Buradasınız

Bursa Hava Ulaştırma Okulu Erbaş ve Erlerine Verilen Aile Planlaması Eğitiminin Etkinliğinin Araştırılması

EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF FAMILY PLANNING EDUCATION IN BURSA MILITARY AIR TRANSPORTATION SCHOOL

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Objective: One of the most important factors in successful family planning applications is to achieve shared decision upon partners' wish. In our country male partners are quite often neglected because of the social structure and some structure of the health care system. In our study we tried to determine the knowledge level about family planning of pri¬vates and noncommissioned officers in Bursa Military Air Transportation School, and compare the difference following a training program. Method: Questionnaire results were obtained from 55 per¬sons who had attended the training program. Attendants were evaluated over a 14 point scale. Results: 98,2% of the responders mentioned that family plan¬ning training was necessary. Before and after the training the mean scores were 5.9±0.3, and 8.1±0.4, respectively. These results demonstrated that we achieved our goal in training. Conclusion: Considering the importance of family planning for our country, we conclude that extensive training programs including the male partners must be conducted in the prima¬ry health care system.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Aile planlaması uygulamasının başarıya ulaşmasında önemli etkenlerden biri, kararın eşlerin ortak isteği olmasıdır. Ülkemizin toplumsal yapısı ve sağlık sisteminden kaynaklanan nedenlerle; aile planlaması hizmeti ve eğitiminde, erkekler kadınlara oranla ihmal edilmektedirler. Çalışmamızda, Bursa Hava Ulaştırma Okulu erbaş ve erlerinin aile planlaması konusundaki bilgi düzeylerini ve aile planlamasına yönelik bir eğitimden sonra, bunun ne ölçüde değiştiğini belirlemeyi amaçladık. Yöntem: Eğitim gören 55 kişi çalışmaya dahil edilmiştir. Aile planlamasına yönelik bilgiler 14 puan üzerinden değerlendirilmiştir. Bulgular: Katılımcıların %98.2'i aile planlaması eğitiminin gerekli olduğunu düşünmekteydi. Eğitim öncesinde alınan ortalama puan 5.92±0.3, eğitim sonrasında alınan ortalama puan ise 8.1±0.4 idi. Bu bulgular ile verilen eğitimin amacına ulaşmış olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç: Aile planlamasının ülkemiz açısından önemi de göz önünde bulundurularak özellikle birinci basamak sağlık hiz¬metleri kapsamında, erkekleri de içine alan daha yaygın eğitim programları uygulanması gerektiğini düşünmekteyiz.

REFERENCES

References: 

1.
Fathall
a MH. Deontologie de la planification familiale. Sante du Monde. Le Magazine LOrganization Mondiale de la Sante 1984; 6: 27.
2. Hacettepe Institute of Population Studies. Turkish population and health survey 1998. Ankara: HIPS 1989; 86-93.
3.
Kay
a M, Çetinkaya F, Öztürk Y. Apartman yöneticisi eşleri ile kapıcı eşlerinin aile planlaması konusundaki bilgi tutum ve davranışları. Erciyes Tıp Dergisi 1994; 16(2): 137-44.
4. van Royen AR, Calvin CK, Lightner CR. Knowledge and attitudes about emergency contraception in a military population. Obstet Gynecol 2000; 96(6): 921-5.
5.
Okumu
ş H. Kadınların kullandıkları gebeliği önleyici yöntemler ve etkin yöntem kullanma nedenleri. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1985;
24: 1.
6.
Bodu
r S, Demireli O, Yaycı M. Aile planlamasında erkeğin rolü. Sakar¬ya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1992; 8(1): 37-40.
7.
Hacettep
e Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 1993, Ön Rapor. Ankara: 1994; 5-17.
8. Gallagher CK, Lall R, Johnson WB. Contraceptive knowledge, contraceptive use, and self-esteem among Navy personnel. Naval Medical Clinic 1997; 162(4): 288-91.
9.
Çiv
i S, Bodur S. Kadınların aile planlaması konusunda bilgi kaynakları ve gebelikten korunmama sebeplerinin araştırılması. Sakarya Üniver¬sitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1992; 8(2): 269-72.
10.
Akı
n N, Bilgel N. Bursa'da Yıldırım İlçesine bağlı 5 mahallede 15-49 yaşında halen evli kadınların aile planlaması bilgilerini ölçme ve uy¬gulama durumlarını saptama. MN Doktor 1995; 3(2): 100-8.
11.
Başbakanlı
k Devlet İstatistik Enstitüsü. 1990 Genel Nüfus Sayımı Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri. Ankara: DİE Matbaası 1993.
12.
Bostanc
ı M, Boydak Ö, Açık Y. Elazığ il merkezindeki erlerin aile planlaması hakkında bilgi ve tutumları. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Dergisi 1996; 10: 109-15.
13.
Pola
t SA, Ozan AT. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğren¬cilerinin eğitim öncesi ve sonrası cinsellik ve AIDS konularındaki bilgi düzeyleri. Fırat Tıp Dergisi 2001; 2(3): 241-7.
14.
Göçgeld
i E, Ceylan S, Tekbaş ÖF, Hasde M, Kılıç S. Sıhhiye sınıfı erbaş adaylarının ilkyardım bilgi düzeylerinin saptanması. Gülhane Tıp
Dergisi 2000; 42(4): 363-8.
15. Thomas MD, Thomas PJ, Garland FC. Contraceptive use and attitudes toward family planning in Navy enlisted women and men. Mil Med 2001;
166(6): 550-6.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com