Buradasınız

Üniversite öğrencileri arasında sigara içme sıklığı: Kesitsel bir çalışma

Smoking prevalence among university students: a cross-sectional study

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
doi:10.2399/tahd.10.071

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Objective: To find the smoking prevalence and dependency lev¬els of university students and compare the smoking behaviour of the students attending to health related faculties with the stu¬dents attending to other faculties. Methods: This study was carried out in Yeditepe University Kayışdağı Campus from 1 April 2010 to 30 April 2010. The partic¬ipants were selected from students' electronic files by systematic sampling method. Data was collected by self-completed questionnaire including Fagerstörm Nicotine Dependency Test. Data was analyzed by SPSS v.16. Level of significance was set as p<0.05. Results: Total 709 university students were included in the study; 405 were female (57.1%) and 304 were male (42.9%) and the mean age was 21.3±2.4 years. The percentages of non-smokers was 54.2%, current smokers 37.2% and ex-smokers 8.6%. The mean number of cigarettes consumed daily was 14.5±8.1; the mean duration of smoking was 4.1±2.8 years in smokers. The percentage of students with a6 points in Fagerstörm Dependency Test was 49.7%. Being a smoker was significantly related to mother's smoking behaviour (p<0.001). The smoking rate of stu¬dents of health related science faculties was less than that of stu¬dents attending other faculties (p<0.001) and 25.9% of current smokers had intention to quit smoking. Conclusions: Smoking was common among the students. The student's smoking behaviour was significantly related to those of the mother's. Interventions for quitting smoking should focus on family in addition to the individual. Higher education institutes with strong social relationships and interactions may have an important role to encourage quitting smoking.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Üniversite öğrencileri arasında sigara içme sıklığını ve bağımlılık düzeyini incelemek, sağlık alanındaki fakültelerin öğrencileri ile diğer fakültelerin öğrencilerinin sigara içme davranışını karşılaştırmaktır. Yöntem: Bu çalışma 1 Nisan 2010 ve 30 Nisan 2010 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi Kayışdağı yerleşkesinde gerçekleştirildi. Çalışma grubu, sistematik örneklem yöntemi ile öğrencilerin bilgisayar kayıtlarından seçildi. Veriler bir soru formu ile toplandı. Sigara kullananlara soru formu ile birlikte Fagerstörm Nikotin Bağımlılık Testi uygulandı. Toplanan veriler SPSS v.16 ile analiz edildi, p<0.05 anlamlı olarak kabul edildi. Bulgular: Çalışmaya katılan toplam 709 üniversite öğrencisinin 405'i kadın, (%57.1) 304'ü erkekti (%42.9), yaş ortalaması 21.3±2.4 yıldı. Katılanların %54.2'si hiç sigara içmemişti, %37.2'si sigara içiyordu, %8.6'sı bırakmıştı. Sigara içen öğrenciler günde ortalama 14.5±8.1 adet/gün sigara içiyorlardı, ortalama 4.1±2.8 yıl¬dan beri sigara kullanıyorlardı. Sigara içenlerin %49.7'si Fagers-törm Nikotin Bağımlılık Testi'nden a6 puan aldı. Annesi sigara içen¬lerin sigara içme oranı anlamlı derecede yüksekti (p<0.001). Sağlık alanındaki fakültelerde okuyanların, diğer öğrencilere göre anlam¬lı derecede daha azının sigara içtiği görüldü (p<0.001). Sigara içen öğrencilerin %25.9'u bırakmak istiyordu. Sonuç: Öğrencilerde sigara kullanımı yaygındır. Annenin sigara içmesi ile öğrencinin sigara içmesi ilişkilidir. Sigara ile mücadele stratejilerinde ve sigarayı bıraktırma girişimlerinde birey aile ile birlikte ele alınmalıdır. Yoğun sosyal ilişkilerin ve etkileşimlerin olduğu yüksek öğretim kurumları uygun strateji ve girişimlerle sigarayı bı¬rakmaya motive etmede önemli bir rol üstlenebilir.

REFERENCES

References: 

1.
Globa
l Tobacco Control. www.cdc.gov/tobacco/global/index.htm adresinden 12.02.2010 tarihinde ulaşıldı.
2.
Bili
r N, Çakır B, Dağlı E, Ergüder T, Önder Z. Tobacco Control in Turkey. 14 December 2009. www.euro.who.int/InformationSources/Publications/ Catalogue/20091210_1 adresinden 12.04.2010 tarihinde ulaşıldı.
3. Peterson RA. On the use of college students in social science research: insights from a second-order meta-analysis. J Consum Research 2001 28: 450-61.
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi |
Turkish Journal of Family Practice | Cilt 14 | Sayı 2 | 2010
75
4. Hong SM, Giannakopaulos E. Effects of age, sex and university status on life satisfaction. Psychol Rep 1994; 74: 99-103.
5. Hatherton TF, Kozlowski LT, Frecker RC, Fagerström KO. The Fagerström Test for Nicotine Dependence: a revision of the Fagerström Tolerance Questionnaire. Br J Addict 1991; 86: 1119-27.
6. Pomerleau CS, Carton SM, Lutzke ML, Flessland KA, Pomerleau OF. Reliability of the Fagestrom Tolerance Questionnaire and the Fagestrom Test for Nicotine Dependence. Addict Behav 1994; 19: 33-9.
7.
Uysa
l MA, Kadakal F, Karşıdağ C, Bayram NG, Uysal O, Yılmaz V. Fagerström Test for Nicotine Dependence: reliability in a Turkish sam¬ple and factor analysis. Tuberk Toraks 2004; 52: 115-21.
8.
T
C Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu. Küresel Yetişkin Tütün Araştırması, 2008 TC Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni 30 Nisan 2009,73 www.tuik.gov.tr adresinden 12.05.2010 tari¬hinde ulaşıldı.
9.
Hıze
l S, Şanlı C, Fidan S, Ağar A. Kırıkkale üniversitesi öğrencilerinde sağlık riski oluşturan davranışlar. Denizli. 11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Kongre Kitapçığı, 2007: 20.
10. Kaya N, Çilli AS. Üniversite öğrencilerinde nikotin ve alkol ve madde bağımlılığının 12 aylık yaygınlığı. Bağımlılık Dergisi 2002; 3: 91-7.
11. Aykut M, Günay O, Öztürk Y, Çıtıl R, Akpınar P, Borlu A. Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinde Sigra İçme Durumunun 1985- 2005 yılları arasındaki değişimi. Erciyes Medical Journal 2009; 31: 126-34.
12. Çamur D, Üner S, Çilingiroğlu N, Özcebe H. Bir üniversitenin bazı fakülte ve yüksek okullarında okuyan gençlerde bazı risk alma davranışları. Toplum Hekimliği Bülteni 2007; 26: 32-8.
13. Halperin AC, Smith SS, Heilingenstein E, Brown D, Fleming MF. Cigarette smoking and asssociated health risk among students at five uni-versites. Nicotine Tob Res 2010; 12: 96-104.
14. Hahn
EJ
, Rayens MK, Ridner SL, Butler KM, Zhang M, Staten RR. Smoke-free Laws and Smoking and Drinking Among College Students. J
Community Health 2010. doi:10.1007/s10900-010-9220-2
15. Pierce JP, White MM, Messer K. Changing age-specific patterns of cig¬arette consumption in the United States, 1992-2002: association with smoke-free homes and state level tobacco control activity. Nicotine Tob Res
2009; 11: 171-7.
16. Vitoria PD, Salgueiro MF, Silva SA, De Vries H. The impact of social influence on adolescent intention to smoke: combining types and refer¬ents of influence. Br J Health Psychol 2009; 14: 681-99.
17. Wilkonson AV, Shte S, Prokhorov AV. The moderating role of parental smoking on their children's attitudes toward smoking among a predominantly minority sample: a cross-sectional analysis. Subst Abuse Treat Prev
Policy2008; 3:18.
18. Melchior M, Chastang JF, Mackinnon D, Galera C, Fombonne E. The integrational transmission of tobacco smoking. 'The role of parents' long-term smoking trajectories. Drug Alcohol Depend 2010; 107: 257-60.
19. Tobacco Use and Cessation Counseling - Global Health Professionals Survey Pilot Study, 10 Countries, 2005. http://www.cdc.gov/mmwr/pre-view/mmwrhtml/mm5420a2.htm adresinden 14.02.2010 tarihinde erişilmiştir.
20.
Öğü
ş C, Özdemir T, Kara A, Şenol Y, Çilli A. Akdeniz Üniversitesi Tıp fakültesi Dönem I ve VI öğrencilerinin sigara içme alışkanlıkları. Akciğer Arşivi 2004; 5: 139-42.
21.
Yıldırı
m Ç, Çelik P, Şakar A, Dinç G. Tıp fakültesi öğrencilerinin sigaraya karşı tutumları. Solunum 2004; 6: 30-5.
22.
Yoldaşca
n E, Uysal G, Özdemir B, Akdemir fi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde sigara içme sıklığı ve etkileyen faktörler. Diyarbakır. VIII. Halk Sağlığı Kongresi, 2002; 802.
23. İlhan F, Aksakal FN, İlham MN, Aygün R. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin sigara içme durumu. TAF Prev Med Bull 2005;
4:188-98.
24. Orak S,
Öze
n T, Ertekin-Orak M. Süleyman Demirel Üniversitesi öğren¬cilerinin sigara alkol vb. Alışkanlıkları ve sosyokültürel özelliklerin incelenmesi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2004; 11: 1-7.
25.
Şahi
n EM, Özer C, Çakmak H, Tunç Z, Taştan K, Can FNE. Tıp Fakültesi öğrencilerinin sigara içme ve bırakma durumları. Trakya Univ Tıp Fak Derg 2007; 24(3): 209-12.
26. Demiralay R. Nicotine dependence in medical students and physicians in the lakes region. Turk J Med Sci 2003; 33: 321-7.
27.
Kutl
u R, Çivi S, fiahinli AS. Tıp fakültesi öğrencilerinde depresif belirti
ve sigara içme sıklığı. TAF Prev Med Bull 2009; 8: 489-96.
28. Kusma B, Quarco D, Vitzhum K ve ark. Berlin's medical students' smok¬ing habbits, knowledge about smoking and attitudes toward smoking ces¬sation counselling. J Occup Med Toxicol 2010; 5: 9-29.
29. Spiandorello WP, Fillipinni LZ, Pizzol AD ve ark. Evaluation of limited participation by university studentin a smoking cessation program. J
Bras Pneumol2007; 33: 69-75.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com