Buradasınız

Bir Üniversite Hastanesine Başvuruları Etkileyen Faktörler

FACTORS AFFECTING ADMISSIONS TO A UNIVERSITY HOSPITAL

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Objective: Underuse of primary care facilities causes a burden in secondary and tertiary health care facilities. To understand the causes of a hospital visit and the underlying behaviour pattern may enlighten us. The aim of this study was to search the reasons for enrollement (RFE) and associated factors for patients visiting Balcali Hospital of Çukurova University Faculty of Medicine. Materials and Methods: Two hundred patients admitting to out¬patient clinics of the university hospital were included to the study. A questionnaire of fourteen items was completed. Results: 64 %(n=128) of patients have had a previous admission to another health care facility for the current RFE while 36 %(n=72) had directly admitted to the university clinic. Conclusion: Secondary and tertiary health care facilities should be the centers of referral for patients who need further investiga¬tion. However, the fact that, in Turkey, patients may present to any level of health care as they wish, can cause resource and time waste, long ques and less time per patient.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Birinci basamak sağlık hizmetinin verimli kullanılamadığın-da,ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında yığılmalara ve hizmet sunumunda aksaklıklara yol açar. Hastane başvurularının incelenmesi, birinci basamak sağlık kurumunda yapılabilecek değişikliklere de ışık tutacaktır. Çalışmamızın amacı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (ÇÜTF) Balcalı Hastanesi'ne başvuran hastaların başvuru nedenlerini ve başvuruyu etkileyen faktörleri belirlemek¬tir. Gereç ve Yöntem: : ÇÜTF Hastanesi polikliniklerine başvuran 200 hasta çalışmaya alındı. Başvurular, 14 başlıklı bir soru formu ile de¬ğerlendirildi. Bulgular: Araştırmamızdaki hastaların %64'ü (n=128) o andaki yakınmasıyla ilgili olarak daha önce bir sağlık kuruluşuna başvurmuş, %36'sı (n=72) ise hiçbir sağlık kurumuna başvurmadan doğrudan Üniversite Polikliniği'ne gelmişti Sonuç: : ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları, birinci basamakta çözümlenmemiş sorunlar ve araştırmalarla ilgilenen mer¬kezler olmalıdır. Ancak ülkemizde hastaların kendi belirledikleri alandaki bir uzman hekime yönelmeleri yanlış başvurulara, kaynak ve zaman israfına yol açmakta, gereksiz uzun kuyrukların ortaya çıkmasıyla hastalara ayrılan süre azalmaktadır.

REFERENCES

References: 

1. World Health Declaration. Fifty-first World Health Assembly. May, 1998.
2. WONCA Europe.
Ail
e Hekimliği/Genel Pratisyenlik Avrupa Tanımı. 2002 http://www.globalfamilydoctor.com/education/edresourcecentre/edresource-... adresinden 23/03/2006 tarihinde erişilmiştir.
3. Rakel RE. Textbook of Family Practice. Philadelphia WB Saunders Company, 2002; 1-18.
4. McWhinney IR. A Textbook of Family Medicine. Oxford, Oxford University Press 1989; 25-37.
5. Green LA, Fryer GE Jr, Yawn BP, Lanier D, Dovey SM. The ecology of medical care revisited. N Eng J Med 2001; 344: 2021-5.
6. I.
Sağlı
k Ocakları ve Koruyucu Hekimlik Kurultayı. Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı TSH Genel Müdürlüğü Yayını. 1998; 66-71.
7.
Türkiye'd
e sağlık hizmeti kullanımı. Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Koordinatörlüğü. Ankara 1995. http: //www. saglik. gov. tr/default.asp? sayfa=detay&id=229 adresinden 18/02/2006 tarihinde erişilmiştir.
8.
Berta
n M, Güler Ç. Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Ankara, Güneş Kitabevi,
1995; 88-114.
9.
Berberoğl
u U, Eskiocak M, Ekuklu G, Saltık A. Edirne Devlet Hastanesi'nin kimi polikliniklerinde verilen birinci basamak sağlık hizmetlerinin boyutları. Toplum ve Hekim 2000; 15(3): 199-208.
10.
Çiçeklioğl
u M. 0-5 yaş grubu çocuklara sunulan birinci basamak sağlık hizmetinin ilk başvuru ve sürekli kullanım açısından değerlendirilmesi. Toplum ve Hekim 1999; 14(5): 322-31.
11. Starfield B. Primary Care: Concept, Evaluation and Policy. New York, Oxford University Press, 1992; 66-79.
12. Etter JP, Perneger TV. Health care expenditures after introduction of a gate¬keeper and a global budget in a Swiss health insurance plan. J Epidemiol Commun Health 1998; 52: 370-6.
13. Kapur K, Joyce GF, Van Vorst KA, Escarce JJ. Expenditures for physi¬cian services under alternative models of managed care. Med Care Res Rev
2000; 15: 329-36.
14. Şahin EM, Şahin ÖT. Point of entry to health care system: a community based study in Edirne, Turkey. Turk J Med Sci 2004; 34: 109-14.
15.
Şahi
n HA. Ders Notları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 2003. http://www.vanaile.com/modules/arti-cles/index.php?cat_id=2 adresinden 14/01/2006 tarihinde erişilmiştir.
16.
Başa
k O, Atay E, Polatlı D. Birici basamak sağlık hizmetleri ve aile hekimliği: pratisyen hekimlerin yaklaşımları. Türk Aile Hek Derg 2002; 6(1): 36-41.
17. Linden M, Gothe H, Ormel J. Pathways to care and psychological problems of general
practice patients in a "gate keeper" and an "open access" health care system: a comparison of Germany and the Netherlands. Soc Psychiatry
Psychiatr Epidemiol 2004; 39(2): 162.
18. Forrest CB. Primary care in the United States: primary care gatekeeping and referrals: effective filter or failed experiment? BMJ 2003; 326(7391): 692-5.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com