Namık Kemal Sempozyumu Bildirileri (Tekirdağ, 20-22 Aralık 2010), C.1-2, Namık Kemal Üniversitesi Yayınları, Tekirdağ, s. 219-227
BAĞCI, Rıza, (1989). “Baha Tevfik-Ömer Seyfettin Münasebeti ve Baha Tevfik’in Ömer Seyfettin Üzerindeki Tesirleri”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, S.5, s.111-125
BAKAY, Gönül, (2004). “21. Yüzyılın Gözleriyle İngiliz Rönesans Edebiyatındaki Türk İmgelerine Bir Bakış”, Adam Sanat, S.225, Ekim, s.63-71
BAKİLER, Yavuz Bülent, (1984). “Yahya Kemal Aydınlığı (ve Tevfik Fikret Arasındaki Zıtlıklar)”, Türk Edebiyatı, S.134, Aralık, s.38-40
BALCI, Yunus, (2004). “Necip Fazıl ve Cahit Sıtkı’da Yalnızlık ve Kaçış Duygusu”, Arayışlar/İnsan Bilimleri Araştırmaları, S.12, s.41-62
BALDIRAN, Galip, (2002). “Paul Eluard ve Nazım Hikmet’in Şiirinde Özgürlük ve Direniş”, 1. Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 6-8 Aralık 2001), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 307-318
-------------------------, (2003). “Oğuz Tansel ve Paul Eluard’ın Şiirinde Benzer İmgeler”, Folklor/Edebiyat, C.9, S.33, s.172-178
BARSKANMAY, Ali, (2000). “Batı’nın ve Doğu’nun İki Büyük Şairi: T.S.Eliot ve Sezai Karakoç”, Yedi İklim, C.13, S.126, Eylül, s.55-60
BAŞARAN, Bora, (2010). “Yabancı Dil Olarak Almanca Ders Kitapları Örneğinde Biz ve Öteki”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, III. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 18-20 Mart 2009), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 99-108
BATIMAN, Burhanettin, (1948). “Namık Kemal’in Bir Manzumesi ve Alman İdealizmi”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C.3, S.1-2,
506 Ali DONBAY
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
BATIMAN, Burhanettin, (Çev.), (1955). “Gerhard Fricke: Goethe ve Schiller”, Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, S.2, s.51-67
------------------------------, (1959). “Schiller ve Namık Kemâl”, Tercüme Dergisi, C.13, S.65-68, Ocak-Aralık, s.43-54
------------------------------, (1959). “Ahmet Haşim ile Schiller’in Hayâl Dünyası”, Tercüme Dergisi, C.13, S.65-68, Ocak-Aralık, s.55-66
BAYKAL, Bekir Sıtkı, (1942). “Namık Kemal’e Göre Avrupa ve Biz”, Namık Kemal Hakkında, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Enstitüsü Neşriyatı, Vakit Matbaası, İstanbul, s.187-218
BAYKAN, Ali, (2009). “Mehmet Akif ve Alfred Döblin’in Berlin Şehri Perspektifinde Alman Sosyo-Kültürel Olgusu Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma”, 1. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu (Burdur, 19-21 Kasım 2008), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yayınları, Burdur, s.87-99
BAYRAK, Özen, (2008). “Ölümün Gizemi ve Simgesel Bir Unsur Olarak Yahya Kemal ve Tanpınar’ın Şiirine Yansıması” [‘Sessiz Gemi’ ile ‘Rıhtımda Uyuyan Gemi’ Karşılaştırması], İstanbul Kültür Üniversitesi I. Uluslar arası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK 2006, 11-13 Eylül 2006, İstanbul), İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, İstanbul, s.559-566
BAYRAM, Salih Zeki, (2002). “Heinrich Heine-Nazım Hikmet ve Vatan”, Çağdaş Türk Dili, S.172, Haziran, s.214-222
BAYTEKİN, Binnaz, (2001). “Gülten Dayıoğlu’nun ‘Işın Çağı Çocukları’ ve ‘Mo’nun Gizemi’ Romanlarında Science-Fiction (Bilim-Kurmaca)”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, Roman Kahramanı Fadiş’in Doğumunun 30. Yılında Çağdaş Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarı Gülten Dayıoğlu ve Yazını Ulusal Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 24-26 Mayıs 2001), Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul,s. 187-194
---------------------------, (2002). “Peter Handke ve Sezgin Kaymaz’da ‘Anne ve Ölüm’ Konularına Kurgusal Yaklaşım” [‘Wunschloses Unglück’ (Arzu Edilmeyen Ölüm) Öyküsü ile ‘Geber Anne’ Romanı Arasında Bir Karşılaştırma], 1.Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 6-8 Aralık 2001), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s.188-201
----------------------------, (2005). “Thomas Benhard ve Orhan Pamuk’ta Don ve Kar Simgeleri” [Benhard’ın ‘Frost’ Adlı Romanı ile Pamuk’un ‘Kar’ Romanlarının Karşılaştırılması], Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, I. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 15-17 Ekim 2003), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 379-390
---------------------------, (2006). Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim, Sakarya Kitabevi , s.305
---------------------------, (2010). “Fritz Neumark’ın Otobiyografik Anılarında Boğaziçine Sığınanlar: Çağdaş Eleştiri ve Kültürlerarasılık” [Almanya’da Hitler Dönemi ile Atatürk Türkiyesi’nin Karşılaştırılması], Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, III. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 18-20 Mart 2009), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 85-97
Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmalarının Yeni Türk Edebiyatındaki Gelişme Çizgisi 507
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
BEHRAMOĞLU, Ataol, (2002). “Aleksander Puşkin ve Nazım Hikmet”, E Dergisi, S.34, Ocak, s.26-39
-------------------------------, (2005). “Nazım Hikmet, Aleksandr Puşkin ve Rus Modernizmi Üzerine”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, I. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 15-17 Ekim 2003), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s.61-65
BELGE, Murat, (1994). “Kemal Tahir ve Tarık Buğra’da Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu”, Edebiyat Üstüne Yazılar içinde, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, s.175-176
BELLOW, Saul, (2005). “Dostoyevski’ye Göre Fransızlar”, (Çev. Kaya Genç), Kitap-lık, S.87, Ekim, s.62-67
BENGİ, Işık, (1991). “Türk Edebiyatında “La Dame Aux Camelias” Çevirileri”, Argos, C.3, S.35, Temmuz, s.130-143
BERK, Özlem, (2000). “Bir Türk Kimliği Yaratmada Tercüme Bürosu ve Kültür Politikaları: Çevirilerin Yerelleştirilmesi”, Toplum ve Bilim, S.85, s.156-171
BEYDİLLİ, Kemal, (1987). “ ‘Türk, Savun Kendini!’ veya II. Wilhelm Almanyası’nda Anti -ve Pro- Türk Propaganda ”, Tarih ve Toplum, C.7, S.38, Şubat, s.40-46
BEYZADEOĞLU, Süreyya, (2002). “Halk Edebiyatı Ürünü Sayılan Atasözleri ve Deyimlerin Divan ve Tanzimat Dönemi Nesrine Yansımaları”, 1.Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 6-8 Aralık 2001), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s.135-144
BİLGEGİL, M. Kaya, (1955). “Lamartin’e Göre İstanbul”, İstanbul Enstitüsü Dergisi, C.1, s. 109-122 [M. Kaya Bilgegil’in Makaleleri içinde, (Haz. Zöhre Bilgegil), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1993, s.38-60]
---------------------------, (1973). Rönesans Çağı Cihan Edebiyatında Türk Takdirkârlığı, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, Erzurum
BİNGÖL, Necdet, (1944). “Yakup Kadri’nin Beş Romanında Fransız Realist ve Naturalistlerinin Tesirleri”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, C.3, S.1, Kasım-Aralık, s.9-20
BİNGÖL, Süleyman, (2002). “Prosper Merimee’nin ‘Colomba’ Adlı Romanı ile Yaşar Kemal’in ‘Demirciler Çarşısı Cinayeti’ Romanı Arasında Kan Davası Temasının İncelenmesi”, 1.Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 6-8 Aralık 2001), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 72-80
BİRAND, Kâmuran, (1945). “18. Asır Fransız Tefekkürü ve Namık Kemâl”, Felsefe Arkivi, C.1, S.1, s.99-140
-------------------------, (1955). Aydınlanma Devri Devlet Felsefesinin Tanzimat’ta Tesirleri, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Son Havadis Matbaası, Ankara, 60 s.
BOYNUKARA, Hasan, (1993). Modern Eleştiri Terimleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, Van, s.133-136
BOZER, A. Deniz, (2010). “19. Yüzyıl Romanında Toplumsal Sorun Olarak Kadın Zinasının Kültürlerarası Sunumu: Madame Bovary, Anne Karenina, Uyanış ve Aşk-ı Memnû”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, III.
508 Ali DONBAY
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 18-20 Mart 2009), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 109-151
BOZOK, Hüsamettin, (1937). “Türkiye’de Puşkin”, Yeni Adam, C.4, S.166, 4 Mart, s.13.15
BÖLÜKMEŞE, Engin, (2005). “Amin Maalouf’un Eserlerinde Yansıyan Türk İmgesi”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, I. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 15-17 Ekim 2003), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 79-85
BRAUDEL, Ferdinand, (1993). Akdeniz ve Akdeniz Dünyası, (Çev. Mehmet Ali Kılıçbay), C.1-2, İmge Kitabevi, Ankara
BROWN, Calvin S., (1993). “Karşılaştırmalı Edebiyat”, (Çev. Kemal Sılay), Edebiyat ve Eleştiri, S.9, Temmuz-Ağustos 1993
BULUT, Mesut-Ali Demir, (2002). “İki Ozan: Arthur Rimbaud-Nazım Hikmet”, 1. Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 6-8 Aralık 2001), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 319-330
BURCU, Ebru, (2002). “Ahmet Vefik Paşa ve Moliere”, 1.Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 6-8 Aralık 2001), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 243-247
BURİAN, Orhan, (1938). “Byron ve Türkler”, Kalem Aylık Sanat ve Edebiyat Mecmuası, S.7, 1 Aralık, s.17-26
---------------------, (1949). “ Goethe ile Byron”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, C.7, S.3, Eylül, s.25-42
---------------------, (1949). “İngiltere’de Yazılmış İlk Türkçe Şiirler”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, C.7, S.4, Aralık, s.583-586
---------------------, (1951). “Türkiye Hakkında Dört İngiliz Seyahatnamesi”, Belleten, C.58, S.15, Nisan, s.223-246
---------------------, (1957). “Türkiye Hakkında Dört İngiliz Seyahatnamesi”, Yeni Ufuklar, C.6, S.61, Haziran, s.810
---------------------, (1957). “Yabancı Dört Seyahatname III-IV”, Yeni Ufuklar, C.6, S.62-65, Eylül-Ekim
--------------------, (1992). “Türk Görüntüsünün Rönesans Dönemi İngiliz Edebiyatına Yansıması”, (Çev. Çiğdem İpek), Belleten, C.56, S.216, Eylül, s.567-589
BUTOR, Michel, “Balzac’ın İki Dünyası”, (Çev. Aykut Derman), Kitap-lık, S.49, Eylük-Ekim, s.122-131
BUTTANRI, Müzeyyen, (2005). “Ferenc Herczeg’in ‘Bizans’ ve Nazım Kurşunlu’nun ‘Fatih’ Adlı Tiyatro Eserlerinde İstanbul’un Fethi”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, I. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 15-17 Ekim 2003), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s.317-337
BUTTANRI, Müzeyyen, (2006). “Muzaffer İzgü’nün ‘İlyas Efendi’ Romanındaki İlyas Efendi Karakteriyle Refik Halit Karay’ın ve Anton Çehov’un Birer Hikâyesinde Karakter Değişiminin Karşılaştırılması”, “Küçük Dev Adam” Çocuk ve Gençlik Yazınında
Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmalarının Yeni Türk Edebiyatındaki Gelişme Çizgisi 509
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
Muzaffer İzgü Sempozyumu (TC. Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir 19-21 Ekim 2005), Bilgi Yayınevi, Ankara, s.192-211
BÜLBÜL, Melik, (2007). “ Karl Henckell’in ‘Berliner Abenbild’ ve Tevfik Fikret’in ‘Sis’ Adlı Şiirlerinde İmgelerle Büyük Şehir Sorunsalı ”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.10, S.2, s. 239-252
----------------------, (2008). “Bertold Brecht’in ‘Wen Die Haifische Merschen Waeren’ (Köpek Balıkları İnsan Olsalardı) Adlı Öyküsü ile Melih Cevdet Anday’ın “Bölümlemeler” Adlı Anlatısında Eleştirel Tutum”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.1, S.1, Ocak, s. 23-34
----------------------, (2009). “Yabancı Dil Eğitimi Açısından Karşılaştırmalı Yazım Çalışmalarının Önemi”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.13, Ocak, s.191-199
----------------------, (2010). “Kurt Marti’nin ‘Neapel Sehen’ Adlı Öyküsü ile Memduh Şevket Esendal’ın ‘Hasta’ Adlı Öyküsünde Sanrılı İnsan İmgesi”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, III. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 18-20 Mart 2009), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 167-180
C
CAN, Özber, (200). “Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatı ile Alman Çocuk ve Gençlik Edebiyatının Dünü ve Bugünü", Dil Dergisi, S.95, s.31-48
---------------, (2010). “Kafa Örtüsü ve Bilmemek Adlı Eserleri Psikanalitik Okuma Denemesi” [Feridun Zaimoğlu-Milan Kundera], Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, III. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 18-20 Mart 2009), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s.181-191
CARROLL, Lewiss, (1989). “Karşılaştırmalı Çeviri”, Metis Çeviri, S.7, s.52-54
CASMİR, Fred L.-Nobleza C. Asuncion-Lande, (2003). “Kültürlerarası İletişimi Yeniden Düşünmek: Kavramsallaştırma, Paradigma İnşası ve Metodolojik Yaklaşımlar”, (Çev. Engin Sarı), Folklor/Edebiyat, C. 9, S. 34, s.17-50
CELKAN, Gül, (1989). “19. Yüzyılda Osmanlı Topraklarında Dolaşan Kadın Seyyahlar ve Eserlerindeki Türklerle İlgili İntibaları”, Erdem Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, C.5, S.15, Eylül, s.803-845
CİRTİUS, E. Robert, (1936). “Fransız Edebiyatının Diğer Edebiyatlarla Bir Mukayesesi”, Fikir Hareketleri, C.7, S.163, 5 Aralık, s. 104-105
COŞKUN, İsmail, (2007). “Öteki İle Karşılaşmalar: Gezi Edebiyatı ve Şarkiyatçılık”, Uluslarası Oryantalizm Sempozyumu Bildirileri (İstanbul, 9-10 Aralık 2006), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İstanbul 2007, s.159-168
CUMA, Ahmet, (2002). “Rilke ve Kısakürek’te Metafizik İmgeler”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, 1. Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 6-8 Aralık 2001), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir,s. 21-26
510 Ali DONBAY
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
CUMA, Ahmet, (2004). “Necip Fazıl Kısakürek ve Rainer Maria Rilke’nin Şiirlerinde İmgesel Anlatım”, Doğumunun 100. Yılında Necip Fazıl Kısakürek, (Haz. Mehmet Nuri Şahin- Mehmet Çetin), Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları, Ankara, s. 148-162
------------------, (2005). “ Alman Romantizmi Bağlamında Joseph Freiher Von Eichendorff’un ‘Aus dem Leben Eines Taugenichts’ Eseri ile Recaizade M. Ekrem’in ‘Araba Sevdası’ ”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, I. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 15-17 Ekim 2003), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s.347-353
------------------, (2009). “Mehmet Akif Ersoy ve Johann Christoph Friedrich Von Schiller’in Şiirlerinde Hürriyet Motifi”, 1. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu (Burdur, 19-21 Kasım 2008), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yayınları, Burdur, s.29-42
CUMA, Filiz İlknur, (2009). “Mehmet Akif Ersoy ve August Heinrich Hoffman Von Fallersleben’in Şiirlerinde Vatan Düşüncesi: İstiklâl Marşımızın ve Alman Milli Marşının Karşılaştırmalı Bir İncelemesi”, 1.Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu (Burdur, 19-21 Kasım 2008), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yayınları, Burdur, s. 285-296
Ç
ÇAĞIN, Sabahattin, (1998). “Refik Halit Karay’ın ‘Şeftali Bahçeleri’ ve Anton Çehov’un ‘Bir Ülkü Adamı’ Hikâyelerinin Mukayesesi”, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, S. 9, s.81-86
ÇAKLI, Lale, (2003). “Kemalettin Tuğcu’nun ‘Kız Evlat’ Adlı Romanı ile Gülten Dayıoğlu’nun ‘Fadiş’ Adlı Romanındaki Çocuğa Yönelik Şiddet İçeren Davranışların Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi”, Çocuk Edebiyatı ve Çocuk Hekimliğine Yansıyan Şiddet Semineri (Eskişehir, 25-27 Nisan 2003), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Basımevi,
ÇAKMAKÇI, İ. Murat, (2001). “Kâmil Aydın’ın Karşılaştırmalı Edebiyat Kitabı Üzerine”, Çağdaş Türk Dili, 14 (158), Nisan, s.90-95
ÇAL, Ayşegül, (2010). “Euripidies’in Medeia ve Güngör Dilmen’in Kurban Adlı Eserlerindeki Ataerkil Toplumda Kadın ve Ötekileştirme Konusunun Feminist Eleştiri Yöntemiyle Analitik Olarak İncelenmesi”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, III. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 18-20 Mart 2009), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s.221-230
ÇALIKOVA, Tatyana-Haşim Akif, (2009). “Türk Kültüründeki Zaman Kavramı Türlemelerinin Bulgar ve Rum Kültürleriyle Karşılaştırılması”, 6. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, (Ankara, 21-26 Kasım 2005), C.2, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, s. 675-680
ÇAMBEL, Hasan Cemil, (1954). “Goethe’nin Doğu-Batı Divanı”, Varlık, S. 413, 1 Aralık, s.13
ÇAYLI, Ahmet, (2000). “Nazım Hikmet, Oryantalizm ve Pierre Loti”, Toplumsal Tarih, C.13, S.73, Ocak, s.30-3
ÇEBİ, Hasan, (1989) Madde ve Manada Necip Fazıl Kısakürek [Tiyatro Eserlerinde], Veli Yayınları, İstanbul, 160 s.
Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmalarının Yeni Türk Edebiyatındaki Gelişme Çizgisi 511
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
ÇEĞİN, Güney, (2006). “Metinlerarasılık Odağında Cemil Meriç’te Doğu-Batı Sorunsalına Kısa Bir Bakış”, Cemil Meriç [Kitabı], (Haz. Murat Yılmaz), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, s.95-101
ÇELEBİ, Âsaf Hâlet, (1954). “Garp Dünyasında Mevlânâ”, İstanbul Mecmuası, S.3, Ocak, s.14-15
--------------------------, (1955). “Mevlânâ ve Şems”, İstanbul Mecmuası, C.3, S.14, 1 Ocak, s.92-98
--------------------------, 1965. “Garp Dünyasında Mevlânâ”, Yeni İstiklâl Gazetesi, 18 Ağustos
ÇELİK, Reyhan, (2004). “Anna Karenina ve Aşk-ı Memnû Romanları Üzerine Bir Karşılaştırma Denemesi”, Folklor/Edebiyat, C.10, S.37, s.119-132
-------------------, (2008). “V. P. Astafyev ve Cengiz Aytmatov’da Doğa-İnsan İlişkisi”, Folklor/Edebiyat, S.55, 2008/3, s.159-170
ÇELİK, Tuğba, (2000), “Batı Edebiyatında Ütopyalar ve ‘Yalnızız’ Romanı, Türk Yurdu, C.20, S.153-154, Temmuz
ÇELİK, Yakup, (2004). “Karşılaştırma” maddesi, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, C. 4, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, s.65
ÇERİ, Bahriye, (1999). “Üç Roman ve Osmanlı’ya Üç Bakış”, Varlık, S.1104, Eylül, s.33-42
ÇETİN, Gülser, (2008). Göçmen Fransız Yazarlarının Kimlik Arayışları: T. Todorov ve Amin Maalouf, Kül Sanat Yayıncılık, Ankara, 176 s.
ÇETİNTAŞ, Mesut, (2013). “Karşılaştırmalı Edebiyat Alanı Olarak Yabancı-Öteki Konusu: Arap Romanında Türkler”, Türk Dili, S.737, Mayıs,
ÇETİŞLİ, İsmail, (2008). Edebiyat Sanatı ve Bilimi, Akçağ Yayınları, Ankara, s.329-332
ÇİĞDEMOĞLU, Sema, (1985). “Gustave Flaubert’in Hayalindeki Doğu”, Milli Kültür, S.50, Eylül, s.15-24
ÇİL, Hakan, (Çev.), (1990). Katharina Mommsen: “Goethe’nin Şark İmajı”, (Çev. Hakan Çil), Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türklük Araştırmaları Dergisi, S.6, s.67-84
ÇİMEN, Ali, (Çev.) (2001). Harald Müler: Kültürlerin Uzlaşması, Timaş Yayınları, İstanbul
ÇİTÇİ, Selahattin, (2011). ”Yahya Kemal ve Mehmet Âkif’in Eserlerinde Ezan”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, S.5, Ocak-Haziran, s.69-84
ÇONOĞLU, Salim, (2007). “Ölüm Üzerine Bir Karşılaştırma”, Türk Dili, C.94, S.672, Aralık, s. 864-873
D
DAKUKİ, İbrahim, (1998). “Arap Kültüründe Nazım Hikmet”, Birikim, S.111-112, Temmuz-Ağustos, s.192-194
DALLAWAY, Jacques, (1989). “Bir Gezgin’in Gözüyle Eski-Yeni İstanbul, Türkiyemiz”, C.19, s.58, Haziran, s.46-53
512 Ali DONBAY
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
DAŞÇIOĞLU, Yılmaz-Okan Koç, (2010). “Namık Kemal ve Mehmet Âkif’in Sanat ve Edebiyata Dair Görüşlerinin Karşılaştırılması”, Doğumunun 170. Yılında Namık Kemal Sempozyumu Bildirileri (Tekirdağ, 20-22 Aralık 2010), C.1-2, Namık Kemal Üniversitesi Yayınları, Tekirdağ, s. 321-333
DAŞÇIOĞLU, Yılmaz, (2007). “Tevfik Fikret ve Mehmet Akif’in Şiir Görüşleri Arasında Bir Karşılaştırma”, Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, C.9, S.2, s.17-32
DAVİSON, Roderic H., (1993). “Türkiye’nin Batı’daki Tarihsel İmajı”, Tarih ve Toplum, C.19, S.109, Ocak, s.34-38
DAVUT, Bilal, (1983). “Karşılaştırma: Nazım Hikmet-Necip Fazıl”, Yeni Devir, 25 Nisan
DAYANÇ, Muharrem, (2009). “Tarihî Alt Yapı Açısından ‘Süleymaniye’de Bayram Sabahı’ ile ‘Canım İstanbul’ Şiirlerinin Karşılaştırılması”, Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, I. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu Bildirileri (İstanbul, 3-5 Nisan 2008) (Editörler: Erol Ülgen-Emin Özbaş), Beşir Kitabevi, İstanbul, s. 291-306
DEMİR, Ali-Mesut Bulut, (2002). “İki Ozan: Arthur Rimbaud-Nazım Hikmet”, 1. Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 6-8 Aralık 2001), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 319-330
[DEMİR], Kemâl Tahir, (1992). “Türk Sosyolojisi ve Doğu-Batı Çatışması”, Dergâh, S.25, Mart, s.12-14.20
DELLAL, Nevide Akpınar, (2000). “Karşılaştırmalı Yazınbilim: İmgebilim 1-2”, Evrensel Kültür, S.103, Temmuz, s.19-22; S.104, Ağustos, s.12-15
-----------------------------------, (2001). “Hans Rosenplüt’ün ‘Türk Karnavalı’ Oyununda Türk İmgesi”, Tarih ve Toplum, C.35, S.220, Haziran, s.373-377
DEMİR, Meryem-Cemal Yıldız, (2009). “Tek Yazar ve Aynı Şehre İki Farklı Bakış: Sait Faik’in ‘Havuz Başı’ ve ‘Alemdağı’nda Var Bir Yılan’ Öykülerinde İstanbul Görünümleri”, Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, I. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu Bildirileri (İstanbul, 3-5 Nisan 2008) (Editörler: Erol Ülgen-Emin Özbaş), Beşir Kitabevi, İstanbul, s. 1075-1083
DEMİR, Nureddin (Çev.), (2004). “Lars Johanson: Johannes Benzing ve Karşılaştırmalı Türkoloji”, Türk Dili, C.87, S.627, Mart, s.253-258
-------------------- (Çev.) (2007). Lars Johanson: Türk Dil İlişkilerinde Yapısal Etkenler, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 200 s.
de RENEVİLLE, Roland, (1980). “Verlaine-Rimbaud Meselesi”, (Çev. İlhan Sezer), Hisar, C.20, S.198, Ağustos, s.28
DERJAJ, Adriatik,(2010). “Çağdaş Türk Edebiyatının Arnavutça’da Resepsiyon Sorunları”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, III. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 18-20 Mart 2009), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 231-237
DERMAN, Aykut, (Çev.), (2001). “Butor, Michel, Balzac’ın İki Dünyası”, Kitap-lık, S.49, Eylük-Ekim, s.122-131
Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmalarının Yeni Türk Edebiyatındaki Gelişme Çizgisi 513
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
DEVRİM, Tunay, (2008). “İmge Deposu Ömer Seyfettin’de Arap İmajı”, İstanbul Kültür Üniversitesi II. Uluslar arası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK, 4-6 Ağustos 2008, İstanbul) Bildirileri, C.2, s. 709-714
DİLİDÜZGÜN, Selahattin, (2001). “Kültürlerarası Bildirişim Bağlamında Gülten Dayıoğlu’nun Gezi Kitapları”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, Roman Kahramanı Fadiş’in Doğumunun 30. Yılında Çağdaş Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarı Gülten Dayıoğlu ve Yazını Ulusal Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 24-26 Mayıs 2001), Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul,s. 211-216
DİLBER, Kadir Can,(2011). “Jorge Luis Borges’ten Hasan Ali Toptaş’a Düşşel Yolculuğun Şifreleri”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, S.5, Ocak-Haziran, s.115-129
DİNDLE, Alan Spencer, (1965). “İngiliz Edebiyatında Türkiye ve Türkler”, (Çev. Nevzat Yalçın), Hisar, C.5, S.18, Haziran, s.18-20
DİRİMTEKİN, Feridun, (1959). “Ecnebi Seyyahlara Göre XVII. Yüzyılda İstanbul’un Medenî ve İctimaî Hayatı”, İstanbul Enstitüsü Mecmuası, S.5, s.56-98
DOĞAN, Mehmet H., (Çev.), (2002). “Maureen Freely: Batı’nın Doğu’ya Baktığı”, Kitap-lık, S.32, Mart-Nisan, s.217-221
DOĞAN, Şerife, (1996). “Karşılaştırmalı Dil ve Edebiyat Araştırmalarında Çevirinin Yeri”, Türk Dili, S.533, Mayıs, s.1205-1213
DOĞAN, Tuğba, (2007). “Walter Benjamin’de ve Yusuf Atılgan’da ‘Flaneur’ İmgesi Üzerine Bir Deneme”, Cogito, S.52 (Özel Sayı: Walter Benjamin), s.101-112
DONBAY, Ali, (2005). “Yahya Kemal ve Orhan Veli-Bir Şiir Dili Karşılaştırması-”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S.18, s.136-145
DURU, Necip Fazıl, (2007). “ Batılı Seyyahların Gözüyle ‘Dönen Dervişler’ ”, Hece Dergisi, Y.11, S.130, Ekim, s. 100-103
DUYMAZ, Recep, (1999). “Muhayyelat ile İntibah Arasındaki Benzerlikler”, Dergâh, C.10, S.117, Kasım, s.10-11, 21-22
-----------------------, (1999). “Muhayyelat ile Çengi Arasındaki Benzerlikler”, Dergâh, C.10, S.118, Aralık, s.20-22
-----------------------, (2000). “Muhayyelat ile Çengi Arasındaki Benzerlikler-2”, Dergâh, C.10, S.119, Ocak, s.17-19
-----------------------, (2000) “Muhayyelat ile Taaşşuk-ı Tal’at ve Fitnat Arasındaki Benzerlikler”, Dergâh, C.10, S.120, Şubat, s.21-22
DÜRDER, Baha, (1957). “Stefan Zweig Çevirileri”, Tedrisat Mecmuası, C.6, S.48, Ocak, s.103-107
DÜYSABAYEVA, Dinara, (2008). “Muhtar Avezov’un ‘Cetim’ ve ‘Sabahattin Ali’nin ‘Ayran’ Adlı Hikâyesindeki Benzerlikler”, I.Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK 2006, 11-13 Eylül 2006, İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy/İstanbul), İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, İstanbul, s.27-33
514 Ali DONBAY
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
E
EGE, Müzeyyen-Aysel Ulutaş, (2009). “Kültürlerarası Bakış Açısından Şiirde Kent Olgusu: İstanbul-Berlin”, Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, I. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu Bildirileri (İstanbul, 3-5 Nisan 2008) (Editörler: Erol Ülgen-Emin Özbaş), Beşir Kitabevi, İstanbul, s. 379-398
EĞRİBEL, Ertan, (2010). “Türk Romanı ve Düşüncesinin Oryantalizm ve Garbiyatçılığı İçselleştirme Biçiminden Kopmasının Önemi: Kemal Tahir ve Doğu-Batı Çatışması”, Kemal Tahir 100 Yaşında, (Editörler: Ertan Eğribel-M.Fatih Andı), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, s.403-419
EKİNCİ, İdris, (2010). “Cemil Meriç’in Batı Düşüncesiyle Diyaloğu ve Tercümelerindeki Perspektifi”, Hece Dergisi, S.157 ( Bir Entelektüel Tedirgin: Cemil Meriç Özel Sayısı), Ocak, s. 293-300
EMİROĞLU, Öztürk, (2008). “Polonya Edebiyatında Türkler”, 38. ICANAS/Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (Ankara, 10-15 Eylül 2007) Bildirileri, [Edebiyat Bilimi Sorunları ve Çözümleri], C.2, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, Ankara, s.647-657
EMRE, İsmet, (1990). “Üç Devir, Üç İnsan: Mehmet Akif, Necip Fazıl, Sezai Karakoç”, İlim ve Sanat, S. 27, Ekim, s.55-57
ENGİN, Sabahattin, (1968). “Kafka Tercümeleri”, Çele, C.5, S.57, Ocak, s.8-9
ENGİNÜN, İnci, (Çev.), (1966). “Sabura Ota: Mukayeseli Edebiyat Araştırmalarında İstatistik Metodu”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C.14, s. 55-62
--------------------, (1966). “Abdülhak Hamid’in Eserlerinde Grek ve Latin Mitolojisi”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C.14, s.111-122
--------------------, (1967). “Byron ve Hamid’in Sardanapal Piyesleri Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C.15, s. 13-44
--------------------, (Çev.), (1966). “Ota Saburo: Mukayeseli Edebiyat Araştırmalarında İstatistik Metodu”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C.14 , s.55-62
---------------------, (1971). “Mehmet Nadir’in Shakespeare Çevirileri”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C.19, s.81-118
---------------------, (1973). “Ateşten Gömlek Romanının İngilizce Tercümeleri”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C.20, s.93-104
---------------------, (1976). Türk Edebiyatında Shakespeare -Tanzimat Devrinde Shakespeare Tercüme ve Tesiri-, Dergâh Yayınları Yayınları, İstanbul, 511 s.
ENGİNÜN, İnci-Zeynep Kerman, (1974-1976). “Türkçe’de Emil Zola Tercümeleri ve Emil Zola Hakkında Yazılan Yazılar Bibliyografyası (1885-1973)”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C.22, Ocak 1974-Ocak 1976, s.243-265
ENGİNÜN, İnci, (1977). “Ankara Romanında Batılılaşma Meselesi”, Milli Kültür, C.1, S.3-4, Mart-Nisan, s.46-50
ENGİNÜN, İnci-Zeynep Kerman, (1977). “Türk Edebiyatında Goncourt Kardeşler”, Türk Edebiyatı, C.4, S.42, Nisan, s.28-29
Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmalarının Yeni Türk Edebiyatındaki Gelişme Çizgisi 515
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
ENGİNÜN, İnci-Zeynep Kerman, (1977). “Türkçe’de Alphonse Daudet”, Dünya Edebiyatından Seçmeler, S.2, Nisan, s.63-71
ENGİNÜN, İnci, (1978). Halide Edip Adıvar’ın Eserlerinde Doğu ve Batı Meselesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 583 s. [Son Bs.: Dergâh Yayınları, İstanbul 2007, 520 s.]
--------------------, (1979). Tanzimat Devrinde Shakespeare Tercüme ve Tesirleri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 326 s.
--------------------, (1979). “Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Sodom ve Gomore’sinde Yabancılar”, Journal of Turkish Studies-Türklük Bilgisi Araştırmaları, S.3 (Ali Nihat Tarlan Hâtıra Sayısı), s.111-124
ENGİNÜN, İnci-Zeynep Kerman, (1977-1979). “Türkçe’de Maupassant”, Türkiyat Mecmuası, C.19, s.255-276
ENGİNÜN, İnci, (1980). “Kösem Sultan’ın İki Edebî Eserdeki Yorumu”, I.Millî Türkoloji Kongresi (İstanbul, 6-9 Şubat 1978), s.115-125
---------------------, (1981). “İngilizce Yayınlarda Atatürk’le İlgili İntibalar”, Türk Kültürü, S.223-224, Kasım-Aralık, s.34-54
---------------------, (1981). “Abdülhak Hamid’in Oyunlarında İngilizler”, Milli Kültür, C.2, S.9, Şubat, s.40-45
---------------------, (1979-1983). “Ahmet Haşim’de Yabancı Ülkeler ve Yabancılar”, Türk Kültürü Araştırmaları, Yıl. XVII-XXI, S.1-2 (Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş’ın Hatırasına Armağan Sayısı), s.95-113
---------------------, (1983). “Ahmet Haşim’in Estetiğinde Uzak Doğu”, Millî Kültür, S.43, Aralık, s.30-33
---------------------, (1984). “Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde Yabancılar”, Doğumunun 100. Yılında Ömer Seyfettin, Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul, s.51-78
---------------------, (1986). “Mukayeseli Edebiyat” maddesi, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C.6, Dergâh Yayınları, İstanbul, s.438-439
---------------------, (1992). Mukayeseli Edebiyat, Dergâh Yayınları, İstanbul, 295 s.
---------------------, (1992). “Halide Edib’in Eserlerinde Amerikalılar”, Mukayeseli Edebiyat içinde, Dergâh Yayınları, İstanbul, 182-204
---------------------, (1992). “Halide Edib ve Shakespeare”, Mukayeseli Edebiyat içinde, Dergâh Yayınları, İstanbul, 123-141
---------------------, (2000). “Loti’nin Türklere Bakışı ve Edebiyatçıların Yorumu”, Araştırmalar ve Belgeler içinde, Dergâh yayınları, İstanbul, s.400-416
ENİSOĞLU, Kemal, (Çev.), (1949). “Hazlih, William: Shakespeare Piyeslerinde İki Karakterin Mukayesesi”, Değirmen Aylık Fikir, Sanat ve Ahlâk Dergisi, S.2, Mart, s.6-7
ERBAY, Erdoğan, (2000). “Doğu’nun Rüyası ya da Batı’nın Masalı”, Yedi İklim, C.13, S.126, Eylül, s. 89-94
ERBAY, Nazire, (2007). “Büyük Umutlar ve 9. Hariciye Koğuşu Arasında Bir Karşılaştırma Denemesi”, Hürriyet Gösteri, S.290, s.72-76
516 Ali DONBAY
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
ERBORA, Ayşe Dilek, (1979). “Platon ve Aristo’nun Neoklâsik Eleştiri Akımındaki Yeri”, Batı Edebiyatları Araştırma Dergisi, S.1, s.30-35
ERCAN, Cemile, (2007). “Aziz Nesin’in ‘Fil Hamdi’siyle Kurt Kusenberg’in ‘Ters Bir Bakış’ Adlı Öykülerinin Karşılaştırılması”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Dergisi, Y.14, S.35, s.191-200
ERCİLASUN, Bilge, (1988). “Mehmet Akif, Mehmet Emin ve Tevfik Fikret Arasında Bir Mukayese”, Türk Kültürü, S.306, Ekim, s.628-633
EREM, Evren, (1991). “Jale Parla ile “Babalar ve Oğullar” Üzerine (Karşılaştırmalı Edebiyat Üzerine)”, Varlık, C.57, S.1004, Mayıs, s.53-54
EREN, İsmail, (1972). “Reşat Nuri Güntekin’in Rusça, Sırpça ve Bulgarca’ya Çevirilen Eserlerinin Bibliyografyası”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C.20, Aralık, s.185-192
ERGUN, E.-N. Öztokat-N. Sevil, (1990). “Berke Vardar’ın Saussure Çevirileri: Bir Karşılaştırma Denemesi”, Metis Çeviri, S.11, Bahar, s.121-126
ERGÜN, Mehmet, (2004). “Makâm-ı Yusuf’ta İki Karşıt: Sabahattin Ali ile Necip Fazıl”, Kaçak Yayın, S.16, Ağustos, s.27-32
ERKİN, Hüseyin Can, (2004). “ Çağdaş Japon Yazınında Türk İmgesine Bir Örnek: Shiba Ryotaro’nun ‘İçerdeki Bulutlar’ ”, Littera/Edebiyat Yazıları, C.14, Haziran, s.127
ERKMAN AKERSON, Fatma, (1997). Anlam, Çeviri, Karşılaştırma: Bizim Dilimizden Öteki Dile, Öteki Dilden Bizim Dilimize, ABC Kitabevi, 149 s.
EROL, Ali, (2009). “Tasvir ve Tahlil Şiirleri ile İki Şair: Mehmet Akif Ersoy ve Mirza Ali Ekber Sabir”, 1. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu (Burdur, 19-21 Kasım 2008), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yayınları, Burdur, s.101-112
ERSEN, Murat (Çev.), (2009). “Pierre Hadot: Wittgenstein ve Dilin Sınırları”, Doğu-Batı Yayınları, Ankara, 117 s.
ERTEM, Sadri Ethem, (1935). “Türk Edebiyatının Muhtelif Devirleri Arasında Bir Mukayese”, Varlık, C.2, S.40, 1 Mart, s.249-251
ERTEM, Tuna, (Çev.), (1989). “Maja Goth: Albert Camus ve Franz Kafka’da ‘Absurde’ Kavramı”, Ortak Kitap, S.1, Mayıs, s.223-229
ERTEM, Tuna-Nurmelek Mataracı-Hande Turan, (1993). “İki Roman Karşılaştırması: Andre Gide’in ‘Kalpazanlar’ı ile Burhan Günel’in ‘Eski Desenler’i”, Gündoğan Edebiyat, S.5, Kış, s.137-146
ERTUĞRUL, Kürşat, (2003). “Türkiye’nin Modernleşmesinde Toplumsal ve Bireysel Özerklik Sorunu: Oğuz Atay ve Orhan Pamuk’la Birlikte Düşünmek”, Doğu-Batı, C.6, S.22, Şubat-Mart- Nisan, s. 91-106
ERTUĞRUL, Muhsin, (1962). “Bizde Shakespeare”, Türk Tiyatrosu, S.340-342, Temmuz-Eylül, s.6-8
-----------------------------, (1964). “Bizde Shakespeare”, Türk Tiyatrosu, S.356, Nisan-Mayıs, s.6-8
-----------------------------, (1966). “Bizde Shakespeare”, Türk Dili, S.178, Temmuz, s.710-713
Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmalarının Yeni Türk Edebiyatındaki Gelişme Çizgisi 517
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
ESEN, Nükhet, (1989). “Bir Türk Aydınının Batı Medeniyetini Değerlendirişi: Alp Dağlarından”, Doğumunun 100. Yılında Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul, s.83-88
ESGERZEDE, Lütfiyye, (2010). “Namık Kemal’in Azeri Edebiyatına Etkisi”, Doğumunun 170. Yılında Namık Kemal Sempozyumu Bildirileri (Tekirdağ, 20-22 Aralık 2010), C.1-2, Namık Kemal Üniversitesi Yayınları, Tekirdağ, s. 99-107
ESTEKANCHİ, Haleh, (1988). “Türk Edebiyatında Sadık Hidayet Çevirileri”, İstanbul Kültür Üniversitesi II. Uluslar arası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK, 4-6 Ağustos 2008, İstanbul)Bildirileri, C.1, s. 559-566
ETÖZ, Zeliha, Nuran Erol Işık, (2003). “Doğu ve Batı’nın Dayanılmaz Hafifliği: Ahmet Altan’ın ‘Kılıç Yarası Gibi’ ve ‘İsyan Günlerinde Aşk’ Romanlarının Anlam Dünyası”, Doğu-Batı, C.6, S.22, Şubat-Mart-Nisan, s.165-184
EVİN, Ahmet Ö., (1980). “Filolojilerde Karşılaştırmalı Edebiyat Öğretimi”, Batı Dil ve Edebiyatları Araştırmaları Dergisi, C.2, S.4, Ocak, s.37-45
EYİCE, Semavi, (1986). “Türke, Wehew Dich Kitabı Hakkında”, Tarih ve Toplum, C.6, S.36, Aralık, s.2-4
EYİGÜN, Sabri, (2004). “Batı Edebiyatındaki Öteki Olgusu ve Nedenleri veya Karl May ve Folin Falconer’in Gezi Romanlarında Ötekiler”, Türk Dili, C. LXXXVIII, S.634, Ekim, s.524-530
EYÜBOĞLU, Sabahattin, (1959). “Baudelaire Çevirileri”, Yeni Ufuklar, C.8, S.90-91, Kasım-Aralık, s.177-181
F
FAZLIOĞLU, Şükran, (2006). Arap Romanında Türkler, Küre Yayınları, İstanbul, 316 s.
FEDAİ, Özlem, (2004). “Cemil Meriç ve Kemal Tahir: İki Dost Bakış/Bura’lı Ama Araf’ta”, Kitap Haber, S.21, Haziran-Temmuz, s.64-66
-------------------, (2012). “ Tanzimat Romanında Lilith’in Ruh İkizi Bir ‘Femme Fatale’ Olarak Zehra ”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, S.7, Ocak-Haziran, s.79-93
FERWARDA, Frank Fokke, 2001. “1819-1919 Yıllarında Osmanlı İmparatorluğu’nda Misyoner Seyyahlar/Biyografi-Bibliyografya Notları I-II”, Kebikeç (İnsan Bilimler İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi), S.11, s. 345-359; S.13, s. 241-253
FEYZİOĞLU, Muin, (1983). “Batı Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu [Necip Fazıl Kısakürek’in kitabı hk.], Kültür ve Sanat, S.20, Eylül, s.9-11
FIRTINA, Özlem, (2005). “Franz Kafka’nın ‘Die Verwandlung’ ve Alev Tekinay’ın ‘Nur der Hauch vom Paradies’ Eserlerindeki Aile İmajına Karşılaştırmalı Bir Bakış”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, I. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 15-17 Ekim 2003), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 371-377
FREELY, Maureen, (2002). “Batı’nın Doğu’ya Baktığı”, (Çev. Mehmet H. Doğan), Kitap-lık, S.32, Mart-Nisan, s.217-221
518 Ali DONBAY
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
FRİCKE, Gerhard, (1955). “Goethe ve Schiller”, (Çev. Burhanettin Batıman), Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, S.2, s.51-67
G
GARAUDY, Roger, (1996). “Mevlânâ ve Goethe”, (Çev. Abdullah Öztürk), Selçuk Üniversitesi VII. Milli Mevlânâ Sempozyumu (13 Aralık 1995, Konya) Bildirileri, Konya, s.55-61
GEMİCİ, Nurettin, (2010). “Namık Kemal’in Vatan Yahut Silistre Adlı Meşhur Eserinin Almanca Çevirisi Hakkında Bazı Bilinmeyenler”, Doğumunun 170. Yılında Namık Kemal Sempozyumu Bildirileri (Tekirdağ, 20-22 Aralık 2010), C.1-2, Namık Kemal Üniversitesi Yayınları, Tekirdağ, s. 439-446
GENÇ, H. N., (1999). “Gerçek ve Yeşil Gece Adlı Romanlara Öykünmecilik Açısından Bir Yaklaşım”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C.16, S.1, Haziran, s.167-179
GENÇ, Hanife Nâlân, (2010). “Namık Kemal ve Victor Hugo; Celâlettin Harzemşah ve Cromwell Önsözlerinden Tiyatroya”, Doğumunun 170. Yılında Namık Kemal Sempozyumu Bildirileri (Tekirdağ, 20-22 Aralık 2010), C.1-2, Namık Kemal Üniversitesi Yayınları, Tekirdağ, s. 447-463
GENÇ, Kaya (Çev.) (2005). “Saul Bellow: Dostoyevski’ye Göre Fransızlar”, Kitap-lık, S.87, Ekim, s.62-67
GOTH, Maja, (1989). “Albert Camus ve Franz Kafka’da ‘Absurde’ Kavramı”, (Çev. Tuna Ertem), Ortak Kitap, S.1, Mayıs, s.223-229
GÖBENLİ, Mediha, (2002). “ ‘Malina’ ve ‘Çocukluğun Soğuk Geceleri’ Üzerine Bir Karşılaştırma ”, E Dergisi, C.4, S.43, Ekim, s.86-89
GÖĞERCİN, Ahmet, (2006). “Albert Camus’nün ‘Düşüş’ ve Tahsin Yücel’in ‘Vatandaş’ Anlatıları Üzerine Mukayeseli Bir Çalışma”, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, S.16, s.1-22
--------------------------, (2008). “Tahsin Yücel’in ‘Yalan’ ve Gustave Flaubert’in ‘Bouvard ile Pécuchet’ Adlı Romanlarında Entelektüel Söylem ve ‘Entellektüel’in Sorunsallaştırılması”, 38. ICANAS/Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (Ankara, 10-15 Eylül 2007) Bildirileri, [Edebiyat Bilimi Sorunları ve Çözümleri], C.2, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, Ankara, s. 729-749
GÖKALP-ALPASLAN, Gonca, (2007). “Metinlerarası İlişkiler ve Gılgamış Destanı’nın Çağdaş Yorumları”, Multilingual Yabancı Dil Yayınları, İstanbul, 256 s.
GÖKER, Cemil, (1989). “Fransız Edebiyatında Türkiye”, Milli Kültür, S.64, Nisan, s.40-46
GÖYÜNÇ, Nejat, (1999). “16. Yüzyılda Avrupa’da Türklerle İlgili Yayınlar”, Cogito, S.19, s.313-319
GÖZAYDIN, Nevzat, (2006). “Almanya’da ve Güncel Alman Edebiyatında Türkler”, Türk Dili, C.91, S.651, Mart, s.195-202
GRÉGOİRE, Hélène Desmet, (1991). Büyülü Divan/18. Yüzyıl Fransasında Türkler ve Türk Dünyası, (Çev. Mehmet Ali Kılıçbay), Eren Yayıncılık, İstanbul, 320 s
GUMPERT, Matthew, (2005). “Troya, Truva, Troie: Bir Hayalet Hikâyesi” [Melih Cevdet Anday, Troya Önünde Atlar-Thomas Stearn Eliot, Çorak Ülke-Azra Erhat, Homeros: Gül ile Söyleşi Karşılaştırması], Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, I. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 15-17 Ekim 2003), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 117-123
GÜMÜŞBAŞ, Barış, (2000). “Aşk ya da Aldanış: Soğuk Savaş Başlangıcında Türk Edebiyatında Amerikan İmgeleri”, Evrensel Kültür, S.131, Kasım, s. 22-29
GÜLENDAM, Ramazan, (1998). “Kemal Tahir’in Devlet Ana’sı ile Tarık Buğra’nın Osmancık’ını Anlatı Özellikleri Açısından Bir Karşılaştırma Denemesi”, Dergâh, S.100, Haziran, s.34-39
------------------------------, (2002). “Romanda Çanakkale Savaşı: Mehmet Niyazi’nin ‘Çanakkale Mahşeri’ ile Serpil Ural’ın ‘Şafakta Yanan Mumlar’ Adlı Romanlarını Bir Karşılaştırma Denemesi”, 1. Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 6-8 Aralık 2001), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 412-420
------------------------------, (2002). “Romanda Çanakkale Savaşı: Mehmet Niyazi’nin Çanakkale Mahşeri ile Serpil Ural’ın Şafakta Yanan Mumlar Adlı Romanlarını Bir Karşılaştırma Denemesi”, Türk Yurdu, C.22, S.175, Mart, s. 100-105
------------------------------, (2008). “Haldun Taner’de Brecht İzleri”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu Bildirileri (Isparta 23-26 Ekim 2007), Isparta, s.277-285
GÜLTEKİN, Ali, (2002). “Karşılaştırmalı Edebiyat Öğretimi İçin Bir Model Önerisi”, 1.Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 6-8 Aralık 2001), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, EskişehiR, s. 343-357
---------------------, (2005). “Çağdaş Türk Yazarı İncila Çalışkan’ın ‘Yaşamdan Sevinç Yaratanlar’ Adlı Eserinde Olumlu/Olumsuz Avusturya ve Avusturyalı İmajı”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, I. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 15-17 Ekim 2003), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 355-361
----------------------, (2007). “Karşılaştırmalı Edebiyat Toplumları Birbirine Yaklaştırır” [Söyleşi], Evrensel Kültür, S.185, Mayıs, s.49-50
----------------------,(2010). “Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatında ‘Öteki’ Olarak Alman/Almanya İmgesi”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, III. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 18-20 Mart 2009), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 287-298
----------------------, (2001). “Roman Kahramanları Fadiş ile Defne’nin İzleksel Açıdan Analitik Olarak Karşılaştırılması”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, Roman Kahramanı Fadiş’in Doğumunun 30. Yılında Çağdaş Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarı Gülten Dayıoğlu ve Yazını Ulusal Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 24-26 Mayıs 2001), Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul,s.123-127
520 Ali DONBAY
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
GÜMÜŞ, Zehra, (2005). “Der Naturalismus in Der Deutschen und Türkischen Literatür: Gerhart Hauptmann und Hüseyin Rahmi Gürpınar”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, I. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 15-17 Ekim 2003), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s.7-17
--------------------, (2010). “Karşılaştırmalı Edebiyat Biliminde Çeviri Eser Kullanımı”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, III. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 18-20 Mart 2009), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 275-285
GÜNDAY, Rifat, (2002). “Marcel Proust ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Yapıtlarında Görsel Estetik”, 1. Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 6-8 Aralık 2001), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 215-236
---------------------, (2006). “Maupassant’ın ‘Güzel Dost’ (Bel-Amy) ve Peyami Safa’nın ‘Sözde Kızlar’ Romanlarında Bir Ahlâk Sorunu Olarak Evlilik Dışı İlişki”, Türklük Bilimi Araştırmaları, S.20, Güz, s.61-104
GÜNDOĞDU, Seriyye, 2010. “Namık Kemal’in Azerbaycan Edebiyatına Tesiri”, Doğumunun 170. Yılında Namık Kemal Sempozyumu Bildirileri (Tekirdağ, 20-22 Aralık 2010), C.1-2, Namık Kemal Üniversitesi Yayınları, Tekirdağ, s. 513-548
GÜNDÜZ, Nazlı, (2009). “Türk İstiklâl Marşı ile İngiliz Millî Marşı’na Üslup Açısından Karşılaştırmalı Bir Bakış”, 1. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu (Burdur, 19-21 Kasım 2008), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yayınları, Burdur, s.613-620
GÜNDÜZ, Osman, (1988). “Reşat Nuri’de Zola Tesiri ve Yeşil Gece-Gerçek Romanlarının Mukayesesi”, Yedi İklim, S.17-18, Temmuz-Ağustos, s.24-34
GÜNEL, Burhan, (1981). “Bir Karşılaştırma” [Ses Sese Karşı-Bir Düğün Gecesi], Yazko Edebiyat, C.1, S.4, Şubat, s. 95-115
---------------------, (1981). “Adalet Ağaoğlu’nun ‘Bir Düğün Gecesi’ ile Aldous Huxley’in ‘Ses Sese Karşı’ Romanlarının Karşılaştırılması”, Papirüs, S.2, s.35-45
GÜNEY, Erol-Lütfi Ay, (1941). Baudelaire’in Edgar Poe Tercümeleri, Tercüme Dergisi, S.9, 19 Eylül, s.274-278
GÜNGÖR, Mehmet, (2010). “Gogol’ün İzinde Rusya İmajı” [Alev Alatlı, Gogol’ün İzinde 1/Aydınlanma Değil Merhamet], Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, III. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 18-20 Mart 2009), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s.299-305
GÜNGÖR, Erol, (Çev.), (1999). Paul Hazard:Batı Düşüncesindeki Büyük Değişme, Ötüken Yayınları, İstanbul, 480 s.
GÜNGÖR, Nevin, (1989). “Ziya Gökalp ve Prens Sabahaddin’in Eğitim Konusundaki Görüşlerinin Karşılaştırılması”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C.6, S.1-2, Aralık, s.39-48
GÜNGÖRMÜŞ, Naciye, (2002). “Bálınt Balassi [Macar Şair B.B. Gyarmati 1554-1594]’nin Yapıtlarında Türk Edebiyatının İzleri”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, 1. Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu
Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmalarının Yeni Türk Edebiyatındaki Gelişme Çizgisi 521
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
Bildirileri (Eskişehir, 6-8 Aralık 2001), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir,s.1-13
GÜNYOL, Vedat, (1940). “Faust ve Tercümesi Etrafında”, Yücel Aylık Kültür Mecmuası, C.11, S.63, Mayıs, s.149-152
GÜNYÜZ, Melike, (2010). “Nuran Turan’ın ‘Uzaylı Uluz Topkapı Sarayında’ Adlı Eserinde Öteki Sorununun Ele Alınış Biçimi”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, III. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 18-20 Mart 2009), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 307-314
GÜR, Alim, (1997). “Doğu ve Batı Dünyası Karşısında Mehmet Âkif”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.4, s.29-46
GÜRANİ-ASLAN, Nur, (2000). Türk Edebiyatında Amerika ve Amerikalılar, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul
GÜREL, Nazlı Rana, (1991). “Çarpık Batılılaşma ve Çözülen Aile Açısından Mürebbiye ve Kiralık Konak Romanlarının Karşılaştırılması”, Kırkambar Dergisi, S.4, S.19-24
GÜROL, Ümit, (1983). “İtalyan Fütürist Yazınında Türk Kavramı”, Yazko Çeviri, C.3, S.14, Eylül-Ekim, s.49-52
-------------------, (1987). İtalyan Edebiyatında Türkler-Başlangıcından 1982’ye, İmge Kitabevi, Ankara
GÜRSOY, Şahin, (2006). “Atatürk Döneminde Batı’daki Olumsuz Türk ve Türkiye İmajını Düzeltme Çabaları ve Türk Seyyahin Cemiyeti’nin Bu Konudaki Çalışmaları”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.8, S.2, Aralık, s.137-159
GÜVEN, Hanife, (2005). “Tomizza’dan Füruzan’a Sınır Edebiyatı” [İtalyan yazar Fulvio Tomizza’nın Yaşamın En Güzeli romanı ile Füruzan’ın Balkan Yolcusu adlı gezi-röportaj kitabının karşılaştırılması], Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, I. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 15-17 Ekim 2003), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 51-60
GÜVEN, Sami, (1945). “Üç Graziella Tercümesi”, Tercüme Dergisi, C.6, S.33, 19 Eylül, s.263-267
GÜVENÇ, Bozkurt, (1995). Türk Kimliği: Kültür Tarihinin Kaynakları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 448 s.
-------------------------, (1991). İnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi, 5. Bs., İstanbul, 398 s.
H
HACIYEVA, Maarife, (2009). “Marş ve Himn Anlayışı: Mehmet Akif Ersoy ve Ahmet Cavat”, 1.Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu (Burdur, 19-21 Kasım 2008), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yayınları, Burdur, s. 489-494
HACIZADE, Leyla, (2008). “Adalet Ağaoğlu’nun ‘Eskiden, Bir Sabah …’ ve Vasiliy Şukşin’in ‘Kırılma’ Adlı Eserlerine Toplumsal ve Psikolojik Yaklaşım”, 38. ICANAS/Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (Ankara, 10-15 Eylül 2007) Bildirileri,
522 Ali DONBAY
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
[Edebiyat Bilimi Sorunları ve Çözümleri], C.2, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, Ankara, s. 829-838
HADOT, Pierre, (2009). Wittgenstein ve Dilin Sınırları, (Çev. Murat Ersen), Doğu-Batı Yayınları, Ankara, 117 s.
HALMAN, Talat Sait, (2004). Türk Shakespeare, Hece Yayınları, Ankara, 110 s.
Hasan Cemil, (1927). “ Goethe’nin Muhammed’i ”, Hayat Mecmuası, C.2, S.49, 3 Teşrin-i sâni, s. 454-456
HAS-ER, Melin, (1972). “Aşk-ı Memnû ile Muhâdarât Romanları Arasında Bir Karşılaştırma”, Türk Edebiyatı, C.1, S.4, Nisan, s.28-30
HAZARD, Paul, (1999). Batı Düşüncesindeki Büyük Değişme, (Çev. Erol Güngör), Ötüken Yayınları, İstanbul, 480 s.
HAZLİH, William, (1949). “Shakespeare Piyeslerinde İki Karakterin Mukayesesi”, (Çev. Kemal Enisoğlu), Değirmen Aylık Fikir, Sanat ve Ahlâk Dergisi, S.2, Mart, s.6-7
HIZIR, Nusret, Eflatun Tercümeleri, Tercüme Dergisi, C.4, S.19, 9 Mayıs 1943, s.64-68
HİSAR, Abdülhak Şinasi, (1950). “Jean Moréas ve Yahya Kemâl”, Yücel Aylık Sanat ve Fikir Mecmuası, C.1, S.1, Ocak, s.12-14
HUYUGÜZEL Ömer Faruk (Çev.), (1993). René Wellek-Austin Warren, Edebiyat Teorisi, Akademi Kitabevi, İzmir
I
IŞIK, Nuran Erol-Zeliha Etöz, (2003). “Doğu ve Batı’nın Dayanılmaz Hafifliği: Ahmet Altan’ın ‘Kılıç Yarası Gibi’ ve ‘İsyan Günlerinde Aşk’ Romanlarının Anlam Dünyası”, Doğu-Batı, C.6, S.22, Şubat-Mart-Nisan, s.165-184
İ
İÇLİ, Gönül-Vahap Sağ, (1993). “Levi Strauss ve Althusser’in Yapısalcılık Anlayışlarında Bir Karşılaştırma Denemesi”, Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.15-16, Ekim, s.13-18
İLDEŞ, Özgür, (2011). “Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın ‘Şıpsevdi’ Romanında Thomas Hobbes’un ‘Leviathan’ Adlı Eserinin Etkileri”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, S.5, Ocak-Haziran, s.99-114
İLKHAN, İbrahim, (1998). “Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Üzerine Seçkin Bir Eser”, [Kitap Tanıtımı: Gürsel Aytaç, Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi], Dergâh, C.9, S.97, Mart, s.20
İLKHAN, İbrahim-Yılmaz Koç, (2002). “Nuh Tufanında Nuh’un Gemisi” [Gülten Dayıoğlu, ‘Işın Çağı Çocukları’; Ephraim Kishon, ‘Arche Noah, Touristenklosse’(Nuh’un Gemisi, Turistik Seyahat); Rudolf Otto Wiemer, ‘Schnee Fäll+auf die Arche’ (Nuh’un Gemisine Kar Yağıyor) ve Hugo Lotter, ‘Noah’ (Nuh) arasında bir karşılaştırma], 1.Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 6-8 Aralık 2001), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 248-254
Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmalarının Yeni Türk Edebiyatındaki Gelişme Çizgisi 523
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
İLKHAN, İbrahim, (2005). “Karşılaştırmalı Edebiyat Çalışmaları ve Sonrası”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, I. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 15-17 Ekim 2003), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 173-177
(İMZASIZ), (1981). “Bir Karşılaştırma” İçin Üç Mektup [Adalet Ağaoğlu’nun Bir Düğün Gecesi Romanı Üzerine], Yazko Edebiyat, C.1, S.6, Nisan, s.106-113
(İMZASIZ), (2003). “Puşkin’in ‘Yevgeni Onegin’ Adlı Şiir-Romanı İki Ayrı Çeviri İle Türkçe’de” [Kitap Tanıtımı], E Dergisi, C.5, S.55, Ekim, s.90-91
İNAN, Abdülkadir, (1942). “Rus Matbuatında Namık Kemal”, Namık Kemal Hakkında içinde, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Enstitüsü Neşriyatı, Vakit Matbaası, İstanbul, s.295-302
İNANDI, Battal, (1985). “Alman Haçlı Edebiyatında Türkler Üzerine”, Milli Kültür, S.50, Eylül, s.10-14
İNANIR, Emine, (2008). “Türk ve Rus Yazarlarının Osmanlı-Rus Savaşlarına Yaklaşımları”, 38. ICANAS/Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (Ankara, 10-15 Eylül 2007) Bildirileri, [Edebiyat Bilimi Sorunları ve Çözümleri], C.2, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, Ankara, s. 879-888
--------------------, (2009). “A. S. Puşkin’in Yapıtlarında Doğu İmgesinden Türk İmgesine Geçiş”, 6.Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, (Ankara, 21-26 Kasım 2005), C.2, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, s. 781-788
İNCE ÖZYILDIRIM, Işıl, (2010). Tür Çözümlemeleri: Türkçe Metin İncelemeleri ve Karşılaştırmalar, Bilgesu Yayıncılık, İstanbul, 232 s.
İNCİ, Handan, (1993). “İnci Enginün: Mukayeseli Edebiyat” [Tanıtım Yazısı], Türk Dili, S. 494, Şubat, s.155-160
İPEK, Çiğdem, (Çev.), (1992). “Burian, Orhan: Türk Görüntüsünün Rönesans Dönemi İngiliz Edebiyatına Yansıması”, Belleten, C.56, S.216, Eylül, s.567-589
İSPİRLİ, Serkan Alkan, 2002. “Edebiyatlararası İlişkiler: Etki ve Tesir” [Farklı Kültür Dairelerine Ait Eserlerde Aynı Konuların İşlenmesi Meselesi], 1. Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 6-8 Aralık 2001), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 255-264
İŞLER, Ertuğrul, (2002). “Rousseau’nun ‘La Nouvelle Héloïse’inde ve Halide Edip’in ‘Handan’ında Anlatı Kurgusu”, 1.Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 6-8 Aralık 2001), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 56-61
J
JİRAUD, René, (1960). “Mevlânâ ve Maurice Barrès”, Türk Yurdu, C.1, S.11(281), Şubat, s.43-44
JOHANSON, Lars, (2004). “Johannes Benzing ve Karşılaştırmalı Türkoloji”, (Çev. Nurettin Demir), Türk Dili, C.87, S.627, Mart, s.253-258
-----------------------, (2007). Türk Dil İlişkilerinde Yapısal Etkenler, (Çev. Nureddin Demir), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 200 s.
524 Ali DONBAY
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
K
KABAKLI, Ahmet, (1994). “Folkloru Kullanışta Aytmatov ve Yaşar Kemal”, Türk Edebiyatı, C.22, S.248, Haziran, s.3-6
KADİR, Djelal, (2009). “Karşılaştırmalı Edebiyatın Konumu”, Varlık, C.76, S.1216, Ocak, s.28-33
KAHRAMAN, Hasan Bülent, (2004). “Karşılaştırmalı Edebiyatın Kavşakları ve Türkiye Serüveni”, E Dergisi 2004 Edebiyat Yıllığı, (Haz. Metin Celâl-Kadir Aydemir), İstanbul, s.102-109
KAHRAMAN, Kemal, (1989). “Tarık Buğra ve Kemal Tahir-Bir Karşılaştırma Denemesi”, İlim ve Sanat, S.26, Ekim, s.24-27
----------------------------, (1991). “Kemal Tahir ve Tarık Buğra’nın Milli Mücadele’ye Bakışı”, Türkiyenin Boyun Ağrıları, İz Yayıncılık, İstanbul, s.57-76
----------------------------, (1993). “Tarık Buğra ve Kemâl Tahir’in Tarihe Bakışı”, Türk Edebiyatı, S.233, Mart, s.51-53
KANTARCI, Aslı, (2008). “ ‘Hep O Şarkı’da Fraulein Bekleyişi” [Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Romanı ile Dörthe Birkert’in ‘Melankoli Kadındır’ Romanı Arasında Bir Karşılaştırma], İstanbul Kültür Üniversitesi II. Uluslar arası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK, 4-6 Ağustos 2008, İstanbul) Bildirileri, C.1, s. 347-352
KANTARCIOĞLU, Sevim, (1982). “Thomas Stearn Eliot ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Edebiyat Üzerine Düşünceleri”, Milli Kültür, S.37, Şubat, s.43-48
---------------------------------, (1982). “Edebiyat Eleştirisinde Tanpınar ve Eliot”, Hürriyet Gösteri, C.2, S.24, Kasım 1982, s. 76-77
---------------------------------, (1983). “Thomas Stearn Eliot ve Ahmet Hamdi Tanpınar”, Milli Kültür, S.38, Şubat, s.27-31
KANTER, Beyhan, (2008). “Gençliğe Bakış Açısından Tevfik Fikret ve Mehmet Akif Ersoy”, Türk Kültürü, C.1, 2008, s.115-123
KANTER, Fatih, (2010). “Ramazan Korkmaz: Aytmatov’un Romanlarında Ötekileşme Sorunu ve Dönüş İzlekleri” [Tanıtma Yazısı], Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, S.3, Ocak-Haziran, s.217-218
KAPLAN, Mehmet, (1943). “Tevfik Fikret’le François Coppée’nin Bir Şiirinin Karşılaştırılması”, Çığır, S.122, Sonkânun, s. 24-25
------------------------, (1944). “Ekrem ve Hamid Üzerinde Lamartine’in Tesiri”, İstanbul Mecmuası, C.1, S.12, 15 Mayıs, s. 4
------------------------, (1956). “Türkiye’de Şark, Garp ve Amerikan Tesiri” [Halide Edib Adıvar], Türk Yurdu, S.252, Ocak 1956, s.481-486
------------------------, (1960). “Şark-Garp Medeniyeti Karşısında Türkiye”, Türk Yurdu, C.1, S.11(281), Şubat, s.11-12
------------------------, (1972). “Orhan Veli ve Fuzulî”, Hisar, Nu.108, Aralık, s.5-6
Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmalarının Yeni Türk Edebiyatındaki Gelişme Çizgisi 525
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
------------------------, “Ziya Gökalp ve Yahya Kemâl’e Göre Malazgirt Savaşı’nın Manâ ve Ehemmiyeti”, Türkiyat Mecmuası, C.17, s.149-163
KARA, Esra, (2004). “Mısır Geceleri ile Vadideki Zambak’ta Şair Portresi Yahut Şair Kimdir?”, Yom Sanat, S.20, Eylül-Ekim 2004, s.38-42
KARA, Şükran, (2002). “Örneklemeli Anlatı Taslaklarının Karşılaştırılması” [Maupassant’ın ‘Güzel Dost’ ve Orhan Kemal’in ‘Bereketli Topraklar Üzerinde’ Romanları Arasında Karşılaştırma], 1.Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 6-8 Aralık 2001), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 127-134
---------------------, (2010). “Özcan Karabulut’un ‘Amida Eğer Sana Gelemezsem’ İsimli Romanında Ben ve Öteki”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, III. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 18-20 Mart 2009), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 329-337
KARABELA, Nevin, (2010). “Bir Doğulu’nun Batı’ya Bakışı” [Ahmet Emin], Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, III. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 18-20 Mart 2009), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 339-348
KARAGÜLLE, Fuat, (2009). “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur Romanı ile Buket Uzuner’in İstanbullular Romanında Mekân Olarak İstanbul”, Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, I. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu Bildirileri (İstanbul, 3-5 Nisan 2008) (Editörler: Erol Ülgen-Emin Özbaş), Beşir Kitabevi, İstanbul, s. 591-600
KARAHAN, Abdülkadir, (1956). “Muhammed İkbâl ve Mehmed Âkif”, Türk Yurdu, S.256, Mayıs, s.822-825
KARAHASANOĞLU, Subutay Hikmet, (1992). “1919 Kasım’ında Bir Fransız Kadın Yazar Tarafından Anadolu’da Bir Cevelân”, Tarih ve Toplum, C.17, S.98, Şubat, s.64
KARAKARTAL, Oğuz, 2002. Türk Edebiyatında İtalyanlar, Eren Yayınları, İstanbul
-----------------------------, (2000). “Edebiyatımızda Türk-İtalyan Aşkları”, Hürriyet Gösteri, S.222, Ekim, s.70-74
KARAKUŞ, Mahmut, (1998). “Yakup Kadri’nin ‘Yaban’ı ve Ben-Öteki Bağlamında Vatan Sorunu”, Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, S.11, s.75-87
-----------------------------, (2002). “Merkez-Çevre İlişkisi Açısından Metin Kaçan’ın ‘Ağır Roman’ ve Feridun Zaimoğlu’nun ‘Döküntü’ Adlı Yapıtları”, 1.Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 6-8 Aralık 2001), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s.97-103
-----------------------------, (2005). “ ‘Öteki’ ile Karşılaşma Açısından Sten Nadolny’nin ‘Selma ya da Konuşma Yeteneği’ ve Martin Mosebach’ın ‘Türk Kızı’ Adlı Romanları ”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, I. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 15-17 Ekim 2003), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 397-398 [tam metin yok, özet halindedir]
KARANTAY, Suat-Yurdanur-Salman (Çev). (1983). Réne Wellek-Austin Warren: Yazın Kuramı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara
526 Ali DONBAY
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
KARATAŞ, Turan, (2001). Ansiklopedik Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Perşembe Kitapları, İstanbul, s.239-240
KARS, Zafer, (2006). “İbni Fadlan Seyahatnamesi” [İbni Fadlan’ın ‘Bin Yıl Önce Türkler ve Ötekiler’ Adlı Seyahatnamesi Üzerine], Bilim ve Teknik, C.39, S.460, Mart, s.83-85
KAVCAR, Cahit, (1969). “Nâbi ile Tevfik Fikret Arasında Küçük Bir Karşılaştırma”, Hisar, C.9, S.68, Ağustos, s. 23-26
KAYA, Güneş, (2005). “Behçet Necatigil’in İlk Gençlik ve Olgunluk Dönemi Şiirlerinden ‘Kır Şarkısı’ ve ‘Panik’in Karşılaştırılması: Gurbet ve Hikmet Burçlarında Necatigil”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, I. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 15-17 Ekim 2003), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 471-478
KAYA, Nevzat, (2005). “Venezianische Pfirsichgarten: Dekadenz Bei Thomas Mann und Refik Halit Karay” [Venedik’te Ölüm ve Şeftali Bahçeleri’ndeki öykülerin ‘edebileşme süreci öncesi’ karşılaştırılması], Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, I. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 15-17 Ekim 2003), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 1-6
KAYA, Turhan, (2008). “Küreselleşme Bağlamında Azerbaycan-Türkiye Edebî Alakaları ve Nusrettin Abdulov’un Rubaileri”, 38. ICANAS/Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (Ankara, 10-15 Eylül 2007) Bildirileri, [Edebiyat Bilimi Sorunları ve Çözümleri], C.2, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, Ankara, s. 941-959
KAYGUN, Şahin, (1983). “Gabriel Garcia Marquez Öykülerinden Yapılan Çeviriler Üzerine”, Yazko Çeviri, C.2, S.11, Mart-Nisan, s.83-98
KAYNAK, İsmail, (1976). “A. S. Puşkin’in Erzurum Seyahatnamesi’nde Türkler ve Doğu Anadolu”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C.22, Ocak 1974-Ocak, s.229-241
KAYNARDAĞ, Arslan, (1960). Shakespeare’de Türkiye, Türkiye’de Shakespeare/Bir İnceleme, İstanbul, 16 s.
--------------------------------, (1961). “Türkçe Dostoyevski Çevirilerinin, Dostoyevski ile İlgili Türkçe Kitap, Makale ve Tezlerin Bibliyografyası”, Türk Edebiyatçılar Birliği Yıllığı (1962), İstanbul 1961, s.145-149
-----------------------------, (1962). “Türkiye’de Shakespeare”, Türk Tiyatrosu, S.340-342, Temmuz-Eylül, s.13-18
-----------------------------, (1964). “Türkiye’de Shakespeare”, Türk Tiyatrosu, S.356, Nisan-Mayıs, s.13-18
-----------------------------, (1985). “Türkiye’de Kant Çeviri ve İncelemeleri”, Düşün (Bizim Belde Toplum Sanat), S.12, Mart, s.85-86
KAZIMOVA, Fergane, (2009). “Türk Dünyasının İki Ünlü Şairi: Mehmet Akif Ersoy ve Ehmed Cavad”, 1.Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu (Burdur, 19-21 Kasım 2008), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yayınları, Burdur, s. 265-270
Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmalarının Yeni Türk Edebiyatındaki Gelişme Çizgisi 527
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
----------------------------, (2010). “Namık Kemal Rus Menbalarında”, Doğumunun 170. Yılında Namık Kemal Sempozyumu Bildirileri (Tekirdağ, 20-22 Aralık 2010), C.1-2, Namık Kemal Üniversitesi Yayınları, Tekirdağ, s. 663-672
KEFELİ, Emel, (1993). “İnci Enginün: Mukayeseli Edebiyat” [Tanıtım Yazısı], Türk Dili, S. 502, Ekim, s.472-475
-------------------, (1995). “Ahmet Midhat Efendi ve Tercüme”, Türk Dili, S.521, Mayıs, s.612-618
------------------, (1996). “Cenap Şahabettin’in Yakazât-ı Leyliye’sinde Verlaine’den İzler”, Türk Dili, S.535, Temmuz, s.72-76
------------------, (1996). “Servet-i Fünun Sanat Anlayışının Oluşumunda La Pléiade’dan İzler”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl.25, Sayı.3, Temmuz
------------------, (1996). “Dünya Edebiyatından Üç Roman ve Üç Kadın Tipi”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl.25, Sayı.4, Ekim, s. 151-164
------------------, (1998). “Gelişen Teknoloji Karşısında Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.9, s.309-315
------------------, (1998). “İki Farklı Toplumda Kadın ve Evlilik Temalarını İşleyen İki Mektup-Roman: İki Yeni Gelinin Hatıraları ve Levâyih-i Hayat”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S.10, s.145-151
------------------, (1998). “Yeni Türk Edebiyatında Akdeniz Kültürü”, İlmî Araştırmalar, S.6, s.181-195
-------------------, (2000). Karşılaştırmalı Edebiyat İncelemeleri, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 224 s.
-------------------, (2000). “ Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Açısından ‘Türk Kimliği: Kültür Tarihinin Kaynakları’ ”, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Seminerleri (1996), Karşılaştırmalı Edebiyat İncelemeleri içinde, Kitabevi Yayınları, İstanbul, s.25-42
-------------------, (2001). “Yahya Kemal ve Fêtes Galentes”, Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası, C.IV, s.261-270
-------------------, (2006). “Karşılaştırmalı Edebiyat, Tanım, Yöntem ve İncelemeler”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, C.4, S.8, s.331-350
KELEŞ, Nejdet, (2003). “Türk Dili ve Kültürünün Alman Dili ve Kültürüne Etkileri”, Milli Kültür, C.8, S.57, Bahar, s.119-130
--------------------, (2003) “Haldun Taner’in Öykülerinde Alman İmgesi”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.1, S.2, Temmuz, s.53-85
KERMAN, L.,(1968). “Lamartine ve Türkiye”, Batı Dil ve Edebiyatları Araştırmaları Dergisi, C.1, S.3, s.79-102
KERMAN, Zeynep, (1972). “Tanpınar ve Paul Valéry”, Türk Edebiyatı, C.1, S.1, Ocak, s.12-13
KERMAN, Zeynep-İnci Enginün, (1974-1976). “Türkçe’de Emil Zola Tercümeleri ve Emil Zola Hakkında Yazılan Yazılar Bibliyografyası (1885-1973)”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C.22, Ocak 1974-Ocak 1976, s.243-265
KERMAN, Zeynep-İnci Enginün, (1977). “Türk Edebiyatında Goncourt Kardeşler”, Türk Edebiyatı, Nu.42, Nisan 1977, s.28-29
528 Ali DONBAY
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
KERMAN, Zeynep-İnci Enginün, (1977). “Türkçe’de Alphonse Daudet”, Dünya Edebiyatından Seçmeler, Nu.2, 1977, s.63-71
KERMAN, Zeynep, (1977). “Üç Bayram Şiiri”, Türk Edebiyatı, C.4, S.39, Ocak, s.22-33
-----------------------, (1978). “Üç Ezan Şiiri”, Türk Kültürü, C.16, S.185, Mart, s.47-49
-----------------------, (1978). 1862-1910 Yılları Arasında Victor Hugo’dan Türkçe’ye Yapılan Tercümeler Üzerinde Bir Araştırma, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 424 s.
KERMAN, Zeynep-İnci Enginün, “Türkçe’de Maupassant”, Türkiyat Mecmuası, C.19, 1977-1979, s.255-276.
KERMAN, Zeynep, (1979). “Recaizade Ekrem’in Batı Edebiyatından Yapmış Olduğu Tercümeler”, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, Fas.2, S.11 (Ahmet Caferoğlu Özel Sayısı), Ankara, s.443-450
-----------------------, (1979). “1862-1910 Yılları Arasında Victor Hugo’dan Türkçe’ye Yapılan Tercümeler Üzerinde Bir Araştırma”, Divan, C.1, S.6, Nisan 1979, s.29-30
-----------------------, (1982). “Halit Fahri Ozansoy’un Baykuş Piyesi Üzerine Bir Deneme” [‘Baykuş’un Maurice Maeterlinck’in L’Intérieur: İçerde, (Dergâh Mecmuası, 1338/1922) Adlı Oyunu İle Karşılaştırılması], Hareket, S.25, Mart, s.43-50
-----------------------, (1983). “Edebî Akımlar Karşısında Yahya Kemâl”, Ölümünün 25. Yılında Yahya Kemâl Beyatlı içinde, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, s.94-99
----------------------, (1984). “Ömer Seyfettin ve Batı Edebiyatı”, Doğumunun 100. Yılında Ömer Seyfettin içinde, Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul, s.99-112
----------------------, (1985). “1862-1980 Yılları Arasında Türk Edebiyatında Victor Hugo”, Ölümünün 100 Yılında Türkiye’de Victor Hugo, Türk-Fransız Kültür Derneği Yayınları, Ankara, s.277-312
----------------------, (1997). “Mukayeseli Edebiyat ve Mukayeseli Kültürün Önemi”, Yabancı Kültür ve Edebiyatların Türkiye’de Öğretimi ve Türk Kültürü Sempozyumu Bildirileri (1997), Ankara, s.85-89
---------------------, (2000). “Türkçe’de Pierre Loti Tercümeleri ve Hakkında Yazılan Yazılar Bibliyografyası”, Türk Dili, S.580, Nisan, s.336-351
---------------------, (2003). “Tanzimat ve Servet-i Fünûn Yazarlarının Victor Hugo’yu Değerlendirmeleri”, Frankofoni Ortak Kitap, S. 15, Ankara
--------------------, (2005). “Şemsettin Sami’nin Tercümeleri”, Türklük Bilimi Araştırmaları, S.17, s.255-260
--------------------, (2007). “Recaizade Ekrem’in “Atala” Romanı ile “Atala Yahut Amerika Vahşileri” Piyesi Üzerinde Bir Karşılaştırma Denemesi”, Nevin Önberk Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Sempozyumu-I Tiyatro (12 Mart 2007), Bizim Büro Basımevi, Ankara, s.53-57
KILIÇBAY, Mehmet Ali (Çev.), Hélène Desmet Grégoire: Büyülü Divan/18. Yüzyıl Fransasında Türkler ve Türk Dünyası, Eren Yayıncılık, İstanbul 1991, 320 s.
Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmalarının Yeni Türk Edebiyatındaki Gelişme Çizgisi 529
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
KILIÇBAY, Mehmet Ali (Çev.), (1993). “Braudel, Ferdinand, Akdeniz ve Akdeniz Dünyası”, C.1-2, İmge Kitabevi, Ankara 1993,
KILIÇEL, Yusuf Şerif, (Çev.), (1943). Paul Van Tieghem, Mukayeseli Edebiyat, Maarif Matbaası, Ankara, 181 s.
KIZILÇİM, Yavuz, (2002). “Rousseau ve Gürpınar’ın Eğitim Anlayışlarındaki Benzerlik ve Karşıtlıklar”, 1. Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 6-8 Aralık 2001), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2002, s. 62-71
KINIŞ, Mustafa, (2000). Peyami Safa’nın Matmazel Noraliya’nın Koltuğu ile Hermann Hesse’nin Step Kurdu Adlı Eserlerinde Arayış ve Kendini Gerçekleştirme Sorunu, İnsan Yayınları, İstanbul, 496 s.
KISAKÜREK, Necip Fazıl, (1991). Batı Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu, Büyük Doğu Yayınları, İstanbul, 224 s.
KIZILÇAM, Yavuz, (2005). Louis Aragon ve Attila İlhan/Toplumbilimsel Roman Çözümlemesi [Basel’in Çanları ve Dersaadette Sabah Ezanları Karşılaştırması], Ürün Yayınevi, İstanbul, 271 s.
KIZILER, Funda, (2007). “Ahmet Oktay’ın ‘Orpheus ile Eurdike’den’ ve Rainer Maria Rilke’nin ‘Orpheus, Eurydike, Hermes’ Adlı Şiirlerinde Ölüm Sorunsalı”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Dergisi, Y.14, S.33, s.81-96
KİŞMİR, Celâlettin, (1967). “Avrupa’da Mevlâna Sevgisi”, Çağrı, C.12, S.117, Ekim, s.10-13
KOCA, Salim, (1981). “X. Yüzyılda Türkistan’da Bir İslâm Seyyahının Gözüyle Türkler”, Milli Kültür, C.3, S.1, Haziran, s.47-50
KOCABIYIK, Orkun, (2010). “Alexander Kinglake’ın Türkiye Manzaraları ve İzmir: Eothen ve 19. Yüzyıl İngiliz Gezi Edebiyatı”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, III. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 18-20 Mart 2009), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s.361-370
KOCADORU, Yüksel, (2001). “Gülten Dayıoğlu’nun ‘Yurdumu Özledim’ Adlı Eserinde Almanya ve Alman İmajı”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, Roman Kahramanı Fadiş’in Doğumunun 30. Yılında Çağdaş Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarı Gülten Dayıoğlu ve Yazını Ulusal Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 24-26 Mayıs 2001), Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul,s.45-52
----------------------------, (2002). “Gülten Dayıoğlu’nun ‘Yurdumu Özledim’ Adlı Eserinde Öğretmen İmgelerinin Karşılaştırılması”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, 1.Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 6-8 Aralık 2001), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir,s.14-20
----------------------------, (2004). “Yüksel Pazarkaya ve Nevfel Cumart’ın Şiirlerindeki Almanya İmgelerinin Karşılaştırılması”, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.5, S.1, Haziran, s.67-73
----------------------------, (2005). “Yüksel Pazarkaya ve Nevfel Cumart’ın Şiirlerindeki Almanya İmgelerinin Karşılaştırılması”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, I. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi
530 Ali DONBAY
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
Bildirileri (Eskişehir, 15-17 Ekim 2003), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 363-369
KOCAMAN, Cemile, (2008). “A’mâk-ı Hayâl ve Muhayyelât-ı Aziz Efendi”, I.Uluslar arası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK 2006, 11-13 Eylül 2006, İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy/İstanbul), İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, İstanbul, s. 299-304
KOÇ, Haşim, (2006). “Osmanlı’da Tercüme Kavramı ve Tanzimat Dönemindeki Edebî Tercümelere Dair Çalışmalar”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, C.4, S.8, s.351-381
KOÇ, Okan-Yılmaz Daşçıoğlu, (2010). “Namık Kemal ve Mehmet Âkif’in Sanat ve Edebiyata Dair Görüşlerinin Karşılaştırılması”, Doğumunun 170. Yılında Namık Kemal Sempozyumu Bildirileri (Tekirdağ, 20-22 Aralık 2010), C.1-2, Namık Kemal Üniversitesi Yayınları, Tekirdağ, s. 321-333
KOÇ, Yılmaz-İbrahim İlkhan, (2002). “Nuh Tufanında Nuh’un Gemisi” [Gülten Dayıoğlu, ‘Işın Çağı Çocukları’; Ephraim Kishon, ‘Arche Noah, Touristenklosse’(Nuh’un Gemisi, Turistik Seyahat); Rudolf Otto Wiemer, ‘Schnee Fäll+auf die Arche’ (Nuh’un Gemisine Kar Yağıyor) ve Hugo Lotter, ‘Noah’ (Nuh) arasında bir karşılaştırma], 1.Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 6-8 Aralık 2001), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 248-254
KOÇAK, Orhan, (2001). “Yahya Kemal’le Mayakowski Arasında Nazım Hikmet”, Hece Dergisi, S.53-54-55 (Özel Sayı), 30 Nisan, 167-172
KOÇAKOĞLU, Bedia, (2012). “Çehov, Ayfer Tunç ve Ethem Baran Birbirine Benzerse…”[‘Aziz Bey Hikâyesi’ ile ‘Ve Demiştik’ Hikâyelerinin A. Çehov’un ‘Rotşild’in Kemanı’ Öyküsü ile İntihal, Esinleme ve Fikir Örtüşmesi Bağlamında Karşılaştırılması], Muğla Üniversitesi IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildirileri (21-24 Aralık 2011, Muğla), (Ed. Mehmet Naci Önal), Ankara, s.469-484
KOL, Mustafa, (2005). “Baudelaire ve Yahya Kemal’de Ölüm Temasının Yansıması” [ Baudelaire: La Mort des Pauvres (Fakirlerin Ölümü), La Moer des Amants (Âşıkların Ölümü)-Yahya Kemal: Sonbahar, Düşünce, Sessiz Gemi, Düşünüş ve Eylül Sonu Karşılaştırması], Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, I. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 15-17 Ekim 2003), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s.259-275
KOLCU, Abdurrahman, (2011). “Joris-Karl Huysmans’ın ‘A Rebours’ (Tersine) ve Tahsin Yücel’in ‘Mutfak Çıkmazı’ Romanları Arasında Bir Karşılaştırma”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, S.5, Ocak-Haziran, s.85-98
KOLCU, Ali İhsan, (1999). Tercüme Şiirler Antolojisi: XIX. Yüzyılda Batı Edebiyatından Tercüme Edilen Şiirler Antolojisi 1859-1901, Gündoğan Yayınları, Ankara, 264 s.
-------------------------, (1999). Türkçe’de Batı Şiiri, Gündoğan Yayınları, Ankara, 800 s.
-------------------------, (2002). Albatros’un Gölgesi: Baudelaire’in Türk Şiirine Tesiri Üzerine Bir İnceleme, Akçağ Yayınları, Ankara, 480 s.
-------------------------, (2004). “ ‘Spleen’den Çile’ye ya da Necip Fazıl’da Baudelaire Etkisi”, Doğumunun 100. Yılında Necip Fazıl Kısakürek, (Haz. Mehmet Nuri Şahin- Mehmet Çetin), Kültür ve Turizm Yayınları, Ankara 2004, s. 125-147
Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmalarının Yeni Türk Edebiyatındaki Gelişme Çizgisi 531
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
KOLCU, Ali İhsan, (2006). XIX. Asır Türk Edebiyatında Alphonse de Lamartine Tercümeleri ve Tesiri, Salkım Söğüt Yayınları, Ankara, 360 s.
-------------------------, (2008). Edebiyat Kuramları, Salkım Söğüt Yayınevi, Ankara, s.337-391
KOLOĞLU, Orhan, (1990). “Türklerle İlgili Beş İtalyanca Kitap”, Tarih ve Toplum, C.14, S.79, Temmuz, s.59-63
KONAR, Elif, (2010). “Nuran Turan’ın ‘Uzaylı Çocuk Ulya Topkapı Sarayında’ Kitabında Kültürel Bellek Aktarımının İşleniş Biçimi”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, III. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 18-20 Mart 2009), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 371-378
KONYALI, Bekir Şakir, (2010). “Cemil Meriç’in Mihenk Taşı: Balzac”, Hece Dergisi, S.157 ( Bir Entelektüel Tedirgin: Cemil Meriç Özel Sayısı), Ocak, s. 232-237
KORKMAZ, Ramazan, (2008). Aytmatov’un Anlatılarında Ötekileşme Sorunu ve Dönüş İzlekleri, 2.Bs., Grafiker Yayınları, Ankara, 226 s.
KOŞMAK, Fesun, (2005). “Kemal Tahir’in ‘Hür Şehrin İnsanları’ Adlı Romanında Yabancı İmgesi”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, I. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 15-17 Ekim 2003), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir
KOŞMAK, Fesun-Medine Sivri, (2005). “Kemal Tahir’in ‘Hür Şehrin İnsanları’ Adlı Romanında Batı, Batılı ve Batılılaşma Olgusu”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, I. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 15-17 Ekim 2003), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 67-77
KOYUNCU-LORASDAĞI, Berrin-Hilal Onur, Avrupamerkezcilik Üzerinden Uygarlık Kavramına İki Farklı Bakış: Norbert Elias ve Cemil Meriç, Doğu-Batı, S.7/29, 2004, s.243-270
KÖKDEN, Uğur, (1989). “[André] Malraux ve Yakup Kadri”, Adam Sanat, S.43, Haziran, s.10-14
--------------------, (1999). “Goethe’de Kültürlerarası Yakınlaşma”, Adam Sanat, S.163, Haziran, s.22-27
KÖKSAL, Duygu, (1999). “Devlet Ana ve Osmancık: ‘İki Kuruluş Anlatısı’ ”, Toplum ve Bilim, S.81, s.49-50
KÖKSAL, Osman, (2010). “İvo Andric’in Romanında Öteki (Türk) İmajı”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, III. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 18-20 Mart 2009), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 387-396
KÖPRÜLÜ, Fuat, (1931/1981), “Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri Hakkında Bazı Mülâhazalar”, Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası, C.1, İstanbul 1931, s.165-313; Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1981
----------------------, (1935/1959/1981) “Les origines de l’Empire Ottoman”, Editions de Boccard, Paris 1935 [1934’te Sorbonne’da verilen konferansların yazılı metnidir.]; Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1959; Ötüken Neşriyat, İstanbul 1981
532 Ali DONBAY
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
KÖROĞLU, Erol, (2012). “ ‘Hançerli Hanım’ mı, ‘Mir’at-ı Aşk’mı? Bir Hikâyenin Dönüşüm Süresince Etkilenen ve Etkileyen Olarak ‘İntibâh’ ”, Doğumunun 170. Yılında Namık Kemâl Sempozyumu Bildirileri/19. Yüzyılı Yeniden Düşünmek (İstanbul, 27-28 Aralık 2010), Edebiyatımızın Zirvesinden 3 İsim: Namık Kemâl-A. Hamdi Tanpınar-Kemâl Tahir (İçinde), (Haz. Kâzım Yetiş-A.Şükrü Çoruk-Çilem Tercüman), Elginkan Vakfı Yayınları, İstanbul 2012, s. 29-43
KÖSOĞLU, Nevzat, (2005). “Millet ve Millî Mukayeselere Dair”, Türk Yurdu, C.25, S.218, Ekim, s.20-25
KÖSTELOĞLU, Zeynep, (2005). “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur Romanındaki Fransız Etkisi -Marcel Proust Çerçevesinde-” Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, I. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 15-17 Ekim 2003), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 471-478
KÖŞER-AKÇAPAR, Şebnem, (2001). “Harry Potter Çevirileri ve Karşılaştırılması Üzerine”, Çeviribilim Uygulamaları Dergisi, S.11, Aralık, s.100-111
KUÇURADİ, İonna, (1978). “Şiir Çevirisini Değerlendirme ve Türkçe’de Homeros”, Türk Dili, C.38, S.322 (Çeviri Sorunları Özel Sayısı), Temmuz, s.111-116
KUDRET, Cevdet, (1960). “Finten Üzerinde Shakespeare Etkileri”, Varlık, C.27, S.524, 15 Nisan, s.10-11
KUFRALI, Kasım, (1944). “XIX. Asırda Türkiye’de İngiliz Fikir ve Edebiyatı”, Dergi, S.1, s.73-74
KULA, Onur Bilge, (1991/1992/1993). “Alman Kültür Tarihinde Türk İmgesi I-XII”, Tarih ve Toplum, C.15, S.87, Mart, s.19-22; C.15, S.88, Nisan, s.6-8; C.15, S.89, Mayıs, s.14-15; C.15, S.90, Haziran, s.34-35; C.16, S.91, Temmuz, s.15-18; C.16, S.92, Ağustos, s.39-41; C.16, S.93, Eylül, s.43-46; C.16, S.94, Ekim, s.50-54; C.16, S.95, Kasım, s.52-56; C.16, S.96, Aralık, s.50-55; C.18, S.104, Ağustos , s.49-52; C.19, S.112, Nisan, s.6-8
-----------------------, (1992). “Türklerle Almanların İkinci Kitlesel Karşılaşmalarının Belgesi: “Kayser I. Friedrich (Barbarosso)’in Yaşamının ve Tarihinin Gerçek Öyküsü” nde Türk İmgesi”, Tarih ve Toplum, C.18, S.104, Ağustos, s.49-52
-----------------------, (1998). “George Wilhelm Friedrich Hegel’de Doğu ve Batı Türk İmgesi”, 6.Germanistik Sempozyumu (Mersin, 27-28 Ekim 1997), Mayıs , s.278-300
-----------------------, (2001). Batı Edebiyatında Oryantalizm, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 712 s.
-----------------------, (2002). Batı Düşüncesinde Türk ve İslam İmgesi, Büke Yayınları, İstanbul
-----------------------, (2010). “Avrupa Oryantalizminin Felsefesi ve Yazınsal Kaynakları”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, III. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 18-20 Mart 2009), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 1-40
KULAZADE, Zümrüt, (1991). “Doğu-Batı Panteizmi Çerçevesinde Yunus Emre Mirası”, Felsefe Dünyası, S.2, Aralık, s.35-38
KURT, Gülnaz, (2006). “Bekir Yıldız’ın ‘Demir Bebek’ ve ‘Alman Ekmeği’ Adlı Hikâye Kitapları ile Fakir Baykurt’un ‘Yılanların Öcü’ Romanlarında Sevgi ve Nefret Kavramları”, Folklor/Edebiyat, S.48, 2006/4, s.425-444
Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmalarının Yeni Türk Edebiyatındaki Gelişme Çizgisi 533
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
KURUYAZICI, Nilüfer, (1992). “Alman Okurlar ve Türk Göçmen Yazınına Yeni Bir Bakış”, Hürriyet Gösteri, S. 144, (Özel Sayı), Kasım, s.7-9
KUT, Günay, (1985). “Türk Edebiyatında Acâibü’l-Mahlûkât Tercümeleri Üzerine”, V. Milletlerarası Türkoloji Kongresi Tebliğleri, (İstanbul, 23-28 Eylül 1985) (I. Türk Edebiyatı ), Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, s.183-193
KUTSAL, Gülay, (1997). “ Edebiyatın Uluslararasılaştırılması: Sofi’nin Dünyası’nın İngilizce Çevirisinde Yanlış Olan Ne? ”, Defter, C.10, S.30, s.113-122
KUZU, Türkan, (2005). “Christine Nöstlinger’in ‘Ilse Evden Kaçtı’ (Die Ilse İst Weg) ile İpek Ongun’un ‘Bir Genç Kızın Gizli Defteri’ Adlı Eserinde Anne-Kız İlişkisi”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, I. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 15-17 Ekim 2003), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 293-304
KÜÇÜKBOYACI, M. Reşit, (1994). “Çağdaş İngiliz Edebiyatında Türk İmajı”, Ege İngiliz ve Amerikan İncelemeleri Dergisi, S.10, s.185-221
L
LİDAR, Veysel, (2010). “Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Kiralık Konak, Sodom ve Gomore ve Bir Sürgün Romanlarında Batı ve Batılı Olgusu”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, III. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 18-20 Mart 2009), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s.397-409
M
MACLEAN, Gerald, (2006). Doğu’ya Yolculuğun Yükselişi: Osmanlı İmparatorluğu’nun İngiliz Konukları (1580-1720), (Çev. Dilek Şendil),Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 320 s.
MADEN, Sedat, (2008). “Aşk-ı Memnû ve Madam Bovary Romanlarında Kadınların Yönlendirdiği Olay Örgüsü”, Türklük Bilimi Araştırmaları, S.24, Güz 2008, s.79-97
MAHMUDOVA, Aynura, (2010). “Namık Kemal’in ve Mirza Fethali Ahundzade’nin Divan Edebiyatına Edebiyatına Münasebeti; Sebebleri, Neticeleri”, Doğumunun 170. Yılında Namık Kemal Sempozyumu Bildirileri (Tekirdağ, 20-22 Aralık 2010), C.2, Namık Kemal Üniversitesi Yayınları, Tekirdağ, s. 701-707
MATARACI, Nurmelek-Tuna Ertem-Hande Turan, (1993). “İki Roman Karşılaştırması: Andre Gide’in ‘Kalpazanlar’ı ile Burhan Günel’in ‘Eski Desenler’i”, Gündoğan Edebiyat, S.5, Kış, s.137-146
Mehmet İzzet, (1924). “Durkeim Tercümelerine ve Bazı Istılahlarına Dair”, Darülfünûn Edebiyat Fakültesi Mecmuası, S.7, Aralık, s.323-340
MENEMENCİOĞLU, Nermin, (1971). “Soljenitsin ve Lukacs”, Yeni Edebiyat, C.2, S.10, Ağustos, s.8-9
MERİÇ, Cemil, (1998). Kırk Ambar, 1. Bs., İletişim Yayınları, İstanbul, 463 s.
MENTEŞE, Oya Batum, (1996). “Karşılaştırmalı Edebiyat Kavramı ve Tarihçesi”, Türk Dili, S.533, Mayıs, s.1192-1203
534 Ali DONBAY
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
MENTEŞE, Oya Batum, (2000). “Gerçek, Kurmaca ve Roman Biyografiler: Julian Barnes’in Flaubert’in Papağanı ve Peter Ackroyd’ın Dickens’ı”, Türk Dili, S.579, Mart, s.265-273
MERT, Özcan, (1981) “Amerikalı İki Seyyahın XIX. Yüzyıl Türkistan’la İlgili Eserleri”, Türk Kültürü Dergisi, C.19, S.218, Ocak-Şubat, s.49-77
MİGNON, Laurent, (2003). “Türk Edebiyatından Batı Dillerine Yapılan Çeviriler Hakkında”, Kanat/Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi Haber Bülteni, S.13, Güz, s.6-7
------------------------, (2008). “Yahya Kemal ve Jean Moréas’ın Mirası: Taklitten Sahiplenmeye”, Hayâl Şiir/Yahya Kemal Beyatlı Sempozyumu, Kültür Bakanlığı-Bilkent Üniversitesi (Ankara, 27 Mayıs 2003), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, s. 67-79
MİLAS, Herkül, (1983). “Yunanlı Ozanların Türkçe Çevirileri”, Yazko Çeviri, C.2, S.10, Ağustos, s.23-28
--------------------, (1990-1991). “Türk Edebiyatında Yunan İmajı: Yakup Kadri Karaosmanoğlu”, Toplum ve Bilim, S.51-52, s.129-152
--------------------, (1996). “Türk Edebiyatında Yunan/Rum İmajı: Ömer Seyfettin”, Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, S.3, s.25-38
--------------------, (2005). “Kanımca Türk ve Yunan Edebiyatı Birbirinden Değil, Her İkisi de Batı Edebiyatından Etkilendi” [Söyleşi], Varlık, C. 73, S. 1175-Kitap Eki: 159, Ağustos, s. 14-15
MİRZALİYEVA, Mehebbet, (2010). “Namık Kemal ve Azerbaycan”, Doğumunun 170. Yılında Namık Kemal Sempozyumu Bildirileri (Tekirdağ, 20-22 Aralık 2010), C.1-2, Namık Kemal Üniversitesi Yayınları, Tekirdağ, s. 709-718
MOMMSEN, Katharina, (1990). “Goethe’nin Şark İmajı”, (Çev. Hakan Çil), Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türklük Araştırmaları Dergisi, S.6, s.67-84
MORAN, Berna, (1958). “İngiliz Edebiyatında Fatih Sultan Mehmet Hakkında Piyesler”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C.8, s.78-83
--------------------, (1968). “Batı Dillerine Çevrilen İlk İki Türk Şiiri”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C.16, Ekim, s.35-40
MORAN, Tatyana, (2004). “ ‘Yevgeni Onegin’ Çevirileri ”, Adam Sanat, S.218, Mart, s.73-75
MORİNA, İrfan, (2010). “ Namık Kemal’i Boşnakça’ya Kimler Tercüme Etti? ”, Doğumunun 170. Yılında Namık Kemal Sempozyumu Bildirileri (Tekirdağ, 20-22 Aralık 2010), C.1-2, Namık Kemal Üniversitesi Yayınları, Tekirdağ, s. 719-724
MUKHAMEDOVA, Raikhangul, (2010). “Namık Kemal’in Sovyet Rusya’da Algılanması”, Doğumunun 170. Yılında Namık Kemal Sempozyumu Bildirileri (Tekirdağ, 20-22 Aralık 2010), C.1-2, Namık Kemal Üniversitesi Yayınları, Tekirdağ, s. 725-729
MÜLER, Harald, (2001). Kültürlerin Uzlaşması, (Çev. Ali Çimen), Timaş Yayınları, İstanbul
N
NACİ, Fethi, (1982). “Serbest Fırka Karşısında İki Romancı: Kemal Tahir ve Tarık Buğra”, Hürriyet Gösteri, C.2, S.17, Nisan, s.22-25 [Türk Romanında Ölçüt Sorunu/Eleştiri Günlüğü I (1980-1986) içinde, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2002, s.43-53]
Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmalarının Yeni Türk Edebiyatındaki Gelişme Çizgisi 535
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
NALCIOĞLU, A. Uğur, (2003). “ Halit Ziya Uşaklıgil’in ‘Ferhunde Kalfa’ ve IIse Tielsch’in ‘Bir Öykünün Sonu’ Adlı Öykülerine Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırma Enstitüsü Dergisi, Y.10, S.22, s.121-128
NAN A LEE, (1997). Peyami Safa’nın Eserlerinde Doğu ve Batı Meselesi, Ötüken Neşriyat, s.197
----------------, (1997“Peyami Safa’nın Fikrî Eserlerinde Doğu-Batı”, Türk Dili, S. 545, Mayıs, s.500-508
NARLI, Mehmet, (2002). “Gorki’nin ve Orhan Kemal’in Küçük Adamları” [Benim Üniversitelerim, Ekmeğimi Kazanırken, Çocukluğum ile Baba Evi, Avare Yıllar ve Cemile arasında bir karşılaştırma], 1.Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 6-8 Aralık 2001), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 286-295
---------------------, (2009). “Üç İstanbul: Yahya Kemal, Orhan Veli ve İlhan Berk’in Şiirlerinde İstanbul”, Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, I. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu Bildirileri (İstanbul, 3-5 Nisan 2008) (Editörler: Erol Ülgen-Emin Özbaş), Beşir Kitabevi, İstanbul, s. 829-844
NEYDİM, Nejdet, (2003). “Türkçe’de Çeviri Çocuk Edebiyatının Gelişimi ve Bu Gelişimde Fransız Dili ve Aydınlanmasının Etkisi”, Çeviribilim Uygulamaları Dergisi, S.13, Aralık, s.79-92
NEYZİ, Ali, (2002). “Türkçe’de Shakespeare ve Özellikle Hamlet Çevirileri”, Varlık, C.70, S.1141, Ekim, s.76-79
NUTKU, Özdemir, (2003). “Victor Hugo’nun Namık Kemal ve Çağdaşları Üzerindeki Etkisi”, Frankofoni Ortak Kitap 15, Ankara 2003,
O
OĞUZHAN BÖREKÇİ, Ayşe Ülkü, (2010). “Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Modernlik İmgeleri” [Peyami Safa, Sözde Kızlar], Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, III. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 18-20 Mart 2009), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s.153-165
OH, Eunkyung, (2001). “Türk-Kore Romanında Batılılaşma Döneminde Kadınların Doğu-Batı Sentezi”, Türk Dili, S.600, Aralık, s.941-954
OKTAY, Ahmet, (1989). “Türkçe’de Lukács ve Düşüncesinin Etkisi”, Defter, S.10, Haziran-Ekim, s.20-29
OLGUN, İbrahim, (1944). “XIX. Asır İngiliz Edebiyatı ve Namık Kemal Nesli”, İngiliz Filolojisi Dergisi, S.1, s.69-70
----------------------, (1978). “Türkçe’de Sadi ve Hafız Çevirileri”, Türk Dili, C.38, S.322 (Çeviri Sorunları Özel Sayısı), Temmuz, s.117-126
ONUR, Hilal-Berrin Koyuncu Lorasdağı, (2004). “Avrupamerkezcilik Üzerinden Uygarlık Kavramına İki Farklı Bakış: Norbert Elias ve Cemil Meriç”, Doğu-Batı, S.7/29, s.243-270
536 Ali DONBAY
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
ORHAN, Zeynep, (2010). “Peyami Safa’da Biz ve Öteki” [Mahşer, Sözde Kızlar, Fatih-Harbiye], Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, III. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 18-20 Mart 2009), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s.417-425
ORTAYLI, İlber, (1982). “Modernleşme ve Doğululuk-Batılılık Çekişmesi”, Gelenekten Geleceğe, Hil Yayınları, İstanbul, s.7-17
----------------------, (1984). “16. Yüzyıl Alman Seyahatnamelerinde Türkiye”, Tarih ve Toplum, C.1, S.2, Şubat, s.26-31
OSKAY, Ünsal, (1984). “Kahraman ve Tragedya Açısından Lukács, Brecht ve Benjamin”, Yazko Çeviri, C.3, S.18, Mart-Nisan, s.93-101
OTA, Sabura, (1966). Mukayeseli Edebiyat Araştırmalarında İstatistik Metodu, (Çev. İnci Enginün), Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C.14, s. 55-62
Ö
ÖĞÜT, Hande, (2006). “Batı’nın Doğu’yu Tercüme Etme Hevesi ve Hintli Kadın Yazarlar”, Varlık, C.73, S.1185/Kitap Eki 169, Haziran, s.156-171
ÖNCEL, Süheyla, (1964). “Shakespeare ve İtalya”, Batı Dil ve Edebiyatları Araştırmaları Dergisi, C.1, S.1,, s.221-239
----------------------, (1969). “XVIII. Yüzyılın Sonlarında Türkiye’de Bir İtalyan Seyyahı: Giambattista Casti”, Batı Dil ve Edebiyatları Araştırmaları Dergisi, C.1, S.4, s.81-88
ÖNDER, Mehmet, (1972). “Batı’da Mevlâna”, Yeni Edebiyat, C.1, S.12, Aralık, s.7-8
ÖNEN, Yaşar, (1964). “Almanya’da Shakespeare Çevirileri”, Batı Dil ve Edebiyatları Araştırmaları Dergisi, C.1, S.1, s.159-169
-----------------, (1969). “Onaltıncı Yüzyıl Alman Seyahatnamelerinde Türkiye”, Batı Dil ve Edebiyatları Araştırma Dergisi, C.1, S.4, s.1-23
ÖNGÖREN, Veysel, (1983). “Yaşar Kemal ve Gabriel Garcia Marquez Üzerine”, Yarın, S.17, Ocak, s.4-5
[ÖRİK], Nahit Sırrı, (1929). “Bizde ve Fransa’da Tiyatro Tenkidi Edebiyatı”, Hayat, C.5, S.193, 24 Kanunısâni, s.15-16
ÖTÜŞ-BASKETT, Belma, (1979). “Toplumsal Değişimi Yansıtan Romanlar Olarak İnce Memed ve Gazap Üzümleri”, Batı Edebiyatları Araştırma Dergisi, S.1, s.68-75
--------------------------------, (1981). “Hemingway’in Türkler ve Türkiye Konusundaki Yazıları ve Bunların Yazın Yaşamındaki Önemi”, Batı Edebiyatları Araştırma Dergisi, S.5-6 (Özel Sayı), Aralık, s.115-122
ÖZALP, Ertuğrul, (1990). “Bir İspanyol Gezginine Göre 1807 Yılında İstanbul”, Argos, C.2, S.23, Temmuz, s.124-126
ÖZARIKÇA, Barlas, (1983). “Oyunbozanlar ya da Kötülük ve Erdem Açısından Marki de Sade ve Murtaza”, Yazko Edebiyat, C.6, S.34, Ağustos, s.100-107
ÖZBER, Can, (2000). “Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatı ile Alman Çocuk ve Gençlik Edebiyatının Dünü ve Bugünü”, Dil Dergisi, S.95, s.31-48
Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmalarının Yeni Türk Edebiyatındaki Gelişme Çizgisi 537
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
ÖZCAN, Mehmet Emin, (1996). “Jean-Paul Sartre ve Melih Cevdet Anday Tiyatrolarında Toplumsal Özne Olarak Birey”, Littera/Edebiyat Yazıları, C.7, 1996, s.143-161
------------------------------, (1998). “ La Collectivitè, Existentialiste: ‘Je’ et ‘Nous’ Dans Le Thèatre De Jean-Paul Sartre Et Dans Le Thèatre De Melih Cevdet Anday ”, Batı Dil ve Edebiyatları Araştırma Dergisi, C.3, S.3, s.263-281
ÖZCAN, M. Emin, (2002). “Karşılaşma/Karşılaştırma: Komparistik Zihniyetin Doğuşu”, 1. Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 6-8 Aralık 2001), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 364-371
ÖZCAN, Tarık, (2005). “Cemal Süreya’nın Şiirinde Ortadoğu İmgesi”, Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, C.3, S.1, Ocak, s.121-127
ÖZÇELEBİ, Ali, (1983). Romantik Fransız Yazınında Türkiye İmgesi 1830-1855, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum
--------------------, (1990). “Başlangıcından XVI. Yüzyıla Kadar Fransız Yazınında Türkiye İmgesi”, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C.5, S.1, s.7-15
---------------------, (1992). “XVI. Yüzyıl Fransız Yazınında Türkiye İmgesi”, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C.7, S.1, s.49-52
ÖZEL, Mustafa, (1990). “Buddenbrook ve Cevdet Bey Ailelerinde Teşebbüs Ruhu I-V” [Thomas Mann’ın Buddenbrooks ve Orhan Pamuk’un Cevdet Bey ve Oğulları romanları arasında karşılaştırma], Dergâh, S.1, Mart, s.8-9; S.2, Nisan, s.10-11; S.3, Mayıs, s.10-11; S.4, Haziran, s. 10-11; S. 5, Temmuz, s. 10-11
ÖZEN, Özlem, (2010). “En Mavi Göz ve Mutluluk” [Toni Morrison’un En Mavi Göz ile Zülfü Livaneli’nin Mutluluk adlı romanlarında iki genç kızın ötekileştirilme sürecinin karşılaştırılması], Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, III. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 18-20 Mart 2009), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s.439-454
ÖZER, Sevinç, (2010). “Ötekileştirmenin Mitik Boyutları”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, III. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 18-20 Mart 2009), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s.455-468
ÖZGÜ, Melahat, (1949). “Türkçe’de Goethe/Bibliyografya”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, C. 7, S. 3, Eylül, s.85-95
--------------------, (1955). “Türkçe’de Schiller/Bibliyografya”, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C.4, S.2, s.89-94
--------------------, (1959). “Türkçe’de Schiller”, Tercüme Dergisi, C.13, S.65-68, Ocak-Aralık, s.67-94
ÖZGÜR, Can, 2002. “Türk Dünyasından İki Şair: Mehmet Emin (Yurdakul) ile Mehmet Niyazi’de Mecazlar”, 1. Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 6-8 Aralık 2001), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s.145-152
-----------------, (2010). Türk Dünyasından İki Şair: Nevzat Yusuf ve Mehmet Kansu’nun Şiirlerinde Kelimeler [‘Kelebeklerin Öldüğü Gün’ ve ‘Şaşırtıcı Bir Rüzgardır Değişim’ kitapları arasında şiir dili karşılaştırması], Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, III. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat
538 Ali DONBAY
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
Bilim Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 18-20 Mart 2009), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s.469-475
ÖZHAN, Işıl, (2006). “Muzaffer İzgü’nün ‘Dilber’ Romanındaki Kahramanların Ardında Yatan Toplumsal Gerçeklik ve Dünya Edebiyatlarından Örneklerle Kadım İmgesine Karşılaştırmalı Bir Bakış”, “Küçük Dev Adam” Çocuk ve Gençlik Yazınında Muzaffer İzgü Sempozyumu (Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir 19-21 Ekim 2005), Bilgi Yayınevi, Ankara, s.315-329
ÖZKAN, Ali Rafet, (2009). “Avrupa’da Türk İmajı”, Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu Bildirileri I-II, (Erzurum, 25-27 Nisan 2007), Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Erzurum, s.799-808
ÖZKAYA, Emel, (2005). “Yeşil Gece ve Gerçek Romanlarında Medrese ve Papaz Okullarının Bağnazlıkları” [Reşat Nuri Güntekin-Emile Zola], Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, I. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 15-17 Ekim 2003), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 433-442
ÖZKAYA, Yücel, (2008). “XIX. Yüzyıl Türk Yazarları ve Avrupa’da Seyyahlara Göre Türk Kadını”, Erdem, S.51, s.179-193
ÖZKUL, M. Murat, (2010). “Doğu ve Batı’nın Arasında Cemil Meriç”, Hece Dergisi, S.157 ( Bir Entelektüel Tedirgin: Cemil Meriç Özel Sayısı), Ocak, s. 96-103
ÖZMEN, Kemal, (1978). “Fransız Yazını ve Hüseyin Rahmi Gürpınar”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü, C.1, S.2, s.33-46
---------------------, (1981). “Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Sigmund Freud”, Fransız Dili ve Edebiyatı Dergisi, C.2, S.8, s.75-78
---------------------, (1999). “Tevfik Fikret ve Fransız Şiiri”, Çağdaş Türk Dili, C.12, S.134, Nisan, s.21-27; C.12, S.135, Mayıs, s.25-32
---------------------, (2002). “Bir Metinlerarası Şair: Ahmet Muhip Dıranas”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, 1. Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 6-8 Aralık 2001), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 30-38
ÖZOĞUZ, Yüksel, (1979). “Bir Karşılaştırmalı Yazın Çalışması: Ingeborg Bachmann ve Yahya Kemal Beyatlı’nın Birer Şiiri Üzerine”, Bağlam, C.1, s.185-207
ÖZÖN, Mustafa Nihat, (1939). “Türkçe’de İlk Tercümeler”, Oluş/Edebiyat-Fikir, C.1, S.22, 28 Mayıs, s.340-341
--------------------------, (1946). “Batı Dillerinden Şiir Tercümeleri”, Tercüme Dergisi, C.6, S.34-36, 19 Mart, s. 451-453
ÖZTOKAT, N-E. Ergun-N. Sevil, (1990). “Berke Vardar’ın Saussure Çevirileri: Bir Karşılaştırma Denemesi”, Metis Çeviri, S.11, Bahar, s.121-126
ÖZTUNA, Güner, Çağdaş Karşılaştırmalı, Kültür, Toplum ve Yazınbilim Araştırmaları, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1982, 292 s.
ÖZTÜRK, Abdullah, (Çev). (1996). “Roger Garaudy: Mevlânâ ve Goethe”, Selçuk Üniversitesi VII. Milli Mevlânâ Sempozyumu (13 Aralık 1995, Konya) Bildirileri, Konya, s.55-61
Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmalarının Yeni Türk Edebiyatındaki Gelişme Çizgisi 539
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
ÖZTÜRK, Ali Osman, (2002). “Sözlü ve Yazılı Türk Göçmen Edebiyatında Türk ve Alman İmgesi” [Almanya Türküleri ve Fakir Baykurt Örneğinde Bir Karşılaştırma], 1.Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 6-8 Aralık 2001), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s.104-114
-----------------------------, (2006). “Herta Müler ve Emine Sevgi Özdamar’da Dilsel Yapıların Kullanılması”, II.Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyatbilim Kongresi Bildirileri (Sakarya 07-08 Eylül 2006), (Editörler: Binnaz Baytekin-T. Fatih Uluç), ‘Kuram, Alımlama Estetiği, Yeni Yaklaşımlar’ Kongre Bildirileri, C.1, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Sakarya, s. 35-49
ÖZTÜRK BAYRAMOĞLU, Banu, (2006). “Fransa’da Türk Edebiyatı Üzerine Yapılmış Tezler ve “La Présence française dans les débuts de la modernité littéraire turque” [Modern Türk Edebiyatının Başlangıcında Fransız Varlığı] Adlı Doktora Tezi Üzerine”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, C.4, S.7, Yeni Türk Edebiyatı Tarihi I Sayısı), s.705-739
ÖZTÜRK, Kadriye, (2002). “Karşılaştırmalı Edebiyat ve Kültür Bilimleri”, 1.Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 6-8 Aralık 2001), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 421-426
Öztürk, Nurettin, (2001). “Işın Çağı İnsanları/Çocukları Romanı ile Uzay Çiftçileri Adlı Romandaki Ütopik ve Bilim-Kurgusal Özelliklerin Karşılaştırılması”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, Roman Kahramanı Fadiş’in Doğumunun 30. Yılında Çağdaş Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarı Gülten Dayıoğlu ve Yazını Ulusal Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 24-26 Mayıs 2001), Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul 2001,s. 185-186
ÖZYER, Nuran, (1994). Edebiyat Üzerine, Gündoğan Yayınları, Ankara, 160 s.
--------------------, (1994) “Federal Almanya Çocuk Edebiyatında Türkiye ve Türkler”, Edebiyat Üzerine (içinde), Gündoğan Yayınları, Ankara, s.43-51
--------------------, (1994). “Federal Almanya’da ve Türkiye’de Gençlik Edebiyatı Üzerine”, Edebiyat Üzerine (içinde), Gündoğan Yayınları, Ankara, s.52-67
P
PARLA, Jale, (1978). “Byron, Lamartine ve Doğu”, Toplum ve Bilim, S.4, Mart, s.78-85
-----------------, (1987). “Tanzimat’ta Shakespeare Çevirileri-Duyumların Fikirlere Çevrilmesi”, Metis Çeviri, S.1, Güz, s.22-26
-----------------, (1999). “Berna Moran ve Karşılaştırmalı Edebiyat”, Varlık, S. 1100, Mayıs, s.22-32
-----------------, (2003). “Karşılaştırmalı Edebiyat: Tarihçesi, Yöntem ve Kuramları”, Varlık, S.1155, Aralık, s.3-7
-----------------, (2008). “Kuruluşundan Bugüne Karşılaştırmalı Edebiyat”, Kitap-lık Aylık Edebiyat Dergisi, S.115, Nisan, s.85-91
----------------, (2009). “Dünya Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat ve Franco Moretti”, Varlık, C.76, S.1216, Ocak, s.4-6
PELTEK, Oğuz, (1946). “Bizde Descartes Tercümeleri”, Tercüme Dergisi, C.7, S.38, 19 Temmuz, s.172-176
540 Ali DONBAY
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
PERİN, Cevdet, (1942). “Namık Kemal ve Fransız Edebiyatı”, Namık Kemal Hakkında, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Enstitüsü Neşriyatı, Vakit Matbaası, İstanbul, s.127-155
-------------------, (1943). “Türk Romancılığında Fransız Tesiri Nasıl Başladı?”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, C.1, S.4, Mayıs-Haziran, s.39-50
-------------------, (1946). Tanzimat Edebiyatında Fransız Tesiri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, Pulhan Matbaası, 278 s.
-------------------, (1956). “Anatole France ve Ömer Hayyam”, Dialogues, C.4, S.4, Şubat, s.61-77
PINAR, Nedret, (1984). 1900-1983 Yılları Arasında Türkçe’de Goethe ve Faust Tercümeleri Üzerinde Bir İnceleme, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora Tezi, İstanbul, 367 s.
------------------, (1988). “Türkçe’de Faust”, Metis Çeviri, S.4, s.75-83
PİCHOİS, Claude-André M. Rousseau, (1994). Karşılaştırmalı Edebiyat, (La Littérature Comparée, Çev. Mehmet Yazgan), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 224 s.
POLAT, Tülin, (1992). “Ötekiler Anlatıyor” [Almanya’da Yaşayan Türk Yazarlar Üzerine], Hürriyet Gösteri, S.144 (Özel Sayı), Kasım, S.12-13
Q
QEYBULLAYEVA, Rahile, (1999). “Karşılaştırmalı Edebiyat Tarihine Dair”, Türk Kültürü, Yıl: 37, S.431, Mart, s.144-150
QEYBULLAYEVA, R.M.,(1999). “Edebiyatların Karşılaştırmalı Tipolojisine Dair”, Türk Kültürü, C.37, S.435, Temmuz, s.396-402
R
RADO, Şevket, (1985). “Ahmet Haşim ve Henry Régnier”, Türk Dili, C.49, S.402, Haziran, s.513-521
RAYMAN, Hayrettin, (2002). “Paul ve Virgin-Aygır Fatma İlişkisi” [Bernardin de Saint Pierre’in 1878’de yazdığı eser ile Osman Cemal Kaygılı’nın romanının karşılaştırılması], 1.Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 6-8 Aralık 2001), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 486-490
ROUSSEAU, André M.-Claude Pichois, (1994). Karşılaştırmalı Edebiyat, (La Littérature Comparée, Çev. Mehmet Yazgan), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 224 s.
S
SAFA, Peyami, (1952). “Hamit ve Hugo”, Ulus, 18 Nisan 1952
SAĞ, Vahap-Gönül İçli, (1993). “Levi Strauss ve Althusser’in Yapısalcılık Anlayışlarında Bir Karşılaştırma Denemesi”, Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.15-16, Ekim, s.13-18
Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmalarının Yeni Türk Edebiyatındaki Gelişme Çizgisi 541
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
SAĞLIK, Şaban, (2006). “Çağlarına Meydan Okuyan İki Parodik Kahraman: Efruz Bey ve Don Kişot”, Ömer Seyfettin’i Yeniden Okumak/Ölümünün 85. Yılında Ömer Seyfettin’i Anma Toplantısı Bildirileri (Kayseri, 4 Mart 2005), Erciyes Üniversitesi Matbaası, Kayseri, s.157-197
SAİD, Edward W., (1999). Şarkiyatçılık: Batının Şark Anlayışları, Metis Yayınları, İstanbul
SAKALLI, Cemal, (1998). “Karşılaştırmalı Yazınbilim ve Dış Ülke Germanistiği”, 6.Germanistik Sempozyumu Bildirileri (Mersin, 27-28 Ekim 1998), Mersin, s.420-435
----------------------, (2001). “Karşılaştırmalı Yazın Bilimi”, Varlık, S.1129/Kitap Eki-113, Ekim, s.62-68
----------------------, (2002). “Yazınlararasılıktan Sanatlararasılığa: Karşılaştırmalı Yazın Bilimde Örneklem Genişlemesi”, 1.Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 6-8 Aralık 2001), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 435-446
----------------------, (2010). “Orhan Kemal, Hans Falloda ve Maksim Gorki ya da Gerçekçi Estetiğin Sınırları”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, III. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 18-20 Mart 2009), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 497-511
----------------------, (2009). “Peyami Safa’nın “Yalnızız” Romanındaki ‘Simeranya’ ile Aldous Huxley’in “Ada” Romanındaki ‘Pala’ Üzerine Bir İnceleme”, Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, Yıl:47, Yeni Seri C.II, S.2009/2, s.347-351
SALİHOĞLU, Hüseyin, (1979). “Türkçe’de Schiller Çevirileri Üzerine”, Hacettepe Üniversitesi Beşeri Bilimler Dergisi, C.10, S.2, Haziran, s.51-62
SALMAN, Yurdanur, (Çev). (1971). Réne Wellek--Austin Warren: “Genel, Karşılaştırmalı ve Ulusal Edebiyat”, Yeni Dergi, C.7, S.77, Şubat, s.112-119
SALMAN, Yurdanur-Suat Karantay (Çev). (1983). Réne Wellek-Austin Warren: Yazın Kuramı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara
SAMSAKÇI, Mehmet, (2008). “ ‘Hayriye’ ve ‘Haluk’un Defteri’ Şairlerinin Oğullarına Nasihatnameleri ve Aradaki Zihniyet Farklılaşması ”, 38.ICANAS/Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (Ankara, 10-15 Eylül 2007) Bildirileri, [Edebiyat Bilimi Sorunları ve Çözümleri], C.3, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, Ankara, s. 1365-1382
SARI, Ahmet, (2007). “Orhan Pamuk’un ‘Benim Adım Kırmızı’ Adlı Romanıyla Ulrich Plenzdorf’un ‘Genç W’in Yeni Acıları’ Adlı Romanlarında Ölü-Anlatıcı (Nekro-Narratör) Tutum”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Dergisi, Y.14, S.34, s.99-112
SARI, Engin, (Çev.), (2003). “Fred L Casmir-Nobleza C. Asuncion-Lande, Kültürlerarası İletişimi Yeniden Düşünmek: Kavramsallaştırma, Paradigma İnşası ve Metodolojik Yaklaşımlar ”, Folklor/Edebiyat, C. 9, S. 34, s.17-50
SARIÇİÇEK, M., (2000). “Huzur Romanının Kuruluşunda Yerli ve Yabancı Tesirler”, Türk Yurdu, C.20, S. 153-154, Mayıs-HaziraN, s. 235-241
SAVAŞ, Bekir, (2002). “Çeviri Çocuk Edebiyatı Eserlerinde Anlam Kayıpları Sorunu; Bu Durumun Okuyucu Üzerindeki Etkisi” [Tom Sawyer (Mark Twain) ve Aya Seyahat (Jules Werne) çevirilerinin metindilbilim normları dikkate alınarak, bağdaşıklık (cohesion)
542 Ali DONBAY
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
açısından incelenmesi], 1.Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 6-8 Aralık 2001), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 388-411
SAYIN, Şara, (1988). “Türk Okuru Gözüyle Alman Yazını” [Alman Diliyle Oluşan Yazınlar], Metis Çeviri, S.5, Aralık, s.42-46
----------------, (1991). “Kültürlerarası Diyalogda Örnek Bir İsim: Haldun Taner”, Metis Çeviri, S.16, s.105-109
SAYMAN, Şerif Hulusi, (1937). “Mukayeseli Edebiyat”, Her Ay Mecmuası, S.3, 20 Mayıs 1937’den 20 Haziran 1937’ye Kadar, s.146-157
SEMERCİ, Mehmet, (2002). “Berthold Brecht’in ‘Sezuan’ın İyi İnsanı’ ve Vasıf Öngören’in ‘Asiye Nasıl Kurtulur?’ Adlı Tiyatro Eserlerinin Tipolojik Karşılaştırılması”, 1.Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 6-8 Aralık 2001), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s.115-118
-------------------------, (2005). “Ödön Von Horvath ve Nazım Hikmet’te İdeallik Kavramının Karşılaştırılması”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, I. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 15-17 Ekim 2003), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 391-396
-------------------------, (2006). “Çağdaş Alman ve Avusturya Edebiyatında Türk ve Türkiye İmgesi”, Folklor/Edebiyat, C.12, S.46, s.267-273
-------------------------, (2010). “Gülsüm Cengiz’in Koyunların Masalı ve Suyun Rengi ya da Rengarenk Çiçek Bahçesi Adlı Eserlerinde Biz ve Öteki Kavramı”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, III. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 18-20 Mart 2009), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 527-532
-------------------------, (2001). “ ‘Fadiş’ ve ‘Mo’nun Gizemi’ Adlı Romanlarında Ana Figürlerin Toplum İçindeki Konumlarının Karşılaştırılması ”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, Roman Kahramanı Fadiş’in Doğumunun 30. Yılında Çağdaş Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarı Gülten Dayıoğlu ve Yazını Ulusal Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 24-26 Mayıs 2001), Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul 2001,s.129-132
SEVİL, N. - N. Öztokat - E. Ergun, (1990). “Berke Vardar’ın Saussure Çevirileri: Bir Karşılaştırma Denemesi”, Metis Çeviri, S.11, Bahar, s.121-126
SEVİM, Yasemin, (2009). “Dört Yazarın ve Tiyatro Karakterlerinin Gözünden İstanbul” [Cevat Fehmi Başkut, Koca Bebek/Göç-Ülker Köksal, Yollar Tükendi-Orhan Kemal, İspinozlar-Özen Yula, İstanbul Beyaz Rakı Rengarenk], Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, I. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu Bildirileri (İstanbul, 3-5 Nisan 2008) (Editörler: Erol Ülgen-Emin Özbaş), Beşir Kitabevi, İstanbul, s. 925-931
SEVÜK, İsmail Habib, (1941). Avrupa Edebiyatı ve Biz, C.1-2, Remzi Kitabevi, İstanbul, 573+635 s.
-----------------------------, (1952). “Bâkî ve Yahya Kemâl”, Cumhuriyet, 11 Mayıs 1952
SEZER, Baykan, (1992). “Baykan Sezer ile Kemâl Tahir, Türk Sosyolojisi ve Doğu-Batı Çatışması Üzerine” [Konuşma], Dergâh, C.III, S.25, Mart, s.12-14.20
Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmalarının Yeni Türk Edebiyatındaki Gelişme Çizgisi 543
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
SEZER, Baykan, (2010). “Kemal Tahir, Doğu-Batı Çatışması ve Marxisme”, Kemal Tahir 100 Yaşında, (Editörler: Ertan Eğribel-M.Fatih Andı), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, s.13-18
SEZER, İlhan, (Çev.). (1980). "Roland de Reneville: Verlaine-Rimbaud Meselesi”, Hisar, C.20, S.198, Ağustos, s.28
SILAY, Kemal, (Çev.) (1993). “Brown, Calvin S., Karşılaştırmalı Edebiyat”, Edebiyat ve Eleştiri, S.9, Temmuz-Ağustos,
SİVRİ, Medine, (2002). “Mehmet Rauf’un ‘Eylül’ Romanı ile Madame de la Fayette’in ‘Cleves Prensesi’nde Yasak Aşk İzleği”, 1. Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 6-8 Aralık 2001), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 39-55
SİVRİ, Medine-Fesun Koşmak, (2005). “Kemal Tahir’in ‘Hür Şehrin İnsanları’ Adlı Romanında Batı, Batılı ve Batılılaşma Olgusu”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, I. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 15-17 Ekim 2003), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2005, s. 67-77
SİVRİ, Medine, (2010). “Nazım Hikmet’in Şiirlerinde Biz ve Öteki’ne Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, III. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 18-20 Mart 2009), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2010, s.533 [özet halinde]
SOMAR, Ziya, (1939) “Namık Kemal ve Victor Hugo”[Cromwel ve Celaleddin Dramı], Kalem Aylık Sanat ve Edebiyat Dergisi, S.12, 1 Mayıs, s.249-254
SOMUNCU, Selim, (2009). “Bronte’den Balzac’a Proust’tan Don Juan’a Aşkın Farklı Yüzleri”, Hece, Y.13, S.153, Eylül, s. 81-88
SÖNMEZ, Sevim, (1998). “André Gide’in ‘La Symhonie Pastorale’ Adlı Eserinin (Leyla Gürsel ve Sevim Raşa’nın Çevirileriyle) Çeviri Karşılaştırmaları ve Çeviri Eleştirisi”, Littera/Edebiyat Yazıları, C.8, s.185
SUCHER, C. Bernd, (2000). “Eleştirmen Acımasız Olmalı” [Tiyatro Eleştirisi, Kültürlerarası Etkileşim ve Türk Tiyatrosu Hk. Bir Söyleşi], Hürriyet Gösteri, S.218, Nisan, s.26-29
SUNAT, Haluk, (2006). “New York Üçlemesine İki Ayrı Bakış: Postmodern Olumlayış ve Yaratıcı Edimsellik Açısından Sorgulayış”, Varlık, C.73, S.1182, Mart, s.79-87
SUNGU, İhsan, (1940). “Ziya Paşa’nın Emile Tercümesi”, Tercüme Dergisi, C.1, S.1, 19 Mayıs, s.62-78
-------------------, (1940). “Ziya Paşa’nın Emile Tercümesi Hakkında Mülahazalar”, Tercüme Dergisi, C.1, S.2, 19 Temmuz, s.184-190
-------------------, (1940/1941). “Ahmet Vefik ve Ziya Paşaların ‘Tartüffe’ Tercümeleri I”, Tercüme Dergisi, C.1, S.4, 19 Ekim, s.372-381; C.1, S.6, 19 Mart, s.558-571
Ş
ŞAHİN, Elmas, (2004). “Malone Ölüyor ve Ölmeye Yatmak Adlı Romanlara Metinlerarası ve Postmodern Bir Yaklaşım”, Folklor/Edebiyat, S.38, 2004/2, s.63-74
544 Ali DONBAY
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
ŞANLI, İsmet, (2008). “Fuzuli’nin ‘Nedür’ Redifli Gazeli ile Namık Kemal’in Bu Gazele Yazdığı Nazire Arasında Bir Karşılaştırma Denemesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu Bildirileri (Isparta 23-26 Ekim 2007), Isparta, s.559-567
ŞENDİL, Dilek, (Çev.), (2006). Gerald Maclean, Doğu’ya Yolculuğun Yükselişi: Osmanlı İmparatorluğu’nun İngiliz Konukları (1580-1720), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 320 s.
ŞENER, Sevda, (1985). “Cromwell Önsözü’nden Mukaddime-i Celâl’e”, Ölümünün 100. Yılında Türkiye’de Victor Hugo, Türk-Fransız Kültür Derneği Yayınları, Ankara
ŞENGEL, Deniz, (2002). “Karşılaştırmalı Edebiyat Tarihi Yazımında Yöntem”, 1.Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 6-8 Aralık 2001), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 372-373
ŞENOL, Derya, (2002). Sahnenin İki Yüzü: Bir Adam Yaratmak ve Hamlet Karşılaştırması, Karakutu Yayınları, İstanbul, 96 s.
ŞİMŞEK, Ahmet, (2007). “Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Karşılaştırmalı Türk Destanları Adlı Eserinin Tarih Eğitimi Açısından Değeri”, Erdem-Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, S.49 (Mustafa Necati Sepetçioğlu Özel Sayısı), s.255-266
T
TANPINAR, Ahmet Hamdi, (1934) “Şark ve Garp”, Yeni Adam, S. 17, 23 Nisan, s. 8-9; S. 18, 30 Nisan, s. 8
----------------------------------, (1960). “Şark ile Garp Arasında Görülen Esaslı Farklar”, Cumhuriyet, 6 Eylül 1960; Edebiyat Üzerine Makaleler içinde, 2. Bs. (Haz. Zeynep Kerman), Dergâh Yayınları, İstanbul 1977, s.128-130
[TANSEL], Fevziye Abdullah, (1938). “Makber’de Leyla ve Mecnun ile Hüsn ü Aşk Tesirleri”, Ülkü Mecmuası, C.10, S.59, Ocak, s.454-461; C.10, S.60, Şubat, s.541-544
-------------------------------------, (1953). “Muallim Naci’nin Arapça ve Acemce’den Tercümeleri”, Tercüme Dergisi, C.10, S.56, Mart, s.51-67
-------------------------------------, (1955). “Türk Edebiyatında Musset’in Şiirlerinin Tercüme ve Tesirleri”, Tercüme Dergisi, C.11, S.59, Ocak-Mart, s.64-73
-------------------------------------, (1955). “Ahmet Midhat Efendi’nin Garb Dillerinden Tercüme Roman ve Küçük Hikâyeleri”, Tercüme Dergisi, C.2, S.60, Nisan-Haziran, s.109-121
TAVAT, Yusuf, (1969). “Türkiye’de Bir Yolculuk ve Marcel Proust”, Batı Dil ve Edebiyatları Araştırmaları Dergisi, C.1, S.4, 1969, s.95-97
TEKİN, Ayşe (Çev.), (2001). Jann Assman: Kültürel Bellek, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 350 s.
TEKŞAN, Mesut, 2012. Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, Kriter Basım Yayın Dağıtım, İstanbul, 374 s.
TEOMAN, Sabahattin, (1946). “Verlaine-Rimbaud Meselesi”, Yücel Aylık Fikir ve Sanat Mecmuası, C.20, s.116, Haziran, s.138-141
TEPEBAŞILI, Fatih, (1998). “Genç Werther’in Acıları ve Dokuzuncu Hariciye Koğuşu-Bir Karşılaştırma Denemesi”, Türk Dili, S.564, Aralık, s.533-544
Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmalarının Yeni Türk Edebiyatındaki Gelişme Çizgisi 545
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
TERZİOĞLU, Öykü, (2008). “Bir Zânbâğın Hikâyesi ve Le Roman de Violette’de Cinsel Kimlik ve İlişkilerin Kurgulanışı”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu Bildirileri (Isparta 23-26 Ekim 2007), Isparta, s.599-605
TİMUROĞLU, Vecihi, (1973). “Ahmet Haşim ile Yahya Kemal’in Yansıtma Yöntemleri”, Barış, C.15, S.17948, 9 Ağustos, s.5
TOKER, Şevket, (1991). “Tanzimat’tan Nev-Yunanîlik Akımı’na Kadar Eski Yunan ve Latin’e Duyulan İlgi”, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, S.6, s.35-45
TÖRENEK, Mehmet, (1988). “İki Roman Bir Mukayese” [Kiralık Konak-Goriot Baba], Yedi İklim, S.16, Haziran, s.27-28
TUNCER, Hüseyin, (1988). “Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye ve Tarih-i Edebiyat Dersleri Üzerinde Bir Mukayese”, Milli Kültür, S.61, Haziran, s.76-79
------------------------, (1990). “Zavallı Çocuk, Vuslat ve İçli Kız Piyeslerinin Mukayesesi”, Milli Kültür, S.79, Aralık, s.67-69
------------------------, (2010). “Kemal Tahir ile Tarık Buğra’nın Romanlarında Yakın Tarihe Bakış”, Kemal Tahir 100 Yaşında, (Editörler: Ertan Eğribel-M.Fatih Andı), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, s.343-35
TURA-BÖRTEÇENE, Tülay, (1990) “Ötekiler ve Istrati”, Argos, C.2, S.18, Şubat, s.118-119
TURAL, Sadık Kemâl, (1979). “Zeynep Kerman: 1862-1910 Yılları Arasında Victor Hugo’dan Türkçe’ye Yapılan Tercümeler Üzerinde Bir Araştırma”, [Kitap Tanıtımı], Divan, C.3, S.6, Nisan, s.29-30
TURAN, Güven, (1980). “Karşılaştırmalı Edebiyatın Gerekliliği”, Batı Dil ve Edebiyatları Araştırmaları Dergisi, C.2, S.4, Ocak, s.47-51
TURAN, Hande-Nurmelek Mataracı-Tuna Ertem- (1993). “İki Roman Karşılaştırması: Andre Gide’in ‘Kalpazanlar’ı ile Burhan Günel’in ‘Eski Desenler’i”, Gündoğan Edebiyat, S.5, Kış, s.137-146
TÜRE, Fatma, (1990). “Jane Eyre ve Muhazarat”, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türklük Araştırmaları Dergisi, S.6, s.311-316
TÜRKAN, Kadriye, (2000). “Ömer Seyfettin’in Eski Kahramanlar ve Yeni Kahramanlar Serisi Hikâyelerinin Karşılaştırılması”, Türk Edebiyatı, C.28, S.319, Mayıs, s.57-58
TÜTENGİL, Cavit Orhan, (1956). “Montesquieu’nun Eserlerinde Türkiye ve Türkler”, Dünya, C.5, S.1655, 13 Ekim, s.2
---------------------------------, (1958). “Montesquieu’dan Dilimize Çeviriler”, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C.7, S.1-2, s.74
U
UÇAN, Hilmi, (2010). “Fransız Edebiyatı ve Cemil Meriç”, Hece Dergisi, S.157 ( Bir Entelektüel Tedirgin: Cemil Meriç Özel Sayısı), Ocak, s. 222-226
UÇMAN, Abdullah, (1978). “Halide Edip Adıvar’ın Eserlerinde Doğu ve Batı Meselesi” [Tanıtım Yazısı], Hisar, C.18, S.178, Ocak 1978, s.21-40
546 Ali DONBAY
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
UĞURLU, Seyit Battal, (2010). “Sanatçının Eleştirmenle Kurgusal Düzlemde Hesaplaşması: Walser, Eray ve Ümit” [Martin Walser, Nazlı Eray, Ahmet Ümit hakkında], Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, III. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 18-20 Mart 2009), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 551-570
ULAĞLI, Serhat, (2002). “Edebiyata Farklı Bir Bakış: İmgebilim”, 1.Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 6-8 Aralık 2001), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 427-434
---------------------, (2002). “Fransız Yazınında Türk İmgesi”, Ana Dili, S.27, Ekim-Aralık, s.16-26
---------------------, (2006) İmgebilim: ‘Öteki’nin Bilimine Giriş, Sinemis Yayınları, Ankara
ULUTAŞ, Aysel-Müzeyyen Ege, (2009). “Kültürlerarası Bakış Açısından Şiirde Kent Olgusu: İstanbul-Berlin”, Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, I. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu Bildirileri (İstanbul, 3-5 Nisan 2008) (Editörler: Erol Ülgen-Emin Özbaş), Beşir Kitabevi, İstanbul, s. 379-398
UTKU, Nuh, (2002). “Bir Karşılaştırma: Necip Fazıl-Nazım Hikmet”, Yitik Düşler, S.19, Mayıs, s.16
UYAR, Hakkı, (1997). “Resmi İdeoloji ya da Alternatif Resmi İdeoloji Oluşturmaya Yönelik İki Dergi: Ülkü ve Kadro Mecmualarının Karşılaştırmalı İçerik Analizi”, Toplum ve Bilim, S.74, s.181-193
UYSAL, Ahmet Edip (Çev.), (1983). Wellek, René-Austin Warren, Edebiyat Biliminin Temelleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara
UYSAL, Hikmet, (2006). “Muzaffer İzgü’nün ‘Kaçak Kız’ ve ‘İçimde Çiçekler Açınca’ Adlı Eserlerinde İki Genç Kız Dünyasının Karşılaştırılması”, “Küçük Dev Adam” Çocuk ve Gençlik Yazınında Muzaffer İzgü Sempozyumu (TC. Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir 19-21 Ekim 2005), Bilgi Yayınevi, Ankara, s.305-314
UYSAL, Mehmet, (2009). “Mehmet Akif’in Berlin Hatıraları’nda Batı(lı) İmgesi”, 1.Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu (Burdur, 19-21 Kasım 2008), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yayınları, Burdur, s. 539-546
UZMEN, Engin, (1969). “On Dokuzuncu Yüzyılın Sonlarında Türkiye’ye Bir Yabancı Gözüyle Bakış”, Batı Dil ve Edebiyatları Araştırmaları Dergisi, C.1, S.4, s.25-48
---------------------, (1969). “On Dokuzuncu Yüzyılın Sonlarında Türkiye’ye Bir İngiliz Kadının Gözüyle İstanbul”, Batı Dil ve Edebiyatları Araştırmaları Dergisi, C.1, S.4, s.49-80
Ü
ÜLSEVER, R. Şeyda, (2005). “Çeviribilim ve Yazın Çevirisi: Karşılaştırmalı Edebiyat Bağlamında Çeviri Eleştirisi”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, I. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 15-17 Ekim 2003), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 339-346
ÜNLÜ, Selçuk, (1981). “11-18. Asırlarda Türk İmajının Değişmesi”, Türk Dünyası Araştırmaları, S.15, Aralık, s.42-56
Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmalarının Yeni Türk Edebiyatındaki Gelişme Çizgisi 547
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
ÜNLÜ, Selçuk, (1982). “Alman Romantik Şairi Johann Peter Hebel (1760-1826)’de Türk Dünyası”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, S.19, Ağustos, s.126-133
------------------, (1983). “19.Asrın Alman Edebiyatında Türkiye”, Türk Dünyası Araştırmaları, S.22, Şubat, s.143-151
------------------, (1983). “Alman Şairi Heinrich Heine’de (1797-1856) Şark ve İslamî Türk Dünyası”, Türk Dünyası Araştırmaları, S.24, Haziran, s.184-199
------------------, Alman Seyyah Fürst Hermann Von Pückler Muskau (1785-1876) ve Türkiye İntibaları, Milli Kültür, S.49, Temmuz 1985, s.10-14
------------------, (2006). 19. Yüzyıl Alman Edebiyatında Türkler, Çizgi Kitabevi, Konya, 150 s.
ÜLKÜ, Vural, (1983). “Martin Luther ve Türkler”, Milli Kültür, S.42, Ekim 1983, s.27-31
ÜNSAL, Nil, (2010). “Kurtuluş Savaşı ve İç Savaş Sonrası Türk ve İspanyol Köy Romanlarında Yoksulluk”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, III. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 18-20 Mart 2009), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 571-579
ÜRÜN, Ahmet Kâzım, (2008). “Es-Sülâsiye, Kiralık Konak ve The Forsyte Saga’da Kuşak Çatışması” [Najip Mahfuz’un Beynü’l-Kasrayn, Kasru’ş-Şevk, es-Sükkeriyye üçlemesi ile Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Kiralık Konak ve John Galsworth’s’un Forsyte Efsanesi üzerine], 38.ICANAS/Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (Ankara, 10-15 Eylül 2007) Bildirileri, [Edebiyat Bilimi Sorunları ve Çözümleri], C.4, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, Ankara, s. 1751-1758
V
VAN TİEGHEM, Paul, Mukayeseli Edebiyat, (Çev. Yusuf Şerif Kılıçel), Maarif Matbaası, Ankara 1943, 181 s.
W
WELLEK, Réne-Austin Warren, (1971) “Genel, Karşılaştırmalı ve Ulusal Edebiyat”, (Çev. Yurdanur Salman), Yeni Dergi, C.7, S.77, Şubat, s.112-119
-------------------------------------, (1983). Yazın Kuramı, (Çev. Yurdanur Salman-Suat Karantay), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1983
-------------------------------------, (1983). Edebiyat Biliminin Temelleri, (Çev. Ahmet Edip Uysal), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara
-------------------------------------, (1993). Edebiyat Teorisi, (Çev. Ömer Faruk Huyugüzel), Akademi Kitabevi, İzmir
Y
YAĞMUR, Kutlay, (2002). “Avustralya’da Türkçe Çalışmaları ve Türk İmgeleri”, Yeni Türkiye, C.8, S.43 (Özel Sayı: Türkoloji 1-2), s.72-74
548 Ali DONBAY
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
YALÇIN, Nevzat (Çev.) (1965). “Alan Spencer Dindle: İngiliz Edebiyatında Türkiye ve Türkler”, Hisar, C.5, S.18, Haziran, s.18-20
YAMAÇ, Ayşe Çekiç, (2010). “ ‘Sokaklar Düş Yangını’ Romanına Yansıyan Toplumun Öteki Yüzü: Sokak Çocukları ”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, III. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 18-20 Mart 2009), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2010, s. 603-615
YANARDAĞ, Mehmet Fatih, (2010). “Hürriyet Kavramı Çerçevesinde “Hürriyet Kasidesi” ile “Sergüzeşt” Arasındaki Metinlerarası İlişki”, Doğumunun 170. Yılında Namık Kemal Sempozyumu Bildirileri (Tekirdağ, 20-22 Aralık 2010), C.1-2, Namık Kemal Üniversitesi Yayınları, Tekirdağ, s. 1165-1179
YAŞAR, A. Necmi, (1988). “Türk Basınında Jean Jacques Rousseau ve Çevirileri Bibliyografyası”, Türk Dili, C.55, S.438, Haziran, s.336-344
YAVUZ, Hilmi, (2003). “ Nazım Hikmet ve Necip Fazıl/ ‘Satıh’ mı ‘Profondör’ mü? ”, E Dergisi, S.47, Şubat, s.10
-----------------, (2008). “İki Modern Şair: Yahya Kemal ve T.S. Eliot”, Hayâl Şiir/Yahya Kemal Beyatlı Sempozyumu, Kültür Bakanlığı-Bilkent Üniversitesi (Ankara, 27 Mayıs 2003), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, s.1-7; (aynı yazı) Edebiyat ve Sanat Üzerine Yazılar içinde, 2. Bs., Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2008, s.163-168
-----------------, (2008). “Tanpınar ve Bergson” [‘Durée’ Kavramına İlişkin Metinlerin Karşılaştırılması], Edebiyat ve Sanat Üzerine Yazılar, 2. Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, s.240-244
-----------------, (2008). “Tanpınar ve Heidegger”, Osmanlı Dünyasında Şiir Uluslararası Sempozyumu, Düzenleyen: Yapı ve Kredi Bankası, (İstanbul 19-22 Kasım 1999); Edebiyat ve Sanat Üzerine Yazılar içinde, 2. Bs., Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2008, s.245-250
YAVUZ, N. Kıvılcım, (2002). “Louise Labé ve Şeref Hanım’da Lirik Kavramı” [16.yy.da Lyon’da yaşamış olan Louise Labé’nin ‘14. Sone’si ile 19.yy. İstanbul’unda yaşayan Şeref Hanım’ın ‘Dildeki dâg-ı firuzânım ile eğlenirim/Geceler kendi çerâğanım ile eğlenirim’ matlaı ile başlayan gazelinin karşılaştırılması], 1.Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 6-8 Aralık 2001), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2002, s. 237-247
YAYCIOĞLU, Mukadder, (2010). “İspanyol Edebiyatında Anti-Kahramanlar ve Kimlik: Eski Hristiyan-Yeni Hristiyan Sorunsalı”, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, III. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim Kongresi Bildirileri (Eskişehir, 18-20 Mart 2009), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 617-632
YAZGAN, Mehmet, (Çev.) (1994). “André M. Rousseau-Claude Pichois, Karşılaştırmalı Edebiyat, (La Littérature Comparée, Çev. Mehmet Yazgan), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 224 s.
-------------------------, (2002). “Claude Farrère’in İki Romanında Türkiye’nin İki Farklı Görünümü: Bir Mukayeseli Edebiyat Denemesi” [L’Homme qui assassina (Öldüren Adam) ve Les Quatre Dames d’Angora (Ankaralı Dört Hanım)], 1.Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat
Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmalarının Yeni Türk Edebiyatındaki Gelişme Çizgisi 549
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 6-8 Aralık 2001), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 331-342
YAZICI, Hüseyin, (2012). “Arap Dünyasında Namık Kemâl: Reşit Eyyûb’un Namık Kemâl’in Hürriyet Kasidesine Yazdığı Naziresi”, Doğumunun 170. Yılında Namık Kemâl Sempozyumu Bildirileri/19. Yüzyılı Yeniden Düşünmek (İstanbul, 27-28 Aralık 2010), Edebiyatımızın Zirvesinden 3 İsim: Namık Kemâl-A. Hamdi Tanpınar-Kemâl Tahir (İçinde), (Haz. Kâzım Yetiş-A.Şükrü Çoruk-Çilem Tercüman), Elginkan Vakfı Yayınları, İstanbul, s. 87-103
YENER, Ali Galip, (2012). “Kemal Tahir ve Doğu-Batı Ekseninde Türk Aydınında Kimlik Meselesi”, Hece Dergisi, S.181 (Türkiye’nin Ruhunu Arayan Aydın: Kemâl Tahir Özel Sayısı), Ocak, s. 193-198
YEŞİLÇİÇEK, Vedat, (1999). “200 Yıllık Doğu-Batı Mukayesesi Sürecinde Batı’da Osmanlıyı Değerlendiren Bir Türk Aydını: Ahmet Rıza”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.3, s.131-138
YILDIZ, Aytaç, (2006). “Cemil Meriç ve Edward Said: Oryantalizm Üzerine”, Cemil Meriç [Kitabı], içinde (Haz. Murat Yalçın), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, s.103-111
YILDIZ, Cemal-Meryem Demir, (2009). “Tek Yazar ve Aynı Şehre İki Farklı Bakış: Sait Faik’in ‘Havuz Başı’ ve ‘Alemdağı’nda Var Bir Yılan’ Öykülerinde İstanbul Görünümleri”, Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, I. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu Bildirileri (İstanbul, 3-5 Nisan 2008) (Editörler: Erol Ülgen-Emin Özbaş), Beşir Kitabevi, İstanbul, s. 1075-1083
YILDIZ, Şerife, (2004). “Çeviride Eşdeğerlik ve Çeviri Kuramları Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Çalışma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.12, s.375-386
YILMAZ, Ayfer, (2006) “Madame Bovary, Anna Karenina ve Aşk-ı Memnu Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme Denemesi”, Folklor-Edebiyat, C.12, S.46, s.131-147
YILMAZ, İbrahim, (2009). “Arap Edebiyaında Türkler”, Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu Bildirileri I-II, (Erzurum, 25-27 Nisan 2007), Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Erzurum, s.1247-1252
YİĞİT, Yücel, (2009). “İki Hatip Bir Kent: Mustafa Kemâl ve Mehmet Akif Balıkesir’de”, 1.Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu (Burdur, 19-21 Kasım 2008), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yayınları, Burdur, s. 835-846
YURDOĞLU (MEMMEDOV), Elhan, (2010). “Namık Kemal’in ‘Vatan Şarkısı’ ve ‘Hürriyet Kasidesi’ ile Mirze Alekber Sabir’in ‘Amâlımız, Efkârımız İfnâ-yı Vatandır’ Şiirleri Üzerinde Bir İnceleme”, Doğumunun 170. Yılında Namık Kemal Sempozyumu Bildirileri (Tekirdağ, 20-22 Aralık 2010), C.1-2, Namık Kemal Üniversitesi Yayınları, Tekirdağ, s. 1207-1212
YUVALI, Abdülkadir, (1997). “Türk Dünyası Kültür Çevreleri ve Karşılaştırma Meselesi”, Yeni Türkiye, C.3, S.15 (Özel Sayı), Mayıs-Haziran, s.426-430
YÜCEL, Faruk, (2002). “Çetin Altan’ın ‘2027 Yılının Anıları’ ile George Orwell’in ‘1984’ adlı Ütopik Romanları”, 1.Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu Bildirileri (Eskişehir, 6-8 Aralık 2001), (Ed. Ali Gültekin), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 491-499
550 Ali DONBAY
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
Z
ZAMBAK, Ferda, (2009). “Bütünlük ve Parçalanmışlığın Göstergesi Olarak Huzur ve Bit Palas’ın İstanbul’u”, Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, I. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu Bildirileri (İstanbul, 3-5 Nisan 2008) (Editörler: Erol Ülgen-Emin Özbaş), Beşir Kitabevi, İstanbul, s. 1085-1093
ZARİPOVA ÇETİN, Çulpan, (2009). “Tatar Yazarı Mirgaziyan Yunus’un Seyahatnamelerinde İstanbul”, Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, I. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu Bildirileri (İstanbul, 3-5 Nisan 2008) (Editörler: Erol Ülgen-Emin Özbaş), Beşir Kitabevi, İstanbul, s. 261-269
ZENGİN, Bekir, (1995). “Heinrich Böll ve Ferid Edgü’nün Denemelerinde Sanat ve Sanatçı Kavramı Üzerine”, Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.18, Aralık 1995, s.151-164
ZENGİN, Dursun, (1998). “Karşılaştırmalı Edebiyat Konusunda Bir Kaynak Kitap” [Gürsel Aytaç’ın Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Adlı Eseri Üzerine], Hürriyet Gösteri, S.204, Nisan-Mayıs, s.54-550

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com