Buradasınız

BASEL KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE İŞLETMELERİN YATIRIM BÜTÇELERİNİN OLUŞUMUNDA VERGİ PLANLAMASI

TAX PLANNING THROUGH THE BASEL CRITERIA IN ORGANIZATIONAL INVESTMENT BUDGETS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Tax Planning Through The Basel Criteria In Organizational Investment Budgets is a core element for organizations. It is useful to investigate how Basel I and II applications and Basel capital agreements effected financial reporting processes and accounting structures. Financial Law is an important issue in terms of determining the best taxing method on technical grounds in order to decrease organization's fiscal charges. The aim of tax planning is regulating fiscal procedures and maximizing the profits of taxpayers. For making our study clearer, we also discussed factors effecting tax competition.
Abstract (Original Language): 
Basel Kriterleri Çerçevesinde İşletmelerin Yatırım Bütçelerinin Oluşumunda Vergi Planlaması, işletmeler açısından çok önemli bir husustur. Basel I ve II uygulamalarının, Basel sermaye uzlaşılarının, finansal raporlama süreçlerini ve muhasebe yapılarını nasıl etkilediğinin incelenmesi faydalı olacaktır. İşletmelerin vergi yüklerini azaltmak için yasaların tanıdığı haklar çerçevesinde en uygun yöntemin belirlenmesi gereği vergi hukuku önemlidir. Vergi planlamasının amacı; vergi mükelleflerinin mali işlemlerinin düzenlenmesi ve kazançlarının maksimize edilmesidir. Vergi rekabetini etkileyen unsurların incelenmesi konumuzun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır.
FULL TEXT (PDF): 
309-343

REFERENCES

References: 

ACAR, P., (2007). "Bankacılık Risklerinin yönetiminde Basel - II Uzlaşması", 1. Nci Baskı, Beta Yayınları, İstanbul. s.26
AYAN, E., (2007). "Bankacılık Risklerinin Yönetiminde Basel- II Uzlaşısı", 1.Basım, Beta Yayınları, İstanbul.
s.26
AKSOY, T., (2007). "Basel II ve İç Kontrol", SMMM Yayınları Ankara.
339
20_29_Layout 1 30.11.2011 16:23 Page 39
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
Temmuz-Ağustos-Eylül 2011 Sayısı Sayı: 1 / Cilt: 1 Spring July- August- September2011 Volume:01 Issue:01 Jel Kodu: JEL M
www.iibdergisi.com
ATÎKER, M., (2005). "Basel I ve Basel II" Konya Ticaret Odası Etüt -Araştırma Servisi Sayı: 2005-41/08
ATEŞ, A., (2003). "Bankalarda Üstlenilen Riskler ve Türk Bankacılık Sisteminin Basel Kriterlerine Uyumu" Basılmamış Yük. Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
ATAMAN, Ü., (1997). "Genel Muhasebe", 3. Ncü Baskı, Türkmen Kitapevi, İstanbul. s.21
ATA, A., & UĞURLU, M., (2006).
"Küresel Rekabet Ortamında Basel II'nin KOBİ'lere Etkilerinin Analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 5. Nci Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi Bildirileri, ss.384-385-392
ARIKAN, Z., (2005). "Türk Vergi
Sistemi'nin Genel Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri", Vergi Sorunlar-Dergisi, Say): 199, ss. 151¬166, Y) l: 28, Nisan
AKDOĞAN, A., (2006). "Maliyet
Muhasebesi Uygulaması", Gazi Kitabevi, Ankara.
ALBOROV
P.A. "Muhasebe Kayıtların Temeli", Moskova/Kejio H cepBHc"Yayınevi (AjıGopoBlLA./'OcHOBtı GyxrarrcepcKoro yqeTa", MocKBa 2002 H3,zıaTejıı>cTBo''(IIeJio H cepBuc").
340
A.Ö. (1996). Ders 3.Sınıf Finansal
Yönetim: 4 Yıllık Lisans, Ankara: Karacan Açık öğretim,
BALA, S.K.,
(2007).
"Tax Planning in Bangladesh Perspective", Social Science Research Network Working Paper Series, Mayıs, s.9
BENTON, E., (2004). "The New Basel Capital Accord", New York: Texere-Thomson
BIS, (1988). "Basel Committee on
Banking Supervision", International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, July Basel.
BIS, "BIS profili",
http://www.bis.org/about/profile.pdf,
(01.10.2010)
BIS, 30.03.2008; www.bis.org Erişim:
10.10.2010
BIS, http://www.bis.org/bcbs/history.htm
Erişim: 10.10.2010
BBDK, Ocak (2005). "10 Soruda Yeni
Basel Sermaye Uzlaşısı (Basel II) Basel II'nin Amaçları", Ankara.
ss.21-121
BOLGÜN,
E., & AKÇAY, B., (2005).
"Risk
Yönetim
i Gelişmekte Olan Türk Finans Piyasalarında Entegre Risk Ölçümü ve Yönetim Uygulamaları", 2. Baskı, Scala Yayıncılık, İstanbul.
BEŞÎNCÎ,
M., (2005). "Basel Kriterleri
20_29_Layout 1 30.11.2011 16:23 Page 40
ULUSLARARASI
HAKEML
İ AKADEMİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
Temmuz-Ağustos-Eylül
2011 Sayısı Sayı: 1 / Cilt: 1 Spring July- August- September2011 Volume:01 Issue:01 Jel Kodu: JEL M
www.iibdergisi.com
Basel
II'ni
n Finans ve Bankacılık Sektörüne Etkileri ve Türk Bankacılık Sektörünün Basel II'ye Uyum Süreci", Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Sayı: 45
BÜKER, R.A., & GÜVEN, S., (2008).
"Finansal Yönetim", Gazi Kitapevi, Ankara. ss.48-49
BERK, N., (1999). "Finansal Yönetim",
4.Basım, İstanbul. s.21
CANGÎR, N., (2000). "Vergide Rekabet ya
da Vergi Politikasının Değişen isle vi-I", Yaklaşım, Sayı: 91, Temmuz.
ÇELÎK, O., (2010). "Uluslar arası
Muhasebe Standartlarına İlişkin Gelişmeler - Dünya ve Türkiye", Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme A.B. http://www.tmsk.org.tr/makaleler/Diger/ Uluslararasımuhasebestandartlarına %C4%B0l%C4%B0%C5%9ek%C4%B0n gel%C4%B0%C5%9em ELER.pdf Erişim:
08.02.2010).
COŞKUN, G., (1997). "Devlet Bütçesi",
Turhan Kitabevi, 5. Baskı, Ankara. s.35
EGELÎ, H., (1997). "Türkiye'de Planlı Dönemde Bütçe Açıklarının Bütçeleme Sistemleri Açısından Ekonomik Etki ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi", Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniver sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
ERGÜLEN, G., & ERDEM, H., (2007).
"Vergi Kanunlarındaki Vergi Avantajları", Yaklaşım Yayıncılık, II. Baskı, İstanbul. s.39
ENGÎN, Î., (2002). "Vergi Rekabeti:
Avrupa Birligi ve Türkiye", Avrupa Birligine Geçis Süreci ve Türk Kamu Maliyesinin Uyumu 17. Türkiye Maliye Sempozyumu, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk
Fakültesi, TÜRMOB Yayınları, s.185
GÜLER S., & TANER B., (2008). "Basel
II Sürecinde Kredi Derecelendirmesi ve KOBİ'ler Üzerindeki Etkileri", I. Uluslararası Sempozyumu, KOBİ'ler ve Basel II Kitabı, İzmir Ekonomi Üniversitesi, ss.157-165
GOODSPEED, T. J., (1998). "Tax
Competition, Benefit Taxes, And Fiscal Federalism", National Tax Journal, Vol.: LI No: 3,
GÜREL, E., ve Ark., (2008). "Basel II'nin 2009'a Ertelenme Sürecindeki Gelişmeler ve KOBİ'ler ile Çalışan SMM&YMM'ler Açısından Basel II Kriterleri", I. Uluslar arası Sempozyum: KOBİ'ler ve Basel II Kitabı, İzmir Ekonomi Üniver sitesi, İzmir. ss.296-304
KÎRACI,
M., KÖSE, T., (2006). "IASC,
FASB ve TMUDESK'deki Muhasebe Standartları Oluşturma Süreci ve Uyumlaştırma", Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1
341
20_29_Layout 1 30.11.2011 16:23 Page 41
ULUSLARARASI
HAKEML
İ AKADEMİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
Temmuz-Ağustos-Eylül
2011 Sayısı Sayı: 1 / Cilt: 1 Spring July- August- September2011 Volume:01 Issue:01 Jel Kodu: JEL M
www.iibdergisi.com
Haziran,
http://www.ogu.edu.tr/~sosbilen/47
-70.pdf , 2006.
KIZILOT, Ş., (2000). "Türk Vergi
Hukukunda Örtülü Sermaye ve Örtülü Kazanç", Yaklasım Yayınları, Ankara. ss.23-26
LAZOL,
Î., (2000). "SPK Uygulamaları, Vergi Mevzuatı ve Türkiye Muhasebe Standartları Üçgeninde Muhasebe", Muhasebe ve Finans Dergisi, Sayı: 7 Temmuz.
MERCAN, D.Î., (2006). "Basel II
Kriterleri Çerçevesinde Türk Bankacılık Sektöründeki Sermaye Yeterliliği Sorununun İncelenmesi", Basılmamış Yük. Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, İstanbul.
MEUSSEN, G., (2006). "The EU-Fight
Aganist Harmful Tax Competition; Developments in Light of the Enlargament of the EU with 10
Candidate Member States", 2003,
Tilburg University, http://www.eurofaculty.lv/taxconference/fi les/tp_A2/Meussen.pdf,Erişim: 10.10.2010
NADAROGLU, H., (2000). "Kamu
Maliyesi Teorisi", Beta Yayınları, 11. Baskı, İstanbul. ss. 278-279
OECD, OECD Work on Tax Avoidance
and Evasion, Summary of the Work
o
f OECD's Committee on Fiscal Affairs on Combatting Tax Avoidance and Evasion,
342
International Tax Avoidance and Evasion Colloquy Strasbourg,
1980, Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam,
1981, s.13; UN, Guidelines ÖZEN, A., (2008). "Performans Esaslı
Bütçeleme Sistemi ve Türkiye'de Uygulanabilirliği", T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara
SABUNCUOĞLU, Z., & TOKOL, T., (1991). "İşletme I - II", Ezgi
Kitapevi, Bursa. s.21
SEVÎLENGÜL, O., (2003). "Genel
Muhasebe", 11. Nci Baskı, Gazi Kitapevi, Ankara. s.23
SEVGENER, A.S. & HACIRÜSTEMOĞLU, R., (2000)."Yönetim Muhasebesi".
6.Basım. İstanbul: Alfa Basım, İstanbul. ss.26-34
SÖZER, http://archive.ismmmo.org.tr,
23.09.2010 TÜĞEN, K., (2007). "Devlet Bütçesi",
(Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş Altıncı Baskı), Bassaray Matbaası, İzmir. s.26
TUNCER, S., (2008). "İşletme
Vergiciliğinden Vergi Planlamasına", Yaklaşım Dergisi, Sayı:181, Ocak
TEATHER, R., (2002). "Harmful Tax
Competition", Economic Affairs, December,
20_29_Layout 1 30.11.2011 16:23 Page 42
ULUSLARARASI
HAKEML
İ AKADEMİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
Temmuz-Ağustos-Eylül
2011 Sayısı Sayı: 1 / Cilt: 1 Spring July- August- September2011 Volume:01 Issue:01 Jel Kodu: JEL M
www.iibdergisi.com
TBB, (2002). "Basel Komite Yeni II/Basel-II.aspx Erişim: 07.10.2010
Sermaye
Yeterliliğ
i Düzenlemesi", s.3.
ÖZGÜN, Z., (2001). "Bankacılıkta Risk
Kavramı ve Denetim", Yayınlanmamış Yük. Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, İstanbul.
PÎNTO,
C. (2002). (Harmful) Tax
Competition Within the European Union: Concept and Overview of ertain Tax Regimes in Selected Member States,
ÜSTÜNDAĞ,
S., (2000). "Muhasebe
Standartları Oluşturma Süreci", Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı: 1, Nisan
YÜKSEL,
A., (2005). "Basel II'nin KOBİ Kredilerine Muhtemel Etkileri", BBDK, Araştırma Raporları: 2005/4 Araştırma Dairesi, Ankara.
YILDIRIM, A., &
DEMÎRASLAN, Î.,
(2006). "Vergi
Planlaması Çalışmaları Çerçevesinde, Yatırım İndirimi İstisnasında 2006 Yılında Yapılan,
2007 ve 2008
Yıllarınd
a Yapılacak
Tercihin Belirlenmesi", Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 302, Ekim
WEÎLAND, M.,
(2008).
"Fachhochschule Worms", Vorlesung,
SS2008/26.03.2008 - 02.04.2008,
"International Finance, Accounting
and Controlling" Dersi İçin
Hazırlanmış Ders Notları. www.izsmmmo.com Erişim: 10.10.2010 http: //www. bddk. org. tr/turkce/Basel-
343

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com