Buradasınız

Dış Ticaretin Büyüme Üzerine Etkileri: Bir Panel Veri Analizi

Effects of International Trade on Growth: A Panel Data Analyses

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The relationship between international trade and growth is one of the issues which have been studied for a long time. The number of the studies about this topic has risen significantly since 1970. In Turkey this problematic has been studied intensely since 2000’s. The general theory suggests that ‘international trade is the engine of growth’ and ‘export increases growth’. A number of empirical studies in question confirm this theory while a good deal of empirical studies has opposite results. In this study the influence of international trade on growth is examined by the panel data analysis for the developing and developed countries (respectively in the periods of 1980-2000; 1993-2010). LLC and IPS Panel Unit Root Tests are employed in order to test the of the stagnation data. Afterwards Pedroni Cointegration Test and Granger Causality Test are used. In the conclusion of the analysis it has been reached that there is no influences of growth on import and export in the developed countries. On the other hand a causality relationship from import and export to growth has been found in both developed and developing countries.
Abstract (Original Language): 
Dış ticaret ile büyüme ilişkisi ekonomi sahasında uzun yıllardan beri incelenen konulardan biridir. 1970’den sonra söz konusu ilişki üzerine yapılan çalışmalar oldukça artmıştır. Türkiye’de aynı çalışma konusu 2000’li yıllara doğru incelenmeye başlanmıştır. Genel teori, dış ticaretin büyümenin motoru olduğu ve ihracatın büyümeyi arttıracağı üzerine kurulmuştur. Söz konusu ampirik çalışmalardan bazıları bu teoriyi doğrularken, bazıları da farklı sonuçlar elde etmiştir. Bu çalışmada, gelişmiş 1 ve gelişmekte olan ülkeler 2 için (sırasıyla 1980 – 2010; 1993 – 2010 dönemleri) dış ticaretin büyüme üzerine etkisi panel veri analizi ile test edilmiştir. Alınan verilerin durağanlığını test etmek için LLC ve IPS Panel Birim Kök Testleri yapılmıştır. Daha sonra Pedroni eşbütünleşme testi ve Granger nedensellik testi yapılmıştır. Yapılan analizlerde, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, büyümeden ithalata ve ihracata doğru bir nedensellik ilişkisi bulunamamıştır. Öte yandan, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde, ithalat ve ihracattan büyümeye doğru bir nedensellik ilişkisi olduğu görülmüştür
81-91

REFERENCES

References: 

AĞAYEV, S. (2010). “Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Geçiş Ekonomileri Örneğinde Panel
Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri” Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12/1, s.159-184,
Ankara.
AKBAR, M. ve NAQVI, Z. F. (2000). “Export Diversification and The Structural Dynamics in The Growth Process: The Case of
Pakistan” The Pakistan Development Review, 39:4, Part:2, Winter 2000, s.573-589.
AKTAŞ, C. (2009). “Türkiye’nin İhracat, İthalat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik Analizi” Kocaeli Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, (18) 2009/2, s.35-47.
ALAGÖZ, M. (2009). “İçsel Büyüme Teorisi Çerçevesinde Türkiye’de Dış Ticaret ve Büyüme İlişkisi Üzerine Bir Nedensellik Analizi
(1980 – 2006)” Finans Politik&Ekonomik Yorumlar, Cilt:46, Sayı:529, Mart 2009.
AL-YOUSİF, Y. K. (1997). “Exports and Economic Growth: Some Empirical Evidence From The Arab Gulf Countries” Applied
Economics, 1997,29, s.693-697.
AY, A., ERDOĞAN, S. ve MUCUK, M., (2004). “Türkiye’de İhracata Dayalı Büyüme Üzerine Bir Nedensellik Sınaması (1980 –
2003)” Selçuk Üniversitesi, Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:4, Sayı:1, S.107-117, Karaman.
BİLGİN, C. ve ŞAHBAZ, A. (2009). “Türkiye’de Büyüme ve İhracat Arasındaki Nedensellik İlişkileri” Gaziantep Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Dergisi, 2009 8(1), s.177-198.
ÇAĞLAYAN, E. ve ŞAK, N. (2009). “OECD Ülkeleri İçin Satın Alma Gücü Paritesinin Geçerliliğinin Analizi: Panel Eşbütünleşme
Yaklaşımı” Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:26, Sayı:1, İstanbul.
ÇELİK, S., DENİZ, P. ve EKEN, S. (2008). “Eşbütünleşme Analiziyle Altı Gelişmekte Olan Ülke İçin İkiz Açıklar Hipotezi” 2. Ulusal
İktisat Kongresi, 20-22 Şubat 2008, Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü, İzmir.
DEMİRHAN, E. (2005). “Büyüme ve İhracat Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği” Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler
Fakültesi, 60-4, s.75-88.
DÖKMEN, G. ve AYSU, A. (2010). “Hükümet İstikrarının Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkelere
İlişkin Ampirik Bir Çalışma” Journal of Yasar University 2010 18(5) s.3028-3037, İzmir.
GÜL-KAMACI
90
DRİTSAKİS, N. ve ADAMOPOULOS, A. (2004). “Financial Development and Economic Growth in Greece: An Empirical
Investigation With Granger Causality Analysis” International Economic Journal, Volume:18, No:4, s.547-559, December
2004.
EKANAYAKE, E.M. (1999). “Export and Economic Growth in Asian Developing Countries: Cointegration and Error-Correction
Models” Journal of Economic Development, Volume:24, Number:2, December 1999.
EL-SAKKA, M. I. ve AL-MUTAIRI, N. H. (2000). “Exports and Economic Growth: The Arab Experience” The Pakistan Development
Review, 39:2, Summer 2000, s.153-169.
ERDOĞAN, S. (2006). “Türkiye’nin İhracat Yapısındaki Değişme ve Büyüme İlişkisi: Koentegrasyon ve Nedensellik Testi
Uygulaması” Selçuk Üniversitesi, Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl:9, Sayı:10, Haziran 2006,
Karaman.
FRANKEL, J. A. ve ROMER, D. (1999). “Does Trade Cause Growth?” The American Economic Review, Volume:89, No:3.
GERNİ, C., EMSEN, Ö.S. ve DEĞER, M.K. (2008). “İthalata Dayalı İhracat ve Ekonomik Büyüme: 1980-2006 Türkiye Deneyimi” 2.
Ulusal İktisat Kongresi, İzmir.
GRANGER, C.W.J. (1969). “Investigating Causal Relations By Econometric Models And Cross-Spectral Methods” Econometrica,
Vol.37, No:3, July 1969.
GRANGER, C.W.J. ve NEWBOLD, P. (1974). “Spurious Regressions in Econometrics” Journal of Econometrics 2 (1974) s.111-120,
North-Holland Publishing Company.
GÜL, E. ve KENAR, B. (2009). “AB Ülkeleri ve Türkiye’de Vergi Gelirleri İle Ekonomik Büyüme İlişkisi:1980-2008” Uluslar arası
Davraz Kongresi, 24-27 Eylül 2009, Isparta.
GÜNGÖR, B. ve KURT, M. (2007). “Dışa Açıklık ve Kalkınma İlişkisi (1968 – 2003): Türkiye Örneği” Atatürk Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi, Cilt:21, Erzurum.
GÜRAK, H. (2006). “Ekonomik Büyüme ve Küresel Ekonomi” Ekin Kitabevi Yayınları, 1. Baskı, Bursa.
HALAÇ, U. ve KUŞTEPELİ, Y. (2008). “Türkiye’de Bölgesel Gelirin Yakınsaması: Gelir Dağılımı Açısından Bir Değerlendirme”
Dokuz Eylül University, Faculty of Business, Department of Economics, Discussion Paper Series, No:08/01, February 2008.
HAMEED, A., CHAUDHARY, A. ve KHAN, Y. (2005). “The Growth Impact of Exports in South Asian Countries” The Pakistan
Development Review, Volume:44, Issue:4.
HELLER, P. S. ve PORTER, R. J. (1977). “Exports and Growth” Journal of Development Economics 5 (1978), North-Holland
Publishing Company, s.1-3.
HENRIGUES, I. ve SADORSKY, P. (1996). “Export-Led Growth or Growth-Driven Exports? The Canadian Case” The Canadian
Journal of Economics, Volume:29, No:3, August 1996.
HOLTZ-EAKIN, D. NEWEY, W. ve ROSEN, H. (1988). “Estimating Vector Autoregressions With Panel Data” Econometrica, 56(6),
s.1371-1395.
IM, K. S., PESARAN, M.H. ve SHIN, Y. (2003). “Testing For Unit Roots in Heterogeneous Panels” Journal of Econometrics 115
(2003), s.53-74, ELSEVIER.
JAYME, F. G. (2001). “Notes on Trade and Growth” Texto Para Discussao, No:166.
KIRAN, B. ve GÜRİŞ, B. (2011). “Türkiye’de Ticari ve Finansal Dışa Açıklığın Büyümeye Etkisi: 1992-2006 Dönemi Üzerine Bir
İnceleme” Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:11, Sayı:2, s.69-80, Eskişehir.
KORKMAZ, T., ÇEVİK, E.İ. ve BİRKAN, E. (2010). “Finansal Dışa Açıklığın Ekonomik Büyüme ve Finansal Krizler Üzerindeki
Etkisi: Türkiye Örneği” Journal of Yasar University, 17(5), s.2821-2831.
KRAVIS, I. B. (1970). “Trade as a Handmaiden of Growth: Similarities Between The Nineteenth and Twentieth Centuries” The
Economic Journal, Volume:80, No:320, s.850-872, December 1970.
KURT, S. ve BERBER, M. (2008). “Türkiye’de Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme” Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi, 22(2), s.58-79, Erzurum.
KWAN, A. C. C. ve KWOK, B. (1995). “Exogeneity and The Export-Led Growth Hypothesis: The Case of China” Southern Economic
Journal, Volume:61, No:4, April 1995.
LEVIN, A., LIN, C. ve CHU, C.J. (2002). “Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-Sample Properties” Journal of
Econometrics 108 (2002) s.1-24, ELSEVIER.
MADDALA, G.S. ve SHAOWEN, W. (1999). “A Comparative Study of Unit Root Tests With Panel Data And A New Simple Test”
Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Special Issue, 0305-9049.
OSBAT, C. (2004). “Panel Unit Root and Panel Cointegration Methods” European Central Bank, September 24,2004.
ÖZTÜRK, N., DARICI, H.K. ve KESİKOĞLU, F. (2011). “Ekonomik Büyüme ve Finansal Gelişme İlişkisi: Gelişmekte Olan Piyasalar
İçin Bir Panel Nedensellik Analizi” Marmara Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt: 30, Sayı:1, s.53-69,
PEDRONI, P. (1999). “Critical Values For Cointegration Tests In Heterogeneous Panels With Multiple Regressors” Oxford Bulletin of
Economic and Statistics, Special Issue (1999) 305-319.
ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ 4/3 (2012)
91
QUDDUS, M. A. ve SAEED, I. (2005). “An Analysis of Export and Growth in Pakistan” The Pakistan Development Review, s.921-937.
RAM, R. (1985). “Exports and Economic Growth: Some Additional Evidence” Economic Development and Cultural Change,
Volume:33, No:2, s.415-425, January 1985.
RAM, R. (1987). “Exports and Economic Growth in Developing Countries: Evidence From Time-Series and Cross-Section Data”
Economic Development and Cultural Change, Volume:36, No:1, s.51-72, October 1987.
RIEZMAN, R. G., PETER, M. S. and CHARLES, H. W. (1995). “The Engine of Growth or its Handmaiden? A Time-Series Assessment
of Export-Led Growth” Empirical Economics, Volume:21, Number:1, s.77-100.
SAÇIK, S. Y. (2009). “Dış Ticaret Politikası ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Teorik Açıdan Bir İnceleme” KMU İİBF Dergisi, Yıl:11,
Sayı:16, Haziran 2009, s.162-171.
SHAHBAZ, M., AZEEM, P. ve AHMAD, K. (2011). “Exports-Led Growth Hypothesis in Pakistan: Further Evidence” MPRA Paper
No: 33617, September 2011.
SHIRAZI, N.S. ve ABDULMANAP, T.A. (2005). “Export-led Growth Hypothesis: Further Econometric Evidence From South Asia”
The Developing Economies XLIII-4, s.472-488.
SINHA, D. ve SINHA, T. (2000). “Openness, Investment and Economic Growth in Asia” The Indian Economic Journal, 49(4), s.110-117.
SUNAL, S. ve AYKAÇ, E. (2005). “Türk İmalat Sanayinde İstihdam, İhracat ve Kapasite Kullanım Oranı İlişkisi: Panel Koentegrasyon”
7. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, İstanbul.
ŞİMŞEK, M. (2003). “İhracata Dayalı Büyüme Hipotezinin Türkiye Ekonomisi Verileri İle Analizi: 1960 – 2002” D.E.Ü.İ.İ.B.F.
Dergisi, Cilt:18, İzmir.
TABAN, S. ve AKTAR, İ. (2008). “An Empirical Examination of The Export-Led Growth Hypothesis in Turkey” Journal of Yasar
University, 3(11), s.1535-1551.
TAŞTAN, H. (2010). “Türkiye’de İhracat, İthalat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkilerinin Spektral Analizi” Ekonomi
Bilimleri Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, s.87-98.
TUNCER, İ. (2002). “Türkiye’de İhracat – İthalat ve Büyüme: Toda – Yamamoto Yöntemiyle Granger Nedensellik Analizleri (1980-2000)” Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:9, Sayı:9, Adana.
TÜREDİ, S. ve BERBER, M. (2010). “Finansal Kalkınma, Ticari Açıklık ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir
Analiz” Erciyes Üniversitesi, İİBF Dergisi, Sayı:35, Ocak-Temmuz 2010, s.301-316.
TYLER, W. G. (1980). “Growth and Export Expansion of Developing Countries: Some Empirical Evidence” Instituto De Planejamento
Economico E Social, Junho De 1980, IPEA.
UTKULU, U. ve ÖZDEMİR, D. (2004). “Does Trade Liberalization Cause a Long Run Economic Growth in Turkey?” Economic
Change and Restructuring, Volume:37, Issue:3, s.245-266.
WACZIARG, R. (2000). “Measuring The Dynamic Gains From Trade” Research Paper Series, Research Paper No:1654.
YAPRAKLI, S. (2007). “Ticari ve Finansal Dışa Açıklık İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir Uygulama”
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri ve İstatistik Dergisi, Sayı:5, İstanbul.
YILMAZER, M. (2010). “Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Deneme” Celal
Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, Manisa.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com