Buradasınız

TÜRKİYE’DE 1996–2008 DÖNEMİNDE MADDE GRUPLARI BAZINDA İHRACAT-İTHALAT İLİŞKİSİ

AN ANALYSIS ON EXPORT-IMPORT RELATIONSHIP ON THE BASES OF ITEM GROUPS IN TURKEY BETWEEN 1996– 2008 PERIOD

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, Turkey's foreign trade is covered in terms of item groups, and a correlation analysis is made between the import and export of Turkey between 1996−2008. Firstly the correlation coefficients were obtained through time series analysis and thus several conclusions were drawn about the item groups subjected to import and export. The findings have revealed positive correlations in all item groups. In other words, the import (export) increased as the export (import) increased. Finally, a cross-section analysis was conducted on item groups; thus the correlation changes between the imports and exports in terms of item groups per year were examined. Hence, the study attempts to present the stability of the import and export in terms of item groups in time dimension after 1996 and it also aims to reveal how a character the import and export obtained in this period.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, Türkiye’nin dışticareti, madde gruplarıbazında ele alınarak 1996–2008 yıllarıarasıgerçekleşen ihracat ve ithalat korelasyon analizine tabi tutulmuştur. İlk olarak, zaman serisi analizi yapılmak suretiyle korelasyon katsayılarıelde edilmişve böylece ihracata ve ithalata konu olan madde gruplarıhakkında bazısonuçlara ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında, tüm madde gruplarında pozitif korelasyon gözlenmiştir. Diğer bir ifadeyle ihracat (ithalat) artarken ithalat (ihracat) da artmış, aynıyönlü bir hareketlenme görülmüştür. Çalışmada son olarak, madde gruplarıyatay kesit analizine tabi tutularak, yıllara göre madde grubu bazında yapılan ihracat ve ithalat arasındaki korelasyon değişimlerine bakılmışve böylece 1996 yılı sonrasımadde gruplarıbazında ihracat ve ithalatın zaman boyutundaki tutarlılığıve nasıl bir yapıya ulaştığıortaya konulmaya çalışılmıştır

REFERENCES

References: 

Aksoy, B. veCoşkun,M.(2004).“Türkiye’ninYakın Dönem DışTicaretindeki
Değişmeler”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,Cilt:24,Sayı: 3,ss. 397–415.
Aksoy,G., “Türkiye DışTicaretinin Gelişimi”, Ankara Ticaret Odası,
http://www.atonet.org.tr/yeni/ index.php?p=559&l=1, 29.07.2007
82
Alanya İşletme Fakültesi Dergisi1/2(2009)64-84
Ay, A., Erdoğan,S.ve Mucuk,M.(2004).“Türkiye'de İhracata DayalıBüyüme
Üzerine Bir Nedensellik Sınaması(1980–2003)”,Selçuk ÜniversitesiKaraman
İktisadi ve İdariBilimlerFakültesiDergisi, Cilt:4,Sayı: 1,ss.107–117.
Aydın,M.F.,Çıplak U., YücelM.E. (2004).“Export Supply and Import
DemandModelsfortheTurkishEconomy”, TheCentral BankoftheRepublic
of Turkey Research Department Working Paper,No.04/09.
Bozdağlıoğlu, Y.U.(2007).“Türkiye’nin İthalat ve İhracatının Eşbütünleşme
Yöntemi İleAnalizi(1990-2007),GaziÜniversitesi İktisadi ve İdariBilimler
Fakültesi Dergisi,9 (3),ss.213 – 224.
DİE,(2004).Yıllar İtibari ile DışTicaret,Devlet İstatistik Enstitüsü,Ankara.
DPT,Devlet Planlama Teşkilatı,“Temel EkonomikGöstergeler”,
http://ekutup.dpt.gov.tr/teg/2010/01/tv.6.xls,02.01.2010
http://ekutup.dpt.gov.tr/teg/2010/01/tv.7.xls,02.01.2010
http://ekutup.dpt.gov.tr/teg/2010/01/tv.8.xls,02.01.2010
http://ekutup.dpt.gov.tr/teg/2010/01/tv.16.xls,02.01.2010
DTM,(2007).DışTicaret Bülteni, DışTicaret Müsteşarlığı, Ankara.
DTM,DışTicaret Müsteşarlığı, “DışTicaret İstatistikleri”,
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/IstatistikDb/eko8.xls,07.09.20
09
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/IstatistikDb/eko9.xls,07.09.20
09
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/IstatistikDb/eko8.xls,23.01.20
10
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/IstatistikDb/eko9.xls,23.01.20
10
Ersungur M., Kızıltan,A.(2005). “Türkiye Ekonomisinde İthalata Bağımlılığın
Girdi-ÇıktıYöntemiyleAnalizi”, VII. Ulusal Ekonometrive İstatistik
Sempozyumu, İ.Ü. İstanbul,ss.1–9.
Eşiyok, B. A.(2008). “TürkiyeEkonomisindeÜretiminve İhracatın İthalata
Bağımlılığı, DışTicaretin Yapısı: Girdi-ÇıktıModeline DayalıBir Analiz”,
UluslararasıEkonomi ve DışTicaret Politikaları,3(1-2),ss.117–160.
Gediz, B., Yalçınkaya,M.H.(2004).“Türkiye’de İhracat Projeksiyonu”,
Yönetim veEkonomi,Celal BayarÜniversitesi İİBF,Cilt:11,Sayı: 1, Manisa,
ss.35–55.
Gündüz, O. EsengünK.(2007).“Gümrük BirliğininTürkiye’ninAvrupa
Birliği(15) İle DışTicaretiÜzerineEtkileri”, GOÜ.ZiraatFakültesi Dergisi,
24 (1),ss.43–49.
83
A.C.ÇETİN-F.E.KILINÇ/Türkiye’de 1996-2008 Döneminde Madde Grupları…
Hepaktan,E.(2007).“Türkiye’nin DışTicaretinin GelirYönlü Analizi”,
UluslararasıEkonomi ve DışTicaret Politikaları,1(2),T.C.Başbakanlık Dış
Ticaret MüsteşarlığıYayınları, Ankara, ss.79–112.
Hepaktan,E.(2008).“Türkiye’nin Dönüşüm Sürecinde DışTicaret
Politikaları”, 2. Ulusal İktisat Kongresi,20-22 Şubat, DEÜ İİBF, İktisat
Bölümü, İzmir,ss.1–22.
Mangır, F. (2006). “FinansalDeregülasyonun (1989–2001) Türkiye Ekonomisi
Üzerine Etkileri: Kasım 2000 ve Şubat2001Krizleri”,SelçukÜniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,Cilt: 16,ss.459–472.
Odyakmaz,N.(1997).“DışTicaretimizinKorelasyonYöntemi ileMadde
GruplarıBazında Analizi”, DışTicaret Dergisi, Sayı: 5, Nisan, ss. 72–81.
Şimşek,M.(2003).“İhracata Dayalı-Büyüme Hipotezinin Türkiye Ekonomisi
Verileri İleAnalizi,1960–2002”,D.E.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 18,Sayı:2, ss:
43- 63.
TOBB,(2006).Ekonomik Rapor 2005,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,
Ekonomik Araştırmalarve İstatistik Müdürlüğü, Ankara.
TOBB,(2007).Ekonomik Rapor 2006,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,
Ekonomik Araştırmalarve İstatistik Müdürlüğü, Yayın No: 45,Ankara.
TÜİK,(2008). İstatistik Göstergeler 1923–2007,Türkiye İstatistik Kurumu,
Yayın No: 3206,Ankara.
TÜİK, Türkiye İstatistikKurumu, “DışTicaret İstatistikleri”,
www.tuik.gov.tr/,20.01.2010.
TÜSİAD,(1997).Türkiye Ekonomisi, Türk Sanayicive İşAdamlarıDerneği,
Ocak, İstanbul.
Uyar,S.(2001).“Gümrük Birliği’nin TürkiyeEkonomisi Üzerindeki Etkileri”,
DışTicaret Dergisi, Sayı: 20, Ocak.
Varol,G.M.(2003).“Cumhuriyetin80.Yılında 1923–2003Türk Dış
Ticaretinin GelişimininKısaTarihçesi”, DışTicaret Dergisi,Özel Sayı– Ekim,
ss.162–170.
Yükseler,Z. ve Türkan, E.(2006).“Türkiye’ninÜretim ve DışTicaret
Yapısında Dönüşüm: KüreselYönelimlerve Yansımalar”, EkonomikAraştırma
Forumu Çalışma RaporlarıSerisi,TÜSİADKoç Üniversitesi, Ekonomik
Araştırma Forumu, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com