Buradasınız

1893 YOZGAT ERMENİ İSYANI VE 1915 TEHCİRİNİN OLACAĞINA DAİR İPUÇLARI

ARMENIAN REVOLT WILL BE ON THE TIPS OF YOZGAT DEPORTATION AND 1915

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
XIX. Century was demanding for Ottoman Empire. Nations under the sovereignty of the empire, received solid support from various sections during their rebels. As a matter of course that the Ottoman Empire tried to take measures according to their own requirements that can not be said that successful. This article gives brief information about the Armenian revolt near Yozgat through the two documents evaluated.
Abstract (Original Language): 
XIX. Yüzyıl Osmanlı Devletini uğraştıran bir yüzyıl olmuştur. Daha önce-den hâkimiyeti altına aldığı milletler, bu yüzyılın değişik tarihlerinde isyan etmişler ve bu isyanlar esnasında her zaman ve zeminde kendilerini destekleyen güçleri bir nevi hazır bulmuşlardır. Tabii olarak da Osmanlı Devleti de kendi şartlarına göre önlem almaya çalışmış ise de başarılı olduğu söylenemez. İşte bu makalede işledi-ğimiz konu Ermeni isyanları hakkında kısa bir bilgi vererek, Yozgat İsyanı hakkın-da yapılan yazışmalardan iki belgeyi değerlendirmeye çalışacağız.

REFERENCES

References: 

BOA; Y.PRK.UM., Dosya No: 29/ Gömlek No: 30, Tarih 1311.B.29/ (1895).
BOA; Y.PRK.UM., Dosya No: 29/ Gömlek No: 94, Tarih 1311.Za.14/ (1895).
Ahmet GÜNDÜZ
70 TSA / YIL 16 S:3, Aralık 2012
AKÇORA, E. (1994). Van ve Çevresinde Ermeni İsyanları (1896-1916), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, İstanbul.
BİLGİ, N.(1999). Ermeni Tehciri ve Boğazlayan Kaymakamı Mehmed Ke-mal Beyin Yargılanması, Köksav Yay. Ankara.
CARTHY, J. Mc (1995). Ölüm ve Sürgün, (Çvr. Bilge Umar), İstanbul.
CARTHY, J. Mc - Caroline McCarthy (1989). Turks and Armenians: A Manual on the Armenian Question, Washington D.C.: Committee on Education, Assembly of Turkish American Associations.
Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı (1992). Belgelerle Ermeni Sorunu, Ankara, Başbakanlık Basımevi.
GÖYÜNÇ, N. (1983). Osmanlı İdaresinde Ermeniler, İstanbul.
GÜRÜN, K.(1983). Ermeni Dosyası, T.T.K. Ankara.
HALAÇOĞLU, Y. (2006). Ermeni Tehciri, 8. Baskı, bkyayıncılık, İstanbul, Ocak.
HALAÇOĞLU, A. (1995). Balkan Harbi Sırasında Rumeli’den Türk Göçle-ri, Ankara.
KALAFAT, Y.- Mahmut Niyazi Sezgin; Ermeni Kültür Stratejisi ve Albanlar Meselesi, http://www.eraren.org/tur/eren.html .
KONUKÇU, E. (2001); “Osmanlılar ve Millet-i Sâdıkadan Ermeniler”, Yeni Türkiye, C.VII, S.38, Ankara, Mart-Nisan.
KURAN, E. (2001); “Tarihte Türkler ve Ermeniler”, Ermeni Sorunu Özel Sayısı, Yeni Türkiye, C.VII, No. 38, Ankara, Mart-Nisan.
ORTAYLI, İ. (2001). “Osmanlı Ermenileri”, Ermeni Sorunu Özel Sayısı, Yeni Türkiye, C.VII, No. 38, Ankara, Mart-Nisan .
SEVİM, A. (2001). ‘Selçuklu ve Ermeni İlişkileri’, Ermeni Sorunu Özel Sayısı, Yeni Türkiye, C. VII, No. 38, Ankara, Mart-Nisan 2001.
SÜSLÜ, A. (1990). Ermeniler ve 1915 Tehcir Olayı, 100 ncü Yıl Üni. Ya-yını Ankara.
URAL, G. (1998). Ermeni Dosyası, İstanbul.
SÜSLÜ, A. (1995). Türk Tarihinde Ermeniler, Ankara.
TUĞLACI, P. (2004). Tarih Boyunca Batı Ermenileri: Cilt I, (287-1851), Pars Yayın, İstanbul.
URAS, E. (1987). Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, İstanbul.
YEL, S. – A. Gündüz (2008). “Ermeni İsyanlarının Meydana Gelmesinde İngiltere’nin Rolü ve Sebepleri (1890–1895)”, 2.Uluslararası Sosyal
1893 YOZGAT ERMENİ İSYANI VE 1915 TEHCİRİNİN OLACAĞINA DAİR İPUÇLARI
TSA / YIL 16 S:3, Aralık 2012 71
Araştırmalar Sempozyumu, 2nd International Social Studies Symposium (EUSAS-II), Erciyes Üniversitesi, Kayseri /Türkiye. (s.97-121)
YEL, S. – A.Gündüz (2008). “1893 (H. 1309) Yılında Yozgat'ta Hınçak Komitesinin Tertip Etmiş Olduğu Kilise Hadisesi”, “The Church Event Which Was Organised By The Hıncak Committe in Yozgat, 1893)”, Ermeni Araştırmaları, Sayı:31, (s.31–52).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com