Buradasınız

ALIMLAMA ESTETİĞİ IŞIĞINDA HUSN U AŞK'IN POETIK DEĞERİ: SUHAN

IN CONSIDERATION OF RECEPTION AESTHETIC THE POETIC VALUE OF HÜSN Ü AŞK: SUHAN

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4836

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Classics are works of art which have high values in respect to treating, thought, form, style and language; they may be cultural heritage and people may enjoy and benefit from them. These works of art reaching beyond their time appeal to people with new meanings and live the moment. Thus going under a historical change they get a new meaning in every era. In literary work reviews, according to rezeptionsaesthetik "literary work belongs to writer, text belongs to reader'. Unity of the text occurs in the presence of reader not the writer. Şeyh Gâlip expressed this view in Hüsn ü Aşk saying that "everyone may benefit from this work within his capacity". Hüsn ü Aşk is suitable to be read more than once giving its reader different meanings every time. "Occurrence of the remark", "necessity of the remark", "necessity of the remark publicity" along with Suhan's taking place in work's character cast show the importance of reviewing the poet, the remark and the literature In this paper, Hüsn ü Aşk which has been reviewed many times with classic methods up to the present will be reviewed in terms of reception aesthetic. Reception aesthetic that is modern theory will help us to enable modern people be aware of a masterpiece while reading Hüsn ü Aşk.
Abstract (Original Language): 
Klâsikler dil, üslup, biçim, düşünce ve işleniş bakımından yüksek değer taşıyan, gelecek nesillere bırakılabilecek ve insanlığın her devirde faydalanıp, hoşlanabileceği eserlerdir. Bu eserler kendi zaman, mekân hatta yazarlarını aşarak her okunduklarında kazandıkları yeni yeni anlamlarla insanlığa hitap etmeye devam ederler ve taşıdıkları bu tarih üstü değerle sürekli bir "şimdi"yi yaşar ve yaşatırlar. Böylece tarihsel ve kültürel gelişmelere paralel bir değişimle ulaştıkları her dönemde yeni anlamlar kazanıp, her alımlandıklarında adeta yeniden yazılırlar. Edebî eser incelemelerinde okuru merkez alan yaklaşımlardan biri olan alımlama estetiğine göre; "eser, yazara; metin, okura aittir." Metnin birliği çıkış noktası olan yazarda değil, varış noktası olan o kurda oluşur. Şeyh Gâlib, bu görüşü daha XVIII. yüzyılda Hüsn ü Aşk'ta "bu eserden herkes kendi kapasitesi ölçüsünde yararlanır" anlamındaki beyitlerinde dile getirmiştir. Hüsn ü Aşk, tasavvuf yanında içerdiği poetik öğeler açısından da farklı bakış açılarıyla tekrar tekrar okunup anlamlandırılmaya müsait bir eserdir. Eserde yer alan "sözün ortaya çıkışı", "sözün gerekliliği", "sözün gerekliliğinin umûmî oluşu" ve "şairliğin mahiyeti hakkında" gibi bölümler ile eserin şahıs kadrosunda bizzat "Suhan"ın yer alması şairi, sözü, edebiyatı değerlendirmenin gereğini işaret etmektedir. Bu değerlendirmeler Ferdinand de Saussure'ün kuramlaştırdığı dil-söz ayrımını akla getirmekte, Şeyh Gâlib'in Hüsn ile Aşk'ın macerasını anlatırken "üstkurmaca" vasıtasıyla da "söz" ün hikâyesini sezdirmek istediğini düşündürmektedir. Bu makalede bugüne kadar klâsik yöntemlerle pek çok değerlendirmeye tabi tutulan Hüsn ü Aşk, alımlama estetiği ışığında taşıdığı poetik değer açısından incelenecektir. Modern bir kuram olan alımlama estetiği, Hüsn ü Aşk'ı tekrar okurken bir şaheserin çağdaş insanın hayat alanına kazandırılmasına yardımcı olacaktır.

REFERENCES

References: 

ARI Ahmet (2005). "Şeyh Gâlib'in Poetikası",Osmanlı Araştırmaları, S. XXVI, s. 51 -72, İstanbul.
ARİSTOTALES (2007). Poetika (çev. İsmail Tunalı), İstanbul: Remzi Kitabevi.
AYAN Hüseyin (e.t. 01.08.2009). "Şeyh Gâlib'te Mevlânâ Sevgisi". http://akademik.semazen.net
AYTAÇ Gürsel (1999). Genel Edebiyat Bilimi, İstanbul: Papirüs Yayınları.
AYVAZOĞLU Beşir (1996). Geleneğin Direnişi, İstanbul: Ötüken Yayınları.
BARTHES Roland (1979). Göstergebilim İlkeleri (çev. Berke Vardar-Mehmet Rifat), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
(1989).
Yazını
n Sıfır Derecesi (çev. Tahsin Yücel), İstanbul: Metis Yayınları.
BİLGEGİL Kaya (2006). "Hüsn ü Aşk'a Dair". Hüsn ü Aşk, Şeyh Gâlib (haz. Orhan Okay-
Hüseyin Ayan), İstanbul: Dergâh Yayınları.
KURAN Şeyma (2006). "Mesneviden Romana Uzanan Sebeb-i Telif Yolu Üst Kurmacaya Mı Çıkar?". Turkish Studies, S. 1/2, s. 157-180.
ÇAVUŞOĞLU Mehmet (1986). "Divan Şiiri", Türk Dili Türk Şiiri Özel Sayısı II (Divan Şiiri), S. 415-416-417, s. 1-77.
DOĞAN Muhammet Nur (2009). Fuzûlî'nin Poetikası, İstanbul: Yelkenli Yayınevi.
EKİZ Tevffik (2007). "Alımlama Estetiği Metinlerarasılık Mı?". AÜ DTCF Dergisi, S.47, s. 119 -
127.
ERGİN Muharrem (1997). Dede Korkut Kitabı I, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
GENÇ İlhan (2007). "Hüsn ü Aşk Kahramanı Aşk'ın Manevi Yolculuğunun Retorik Boyutu". Tunca Kortantamer İçin, İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları.
(2007).
"Klâsi
k Türk Edebiyatı Metinlerini Anlamada Modern Yaklaşımlar", Turkish
Studies, S. 2/4, s. 393-404.
(2008).
Edebiya
t Bilimi: Kuramlar, Akımlar, Yöntemler, İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
GÖKTÜRK Akşit (2007). Okuma Uğraşı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
İPEKTEN Haluk (2006). Şeyh Gâlib, Hayatı, Sanatı, Eserleri, Ankara: Akçağ Yayınları. ÖZBEK Yılmaz (2005). Postmodernizm ve Alımlama Estetiği, Konya: Çizgi Kitabevi. ÖZLEM Doğan (2007). Hermeneutik ve Şiir, İstanbul: Şiirden Yayınları. RİFAT Mehmet (2004). Eleştiri Seçkisi Eleştirel Bakış Açıları, İstanbul: Dünya Kitapları. SAYIN Şara (1999). Metinlerle Söyleşi, İstanbul: Multilingual.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/9 Summer 2013

c
2360
Nilüfer TANÇ
Şeyh Gâlib (2006). Hüsn ü Aşk (haz. Orhan Okay ve Hüseyin Ayan), İstanbul: Dergâh Yayınları.
TODOROV Tzvetan (2001). Poetikaya Giriş, İstanbul: Metis Yayınları.
Yusuf Has Hacîb (1999). Kutadgu Bilig I Metin (haz. Reşit Rahmeti Arat), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com