Buradasınız

HOŞNUTSUZLUK ENDEKSİNE GÖRE TÜRKİYE'DE BÖLGESEL FARKLILIK

REGIONAL DIFFERENCE IN TURKEY BY MISERY INDEX

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
At the national level as an economic indicator, unemployment and inflation rates of the Misery Index (Misery Index) has been introduced for the first time by Arthur Okun. This index, rising unemployment and high inflation at the national level is based on the assumption that the cause of economic and social costs. The purpose of this study, using principal components analysis technique, Misery Index, developed by adding social variables, NUTS-2 regions for the periods 2007 and 2010 the level of discontent with the Socio-Economic Index of regional discontent is to determine the comparative rankings by building. In the study, the statistical method of Principal Components Analysis technique, and 26 for the region as indicators of economic discontent, inflation and unemployment rates, as indicators of social discontent, the net migration rate, crude divorce rate, overall suicide rate, crime rate and participation rate used in a popular vote.
Abstract (Original Language): 
Ulusal düzeyde iktisadi bir gösterge olarak, işsizlik ve enflasyon oranlarından oluşan Sefalet Endeksi (Misery Index) ilk kez Arthur Okun tarafından ortaya atılmıştır. Bu endeks, artan işsizlik ve yüksek enflasyonun ulusal düzeyde ekonomik ve sosyal maliyetlere neden olduğu varsayımına dayanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, temel bileşenler analizi tekniği kullanarak, Sefalet Endeksini sosyal değişkenler eklemek suretiyle geliştirerek, Düzey-2 bölgelerin 2007 ve 2010 dönemleri için Sosyo-Ekonomik hoşnutsuzluk düzeyini Bölgesel Hoşnutsuzluk Endeksi sıralaması oluşturmak suretiyle karşılaştırmalı olarak tespit etmektir. Çalışmada, istatistiki yöntem olarak Temel Bileşenler Analizi tekniği ile 26 Bölge için iktisadi hoşnutsuzluk göstergeleri olarak, enflasyon ve işsizlik oranları; sosyal hoşnutsuzluk göstergeleri olarak net göç hızı, kaba boşanma oranı, kaba intihar oranı, suç oranları ve halk oylamasına katılım oranı kullanılmıştır.

REFERENCES

References: 

ARIKAN, Çiğdem, (1992), "Yoksulluk, Evlilikte Geçimsizlik ve Boşanma", Ankara.
BARRO, Robert, (1999), "Reagan vs. Clinton: Who's the Economic Champ?", Business Week, 22 February.
JANSSEN, Richard F., (1971),Wall Street Journal, 4 JanuaryNUNLEY, John M. ve
SEALS
, Richard A., ZIETZ, Joachim, (2010), "Demographic Change, Macroeconomic Conditions, and the Murder Rate: The Case of the United States, 1934 to 2006," Auburn Economics Working Paper Series, 2010-04, Department of Economics, Auburn University
TANG, Chor Foon & LEAN, Hooi Hooi, (2009),"New evidence from the misery index in the crime function," Economics Letters, Elsevier, vol. 102(2), pages 112-115, February..

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com