Buradasınız

ZÜHDİ RIZA'NIN KALEMİNDEN İSMAİL FENNİ ERTUĞRUL VE MUSİKİ ÇALIŞMALARI

ISMAIL FENNI ERTUGRUL AND HIS MUSICAL WORKS FROM THE WRITINGS OF ZUHDI RIZA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
It is known that one of the latterly Ottoman's intellectuals was Ismail Fenni Ertugrul, famous with his works on the fields of philosophy, religion of Islam and history, at the same time was a musician. Fenni Bey, who played violine and kanun was in artistic collaboration with such famous musicians as Tanburi Ali Efendi and Şevki Bey. There were a lot of music pieces, written by him in Western notation and published. Fenni Bey developed significant thoughts on the themes of disputes about Turkish and Western music, homophonic and poliphonic music in his works. The translations and evaluations of the manuscripts of a Turkish doctor and musician Zuhdi Rıza, who visited Fenni Bey at his home and wrote about him, will be made in the present work.
Abstract (Original Language): 
Genellikle felsefe, İslam itikadı, tarih alanlarında eserleri ve çevirileri ile tanınan son dönem Osmanlı aydınlarından İsmail Fennî Ertuğrul'un aynı zamanda musikişinas olduğu bilinmektedir. Keman ve kanun çalan Fennî Bey, Tanburî Ali Efendi ve Şevki Bey gibi meşhur musikişinaslardan meşk etmiştir. Çok sayıda eseri Batı notasıyla yazmış ve bu notalar yayımlanmıştır. Türk ve Batı musikisi, tekseslilik-çokseslilik tartışmalarında önemli fikirleri kaleme almıştır. Bu çalışmada, münzevi bir hayat süren Fennî Bey'i evinde birkaç defa ziyaret ederek onun çalışmalarını kaleme alan Türk tabip ve musikişinas Zühdi Rıza'nın el yazması notlarının tanıtımı, özeti ve değerlendirmesi yapılmaktadır.

REFERENCES

References: 

AREL, Hüseyin Sadettin, "Kemençe Beşlemesi Hakkında Hatıralar ve Düşünceler", Musiki Mecmuası, sayı 6 (Ağustos 1948).
ARSLAN, Fazlı, Başmuharrir'in Mûsikîşinaslığı Ahmet Mithat ve Müzik, Yayın
Evi, Ankara 2009.
"İstanbul Darülfünunu İlahiyat Fakültesi Hocalarından İsmail Hakkı
Baltacıoğlu'nun Türk Mûsikîsinin Terakkisi Üstüne Fikirleri", Dârülfünûn İlahiyat Sempozyumu Tebliğleri, İstanbul 2010, 253-261;
"Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Mûsikîsi Siyasetinde Necip Asım",
Doğu Araştırmaları, sayı 3 (2009/1), s. 35-58.
BOLAY, Süleyman Hayri, "İsmail Fenni Ertuğrul", Felsefe Dünyası, sayı, 7 (1993), s. 13, 24-25.
ÇERGEL, Muhammed Ali, Rauf Yekta Bey 'in İkdam Gazetesinde Neşredilen Türk Musikisi Konulu Makaleleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2007.
TANBURİ CEMİL, Rehber-i Mûsikî, (çeviriyazım ve yorum M. Hakan Cevher), İzmir 1993.
ERTUĞRUL, İsmail Fenni, Fenni Bey'in Asârı, Hilal Matbaası, İstanbul 1932.
GEDİKLİ, Necati, Ülkemizdeki Etki ve Sonuçlarıyla Uluslararası Sanat Müziği, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir 1999, s. 135.
İHSANOĞLU, Ekmeleddin, Ramazan Şeşen, Gülcan Gündüz, M. Serdar Bekar, Osmanlı Musiki Literatürü Tarihi, Ircica, İstanbul 2003.
İNAL, İbnülemin M. Kemal, Hoş Sadâ, Maarif Basımevi, İstanbul, 1958.
KALENDER, Ruhi, "Yüzyılımızın Başlarında İstanbul'un Musiki Hayatı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 23, (1978) s. 412.
ÖZTUNA, Yılmaz, Büyük Türk Mûsikîsi Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı Yay.,
Ankara 1990, I, 43.
SAĞER, Turan, "İstiklal Marşı Besteleri", Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 5, (Aralık 2010), s. 218.
SÜRELSAN, İsmail Baha, "İstanbul Konservatuarına Dair", Musikî ve Nota, Eylül 1971, sy. 23, s. 4.
Türkiyat Mecmuası, C. 21/Bahar, 2011
113
TANRIKORUR, Cinuçen, Müzik Kimliğimiz Üzerine Düşünceler, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1998.
TİNEL, Zühdi Rıza, Asrî Kemençe, (Hzl. Ayhan Sarı) İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Yay., İstanbul 2010.
TURA, Yalçın, Türk Musikisinin Mes'eleleri, Pan Yayıncılık İstanbul 1988.
ULUDAĞ, Süleyman, İslam Açısından Mûsikî ve Semâ', Uludağ Yayınları,
Bursa 1976.
ÜNGÖR, Etem, Türk Marşları, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1965.
YEKTA, Rauf, Türk Musikisi, Pan yay., İstanbul 1986 (Kitabın başında Murat Bardakçı, "Rauf Yekta Bey'in Hayatı ve Eserleri", s. 15)
YÜKSELSİN, İbrahim Yavuz, İsmail Fenni Ertuğrul'un Sözel Taksimleri,
YLT, İzmir 1994.
ZEREN, Mehmet, İsmail Güleç, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi Yazma Eserler Katalogu, İstanbul 2009.
Zühdi Rıza, Bugünün Münzevi Simalarından Fennî Bey, Fikir ve Asâr-ı Mûsikiyyesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi nu: 87 (vr. 1a-
10b).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com