Buradasınız

CODEX CUMANICUS'TA ARAPÇA FARSÇA EYLEMLER

ARABIC-PERSIAN ACTS IN CODEXCUMANICUS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
CodexCumanicus is a unique work which was written with compilings of old Kipchak Turkic Language from Kipchak dialect.lt reflects the spoken language of the term not the literary language.Although CodexCumanicus is a Kipchak Turkic Language, it keeps foreign elements inside, too.In this study, the existence of Arabic and Persian acts taken place in CodexCumanicus and position of these acts in Historical Turkic Languages and Kipchak Turkic Language works will be tried to put forward.
Abstract (Original Language): 
Codex Cumanicus Eski Kıpçak Türkçesinin Kıpçak ağzından yapılan derlemelerle yazılmış tek eseridir. Eser dönemin yazı dilini değil; konuşma ağzını yansıtmaktadır. Codex Cumanicus Kıpçakça olmasına rağmen içinde yabancı unsurlar barındırmaktadır. Bu çalışmada Codex Cumanicus'ta yer alan Arapça ve Farsça eylemlerin varlığı ile bu eylemlerin Tarihi Türk Dillerindeki ve Kıpçakça eserlerdeki durumu ortaya konulmaya çalışılacaktır.

REFERENCES

References: 

Ar. : Arapça
ARAT, R. R., (1969), Kutadgu Bilig III İndeks, (Haz. Kemal Eraslan, Osman F. Sertkaya, Nuri Yüce), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınlar, Ankara.
ATA, A., (1997), Nâsırü'd-dîn Bin Burhânü'd-dîn RabğüzT Kısasü'l- Enbiyâ (Peygamber Kıssaları) II, Dizin, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
ATA, A., (1998), Nehcü'l-Ferâdjs, Uştmahlarnırj Açuk Yolı, Dizin-Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları Ankara.
AT ALAY, Besim, (1945), Ettuhfet-üz-zekiyye Fil-Lugat-it-Türkiyye, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara. AT ALAY, Besim, (1985-1986), Divanü Lugat-it-Türk Tercümesi, C. I-V, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
BERT A, Ârpâd, (1996), Deverbale Wortbildung im Mittelkiptschakischen-Türkischen, Wiesbaden.
BM : Bulğat Al-Muştaq fı Luğat At-Türk Wa-1-Qıfçaq,
BODROGLIGETİ, A.,
(1971),
"The
Persia
n Vocabulary Of The Codex Cumanicus Budapeşte.
CAFEROĞLU, A., (1931), Abû Hayân, Kitâb al-İdrâk li-lisân al-Atrâk, İstanbul.
CC: Codex Cumanicus
CLAUSON, S. G.,
(I960), Sanglax A Persian Guide to the Turkish Language by Muhammad MahdT Xan, Facsimile Text with an introduction and indices, London.
CLAUSON, S. G., (1971), En Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish, Oxford.
ÇAĞATAY, Saadet, (1978), "Codex Cumanicus Sözlüğü", Türk Lehçeleri Üzerine Denemeler, Ankara,
DEVELLIOĞLU, Ferit, (1988), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara.
ERCİLASUN, A., (2004),
Başlangıcından Yirminci Yüzyıla
362
20_29_Layout 1 30.11.2011 16:23 Page 62
ULUSLARARASI
HAKEML
İ AKADEMİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
Temmuz-Ağustos-Eylül
2011 Sayısı Sayı: 1 / Cilt: 1 Spring July- August- September2011 Volume:01 Issue:01 Jel Kodu: JEL M
www.iibdergisi .com
Türk Dili Tarihi, Akçağ Yayınları Ankara.
ERGİN, M., (1997), Türk Dil Bilgisi, İstanbul.
GABAIN, A, V., (1988), Eski Türkçenin Grameri, Çev. Mehmet Akalın, Ankara.
HŞ: Husrâv u Şîrîn
İZBUDAK, V., (1989), El-İdrâk Haşiyesi, 2. Baskı, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
KARAMANLIOĞL U, A. F., (1994), Kıpçak Türkçesi Grameri, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
ÖZYETGİN, Melek, (2001), Kitâbu'l-İdrâk Li Lisâni'l-Etrâk Fiil: Tarihî-Karşılaştırmah Bir Gramer ve Sözlük Denemesi, Köksav, Ankara.
STEINGASS, F.J., (1892),
Comprehensive Persian-English dictionary, including the Arabic words and phrases to be met with in Persian literaturte. London.
RÂSÂNEN,
M., (1969), Versuch Eines Etymologischen Worterbuchs
De
r Türksprachen, C.I-IL Helsinki. TEKİN, T, (2000), Orhon Türkçesi Grameri, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 9, Ankara. TOPARLI, R. & SADİ, M. & YANIK, N,H., (1999), El- Kavânînü'l-Külliyye Li- Zabti'l- Lügati't-Türkiyye, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara. TOPARLI, R., (2000), Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
TOPARLI, R., (2003), Ed- Dürretü'l-
Mudiyye Fi'l-Lügati't- Türkiyye,
Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara
TOPARLI, R., (2007), Kıpçak Türkçesi Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
Türkçe Sözlük, (1998), Cilt 2, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
YÜCE, N, (1988), Mukaddimetü'l-Edeb, Giriş, Dil Özellikleri, Metin, İndeks, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
ZAJ4CZKOWSKİ, A., (1954), Slownik Arabsko- Kipczacki z Okresu Panstwa Mameluckiego Bulğat Al-Muştaq fı Luğat At-Türk Wa-1-Qıfçaq, Czeşç II. Verba, Warszawa.
ZAJ4CZKOWSKİ, A.,
(1961),
Najstarsza
Wersj
a Turecka Xusrav u Şîrîn Kutba, Czesc III, Slownik, Warszawa.
XIII. Yüzyıldan Beri Türkiye Türkçesiyle Yazılmış Kitaplardan Toplanan Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü, (1996), TDK Yayınları, C.I, Ankara, 1995, C. II-VI, Ankara.
363

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com