Buradasınız

BURSA 1 NO'LU ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI MERKEZİ HİZMET BÖLGESİNDEKİ GEBELERDE ANEMİ PREVALANSI

PREVALENCE OF ANEMIA IN PREGNANT WOMEN LIVING IN THE REGION OF THE 1st MOTHER AND CHILD HEALTH AND FAMILY PLANNING CENTER OF BURSA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, 280 pregnant women registered at the Bursa MCH/FP Center were screened for anemia. 18.9% of them were found to ha¬ve anemia (Hb < 11 g/dl). The correlations between pregnancy month and anemia, and palor diagnosed in the pregnant women and anemia, were found significant. The anemia prevalence in pregnant women in our region is very close to the rate as an average of 18% in the developed countries and quite lower than the general rate in Turkey and Bursa. This situation may be an indicator of the good qu¬ality of the prenatal services in our region. In spite of the fact that anemia during pregnancy is not common in our region, it's still an important public health problem concerning more than 10% of the target group. For this reason, besides the prenatal services that have already been given in our region, it can be useful to supply iron and folate pills freely for the poor pregnant women and to investigate reasons of poor compliance while taking pills in order to improve compliance.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Bursa 1 No'lu AÇSAP Merkezi'nde kayıtlı olan 280 gebede anemi araştırılmış ve gebelerin %18.9'unda anemi (Hb<11 g/dl) olduğu saptanmıştır. Gebelik ayı ile anemi arasındaki ve gebelerde tespit edilen solukluk ile anemi arasındaki ilişkilerin anlamlı olduğu bulunmuştur. Bölgemizdeki gebelerde anemi prevalansı gelişmiş ülkelerdeki %18'lik ortalamaya yakın olup Türkiye ve Bursa geneline göre çok daha düşüktür. Bu durum bölgemizde doğum öncesi bakım hizmetlerinin iyi olduğunun bir göstergesi olabilir. Ancak gebelikte anemi bölgemizde yaygın olmamakla birlikte bir halk sağ¬lığı sorunu (%10'un üzerinde) olmaya devam etmektedir. Bu neden¬le bölgemizde halen verilmekte olan doğum öncesi bakım hizmetle¬rine ek olarak sosyoekonomik yetersizlik nedeniyle ilaç kullanama¬yan gebelere ücretsiz demir ve folat tabletlerinin temini ile bunların kullanımında ortaya çıkan hasta uyumsuzluğunun nedenlerinin araş¬tırılarak giderilmesi yararlı olabilir.

REFERENCES

References: 

1. WHO (World Health Organization). 1992. The Prevalence of Anaemia in Women: A Tabulation of Available Information. WHO / MCH / MSM / 92.2. Geneva: WHO Maternal Health and Safe Motherhood Programme.
2. DeMaeyer EM ve ark. Preventing and Controlling Iron Deficiency Anaemia through Primary Health Care: a Guide for Health Administrators and Programme Managers. Geneva, World Health Organization, 1989.
3. WHO (World Health Organization). Iron Supplementation During Pregnancy: Why Aren't Women Complying? A Rewiew of Available Information. WHO/MCH/90.5. Geneva: Safe Motherhood, 1990.
4. The World Bank. Development in Practice. A New Agenda For Women's Health and Nutrition. Washington, D.C, 1994.
5. Tinker A, Daly P, Green C, Saxenian H, Lakshminarayanan R, Gill
K. Women's Health and Nutrition. Making a Difference. World Bank Discussion Papers No. 256. Washington, D.C., The World Bank, 1994.
6. Bilgel N,
Oka
n N, Aytekin H, Gülesen Ö. Gemlik bölgesindeki gebelerde anemi prevalansı. Halk Sağlığı Günleri, 20-22 Haziran, 1989. Sivas Bildirilerinden.
14
Akın N. ve ark. Bursa 1 No'lu Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi Hizmet Bölgesindeki Gebelerde Anemi Prevalansı
7. Recommendations to prevent and control iron deficiency in the United States. MMWR Morb Mortal Wkly Rep; 1998, 47 (RR-3):1-22.
8. Siega-Riz AM, Adair LS, Hobel CJ. Maternal hematologic changes du¬ring pregnancy and the effect of iron status on preterm delivery in a West Los Angeles population. Am J Perinatol 1998; 15(9):515-22.
9. Lawoyin TO. The relationship between maternal weight gain in preg¬nancy, hemoglobin level, stature, antenatal attendance and low birth we¬ight. Southeast Asian J Trop Med Public Health 1997; 28(4):873-6.
10.
Köksa
l O ve ark. Türkiye'de Beslenme, Sağlık ve Gıda Tüketim Araştır¬ması. Ankara, 1977.
11.
Becerr
a C, Gonzales GF, Villena A, de la Cruz D, Florian A. Preva¬lence of anemia in pregnancy in. Pucallpa Regional Hospital, Peru. Rev Panam Salud Publica 1998; 3(5):285-92.
12. Thomson J. Anaemia in pregnant women in. Eastern Caprivi, Namibia. S Afr Med J 1997; 87(11):1544-7.
13. Ramirez- Mateos C, Loria A, Nieto-Gomez M, Malacara JM, Piedras
J. Anemia and iron deficiency in 490 Mexican pregnant women. Rev Invest Clin 1998; 50(2):119-26.
14. Msolla MJ, Kinabo JL. Prevalence of anaemia in pregnant women du¬ring the last trimester. Int J Food Sci Nutr 1997; 48(4):265-70.
15. Singh K, Fong YF, Arulkumaran S. Anaemia in pregnancy-a cross-sectional study in Singapore. Eur J Clin Nutr 1998; 52(1):65-70.
16.
Çö
l M, Dalgıç N, Işık A. A.Ü.T.F. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Park Eğitim Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki gebelerde anemi prevalansı. Ankara Tıp Mecmuası 1991; 44:25-34.
17.
Hamzaçeb
i H, Tuncer A, Burgur HR. Doğankent S.E.A. Karataş Merkez Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki gebelerde anemi prevalansı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fak Der 1991, 2:321-327.
18.
Ayku
t M, Öztürk Y. Kayseri Sağlık Grup Başkanlığına Bağlı Gezi Sağlık Ocağı Bölgesi'nde 15-49 yaş grubu kadınlarda anemi prevalansı. Türk Hij Den Biyol Derg 1988; 45(1):23-31.
19.
Ünala
n T. Bursa ve Sivas'ta sağlık ocaklarını ziyaret eden gebe kadınlara uygulanan anemi bilgi-tutum-davranış anketlerinin karşılaştırmalı bir analizi. Ankara, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Eğitimini Geliştirme Projesi,
1998.
20.
Türkiy
e Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 1998. Ön Rapor, Ankara. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Measure/DHS + Macro International Inc. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, 1999.
21.
Eb
e Hizmet-îçi Eğitimi Ana ve Çocuk Sağlığında Temel Bilgiler, Bölüm 2, Doğum Öncesi Bakım Doğum ve Aile Planlaması. T.C. Sağlık Bakan¬lığı ve UNICEF 1993.
22.
Türkiy
e Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 1993, Ön Rapor, Ankara. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, DHS Macro Internati¬onal Inc, Ocak 1994.
23.
Bilgi
n O, Karapınar S, Öztekin K, Özkılıç H. Normal gebelikte hematolojik değişiklikler: serum ferritin düzeyi ile hemoglobin, hematokrit Değerleri ve eritrosit sayısı arasındaki ilişki. Ege Tıp Dergisi 1990; 29(1):
133-7.
24. Viteri FE. A new concept in the control of iron deficiency: community-based preventive supplementation of at-risk groups by the weekly intake of iron supplements. Biomed Environ Sci 1998; 11(1): 46-60.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com