Buradasınız

Çukurova Üniversitesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sigara İçme Davranışları ve Uyum Özellikleri

SMOKING BEHAVIOR AND ADAPTATION LEVELS OF FIRST YEAR STUDENTS OF ÇUKUROVA UNIVERSTY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Objective: Tobacco use is one of the leading causes of death in the world. World Health Organization estimated approximately 4.9 million deaths annually due to tobacco use and this figure is expected to double in the year 2030. This study aim to explore the relationship between individual, general, social adaptation levels using the Hacettepe Personality Inventory and smoking behavior of first year students in Çukurova University in Adana. Method: The sample was selected from two faculties (Faculty of Engineering & Architecture and Faculty of Agriculture), using the method of simple cluster sampling, to represent the university student population. The students filled in a socio-demographic questionnaire and Hacettepe Personality Inventory. Data were analyzed using SPSS for Windows sta¬tistical program, Pearson chi-square and ANOVA tests. Results: Of 471 students in the study mean age was 19.8 ± 1.5 years, 70.1% were male and 29.9% were female. Smoking rate for students was 21.4% (25.0% for males, 12.9% for females). There was no statistically significant rela¬tionship between smoking behavior of students and their gen¬eral, social and personal adaptation scores. The only signifi¬cant relationship was between smoking behavior and self-real¬ization and family relationship. Conclusion: Good family relationship and the opportunities given to the adolescent to express him/her, therefore increas¬ing self-esteem may be protective against smoking. Students' parents should be trained about good parenthood skills. The relationship between self-realization and smoking behavior of students might be due to being an adolescent.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Tütün kullanımı dünyada önde gelen önlenebilir ölüm nedenlerinden biridir. Her yıl, tütün kullanımına bağlı yaklaşık 4.9 milyon ölüm gerçekleştiğini tahmin eden Dünya Sağlık Örgütü bu sayının 2030 yılında iki katına çıkacağını tahmin etmektedir. Bu çalışmada; üniversite öğrencilerinin sigara içme davranışları ile ilişkili olduğunu düşündüğümüz kişisel, sosyal ve genel uyum düzeyleri ile alt ölçeklerini Hacettepe Kişilik Envanteriyle inceledik. Yöntem: Çukurova Üniversitesi birinci sınıf öğrencilerinden küme örneklem yöntemi ile seçilen iki fakültenin; (Mimarlık Mühendislik Fakültesi ile Ziraat Fakültesi) öğrencilerine HKE uygulandı. Veriler, SPSS for Windows istatistik programı ile Pearson Ki-kare ve ANOVA testleri kullanılarak analiz edildi. Bulgular: Araştırmaya katılan 475 öğrencinin yaş ortalaması 19.8 ± 1.5 yıl, %70.1'i erkek, %29.9'u kızdı. Öğrencilerdeki sigara içme sıklığı %21.4 (erkeklerde %25.0, kızlarda %12.9) idi. Sigara içme davranışı ile genel, sosyal ve kişisel uyum puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı. Sigara içme davranışı ile sadece kendini gerçekleştirme ve aile ilişkileri arasında anlamlı bir ilişki vardı. Sonuç: iyi aile ilişkileri ve cocuğa kendini ifade etme olanağı sağlayarak özgüvenin artırılması ergeni sigara içmekten koruyabilir. Öğrenci velilerine anababa okulları ile iyi anaba-balık becerileri kazandırılabilir. Öğrencilerde kendini gerçek¬leştirme ve sigara içme davranışı arasındaki ilişki ergenlik döne¬minin özelliklerine bağlı olabilir.

REFERENCES

References: 

1. Global Tobacco Prevention & Control by Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. April 2004. http://www.cdc.gov/tobacco/global/overview.html 06.02.2004.
2. Adolescent Smoking Statistics. January 2003 American Lung Association http://www.lungusa.org/press/tobacco/not_stats.html 11.12.2003.
3. Tyas SL, Pederson L. Psychosocial factors related to adolescent smoking: a critical review of the literature. Tob Control 1998; 7: 409-20.
4. Epstein JA, Williams C, Botvin GJ. Diaz T, Ifill-Williams M. Psycho-social predictors of cigarette smoking among adolescents living in public housing developments. Tob Control 1999; 8: 45-52.
5. Brook JS, Whiteman M, Czeisler LJ, Shapiro J, Cohen P. Cigarette smoking in young adults: childhood and adolescent personality, familial, and antecedents. J Gen Psychol 1997; 58(2): 172-8.
6. Hughes JR, Hatsumaki DK, Mitchell JE, Dahlgren LA. Prevalence smoking among psychiatric outpatients. Am J Psychiatry 1986; 143: 993¬7.
7. Husten CG, McCarty MC, Giovino GA, Chrismon JH, Zhu B. Inter¬mittent smokers: a descriptive analysis of persons who have never smo¬ked daily. Am J Public Health 1998; 88(1): 86-9.
8.
Kocaba
ş A, Burgut R, Bozdemir N. Türkiye'de sigara içme davranışını etkileyen sosyodemografik faktörler. Solunum Hastalıkları 1994; 5(3):
375-86.
9.
Bili
r N. Tütün kullanımının epidemiyolojisi. http://www.to- raks.org.tr/sub/tutunvesaglik.php 06.02.2004.
10. Niaura R, Banks SM, Ward KD ve ark. Hostility and the Metabolic Syndrome in Older Males: The Normative Aging Study. Psychosom Med
2000; 62:7-16.
11. Rogers K. A Closer Look at Personality Characteristics of Smokers and Non-Smokers in College Students. Undergraduate Journal of Psychology 1999, Volume 12. http://www.uncc.edu/psychology/UJOP/UJOP %201999/Rogers %201999.html 06.02.2004.
12.
Çiftç
i S. Sigara îçen ve İçmeyen Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık ve Uyum Düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997.
13. Abramson JH, Gahlinger PM. Computer Programs for Epidemiologists: PEPI Version 4.0. Sagebrush Press, Salt Lake City; 2001. http://www.sagebrush.com/pepi 06.02.2004.
14. Levy PS, Lemeshow S. Sampling of Populations. 3. baskı. New York, A Wiley-Interscience Publication, 1999; 225-74.
15. World Health Organization. Guidelines for the conduct of tobacco-smoking surveys among health professionals. Geneva, 1984.
16.
Özgüve
n IE. Hacettepe Kişilik Envanteri El Kitabı. 2. revizyon. Ankara,
Odak Ofset Matbaacılık, 1992.
17. Clayton S. Gender differences in psychosocial determinants of adoles¬cent smoking. J Sch Health 1991; 61 (3): 115-20.
18. McManus IC, Weeks SJ. Smoking, personality and reasons for smo¬king. Psychol Med 1982; 12(2): 349-56.
19. McManus IC. 'Smoking, personality and reasons for smoking': a reply to
Eysenck. Psychol Med1983; 13(4): 895-6.
20. McArthur C, Waldron E, Dickinson J. The psychology of smoking. J Abnorm Soc Psychol 1958;56: 267-75. http://www.cdc.gov/tobac-co/sgr/sgr_1964/1964%20SGR%20Chapter%2014.pdf 28.05.2004.
21. Jacobs GA, Spielberger CD. Personality and smoking behaviour. J Pers
Assess 1982; 46(4):396-403.
22. Forgays DG, Bonaiuto P, Wrzesniewski K, Forgays DK. Personality and cigarette smoking in Italy, Poland, and the United States. Int J Addict
1993; 28(5): 399-413.
23. Grube JW, Rokeach M, Getzlaf SB. Adolescents' value images of smo¬kers, ex-smokers and non-smokers. Addict Behav 1990; 15: 81-8.
24. Arai Y, Hosokawa T, Fukao A ve ark. Smoking behaviour and per¬sonality: a population-based study in Japan. Addiction 1997; 92 (8): 1023¬1024.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com