Buradasınız

Birinci basamak sağlık hizmetinde cinsel işlev bozukluklarına yaklaşım

Approach to sexual dysfuntion in primary health care

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
doi:10.2399/tahd.11.069

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Sexual dysfunction is defined as a disturbance in one or more aspects of the sexual response cycle or as pain associated with sex¬ual intercourse. Sexual dysfunction is common both in men and women although its prevalance changes with age. Considering its relation with other diseases and medical treatments, ethical and legal aspects, primary care phsycians should know the technique of taking sexual history, be able to do differential diagnosis and to give counselling to sexual dysfunctions or problems related to misbeliefs or lack of education and refer to the specialist appropiately. This review, aimes to outline main terms related to sexual dysfunctions and general approach in primary health care.
Abstract (Original Language): 
Cinsel işlev bozukluğu cinsel yanıt döngüsünün bir veya daha fazla alanında bozukluk veya cinsel ilişkiye eşlik eden ağrıdır. Cinsel işlev bozukluğu yaşa göre değişmekle birlikte hem kadın hem de erkeklerde sık görülür. Diğer hastalıklarla ve tedaviler ile ilişkisi, etik ve ya¬sal yönleri göz önüne alınırsa; her aile hekimi cinsel öykü alma tek¬niğini bilmeli, etiyolojik ayırıcı tanı yapabilmeli, danışmanlık/eğitimle düzelebilecek cinsel sorunlarda danışmanlık verebilmeli ve gerektiğinde doğru kişilere yönlendirebilmelidir. Bu derleme, cinsel işlev bozukluğundaki temel kavramları ve birinci basamakta cinsel işlev bozukluğuna yaklaşımı genel çerçevesini çizmeyi hedeflemiştir.

REFERENCES

References: 

Sipski ML, Alexander CJ. Sexual Function in People With Disability and Chronic Illness: A Professional's Guide. Maryland, Aspen Publication, 1997;7-11.
2. World Health Organization. Sexual health: Working definitions. 2002. http://www.who.int/reproductive-health/gender/sexual_health.html sayfasından 10.09.2010 tarihinde erişilmiştir.
3. World Association for Sexual Health. Working definitions after WHO technical consultation on sexual health. 2005. http://www.worldsexual- health.org/who_def.asp sayfasından 10.09.2010 tarihinde erişilmiştir.
4. Holzapfel S. Sexual medicine in family practice. Part 1: how to help. Can Fam Physician 1993;39:608-10, 613-4.
5. Gott M, Galena E, Hinchliff S, Elford H. "Opening a can of worms": GP and practice nurse barriers to talking about sexual health in primary care. Family Practice 2004;21:528-36.
6. Gott M, Hinchliff S. Barriers to seeking treatment for sexual problems in primary care: a qualitative study with older people. Family Practice 2003;
20:690-5.
7. Holzapfel S. Sexual medicine in family practice. Part 2: Treating sexual dys¬function. Can Fam Physician 1993;39:618-20, 623-4.
8. Merrill J, Laux L, Thornby j. Why doctors have difficulty with sex histories. Sothern Med J 1990;83:613-7.
9. Dogan S, Demir B, Eker E, Karim S. Knowledge and attitudes of doctors toward the sexuality of older people in Turkey. Int Psychogeriatr
2008;20:1019-27.
10. Miller TA, Nusbaum MRH. Adult Sexual Dysfunction. Diagnosis and treat¬ment in Family Medicine'de. Ed. South-Paul JE, Matheny SC, Lewis EL. New York, Lange Medical Boks/McGraw-Hill, 2004;221-30.
11. Maurice WL. Sexual Medicine in Primary Care. St Louis, Mosby, 1999; 20¬21.
12. Kinsey AC, Pomeroy WB, Martin CE. (1948) Sexual Behavior in the
Human Male. Philadelphia: WB. http://www.kinseyinstitute.org/publica-tions/ki-pubs.html#1956-1941 adresinden 03.09.2010 tarihinde erişilmiştir.
13. Kinsey, A.C, Pomeroy, W.B, Martin, C.E, & Gebhard, PH. (1953). Sexual Behavior in the Human Female Philadelphia: W.B. Saunders. (Paperback-¬New York: Pocket Books, 1965). http://www.kinseyinstitute.org/publica-tions/ki-pubs.html#1956-1941 adresinden 02.09.2010 tarihinde erişilmiştir.
14. Masters WB, Johson VE. Human Sexual Behaviour.
insand
a Cinsel Davranış. Çev. Ed Sayın Ü. istanbul, Bilimsel Teknik Çeviri Yayınları Vakfı,
1994; 21.
15.
Amerika
n Psikiyatri Birliği (2000) DSM-IV-TR Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı. Çev. Köroğlu E. ikinci baskı. Ankara, Hekimler Yayın Birliği,
2005;225-34.
16. Kaplan HS: Disorders of sexual desire. New York, Brunner/Mazel Inc.,
1979;3.
17. Kaplan HS. The new sex therapy: active treatment of sexual dysfunctions.
New York, Brunner/Mazel Inc.; 1974;412-28.
18. Basson R, Berman J, Burnett A, Derogatis L ve ark. Report of the interna¬tional consensus development conference on female sexual dysfunction: Definitions and classifications. J Urol 2000; 163:888-93.
19. Basson R. Lifelong vaginismus: A clinical study of 60 consecutive cases. J Soc
Gynecol Obstet Can1996;18:551-61.
20. Basson R, Leiblum S, Brotto L ve ark. Revised definitions of women's sexu¬al dysfunction. J Sex Med2005;1:40- 8.
21. Lauman EO, Paik A, Rosen RC. Sexual dysfunction in United States. JAMA
1999;281:1052-7.
22.
inces
u C. Cinsel işlevler ve Cinsel işlevBozukluklan. Klinik Psikiyatri
2004;3:3-13.
23. Öniz A, Keskinoglu P, Bezircioglu I. The prevalence and causes of sexual problems among premenopausal Turkish women. J Sex Med 2007;4: 1575¬81.
24. Özdemir YO, Simsek F, Incesu C ve ark. Sociodemographic and clinical characteristics of 1.002 subjects referred to a multidisciplinary sexual dys¬function center. Eur J Sex Health 2006;15(Supl 1):14-5.
25.
Yılma
z E .Cinsel sorunlar ve tutumlar üzerine bir epidemiyolojik araştırma. Kognitif ve Davranış Terapileri 1. Ulusal Kongresi Kitapçığı'nda. Eds. Sungur MZ, Karabekiroğlu A, Bez Y, Kavuncu NV. 1. Kognitif ve Davranış Terapileri 1. Ulusal Kongresi. Istanbul, 2007;80.
26. Laumann EO, Gagnon JH, Micheal RH, Micheals S. The social organiza¬tion of sexuality: Sexual practices in the United States. Chicago, University
of Chicago Press, 1994:351-74.
27.
Sungu
r MZ. Erkek cinsel işlev bozuklukları. Psikiyatri Dünyası 1999;2: 60-4.
28.
Boyacıoğl
u GS. Kadın cinsel işlev bozuklukları. Psikiyatri Dünyası 1999;2:54-
9.
29. Schover LR. Sexual problems in chronic illness. Principles and Practice of Sex Therapy'de. Ed. Sandra R. Leiblum, Raymond C. Rosen. 3. baskı. New
York, Guilford Publications, 2000:398-420.
30. Akpınar E, Saatçı E, Bozdemir N. Sexual history taking in primary care. TJFMPC 2007;1:11-14.
31. Lloyd M, Bor R. Taking Sexual History. Communication Skills for Medicine'de. Ed. Lloyd M, Bor R. 2. baskı. Philedelphia, Churcill
Livingstone, 2004;73-84.
32. Zakhari R. Female sexual dysfunction: A primary care perspective. J Am Ac Nurse Pract 2009;21:498-505.
33. Rust J, Golombok S. The Golombok-Rust inventory of sexual satisfaction (GRISS). Br J Clin Psychol 1985;24:63-4.
34. Rust J, Golombok S. The GRISS- a psychometric instrument for the assess¬ment of sexual dysfunction. Arch Sex Behav 1986;15:157-65.
35. Tugrul C, Oztan N, Kabakçı E. Golombok rust cinsel doyum ölçeğinin standardizasyon çalısması. Türk Psikiyatri Dergisi 1993;4:83-8.
36. Soykan A. The reliability and validity of Arizona sexual experiences scale in Turkish ESRD patient undergoing hemodialysis. Int J Impot Res 2004;
16:531-4.
37.
Doğa
n S, Eker E. Yaşlı bireylerde cinsel sorunlara yaklaşım. Geropsikiyatri
Dergisi2009;1:58-66.
38.
Doğa
n S, Doğan M, Beştepe E, Eker E. Eşcinsellik Tutum Ölçeği geliştirilmesi, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması: Bir ön çalışma. Anadolu Psikiyatri
Dergisi 2008;9:84-90.
39. Leiblum SR. Principles and practice of sex therapy. 4. baskı. New York,
Guilford Publications, 2007:1-11.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com