Buradasınız

Kırsal bölgede yaşayan kadınların aile planlaması yöntemi tercihlerine yaş ve eğitimin etkisi

The effect of age and educational status on the family planning method choice of women living in a rural area

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.15511/tahd.14.04189

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Objective: The aim of this study was to determine the effects of age and education on the family planning method choices of the married women living in a rural area of Giresun. Method: The study has retrospectively been made by analysing the data of 651 married women of 18-49 years old who applied to Giresun Dereli Şehit Er Necmettin Atik Family Health Centre between the dates of August 1st, 2012 and February 1st, 2013. The data have been taken from the 15-49 age woman follow-up forms filled by the doctors and nurses. Results: Of the 651 women included in our study, 383 (58.8%) women preferred the modern family planning methods. The women using the modern family planning methods (34.6±7.9 years) were younger than those choosing the traditional methods (38.2±7.9 years) (p=0.001). Modern family planning method usage differed according to the age of women (p=0.001). The women using oral contraceptives and condom were younger than those preferring intrauterine device and permanent methods. The illiterate women used the traditional methods more than other women (p=0.001). The rate of using permanent methods of the women graduated from primary school was higher than the rate of those graduated from secondary school (p=0,020). The use of other modern family planning methods did not differ according to the educational status of the women (p>0.05). Conclusion: It see ms that the age and educational status of the women have an impact on in the choice of family planning methods. The younger and more educated women prefer the modern methods.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, Giresun’un kırsal bir bölgesinde yaşayan evli kadınların yaş ve eğitim durumlarının, aile planla-ması yöntemi tercihlerine etkisini belirlemekti. Yöntem: Çalışma Giresun Dereli Şehit Er Necmettin Atik A-ile Sağlığı Merkezine 01.08.2012-01.02.2013 tarihleri arasında başvuran 18-49 yaş grubundan 651 evli kadının bilgileri geriye dönük incelenerek yapılmıştır. Veriler doktor ve hemşireler tara- fından doldurulan 15-49 yaş kadın izlem formlarından alınmıştır. Bulgular: Çalışmamızda yer alan 651 kadından 383’ü (%58,8) modern korunma yöntemlerini tercih etmekteydi. Modern ko-runma yöntemi kullanan kadınlar (34,6±7,9 yaş), geleneksel korunma yöntemi kullanan kadınlara (38,2±7,9 yaş) göre daha gençti (p=0,001). Kullanılan modern korunma yöntemleri de yaşa göre farklılık göstermekteydi (p=0,001). Doğum kontrol hapı ve kondom kullananlar, rahim içi araç ve kalıcı yöntemleri tercih edenlere göre daha gençti. Okuryazar olmayanlar, ge- leneksel korunma yöntemlerini diğer kadınlara göre daha yüksek oranda kullanmaktaydı (p=0,001). Eğitim düzeyi ilkokul o- lanların kalıcı yöntem kullanım oranları, ortaokul ve lise mezunu olanlardan daha fazla idi (p=0,020). Diğer modern korunma yöntemlerinin kullanımı kadınların eğitim durumuna göre bir farklılık göstermemekteydi (p>0,05). Sonuç: Aile planlaması yöntemi seçiminde kadınların yaşı ve e- ğitim durumu etkili görünmektedir. Daha genç yaştakiler ve eğitim düzeyi daha yüksek olanlar modern yöntemleri tercih etmektedirler.

REFERENCES

References: 

1.
Özvarış ŞB. Cinsel Sağlık / Üreme sağlığı. T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 www.sbu.saglik.gov.tr adresinden 28/08/2013 tarihinde indirilmiştir.
2.
Özvarış ŞB. Aile planlaması. Sağlık ve Toplum 1998;8:49-54.
3.
Hodoglugil NŞ, Akın A. Cinsiyet eşitliği, barış ve gelişme yolunda Pekin +5 sonuçları ve Türkiye’de durum. Aktüel Tıp Dergisi 1999;6:56-9.
4.
Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Ankara, Türkiye www.hips.hacettepe.edu.tr/TNSA2008-AnaRapor.pdf adresinden 28/08/2013 tarihinde indirilmiştir.
5.
Sağsöz N, Bayram M, Kamacı M. Kırıkkale ili ve çevresinde kul-lanılan kontraseptif yöntemler. T Klin Jinekol Obst 2000;10:266-9.
6.
Sak ME, Evsen MS, Sak S, Çaça FN. Kontrasepsiyon yöntemlerinin etkinliği ve kadınların eğitim düzeyi: Güneydoğu Anadolu’da bir ilçe örneği. Dicle Tıp Dergisi 2008;35(4):265-70.
7.
Ersin F, Gözükara F, Şimşek Z, Kayahan M, Kurçer MA. Bir Sağlık Ocağı Bölgesinde Evli Kadınların Aile Planlaması Yöntemi Kullanma Durumları ve Yöntemi Bırakma Nedenleri. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2003;5(1):30-7.
8.
Oltuluoğlu H, Başer M. Malatya il merkezinde yaşayan evli kadınların kullandıkları aile planlaması yöntemleri ve seçme nedenlerinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;19(3):167-74.
9.
Tekinsoy Kartin P, Albayrak E, Özkan T, Başer M. Kayseri ili Mithat Paşa Aile Planlaması Merkezine başvuran kadınların kullandıkları aile planlaması yöntemleri ve buna etki eden durumlar. 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Kitabı, Ankara 2004;191.
10.
Antić L, Djikanović B, Vuković D. Family planning among women in urban and rural areas in Serbia. Srp Arh Celok Lek 2013;141(11-12):794-9.
11.
Irani L, Speizer I, Barrington C. Attitudes, beliefs and norms relating to contraceptive use among young migrant and non-migrant adults in urban Dar es Salaam, Tanzania. Glob Public Health 2013;8(9):1048-62.
12.
Durmuşoğlu F. Kontrasepsiyon. Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite’de. Çolgar U. İstanbul, Medikal yayıncılık, 2006;p;303–318.
13.
Ioannidi-Kapolou E. Use of contraception and abortion in Greece: a review. Reproductive Health Matters 2004;12(24):174-83.
14.
Dilbaz B, Yildirim BA, Yildirim D, Turgal M, Cengiz H, Dilbaz S. Do contraceptive choices of Turkish married adolescents differ from those of older women? Eur J Contracept Reprod Health Care 2008;13(1):71-6.
15.
Olesen TB, Jensen KE, Munk C, Tolstrup JS, Kjaer SK. “Liva” – population survey of female sexual habits. Ugeskr Laeger 2010;172(47):3254-9.
16.
Frost JJ, Darroch JE. Factors associated with contraceptive choice and inconsistent method use, United States, 2004. Perspect Sex Reprod Health 2008;40(2):94-104.
17.
Radulović O, Šagrić Č, Višnjić A, Tasic A, Markovic R. Uticaj nivoa obrazovanja na planiranje porodice. Facta Universitatis - series: Medicine and Biology 2006;13(1):58-64.
18.
Ruiz-Munoz D, Perez G, Garcia-Subirats I, Diez E. Social and economic inequalities in the use of contraception among women in Spain. J Womens Health (Larchmt) 2011;20(3):403-11.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com