Buradasınız

Çocukluk Çağı Akut Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Antibiyotik Kullanımı Gerekli Mi? Prospektif Bir Çalışma

IS IT NECESSARY TO USE ANTIBIOTICS FOR ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS IN CHILDREN? A PROSPECTIVE STUDY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Background: The acute respiratory infections (ARIs) are gen¬erally mild, self-restricted and viral in origin but they are still the most important causes of school and work day loss. Antibiotics are commonly prescribed although it is well known that antibiotic therapy in ARIs does not affect symptoms, nei¬ther shorten the disease course and nor prevent from sec¬ondary bacterial infection. Aim: In this study we assessed the physician's approach to children with ARIs that were admitted to the family practice center of Trakya University Medical Faculty. Method: An evaluation form was used for patients aged less than 18 presenting with symptoms related to respiratory tract between January and April 2001. Parents were provided with information about ARIs and antibiotic use. All patients were arranged for return visits on 3rd and 10th days. Results: The ratio of patients that weren't prescribed antibiotic therapy was 75%. The 3rd and the 10th day control rates were 73.1% and 71.2% respectively. The average age of patients who weren't prescribed antibiotics was significantly lower than patients that were given antibiotic therapy. Antibiotics were more often prescribed for patients who suf¬fered from headache, earache or who had pathological find¬ings of the eardrum, lungs, pharynx or lymph nodes. Antibiotic prescription rates were higher for specific diagnoses such as otitis or sinusitis than common cold. Conclusion: The low antibiotic prescription rate was promis¬ing. This result was due to up to date knowledge and having trustworthy relationships with patients and their parents.
Abstract (Original Language): 
Giriş: Akut solunum yolu enfeksiyonu (ASYE), çoğunlukla viral kaynaklı, hafif seyirli, sınırlı bir hastalık olsa da, işgücü kaybının ve okul devamsızlığının en önemli nedenidir. Semptomları, hastalık süresini ve ikincil bakteriyel enfeksiyon oluşumunu etkilemedikleri bilinmesine rağmen, antibiyotikler ASYE'de yaygın olarak kullanılmaktadır. Amaç: Bu çalışma Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Polikliniğinde hekimlerin ASYE'lere yaklaşımını ve antibiyo¬tik tercihini etkileyen faktörleri incelemek amacıyla yürütüldü. Metod: Ocak-Nisan 2001 arasında solunum yolu yakınmaları ile başvuran 18 yaş altı hastalarda hekimlerin yaklaşımını de¬ğerlendiren bir takip formu dolduruldu. Ailelere ASYE ve anti¬biyotik kullanımı hakkında eğitim verildi. Tüm hastalar 3 ve 10. gün kontrole çağırıldı. Bulgular: Tüm süreç boyunca antibiyotiksiz izlenen hastaların oranı %75'di. Kontrole gelme oranı 3. gün için %73,1, 10. gün için %71.2'ydi. Antibiyotik kullanılmayanların yaş ortalaması, antibiyotik kullanılanların yaş ortalamasından anlamlı derecede düşüktü. Baş ve kulak ağrısı yakınmaları, akciğer, farenks veya ku¬lak zarı bulguları ile adenopatisi olanlara daha fazla antibiyotik re¬çete edilmişti. Hastaların tanılarının non-spesifik üst solunum yolu enfeksiyonu olması ya da daha spesifik tanılara ulaşılmış olma¬sının antibiyotik kullanımını anlamlı oranda etkilediği bulundu. Sonuç: Çalışmada antibiyotik kullanım oranının düşük bulunması sevindiricidir. Bunda, hasta ve hasta yakınlarıyla oluşturulan güven temelli ilişki yanında konu hakkında güncel ve güve¬nilir bilgiye sahip olmak ve hekimlerin bilgilerini uygulamaya geçirebilecek özgüvene sahip olmalarının etkili olduğu düşünülmüştür.

REFERENCES

References: 

1. McCaig LF, Hughes JM. Trends in antimicrobial drug prescribing among office-based physicians in the United States. JAMA 1995; 273: 214-9
2. Gwaltney J. The common cold. Principles and Practice of Infectious Di-sease'de. Ed. Mandell G, Douglas R, Bennett J New York, Churchill Livingstone, 1990; 489-93.
3. Makela MJ, Puhakka T, Ruuskanen O. Viruses and bacteria in the etiology of common cold. J Clin Microbiol 1998; 36: 539-42.
4. Mainous AG III, Hueston WJ, Clark JR. Do some folks thing there is a cure for the common cold? J Fam Pract 1996; 42: 357-61.
5. Mazzaglia G, Greco S, Lando C, Cucinotta G, Caputi AP. Adult acu¬te respiratory infections in Sicily: patterns of antibiotic prescription in pri¬mary care. JAC 1998; 41: 259-66.
6. Pradier C, Rotily M, Cavailler P ve ark. Factors related to the prescrip¬tion of antibiotics for young children with viral pharyngitis by general practitioners and pediatricians in south-eastern France. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1999; 18: 510-14.
7. Pennie RA. Prospective study of antibiotic prescribing for children. Can
Fam
Physician 1998; 44: 1850-856.
8. Hueston WJ, Mainous AG III, Ornstein S, Pan Q, Jenkins R. Antibiotics for upper respiratory tract infections. Follow-up utilization and antibiotic use. Arc Fam Med 1999; 8: 426-30.
9. Centers for Disease Control and Prevention. Defining the public health impact of drug-resistant Streptococcus pneumonia: report of a working group. Morb Mortal Wkly Rep 1996; 45 (No. RR-1).
10. De Sutter AI, Peersman WP. Antibiotic prescribing in acute infections of the nose or sinuses: a matter of personal habit? Fam Pract 2001; 18 (2): 209-13.
11. Neyzi O, Alp H, Orhon A. Sex maturation of Turkish girls. Ann Hum Biol 1975; 2: 49-59.
12. Howe RW, Millar MR, Coast J. A randomized controlled trial of anti¬biotics on symptom resolution in patients presenting to their general prac¬titioner with a sore throat. Br J Gen Pract 1997; 47: 280-4.
13. Del Mar CB, Glasziou PP, Hayem M. Are antibiotics indicated as initi¬al treatment for children with acute otitis media? A meta-analysis. BMJ
1997; 314: 1526-9.
14. van Buchem FL, Knottnerus JA, Schrijnemaekers VJJ, Peeters MF.
Primary care-based randomized placebo-controlled trial of antibiotic tre¬atment in acute maxillary sinusitis. Lancet 1997; 349: 683-7.
15. Orr PH, Scherer K, Macdonald A, Moffatt ME. Randomized placebo-controlled trials of antibiotics for acute bronchitis: a critical review of the
literature. J Fam Pract 1993; 36: 507-12.
16. Mc Whinney I. A Textbook of Family Medicine. 2. baskı. New York, Oxford University Press, 1997; 261-75.
17. Kelly RB, Falvo RF. Patient education. Textbook of Family Practice'de. Ed. Rakel RE. 5. Baskı. Philadelphia, WB Saunders Company, 1995;
278-90.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com