Buradasınız

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE (KOBİ) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI: ANKARA İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTING THE HEALTH AND SAFETY SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMEs) : EXAMPLE OF ANKARA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, occupational health and safety of their work practices Turkey industry for 99.5% (Çelik ve Akgemci, 2007:121) of SMEs that make up the machinery manufacturing sector enterprises in Ankara. Research process, a survey was conducted questionnaire the reasons for undertaking work related accidents. In this survey, the causes of work related accidents have been asked to manager and employees. As the result of evaluation, some problems have been identified. As the result of this working, recommendations for solution of problems have been presented.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, Türkiye sanayisinin %99,5'ini (Çelik ve Akgemci, 2007:121) oluşturan KOBİ'lerin Ankara bölgesinde makine imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerdeki iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına yönelik yaptıkları çalışmalar incelenmiştir. Araştırma sürecinde, işletmedeki iş kazalarının nedenlerini sorgulayan bir anket çalışması yapılmıştır. Bu anket çalışmasında, yönetici ve çalışanlara iş kazalarının oluşum nedenleri sorulmuştur. Elde edilen veriler istatistik! olarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda, bazı sorunlar tesbit edilmiştir. Bu çalışma sonucunda, problemlerin düzeltilmesi için çözüm önerileri sunulmuştur.
103-122

REFERENCES

References: 

1. Bakırcı, N. (2008). "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, Türkiye'deki
Durum", ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, Cilt:40, s.13., Ankara.
2. Çelik A. Akgemci T. (2007). Girişimcilik Kültürü ve Kobiler, Gazi
Kitabevi, s.121, Ankara.
3. Diego, A. (1986). "The Cost of Occupational Accidents and Diseases",
International Labor Office, Occupational Safety and Health Series,
Geneva, 54.
4. İnternet: KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (2007-2009), 21-39,
http://ekutup.dpt.gov.tr/esnaf/kobi/strateji/2007.pdf Ocak, 2007.
5. Mert, V. R. (2002). "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Yeni
Hedefler", TİSK İşveren Dergisi, Sayı:27, s.15-24.
6. Müftüoğlu,T. (1998). Türkiye'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler,
Turhan Kitabevi, Ankara, 119.
7. Pala, K. (2000). "Türkiye'de İşçi Sağlığında Durum", Mesleki Sağlık ve
Güvenlik Dergisi, 3:3-11.
8. SGK, SGKVerileri,http://www.sgk.gov. tr/wps/wcm/connect/f4104a804cd
448629a40ffc1fec92a 73/2008_aralik.xls?M0D=AJPERES#'21 -faliyet
iş'!A1), Nisan 2011.
9. Qcland, M. (2003). "Occupational and Health", Conclusions Adopted by
the International Lobour Conference at is 91st Sessions. 9-24.
10.Trecy, S.S. (1994). "Declaration on Occupational Helath For All", World
Health Organization, Geneva, 37-56.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com