Buradasınız

ŞİRKET POLİTİKASI VE LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ

THE EFFECT OF COMPANY POLICY AND LEADERSHIP ATTITUDES ON THE ORGANIZATIONAL LOYALY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Nowadays, the innovations caused from changing affects closely to organizational structure, aims and its operations. Within the this process, ‘company policy’ and ‘leadership’ term becomes more important with the necessity of the accomplishment of a company and its survive. As describing the traditionally leadership term, it can be described that leadership is a duration to effect the behaviours of a group or individuals to asses to the aims of the organization.The purpose of this study is to assess the effect of company policy and leadership attidudes on the organizational commitment. Furthermore; relations between leadership behaviours of personnel as perceived in relation to various demographic characteristics and their loyalty to the organisation should be examined. In order to obtain maximum productivity with minimum cost from the personnel of big scale enterprises, it is required that the loyalty of personnel to the organisation they belong increase and they develop the sense of belonging in their personnel. In this context organisational loyalty and sense of loyalty which need to be created in the personnel is a duty that rests upon the leader (the manager under whom the personnel works) of the enterprise. For this reason leaders will directly affect the performance of their personnel with a democratic, effective and impressive attitude of leadership and this situation will be reflected in the turnover of the enterprise over short or long term. A general survey on the organizational commitment literature proved that organizational commitment was effected considerably little by the static and temporary events troughout time; but on the otherhand it was effected significantly by the leadership, culture, and the organizatonal factors including norms.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde değişimin getirmiş olduğu yenilikler, örgütlerin yapısını, amaçlarını ve işleyişlerini yakından etkilemektedir. Bu süreçte örgütlerin başarılı olabilmesi ve varlığını devam ettirebilmesi ile ilgili olarak ‘şirket politikası’ ve ‘liderlik’ kavramlarının önemi ortaya çıkmıştır. Geleneksel olarak tanımlanan liderlik anlayışı, örgütün belirlenen hedeflere ulaşmada birey ve grupların davranışını etkileme sürecidir. Bu çalışmanın amacı, işletmelerde şirket politikası ve liderlik davranışlarının örgütsel bağlılığa etkisini araştırmaktır. Ayrıca; personellerin değişik demografik özelliklerine göre algıladıkları liderlik davranışları ve örgüte olan bağlılıkları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Büyük ölçekli işletmelerin personellerinden minimum maliyetle maksimum verimi alabilmesi için personellerin ait olduğu örgüte bağlılığını artırması ve personellerinde aidiyet duygusunu geliştirmesi gerekmektedir. Bu bağlamda personellerde meydana getirilmesi gereken örgütsel bağlılık ve aidiyet duygusu da işletmenin liderine (personelin bağlı olduğu müdüre) düşen bir görevdir. Bu bakımdan demokratik, etkin ve etkili bir liderlik tutumuyla liderler direkt olarak personellerinin performansını etkileyecek ve bu durum da işletmenin cirosuna kısa veya orta vadede yansıyacaktır. Örgütsel bağlılık literatürüne ilişkin genel tarama, örgütsel bağlılığın zaman içinde oldukça durağan ve geçici olaylardan oldukça az; buna karşın liderlik, kültür, değerler ve normları içeren örgütsel faktörlerden önemli derecede etkilendiğini ortaya koymuştur.

REFERENCES

References: 

AKDEMİR A. (2008); “Vizyon Yönetimi”, Ekin Basım Yayın, İstanbul. s.49
BURSIC KARREN, M. (1992); “Stratejies and Benefits of the Successful use of Teams in Manufacturing Organizations” IEEE Transactions on Engineering Management, vol. 39, No: 43 Ağustos.
BOWEN, D.E., LAWLER, E.E. (1992); The empowerment of service vvorker: what, why, how, and when. Sloan Management Review, ss. 31-39.
Boone Louis E, Kurtz David L. (1992); Management,4th Edt., Mc Graw Hill, New York s.230
BERGER, A., HOBBS, B. ( 2005); Impact of shift work on the Health and Safety of Nurses and patients, Clinical Journal of Oncology Nursing, ss. 465- 471
BERNAY, R. F., (2005); “Üniversitelerimiz ve AR –GE”, Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık, 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun.
ÇIRPAN H. KOYUNCU M. (1998); “İşletme Kültürünün Alt Kademe Yöneticileri Üzerindeki Etkisi”, Kırıkkale Üniv.İ.İ.B.F. Dergisi, İstanbul. ss.223-230
ÇETIN, S. (2000); “Analysis of Best Value In the British Local Public Services in the Years 1998- 2000, Master Tezi, School of Social Science, Middlesex University, London.
DİNÇER Ö. “1998); “Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası”, Beta Yayınları, Yayın No: 659 İstanbul. s.98
DEAN J.W., BOWEN, D.E. (1994); Management theory and total quality : improving research and practice through developement. Academy of Management Review, ss.392-418.
DİNÇER Ö. (1994); “Örgüt Geli� � � ş� tirme, Teori, Uygulama ve Teknikleri”, � � � İz� Yayıncılık s.180
DURNA, U. Ve EREN, V. (2002); “Kamu Yönetiminde Stratejik Yönetim”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 35/1.
ERŞAN A.A. (2007); “İşletmeler Açısından Stratejik Toplam Kalite Yönetiminin Önemi”, Kahramanmaraş Sütçüiman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmış Yük. Lisans Tezi), Kahmanmaraş.
EREN E. (1998); “İşletmelerde Motivasyon”, www.insankaynaklari.com Erişim:16.06.2010
EREN E. (1993); “Yönetim Psikolojisi”, Beta Yayın Dağıtım İstanbul s. 318-319.
GRAY,JERY I . VE FREDERICK A. STARKE. (1988); Organizational Behavior: Concepts and Applications. 4.ed., Columbus: Merrill Pub.Com. ss.447-8.
HOFER, C.W., ve SCHENDEL, D. (1979); “Strategy Formulation”, Analytical Concepts, West Publishing Co., Minnesota, 2. Baskı, s.219
KOZLU C. (1999); “Türkiye Mucizesi İçin Vizyon Arayışları ve Asya Modelleri”, İş Bankası Yayınları Yayın No: 335, B.5. Ankara. s.410
LAWLER III, EDWARD E., (2002); “İnsan Sermayesi”, Executive Excellence, Yıl:6, Sayı:61.
ÖZEVREN M. (2007); “Staratejik Planlama Hazırlık Dönemi Eğitim Programı”, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi, İstanbul.
ÖZDEVECİOĞLU M. (1994);
«Organizasyon Kültürü», Hazırlayan; Mustafa Özel, Stratejik Yönetim ve Liderlik, İz Yayınevi, İstanbul. s.121.
ÖZGEN, H., Öztürk, A. ve Yalçın, A (2001); “� � � � � İ� nsan Kaynaklar� ı Yönetimi”, Nobel Yayınları, Adana.
PAPATYA G. (2008); “Vizyon: Hayal ve Gerçek Arasındaki Gerilim -Eleştirel Bir Yazım Denemesi”, İİBF Dergisi, Sayı 3-Güz,123
PETERS, THOMAS VE ROBERT H. WATENNAN.JR., İN SEARCH OF EXCDLENCE, NEW YORK: HARPER & ROW. 1982, s.75.
SHENKAR, ODED, (1995); “ The Globalization of Human Resource Management: The
SCHULLER, RANDALL S. VE GARY W.FLORKOWSKI (1996); “ International Human Resources Management”, Betty Jane Punnett ve Oded Shenkar (editors), Handbook for International Management Research, Blackwell Publishers, Massachusetts; 351-401
ŞİMŞEK B. (2000); “İşgücü Piyasalarının Küreselleşmesi ve Küresel İşgücü Piyasasında Ulusal İşgücü Piyasalarının Yeri”, İşgücü Dergisi, C:2, S:1;1-2
SHENKAR, ODED. (1995); “ The Globalization of Human Resource Management: The Interdisciplinary
YILMAZ H. (2006); “İşletmelerde Takım Çalışması Yoluyla Motivasyon”. İKADEMİ, İstanbul. www.ikademi.com Erişim:15.06.2010
YILMAZ H. (1998); “Yönetimde Sıfır Hiyerarşi ve Müşteri Tatmini İlişkisi”, Standart Dergisi, Ağustos 78-82
FİLİZ, YAVUZ (2000); “Globalleşme ve İnsan Kaynakları Yönetimi”, 2001’e Doğru İnsan Kaynakları Araştırması, Sabah Yayıncılık, İstanbul; 228-229.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com