Buradasınız

Öğretmenlerin Öğrenme Stillerinin Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Stillerine Etkisi

The Effects of Teachers' Learning Styles on Their Teaching Styles in Social Studies Courses

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The main purpose of this research was to see how teachers manage to incorporate their own learning styles into their instruction in social studies courses. Also, this study aims to identify teachers' ideas and thoughts on their own teaching styles. This study is a qualitative one in which the data is gathered through non-participant observation, semi-structured interviews, and questionnaire. Firstly, Kolb Learning Style Inventory was conducted to 84 fourth and fifth grade elementary school teachers. As a result of the inventory, most of the teachers (%75.27) were categorized as assimilators (%35.95) and convergers (%39.32).In the second phase of the study, six volunteer teachers from the dominant categories were selected for the study group; three teachers from the assimilator group and three from the converger group. The qualitative data obtained in the study were analyzed with content analysis. With regard to teachers' learning styles, the data showed that there are no crucial differences among their teaching styles. Moreover, the study revealed that converger teachers are comfortable with learning by doing. On the other hand, the teachers who have assimilator learning style prefer visual learning. Yet, both groups were seen to use almost similar techniques
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin Sosyal Bilgiler dersinde öğretimi düzenlerken öğrenme stilleri doğrultusunda hangi yöntemleri kullandığının gözlemlenmesi ve bu konudaki görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırma dört ve beşinci sınıf öğretmenleriyle yürütülmüştür. Araştırma, durumu tespit için yapılan olgubilim deseninin kullanıldığı nitel bir çalışma örneği olup, araştırmada katılımsız gözlem, yarı yapılandırılmış görüşme teknikleri ve anket kullanılmıştır. Çalışmada öncelikle öğretmenlerin öğrenme stillerini belirlemek amacıyla 89 sınıf öğretmenine Kolb Öğrenme Stili Envanteri (KÖSE) uygulanmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin baskın öğrenme stilleri incelendiğinde öğretmenlerin çoğunun (% 75.27) ayrıştıran ve özümseyen öğrenme stiline sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Araştırmaya gönüllülük esasına dayalı üç özümseyen, üç ayrıştıran öğrenme stiline sahip altı öğretmen ile devam edilmiştir. Gözlem ve görüşme yoluyla toplanan verilerin analizinde nitel araştırma veri analizi yöntemi olan içerik analizi kullanılmıştır. Yapılan içerik analizi sonucunda ayrıştıran öğretmenlerde yaparak yaşayarak öğrenme, özümseyen öğretmenlerde ise görsel öğrenme stilini tercih ettikleri ortak nokta olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu öğretmenlerin ders ileti biçimleri incelendiğinde, farklı ileti biçimlerini kullanmadıkları görülmektedir.
31-45

REFERENCES

References: 

Artvinli, E. (2010). Coğrafya öğretmenlerinin öğretme stilleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(33), 387¬408 22 Aralık 2011 tarihinde http://www.esosder.org/dergi/33387-408.pdf adresinden alınmıştır.
Aseeri, M.M.
(2001)
. An investigation of the relationship between students' formal level of cognitive development, learnin styles, and mathematics achievement in eleventh grade in Abha, Saudi Arabia, Dissertation Abstracts International, 61 (07), 2634, (UMİ No: 9980397).
Barbe, W. B., & Milone, M.N. (1981). What we know about modality strengths. Educational Leadership,
38(5), 378-380
Barth, J. L., &
Demirtaş, A. (1996). İlköğretim Sosyal Bilgiler öğretimi. Ankara: YÖK/ Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi.
Bedir, G. (2007). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencileri, öğretmenleri ve velilerinin öğrenme stili profillerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.
Beşoluk, Ş. ve Önder, İ. (2010). Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları, öğrenme stilleri ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 9(2), 679-693. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr
Biçer, M. (2010). İlköğretim 6., 7, 8. sınıf öğrencilerinin sınıf düzeyleri, cinsiyetleri, akademik başarıları ve ders grupları ile öğrenme stilleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
Bilgin, İ. ve Bahar, M. (2008). Sınıf öğretmenlerinin öğretme ve öğrenme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1),19-38.
Butler, K. A. (1986). Learning style across content areas. Student learning styles and brain behavior: Programs, instrumentation, research. Virginia: NASSP, 61-67.
Doğanay,
A
. (2002). Sosyal Bilgiler Öğretimi. Öztürk,C. & Dilek,D. (Ed.) Hayat bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi (ss.15-46). Ankara: PegemA Yayıncılık.
Dunn, R,. & Stevenson, J. M. (1997). Teaching diverse college students to study with a learning styles prescription. College Students Journal, 31(3), 333-340.
Dunn, R., & Shea, T. C. (1991). Learning style and equal protection: The next rontier. Clearing House,
65(2),93-96.
Dunn, R., Griggs S.A., Olson, J., Gorman, B., & Beasley, M. (1995). A meta-analytic validation of the Dunn and Dunn learning style model. Journal of Educational Research, 88(6), 353-361.
Dunn, R., & Dunn, K. (1992). Teaching elementary students through their individual learning styles: Practical approaches for grades 3-6. Massachusetts: Allyn and Bacon.
Evin Gencel, İ. (2006). Öğrenme stilleri, deneyimsel öğrenme kuramına dayalı eğitim, tutum ve Sosyal Bilgiler program hedeflerine erişi düzeyi. Yayınlanmamış doktora tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Felder, R. M. (1996). Matters of style. ASEE Prism, 6 (4), 18-23.
Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi / 2012 Cilt: 2, Sayı: 3
Öğretmenlerin Öğrenme
Stillerini
n Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Stillerine Etkisi 43
Gregorc, A. F. (1982). Learning style/brain research harbinger of an emerging psychology. Student learning styles and brain behavior: Programs, instrumentation, research. Virginia: National Association of Secondary School Principals, 3-11.
Guild, P. B., & Garger, S. (1991). Marching to different drummers. USA: ASCD.
Gürgen, L. (2010). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin öğrenme tipi ile içinde bulunduğu sınıfın öğrenme tipinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
Jenkin, M. M. (1998). The learning style and critical thinking abilities within nursing specialties. Unpublished Master Thesis. The University of Melbourne,Australia.
Jonassen, D. H., & Grabowski, B. L. (1993). Handbook of individual differences, learning, and instruction. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Kaf Hasırcı, Ö. ve Bulut, M. S. (2007). Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin öğretim stillerine etkisi.
Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(33), 43-49.
Kaf Hasırcı, Ö. (2005). İlköğretim 3. sınıf Hayat Bilgisi Dersinde görsel öğrenme stiline göre düzenlenen öğretimin öğrencilerin akademik başarı ve kalıcılığına etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
Kolb, D. A. (1984). Experiental learning: Experience as the source of learning and development. New Jersey: Prentice-Hall.
Mangino, C. (2004). A meta-analysis of Dunn and Dunn model correlational research with adult populations. Unpublished doctoral dissertation, St John's University, Jamaica-New York.
Otrar, M. (2006).
Öğrenme
stilleri ile yetenekler, akademik
başarı
ve
ÖSS başarısı arasındaki ilişki. Yayınlanmamış doktora tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Özbek, Ö. (2006). Öğrenme stiline uygun olarak düzenlenen öğretim etkinliklerinin akademik başarı, hatırda tutma düzeyi ve tutumlara etkisi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
Peker, M. (2003). Öğrenme stilleri ve 4 mat yönteminin öğrencilerin matematik tutum ve başarılarına etkisi, Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Peker, M. ve Yalın, H.İ. (2002, Eylül). Matematik öğretmenlerinin öğrencilerin öğrenme stillerine uygun öğretim yapma düzeyleri ile ilgili öğrenci görüşleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara.
Riding, R., & Rayner, S. (1998). Cognitive styles and learning strategies: understanding style differences in learning and behaviour. London: David Fulton Publishers.
Roberts, A. V. (1999). Effects of tactual and kinesthetic instructional resources on the social studies achievement and attitude test scores and short-long-term memory of suburban fourth-grade students. Unpublished doctoral dissertation, St. John's University, New York.
Rudd, R., Baker, M., & Hoover, T. (2000). Undergraduate agriculture student learning styles and critical thinking abilities: is there a relationship? Journal of Agricultural Education, 41(3), 2-12.
Russo, K. A. (2003). Effect(s) of traditional versus learning style instructional strategies on the achievement and attitudes of first year law students enrolled in a legal research and writing course. Dissertation Abstracts
International, 63 (07), 2478, (UMİ No:3061158).
Serin, U. (2008).
İzmir
ilinde
görev yapan fen alanı öğretmenlerinin öğretme strateji ve stilleri ile tercih ettikleri öğretim yöntemleri ve çoklu zeka alanları arasındaki ilişki, Yayınlanmamış doktora tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Shaughnessy, M. F. (1998). An interview with Rita Dunn about learning styles. Clearing House, 71 (3), 141¬145.
Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi / 2012 Cilt: 2, Sayı: 3
44 M. S. Bulut, Ö. Kaf Hasırcı
Sloan, T., Daane, C. J., & Giesen, J. (2004). Learning styles of elementary preservice teachers. College
Student Journal, 38(3), 494-500.
Süral, S. (2008). Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile fen ve teknoloji öğretimi dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
Şentürk, F. ve Yıldız-İkikardeş, N. (2011). Öğrenme ve öğretme stillerinin 7. sınıf öğrencilerinin matematik başarısı üzerine etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi
(EFMED), 5(1), 250-276.
Şenyuva, E. A. (2009). Hemşirelik öğrencilerinin öğrenme stillerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15(58), 247-271.
Tatar, E., Tüysüz, C. ve İlhan, N. (2008). Kimya öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin akademik başarılarıyla ilişkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(10), 185-192.
Toptaş,
V
. (2011). Geometri öğretiminde sınıfta yapılan etkinlikler ile öğretme- öğrenme sürecinin incelenmesi, İlköğretim Online, 7(1), 91-110. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr
Tümkaya, S. (2011). Fen bilimleri öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ve öğrenme stillerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 215-234.
Uğur, N. (2008). Algısal öğrenme stilleri açısından ilköğretim 4. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitaplarının ve öğretmen uygulamalarının incelenmesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
Usta, A., Bodur, H., Yağız, D. ve Sünbül, M. (2011). İlköğretim fen bilgisi derslerinde öğrenme stillerine dayalı öğretim etkinliklerinin öğrenci erişi ve tutumlara etkisi,. Ahmet Keleşoğlu Education Faculty
(AKEF) Journal, 31, 1-13.
Üredi, L. (2006). İlköğretim I. ve II. kademe öğretmenlerinin öğretim stili tercihlerine göre öğretmenlik mesleğine ilişkin algılarının incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Yılmaz, B. (2004). Anadolu Liseleri Hazırlık Sınıflarında okuyan öğrencilerin öğrenme stilleriyle, İngilizce öğretmenlerinin öğretme stillerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Yoon, S. H. (2000). Using learning style and goal accomplishment style to predict academic achievement in middle school geography students in Korea, Dissertation Abstracts International, 61 (05), 1735, (UMİ
No: 9974495).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com