Buradasınız

BURSA 1 NO'LU AÇSAP MERKEZİ ÇALIŞANLARINDA HBV SEROPREVALANSI

SEROPREVALENCE OF HBV IN THE STAFF OF THE MATERNAL-CHILD HEALTH AND FAMILY PLANNING (MCHFP) CENTER IN BURSA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Hepatitis B virus (HBV) infection is accepted as an occupational hazard for health care workers. In this study we aimed to determine the HBV seroprevalance in the staff of the MCHFP Center, in Bursa and to vaccinate suitable cases. The study consisted of 30 health care workers. 90 percent of them were female, while 10 percent were male. Their mean age was 32.1. The values of HBSAg and AntiHBS were measured from blood samples. 3.3% were found to be HBSAg positive, 26.7% were AntiHBS positive. The prevalance of HBV infec¬tion in our cases was 30 percent. As a result, it seems to be ideal that the health care workers must be vaccinated against HBV while they are students. If not, it is important to screen the health care workers at the beginning of their employment and to vaccinate those who are suitable, as soon as possible.
Abstract (Original Language): 
Hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonu sağlık personeli için bir meslek hastalığı olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada Bursa 1 No'lu Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması (AÇSAP) Merkezi çalışanlarının HBV seroprevalansının saptanması ve bağışıklık gelişmemiş olanların aşılanması amaçlandı. Çalışmaya alınan 30 sağlık personelinin %90'ı kadın, %10'u erkek olup yaş ortalaması 32.1'di. Alınan kan örneklerinde HBSAg ve AntiHBS çalışıldı. Katılımcıların %33'ünde HBSAg, %26.7'sinde AntiHBS pozitifti. Olgularımızda, HBV in-feksiyonu prevalansı %30.0'dur. Sonuç olarak, ideal olan sağlık personelinin henüz öğrenciyken HBV'na karşı aşılanmasıdır. Bu ger-çekleşmemişse sağlık personeline çalışmaya başlarken hepatit B taraması yapılması ve bağışıklık gelişmemiş olanların aşı ile bağışık-lanması personel ve hasta sağlığı açısından önemlidir.

REFERENCES

References: 

1.
Sünbü
l M, Saniç A, Eroğlu C, Akçam Z, Hökelek M, Leblebicioğlu
H. Sağlık personelinde hepatit B göstergelerinin seroprevalansı. Viral Hepatit Derg 1998; 1: 22-74.
2.
Otku
n M, Akata F, Uzun C ve ark. Trakya Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi çalışanlarında hepatit B virusu infeksiyonu prevalansı. Klimik Derg 1994; 7(2): 79-81.
3.
Balı
k İ. Hepatit B epidemiyolojisi. 'de. Ed. Kılıçturgay K. Viral Hepa-tit'94, genişletilmiş 2. baskı, İstanbul, Viral Hepatitle Savaşım Derneği Yayınları, 1994; 91-101.
4. Olubuyide IO, Ola SO, Aliyu B ve ark. Hepatitis B and C in doctors and dentists in Nigeria. QJ Med 1997; 90: 417-22.
5.
Berkta
ş M, Dalkılıç E, Yavuz MT ve ark. Y.Y.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi personelinde hepatit B seroprevalansı. Viral Hepatit Derg 1995; 2:
87-9.
6.
Yayl
ı G, Benzonana NA, Çamursoy N, Dereli Y, Ünel N, Özer S. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarında HBV, HCV, HIV sero-
lojik göstergeleri. Klimik Derg 1994; 7(2): 82-4.
7.
Hıze
l K, Şengül A, Emekdaş G, Şenol E, İnal A. Hastane personelinde hepatit B seroprevalansı ve rekombinant hepatit B aşısına immun cevap.
Viral Hepatit Derg 1998; 1: 25-7.
8. Hadler SC. Hepatitis B virus infection and health care workers. Vaccine
1990; 8(suppl): 24-8.
9.
Akbulu
t A, Kılıç SS, Felek S, Kalkan A, Papila Ç. Elazığ ili ve yöresinde hepatit B prevalansının araştırılması. Viral Hepatit Derg 1995; 1: 29-33.
10.
Koşa
r A, Sünbül M, Saniç A, Alıcı S. Tıp öğrencileri ve sağlık personelinde HBS antijeni (HBSAg) ve antikoru (anti-HBS) pozitifliği. Mikrobi-yol Bült 1995; 29: 52-7.
11.
Kılıçturga
y K, Mıstık R. Türkiye'de viral hepatitler (Genel Durum), Viral Hepatit'94'de. Ed. Kılıçturgay K., genişletilmiş 2. baskı. İstanbul, Viral Hepatitle Savaşım Derneği Yayınları, 1994; 1-14.
12. Sepkowitz KA. Occupationally acquired infections in health care workers part II. Ann Intern Med 1997; 125(11): 917-28.
13.
Turun
ç M, Çavuşoğlu fi, Keskin K, Özsoy MF, Yenen OŞ. Rekombinant hepatit B aşı uygulamasına yanıtların prospektif değerlendirilmesi.
Klimik Derg 1994; 7(2): 89-92.
14. Lin WC, Ball C. Factors affecting the decision of nursing students in Taiwan to be vaccinated against hepatitis B infection. J Advanced Nursing
1997; 25: 709-18.
15. Doebbeling B, Ferguson KJ, Kohout FJ. Predictors of hepatitis B vaccine acceptance in health care staff. Med Care 1996; 34(1): 58-72.
16. CDC. Hepatitis B Virus. A comprehensive strategy for eliminating trans¬mission in the United States through universal childhood vaccination: Re¬commendations of the Immunization Practices Advisory Committee (ACIP). MMWR 1991; 40: 1-25.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com