Buradasınız

ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMI İÇERİĞİNİN RASCH ÖLÇME MODELİ VE NVIVO İLE ANALİZİ

ANALYSIS OF HIGH SCHOOL MATH CURRICULUM CONTENT THROUGH RASCH MEASUREMENT MODEL AND NVIVO

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7074
Author Name
Abstract (2. Language): 
The purpose of the study is to analyze high school Maths curriculum content through Rasch measurement model and Nvıvo-8 Program. As a qualitative method a case study; as a quantitative method Rasch measurement model are made use of. Working group includes 21 Maths teachers working at Anatolian High Schools in Elazığ during 2011-2012 academic year. According to Rasch model, the first of the three facets used is 21 Math teachers as judges; the second comprises 20 items related to high school math curriculum content; and the third concerns the 9th, 10th, 11th and 12th grades Math curriculum content. In the study, as a quantitative data collection tool “High School Math Curriculum Content Assessment Form” was made up by the researcher in accordance with experts’ opinions. As the Content Validity Index (CVI) value (0.92) was larger than the Content Validity Criterion (CVC) value (0.80) it was concluded that the items were meaningful in terms of content validity [(0.92>0.80) (CVI>CVC)]. As for qualitative data collection tool, an interview form consisting of open-ended questions developed by the researcher was made use of. It is understood from Rasch analysis that Maths curriculum content coded as “3rd Grade Curr. Content” has the highest quality while “1st Grade Curr. Content” has the least. From Nvivo analysis, it is found that content topics are interesting but there are certain problems because there is limited time to complete all the content. Thus, it can be suggested the curriculum should be prepared in a more comprehensible and suitable way considering students’ levels.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın amacı, ortaöğretim matematik öğretim programı içeriğini Rasch Ölçme Modeli ve Nvivo-8 Paket Programıyla analiz etmektir. Araştırmada nitel ve nicel yöntem kullanılmıştır. Nitel boyutta durum çalışması deseninden, nicel boyutta Rasch Ölçme Modelinden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Elazığ merkezdeki Anadolu Liselerinde görev yapan 21 matematik öğretmeninden oluşmaktadır. Rasch ölçme modeline göre araştırmanın üç yüzeyinden; birincisi 21 adet jüri olarak matematik öğretmeni, ikincisi ortaöğretim matematik dersi öğretim programı İçeriğine ilişkin 20 madde ve üçüncüsü de ortaöğretim matematik mersi 9., 10., 11. ve 12. sınıflar öğretim programı İçeriğinden oluşmaktadır. Çalışmada nicel verilerin toplanması amacıyla araştırmacı tarafından uzman görüşleri çerçevesinde “Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı İçerik Değerlendirme Formu” oluşturulmuştur. Formdaki maddelerin kapsam geçerlik indeksi (KGİ) değeri (0.92) Kapsam Geçerlik Ölçütü (KGÖ) değerinden (0.80) büyük olduğu için [(0.92>0.80) (KGİ>KGÖ)] anket maddelerinin kapsam geçerliğinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu söylenebilir. Nitel veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen açık uçlu sorulardan oluşan bir görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada Rasch analizi sonucu 4 matematik program içeriğinden 3. Sın. Prog. İçeriği kodlu matematik program içeriğinin en yüksek, 1. Sın. Prog. İçeriği kodlu matematik program içeriğinin ise en düşük nitelikte olduğu anlaşılmıştır. Nitel boyutta ise matematik programında yapılan değişiklikler sonucu içerikteki konuların ilgi çekici nitelikte olduğu fakat programın zamanında yetiştirilememesi sonucu bazı sorunlar yaşandığı görülmüştür. Bu bağlamda, matematik programının daha anlaşılır ve öğrenci seviyesine uygun hale getirilmesi gerektiği önerilebilir.
93
109

REFERENCES

References: 

AKÖZBEK, A. (2008). Lise I. sınıf Matematik öğretim programının CIPP değerlendirme modeli ile öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi (genel liseler, ticaret meslek liseleri, endüstri meslek liseleri). Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
ALKAN, C. ve Kurt, M. (1998). Özel öğretim yöntemleri, disiplinlerin öğretim teknolojisi, Ankara: Anı Yayıncılık.
ANILAN, H. ve Sarıer, Y. (2008). Altıncı sınıf matematik öğretmenlerinin matematik dersi öğretim programının uygulanabilirliğine ilişkin görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(16), 128-141.
BAŞTÜRK, R. (2010): Bilimsel araştırma ödevlerinin çok yüzeyli Rasch ölçme modeli ile değerlendirilmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 1(1), 51-57.
BAŞTÜRK, R. ve Işıkoğlu, N. (2007). Okulöncesi eğitim kurumlarının işlevsel kalitelerinin çok yüzeyli Rasch modeli ile analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(3), 727-752.
BATDI. V. (2013). Evaluation of teachers’ views about the affective domain of the high school new English curriculum in Turkey. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14a, 221-228.
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. (3. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları.
CEYHAN, E. ve Yiğit, B. (2004). Konu alanı ders kitabı incelemesi.Ankara: Anı Yayıncılık.
DANE, A., Kudu, M. ve Balkı, N. (2009). Lise öğrencilerinin algılarına göre, matematik başarısını olumsuz yönde etkileyen faktörler. EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2(1), 17-34.
DAVEY, L. (2009). The application of case study evaluations. (Çev: T. Gökçek). Elementary Education Online, 8(2), 1-3. (Orijinal çalışma basım tarihi 1991).
DOĞANAY, A., Demircioğlu, T. ve Yeşilpınar, M. (2014). Öğretmen adaylarına yönelik bilimin doğası konulu disiplinler arası öğretim programı geliştirmeye ilişkin bir ihtiyaç analizi. International Periodical For The Languages,Literature And History of Turkish or Turkic, 9(5), 777-798.
108 Veli BATDI
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 9/11Fall 2014
DURU, A. ve Korkmaz, H. (2010). Öğretmenlerin yeni matematik programı hakkındaki görüşleri ve program değişim sürecinde karşılaşılan zorluklar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 67-81.
HALAT, E. (2007). Yeni ilköğretim matematik programı (1–5) ile ilgili sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 63-88.
KARACAOĞLU, C. ve Acar, E. (2010). Yenilenen programların uygulanmasında öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. 7(1),45-58.
KARAKUŞ, F. (2010). Ortaöğretim matematik dersi öğretim programında yer alan alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına yönelik öğretmen görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(2), 457-488.
KARAPINARLI, R. ve Görgen, A. (2014). Yaratıcı drama temelli matematik öğretiminin ilköğretim öğrencilerinin başarı ve hatırlama düzeyine etkisi. International Periodical For The Languages, Literature And History of Turkish or Turkic, 9(5), 1005-1020.
KARATAŞ, H. (2007). Yıldız Teknik Üniversitesi Modern Diller Bölümü İngilizce II dersi öğretim programının öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre bağlam, girdi, süreç ve ürün (CIPP) modeli ile değerlendirilmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
KAYA, Z. (2005). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık.
KUTLU, O. ve Aldağ, H. (Ed.) (2005). Öğretim teknolojisi ve materyal geliştirme. İstanbul: Lisans Yayıncılık.
LİNACRE, J. M. (1993). Generalizability theory and many facet rasch measurement. A paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Association, (April, 13, 1993), (ED 364 573). Atlanta Georgia.
MEB (2005). İlköğretim Matematik dersi (1-5.Sınıflar) öğretimi programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
MEB (2011). Ortaöğretim Matematik (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) dersi öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
ÖZGEN, K. (2013). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel ilişkilendirmeye yönelik görüş ve becerilerinin incelenmesi. International Periodical For The Languages,Literature And History of Turkish or Turkic, 8(8), 2001-2020.
SEMERCİ, Ç. (2011): Mikro öğretim uygulamalarının çok yüzeyli Rasch ölçme modeli ile analizi. Eğitim ve Bilim, 36(161), 14-25.
ŞAN, İ. (2013). Seviye belirleme sınavlarının matematik öğretiminde karşılaşılan sorunlara etkisine ilişkin öğretmen görüşleri. International Periodical For The Languages,Literature And History of Turkish or Turkic, 8(6), 697-706.
UŞUN, S. ve Gökçen, E. (2010). İlköğretim ikinci kademede etkinlik temelli öğretim yaklaşımının öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumlarına etkisi. International Online Journal of Educational Sciences, 2(2),532- 561.
UZUNBOYLU, H. ve Hürsen, Ç. (2008). Eğitim programları ve değerlendirilmesi.Ankara: Öğreti Yayınları.
VARIŞ, F. (1978). Eğitimde program geliştirme: “Teori ve Teknikler”. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
Ortaöğretim Matematik Öğretim Programı İçeriğinin Rasch Ölçme Modeli… 109
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 9/11Fall2014
VENEZİANO, L. and Hooper J. (1997). A method for quantifying content validity of health-related questionnaires. American Journal of Health Behavior, 21(1), 67-70.
YILDIRIM, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, (Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 6. Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
YURDUGÜL, H. (2005). Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulan bildiri. Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 28-30 Eylül 2005.
WRIGHT B. D. and Linacre J. M. (1994). Reasonable mean-square fit values. Transactions of the Rasch measurement SIG American educational research association. Rasch Measurement Transaction 8(3), 370-382.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com