Buradasınız

Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Çocuklarda Pasif Sigara İçiciliğinin Solunum Sistemi Üzerine Etkileri

THE EFFECTS OF PASSIVE SMOKING ON THE RESPIRATORY SYSTEM OF CHILDREN WHO APPLIED TO A FAMILY PRACTICE OUTPATIENT CLINIC

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Objective: The aim of the present study was to evaluate the effects of exposure to passive household smoking on respiratory illness and to investigate the relationship between passive smok¬ing among children and the characteristics of patients, socio-eco¬nomic status, crowded homes, using a stove versus central heat¬ing. Materials and Methods: The study was performed in Family Medicine Outpatient Clinics of Diyarbakır University Medical Faculty in 2003. Knowledge about indoor smoking habits, char¬acteristics of patients and demographic data were obtained from parents. A total of 124 children (72 males, 52 females), 55 with upper respiratory infection, 69 with lower respiratory infection, aged 0-14 years with a mean age of 39.5±45.4 months were evaluated. Logistic Regression Analysis was used to adjust for age, sex, household smoking, maternal or paternal smoking, recur¬rence of infection, socio-economic status, crowded house, using a stove for heating or central heating. Results: Approximately 72% of children were presently exposed to passive household cigarette smoke at home. Both parents were all-time non-smokers in only 28.2% of the children. 17.8% of the mothers smoked over 20 cigarettes per day, however, this rate was 48.4 % for the fathers. 51.5% of the children lived in a crowded house (>6 subject). Risk factors that affected the cough were: both mother and father smoking, OR: 1.1 (%95 CI: 1.1¬1.3), smoking at home over 10 years, OR: 1.3 (%95 CI: 1.1-1.5), only one parent smoking, OR: 1.2 (%95 CI: 1.0-1.3), living in a home with over six inhabitants, OR: 1.2 (%95 CI: 1.0-1.3). Conclusions: The use of tobacco products by adults with espe¬cially both parents smoking and overcrowded homes have enor¬mous adverse impacts on the respiratory system of children.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Çalışmanın amacı pasif ev içi sigara içiciliğinin solunum yolu hastalıkları üzerindeki etkilerinin ve çocuklardaki pasif içicilik ile hastaların özellikleri, sosyo-ekonomik durumu, kalabalık evde yaşama, soba veya kalorifer kullanma arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışma 2003'te, Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Polikliniği'nde yapıldı. Ev içi sigara içme alış¬kanlıkları, hastaların özellikleri ve demografik verileri ailelerden el¬de edildi. 55'i üst solunum yolu enfeksiyonu, 69'u alt solunum yolu enfeksiyonu tanısı alan yaş ortalaması 39.5±45.4 ay olan 0-14 yaş arası 124 çocuk (72 erkek, 52 kız) değerlendirildi. Yaş, cinsi¬yet, ev içi sigara içimi, anne veya babanın sigara içmesi, enfeksiyo¬nun tekrarı, sosyo-ekonomik durum, kalabalık ev, ısınmak için so¬ba veya kalorifer kullanımının etkisini belirlemek için lojistik regres-yon analizi kullanıldı. Bulgular: Çocukların yaklaşık %72'si, son zamanlarda pasif ev içi sigara içiciliğine maruz kalmıştı. Çocukların yalnız %28.2'sinin anne ve babaları hiç sigara içmemişti. Annelerin %17.8'i günde 20'den fazla sigara içiyordu. Bu oran babalarda %48.4'tü. Çocukların %51.5' i kalabalık evlerde yaşıyordu (>6 kişi). En sık görülen belirti öksürüktü. Öksürük görülme riskini artıran faktörler: Anne ve babanın her ikisinin de sigara içmesi OR: 1.1 (%95 CI: 1.1-1.3), evde 10 yılı aşkın süredir sigara içilmesi OR: 1.3 (%95 CI: 1.1-1.5), babanın sigara içmesi OR: 1.2 (%95 CI: 1.0-1.3), evde >6 kişiden daha fazla kişinin yaşaması, OR: 1.2 (%95 CI: 1.0-1.3). Sonuç: Tütün ürünlerinin yetişkinler tarafından kullanımı, özellikle de ev içinde anne ve babanın her ikisinin sigara içmesi ve kalaba¬lık, çocukların solunum sistemi üzerinde önemli olumsuz etkilere sahiptir.

REFERENCES

References: 

1.
Beşe
r E, Beşer A. 3 ay 12 yaş grubunda pasif sigara içiminin hematokrit düzeyi, eritrosit yapısı ve solunum yollarına etkileri. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 1994; 51 (1): 29-33.
2. Gergen PJ, Fowler JA, Maurer KR, Davis WW, Overpeck MD. The burden of environmental tobacco smoke exposure on the respiratory health of children 2 months through 5 years of age in the United States: Third National Health and Nutrition Examination Survey, 1988 to 1994. Pediatrics 1998; 101: 2-8.
3. Murtagh P, Cerqueiro C, Halac A, Avila M, Salomon H, Weissenbacher
M. Acute lower respiratory infection in Argentinian children: a 40-month clinical and epidemiological study. Pediatr Pulmonol 1993; 16: 1-8.
4. Güneser S, Atıcı A, Alparslan N, Cınaz P. Effects of indoor environmental factors on respiratory systems of children. J Trop Pediatr 1994; 40:2, 114-6.
5.
Özmer
t E, Ergör G, Tezcan S ve ark. Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Polikliniğine başvuran hastaların özellikleri ve hastaların tıbbi tedaviye uyumları. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 1997;
40: 523-31.
6.
Dald
a N. Hekimler Aile Hekimliğine nasıl bakıyor ve ne bekliyor. IV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. Kongre Kitapçığı 1994: 336-9.
7.
Tümerde
m Y, Ayhan B, Teko fi. Metropolitan bir kentte ilkokul evresinde sigara araştırması: 1-Gecekondu çocuklarında epidemiyolojik çalışma, Türkiye Solunum Araştırma Derneği, XVIII. Ulusal Kongresi. Kongre Kitapçığı Ankara, 1990.
8. Emri S, Bağcı T, Karakoca Y, Barış E. Recognition of cigarette brand names and logos by primary school children in Ankara, Turkey. Tob Control
1998; 7: 386-92.
9. Kalyoncu AF, Selcuk ZT, Enunlu T ve ark. Prevalence of asthma and al¬lergic diseases in primary school children in Ankara, Turkey: two cross-sec¬tional studies, five years apart. Pediatr Allergy Immunol 1999; 10: 261-5.
58 | Kara
İH, Sıtmapınar K | Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Çocuklarda Pasif Sigara içiciliğinin Solunum Sistemi Üzerine Etkileri
10. Lam TH, Chung SF, Betson CL, Wong CM, Hedley AJ. Respiratory symptoms due to active and passive smoking in junior secondary school stu¬dents in Hong Kong. Int J Epidemiol 1998; 1: 41-8.
11. Strachan DP, Cook DG. Health effects of passive smoking. Parental smok¬ing and childhood asthma: longitudinal and case-control studies. Thorax
1998; 3: 204-12.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com