Buradasınız

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DİL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ1

TEACHERS' VIEWS ON DEVELOPING LANGUAGE SKILLS IN SOCIALSTUDIES COURSE2

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Reading, listening, speaking, and writing skills of students' affect their success in Social Studies course. Therefore, it is important to develop students' language skills in Social Studies. The purpose of the study is to determine teachers' perspectives on developing language skills in Social Studies course. The participants of the study were 20 primary school teachers. Semi-structured interview out of qualitative research method was used in the study. In data analysis procedure, descriptive analysis technique was applied. According to results of the study teachers thought that Social Studies course which is mainly based on reading, speaking and writing has a strong relationship with language skills. It can be said that teachers see Social Studies Curriculum adequate in terms of developing literacy skills. Teachers indicated that they apply various activities aiming at developing literacy skills, and they encountered some problems in this process.
Abstract (Original Language): 
Öğrencilerin okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri onların Sosyal Bilgiler dersindeki başarılarını etkilemektedir. Bu nedenle, öğrencilerin dil becerilerinin Sosyal Bilgiler dersinde de geliştirilmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı Sosyal Bilgiler dersinde dil becerilerinin geliştirilmesine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerini belirlemektir. Çalışmanın katılımcılarını Eskişehir il merkezinde görev yapan 20 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış, araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme aracılığıyla toplanmıştır. Analiz sürecinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin Sosyal Bilgiler dersinin okuma, konuşma ve yazma becerileriyle doğrudan ilişkili olduğunu ve Sosyal Bilgiler öğretim programının öğrencilerin dil becerilerinin gelişimini desteklediğini düşündükleri, bu derste öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek amacıyla farklı etkinliklere yer vermeye çalıştıkları, kimi zaman da farklı nedenlerden dolayı sorunlar yaşadıkları ortaya çıkmıştır.

REFERENCES

References: 

Boyer, T. L.
(2006)
. "Writing to Learn in Social Studies" The Social Studies, 97-4, (158-160). Chapin, J. R. (2006). Elementary Social Studies A Practical Guide. (6th Ed.). Boston: Pearson Education. Conley, M. W. (2008). Content Area Literacy Learners In Context. Boston: Pearson Education. Cramer, R. L. (2004). Tle Language Arts. Boston: Pearson Education.
Ediger, M. (2000). "Teaching Reading in The Social Studies" College Student Journal, 34-1, (56-59). Farris, P. J. (2004). Elementary & Middle School Social Studies An Interdisciplinary Multicultural Approach. New York: McGraw Hill.
L-reatea wıı:n
58 I
Karadağ ve Çengelci (2011). Sosyal Bilgiler Dersinde Dil D°cerilerinin G _> I Öğretmen Görüşleri, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilin- B~g r8*Hf|'§V^%
Created with
download thefree trial online at nitropdf.com/pnDlessiona
ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:2, Sayı:3
| HAZİRAN 2011
Geçit, Y. (2010). "İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Okunabilirlik Derecesinin Türkçeye Uyarlanmiş Flesh Förmülüne Göre Değerlendirilmesi", 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 20 -22 Mayıs, Elazığ.
Gömleksiz, M. N. & Kan, A. Ü. (2007). "Yeni Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Araştırma, İletişim Ve Türkçeyi Doğru, Etkili Ve Güzel Kullanma Becerilerini Kazandırmadaki Etkililik Düzeyine İlişkin Öğrenci Görüşleri (Diyarbakir İli Örneği)" Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17-2, (135-162).
Guillaume, A.M. (1998). "Learning with Text in the Primary Grades" The Reading Teacher, 51-6, (478-486).
Gürdoğan Bayır, Ö.
&
Çengelci,
T
. (2010). "Social Studies Course From the Perspective of Students' Learning Diaries" The International Journal of Learning, 17-6,(131-144).
Hoskisson, K. & Tompkins, G. E. (1987). Language Arts Content and Teaching Strategies. Columbus: Merrill Publishing Company.
Kabapınar, Y. (2009). Yeni Öğrenme Anlayışının Işığında Sosyal Bilgiler Ders Kitapları, (367-401), (Editör:
Cemil Öztürk), Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara: Pegem Akademi. McCall, A.
(2010). "Teaching Powerful Social Studies Ideas through Literature Circles" The Social Studies, 101,
(152-159).
Mc-Gowan, T. & Guzzetti, B. (1991). "Promoting Social Studies Understanding through Literature-Based
Instruction" Social Studies, 82- 1, (16-22). Michaelis, J. U. & Garcia, J. (1996). Social Studies for Children A Guide to Basic Instruction. (11th Ed.).
Boston: Allyn and Bacon.
Myers, M. P. & Savage, T. (2005). "Enhancing Student Comprehension of Social Studies Material" The Social
Studies, January-February, (18-23). Nelson, R. J. Benner, G.J. & Cheney, D. (2005). "An Investigation of the Language Skills of Students with
Emotional Disturbance Served in Public School Settings" Journal of Special Education, 39. Öztürk, C. (2009). Sosyal Bilgiler: Toplumsal Yaşama Disiplinlerarası Bir Bakış, (1-31), (Editör: Cemil Öztürk),
Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara: Pegem Akademi. Risinger, F. C. (1987). Improving Writing Skills through Social Studies. ERIC Clearinghouse for Social
Studies/Social Science Education Bloomington IN. ED285829. Sheldon, A. (2004). Difficulties in Content - Area Reading: Instructional Social Studies Strategies, Unpublished
master thesis, Faculty of Pacific Luterian University. Staab, C. F. (2001). "Using the Social Studies Curriculum to Elicit Specific Language Functions" Education.
105-2, (219-224).
Solovy, D. A. (1975). "The Teaching of Reading in Social Studies" Social Studies, 66-2, (80-82).
Tekgöz, M. (2005). İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Edebiyat Temelli Öğretim Yönteminin
Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Kalıcılığa Etkisi, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temur, T. (2004). "İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Beceri Düzeyleri İle Okul Başarıları
Arasındaki İlişki", XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz, Malatya. Turner, T. N. (1999). Essentials of elementary social studies. Second Edition. Boston: Allyn and Bacon. Yazıcı, K. (2006). "Sosyal Bilgiler ve Okuma Becerileri" Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26- 1, (273-283).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com