Buradasınız

Edirne Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Hipertansiyon Hastalarının Sınıflandırılması ve Koroner Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

EVALUATION OF THE CLASSIFICATION OF HYPERTENSION AND CORONER RISK FACTORS OF THE PATIENTS ADMITTED TO EDİRNE FAMILY PRACTICE CENTER

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Objective: To evaluate the classification of hypertension and related coronary artery disease risk for the next 10 years in hypertensive patients attending our family practice center between 2000 and 2001. Method: Patients were classified by retrospective observation, according to blood pressure measurements as suggested in the 1999 WHO recommendations. Their coronary risk factors were evaluated and classified into 5 groups. Age, sex, systolic blood pressure, cholesterol and triglyceride levels, smoking status and presence of diabetes mellitus were taken into con¬sideration. Results: 96 of our patients had stage I, 88 of them had stage II and 87 of them had stage III hypertension. Sex was not found to act as a determinant for the stage of hypertension but the stage of hypertension increased as the patients got older. 7 (%9.0) of the patients were in the first, 21 (%26.9) of them in the second, 36 (%46.2). of them in the third, 13 (%16.7) of them in the fourth and only one patient (%1.3) were in the fifth risk group according to their coronary risk factors. Conclusion: Hypertensive patient population is not a homogeneous group; hence the classification of the hypertension and coronary risk factors should be considered as a whole in the management of hypertension in family practice.
Abstract (Original Language): 
Amaç: 2000-2001 yıllarında polikliniğimizde görülmüş ya da takibe alınmış hipertansiyon vakalarını sınıflandırılmak ve gelecek 10 yıl içinde koroner kalp hastalığı gelişme riskini değerlendirmek. Yöntem: Vakalar retrospektif gözlemle DSÖ 1999 önerilerine uygun olarak kan basıncı değerlerine göre sınıflandırıldı. Sürekli takip hastaları taşıdıkları koroner riske göre 5 gruba ayrıldı. Koroner risk faktörlerinin değerlendirilmesinde yaş, cinsiyet, sistolik kan basıncı, kolesterol ve trigliserid seviyeleri, (varsa) tütün kullanımı ve kişinin diyabetli olup olmaması göz önüne alındı. Bulgular: Hastaların 96'sı evre I, 88'i evre II ve 87'si evre III hipertansiyon olarak sınıflandı. Evre dağılımında cinsiyet farkı yoktu, ancak evre yükseldikçe ortalama yaş da artmaktaydı. Koroner risk açısından, sürekli takip hastalarımızın 7'si (%9.0), 1., 21'i (%26.9) 2., 36'sı (%46.2) 3., 13'ü (%16.7) 4., 1'i (%1.3) ise 5. risk grubunda yer alıyordu. Sonuç: Hipertansiyon hastaları homojen bir grup olmayıp farklı özellikler göstermektedirler. Aile hekimi, hipertansiyon yöne¬timinde hastayı bulunduğu evre ve koroner riskleri ile bir bü¬tün olarak ele almalıdır.

REFERENCES

References: 

1. Dosh AS. The diagnosis of essential and secondary hypertension in adults. The Journal of Family Practice 2001; 50(8): 707-17.
2. Burt VL, Whelton P, Roccelle EJ. Prevalence of hypertension in US adult's population. Results from the Third National Health and Nutrition Survey, 1988-91. Hypertension 1995; 25: 305-13.
3. O'Brien E, Beevers G, Lip GYH. Kan basıncı ölçümü. Bölüm 3. BMJ Türkiye 2001; 6(7): 41-4.
4. The Sixth Report of Joint National Committee on the Prevention,
Detection Evaluation and Treatment of High Blood Pressure. NIH People Science 1998; 11-9.
5. Wood D, Debaker G, Faergeman O, Graham I, Mancia G, Neil A, Orth-Gomer K, Pyörala K. Clinician's Manual on Total Risk Management. London, Science Press LTD, 2000.
6. Center for Disease Control; National Centers for Health Statistics.
Results for the Third National Examination Survey 1988-1991.
7. Boersma H, Doornbos G, Bloemberg BPM. Cardiovascular diseases in Europe. France, European Registries of Cardiovascular Disease and Patient Management. European Society of Cardiology 1999; 15-22.
8.
Ona
t A, Sansoy V, Yıldırım B ve ark. Erişkinlerimizde kan basıncı 8 yıllık seyri, tedavi oranı, koroner kalp hastalığı ile ve bazı etkenlerle ilişkileri. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1999; 27: 136-46.
9. Mc Whinney IR. A Textbook of Family Medicine. 2. baskı. New York. Oxford University Press 1997: 319-42.
10. Smith SC, Blair SN, Bonow RO, Brass LM, Cerqueira MD, Dracup
RN. AHA/ACC
guideline
s for preventing hearth attack and death in patients with atherosclerotic cardiovascular disease: 2001 update. Cir¬culation 2001; 104: 1577-9.
11. AAFP American Academy of Family Physicians (Amerikan Aile Hekimleri Akademisi). Periyodik sağlık muayeneleri önerileri. http://www.aafp.org/exam/ adresinden erişilmiştir.
12.
Kültürsa
y H. Giriş ve Epidemiyoloji. In: Kültürsay H (Ed). Koroner Kalp Hastalığı Primer ve Sekonder Korunma'da. Ed. Kültürsay H. İstanbul, Argos İletişim Hizmetleri, 2001; 1-30.
110
|
Yalçın B.M ve ark. | Edirne Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Hipertansiyon Hastalarının Sınıflandırılması
13. Subcommittee G. 1999 World Health Organization-International Society of Hypertension guidelines for the management of hypertension. Journal
of Hypertension 1999; 17: 151-83.
14.
Tür
k Kardiyoloji Derneği Hipertansiyon Çalışma Grubu. Ulusal hipertansiyon tedavi ve takip kılavuzu. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
2000; 28(6): 335-97.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com