Buradasınız

KLASİK TURK ŞİİRİNDE KLASİK OLMAYAN MEVZULAR

NONCLASSICAL ISSUES IN CLASSICAL TURKISH POETRY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5413

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
A thesis can be developed that emergence of classical Turkish poetry which is fed from a specific tradition does not mean that semantics of this poetry can be stereotyped and evaluated within the frame of these stereotypes by those who would like to criticize poem. It is a well-established fact that in Classical Turkish Poetry with the introduction of a classic narration and the exposure of Arabic and Persian culture to classical poetry, certain elements from Persian mythology in particular have for centuries been employed as classical mazmun (explanation through allusion), mefhum (fancy) and metaphor elements. Based on this ancient knowledge it is also a well-known" reality that this poetry genre has heavily been criticized via expressions that have also become classical. Such criticisms that are almost identical have been repeated incessantly by a good number of history and literary researchers. These criticisms are based on the question whether Classical Turkish Poetry has indeed no connection with real life. The truth is however there has always been a society that nourished Classical Turkish Poetry and the artist has always mirrored this society. Value judgments, expectations, desires, angers and joys of Ottoman Society that nourished Classical Turkish Poetry have found a place within Classical Turkish Poetry via a nonclassical narration style that was sometimes humorous at other times critical. Classical Turkish poets have mostly established their nonlassical issues on society-human; human-human relations. Sometimes psychology of humankind - resolutions which are assessed difficultly through modern psychological analyses- are mentioned briefly with a line, sometimes the mistake of society is pointed out directly and sometimes the mistake of society is emphasized over the fault of specific person and analysis of character is done and sociological analyses are provided... They also employed induction method to reach "type" from individual and to make an assessment on "type". Additionally the mood, expectations, desires, despairs and resentments of the poet have also found themselves a nonclassical style in Classical Turkish Poetry. Although interpretation of classical Turkish poetry is suitable to be adapted to time, place and set sail for different comments, new explorations; those who do not wish to bring the interpretation of this poetry beyond specific stereotypes are the ones who wishes to form specific interpretation pattern for this poetry today. Classical Turkish poetry needs to be brought beyond classicized interpretations.
Abstract (Original Language): 
Belli bir gelenekten beslenen klâsik Türk şiirinin geleneğe bağlı olarak vücut bulması, bu şiirin anlam dünyasının da şiiri yorumlamak isteyenler tarafından belli bir kalıba sokulup bu kalıplar çerçevesinde değerlendirilebileceği anlamına gelmeyeceği şeklinde bir tez geliştirilebilir. Klâsik Türk şiirinde klasikleşen bir anlatımla birlikte, klâsik şiirin Arap ve Fars kültürünün etkisinde kalmasıyla birlikte özellikle Fars mitolojisindeki bazı unsurların yüzyıllar boyunca klâsik mazmun, mefhum ve benzetme unsuru olarak kullanıldığı klâsik bir bilgidir. B u klâsik bilgiden hareketle bu şiirin yine klâsik hale gelen ifadelerle yoğun tenkitlere uğradığı da bir gerçektir. Birbirinin neredeyse aynısı olan bu nevideki tenkitler, birçok tarih ve edebiyat araştırmacısının dilinde benzeri ifadelerle tekrar edilip durmuştur. Bu tenkitlerin merkezini klâsik Türk şiirinin gerçek yaşamdan kopuk olduğu gerçekle ilgisinin bulunmadığı düşünceleri oluşturmuştur. Oysaki klâsik Türk şiirinin beslendiği bir toplum vardır ve sanatkâr da o toplumun bir aynası olmuştur hep. Klâsik Türk şiirini besleyen Osmanlı toplumunun değer yargıları, beklentileri, özlemleri, öfke ve sevinçleri de klâsik Türk şiirinin içinde klâsik olanın dışındaki bir anlatımla bazen mizahî bazen eleştirel bazen de felsefî dünya görüşlerine havi bir üslûpla yer bulmuştur. Klâsik Türk şairleri, klâsik olmayan konularını toplum-insan; insan-insan ilişkileri üzerine bina etmişlerdir genellikle. Bazen insanın psikolojisine -modern psikolojik analizlerle zor ulaşılabilen çözümlemelere- çok veciz bir dizeyle değinilir bazen toplumun kusuruna direk dikkati çekerlerken bazen toplumun kusuruna bir şahsın kusuru üzerinden parmak basarak bir tip tahlili yapar sosyolojik analizlere olanak sağlar... Tekten bütüne gitme metodunu şahıstan "tip"e ulaşmak ve "tip" değerlendirmesi yapmak için de kullanmışlardır. Bunlarla birlikte şairin halet-i ruhiyesi, beklentileri, ihtirasları, ümitsizlik ve kırgınlıkları da klâsik Türk şiirinde klâsik olmayan bir tarzda yerini bulmuştur.Klâsik Türk şiirinin yorumu, zamana, zemine uyarlanarak farklı farklı yorumlara, yeni keşiflere yelken açmaya müsait olduğu halde bu şiirin yorumunu belli kalıpların dışına taşımak istemeyenler, bu şiire günümüzde standart bir yorum kalıbı getirmek isteyenlerdir. Klâsik Türk şiirinin klasikleştirilen yorumların ötesine taşınmasına ihtiyaç vardır.

REFERENCES

References: 

AK, Coşkun (2001), Rûhî-i Bağdâdî Dîvânı, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa.
(2006),
Muhibb
i Dîvânı, C.II, Trabzon Valiliği Yayınları, Trabzon.
AKKUŞ, Metin (1993), Nefî Dîvânı, Akçağ Yayınları, Ankara.
AKYÜZ, Kenan, Süheyl BEKEN, Sedit YÜKSEL, Müjgân CUMBUR (1958), Fuzûlî Türkçe Dîvân, Ankara.
BİLKAN, Ali Fuat (1997), Nâbî Dîvânı, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/9 Summer 2013

c
1844
Zülküf KILIÇ
CENGİZ, Halil Erdoğan (Der) (1972), Dîvân Şiiri Antolojisi, Milliyet Yayınları, İstanbul.
ÇAVUŞOĞLU, Mehmed (1977), (Taşlıcalı) Yahyâ Bey Dîvânı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, No: 2233, İstanbul.
DOĞAN, Muhammet Nur (2009), Fuzûlî'nin Poetikası, Yelkenli Yayınları, İstanbul.
ERKAL, Abdulkadir, Divan Şiiri Poetikası (17.Yüzyıl) (2009), Birleşik Yayınları, Ankara.
ERTEM, Rekin (1995), Şeyhülislâm Yahya Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara.
İZ Fahir, Günay KUT (1985), "Dîvân Şâirinin Dünyası", Büyük Türk Klâsikleri, C.I Ötüken-Söğüt Yayınları, İstanbul.
KALKIŞIM, Muhsin (1994), Şeyh Gâlîb Dîvânı, Akçağ Yayınları, Ankara.
KARACAN, Turgut SABİT (1991), (Bosnalı Alaaddin) Sabit Dîvânı, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas.
KILIÇ Zülküf (2009), The Character who Consıder Materıal Thıngs Important in the Classıcal Ottoman Poetry The Journal of International Social Research, Ordu-Turkey, Volume 2 / 9 Fall 2009, p.230-236.
KORKMAZ, Ramazan (2004), Aytomatov Anlatılarında Ötekileşme Sorunu ve Dönüş İzlekleri, Türksoy Yayınları. Ankara.
KÜÇÜK, Sabahattin (1994), Bâlâ Dîvânı (Tenkitli Basım), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
MÜLLER J. Emilie (1972), Modern Sanat, (çev. Mehmet Toprak), Remzi Yayınları, İstanbul.
PALA İskender (2004), "Mazmun"Divane Güzeller, Kapı Yayınları, İstanbul.
LEVEND, Agâh Sırrı (1984), Divân Edebiyatı, Kelimeler ve Remizler Mazmûnlar ve Mefhumlar, Enderun Kitabevi, İstanbul.
ONAY, Ahmet Talat (1996), Türk Şiirinin Vezni, (haz. Cemal Kurnaz), Ankara.
(2000), Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı, (haz. Cemal
Kurnaz), 4. Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara.
ÖZMEN, Mehmet (2001), Ahmed-i Dâ'î Dîvânı (Metin, Gramer, Tıpkı Basım), TDK Yayınları, Ankara.
SARAÇ M. A. Yekta (2008), Osmanlı'nın Şiiri, 3F Yayınları, İstanbul. Türkçe Sözlük(1998), TDK Yayınları, Ankara.
ŞENGÜL, Hacı Abdullah (2007), "Edebiyatta Ötekilik Meselesi ve Türk Edebiyatında Öteki "Karadeniz Araştırmaları, S.15, s. 97-116.
TARLAN, Ali Nihat (1992), Ahmet Paşa Dîvânı, Akçağ Yayınları, Ankara.
(1992),
Necât
î Beg Dîvânı, Akçağ Yayınları, Ankara.
(1992),
Hayâl
î Dîvânı, Akçağ Yayınları, Ankara.
(1992),
Zât
î Dîvânı, C. 2, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul.
VİKİPEDİ Özgür Ansiklopedi, "Özel Görelilik" İnternet Adresi: http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96zel_g%C3%B6relilik Erişim Tarihi: 14.11.2012

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com