Buradasınız

SPRİNTER VE ATICILARIN BAZI FİZİKSEL-FİZYOLOJİK PARAMETRELERİNİN AYNI YAŞ GRUBU GÜREŞÇİLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

THE COMPARISON OF SOME PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF SPRINTERS AND THROWERS WITH SAME AGE WRESTLERS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to compare some attributes between sprinters and throwers to same age wrestlers. For Track and Field, Sprint is standing basicly for speed and Throwing is standing basicly for strenght. The research group is composed together by 519 athletes from all over Turkey. 415 male wrestlers (Xage=15,11± 0,69 year, Xsportage=4,0±1,26 year), 50 throwers (Xage=15,0±1,42 year, Xsportage=2,68±1,43 year) and 54 short distance runners (Xage=14,87±1,45 year, Xsportage=2,51±1,52 year). In that order height, weight, BMI, right and left hand grip strength, squat and active jump, anaerobic strength obtained from vertical jump, standing long jump, medicine ball throw, sit ups (30 sec.), indirect VO2max values of 30 meters speed test and 20 meters shuttle running test have been done. The measurements for this group have been applied with the Mann Whitney U-test. According to these results the aerobic capacity of the wrestlers is showing similarity to the aerobic capacity of the sprinters. This result shows parallelity to the need of the aerobic capasity of these branches. There is also a similarity between the grip strength and medicine ball throw abilities between these two branche-athletes. It is understand as a difference between these two branches. The vertical and horizontal jumping parameters to measure the explosive power of the lower extremities which is affecting the speed, and the 30 meters speed test shows difference in favor of the sprinters (p<0.05), which is a clear indication of the difference of these branches. That the aerobic capasity of the wrestlers is higher than the aerobic capasity of the throwers can be related to the competition time of their own branches. In the coparision the throwers have shown high parameters in the grip strength and medicine ball throwing test. The wrestlers has shown high values in the 30 sec. sit ups test. This is related to the attributes of their own branches. The similarity of the vertical jumping parameters between the branches is an indication for a common feature.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacını, atletizmin temel unsuru kuvvet olan atma branşındaki sporcular ve yine temel unsuru sürat olan sprint branşındaki sporcular ile aynı yaş grubu güreşçilerin bazı özelliklerinin karşılaştırması oluşturmaktadır. Araştırma grubunu, Türkiye’nin farklı illerinde spor yapan 415 erkek güreşçi (Xyaş=15,11± 0,69 yıl, Xsporyaş=4,0±1,26 yıl) ile atma branşındaki 50 atlet (Xyaş=15,0±1,42 yıl, Xsporyaş=2,68±1,43 yıl) ve kısa mesafe koşu branşındaki 54 atlet (Xyaş=14,87±1,45 yıl, Xsporyaş=2,51±1,52 yıl) olmak üzere toplam 519 sporcu oluşturmaktadır. Araştırma grubunun sırasıyla boy uzunlukları, vücut ağırlıkları, vücut kitle indeksleri, sağ ve sol el pençe kuvveti, squat ve aktif sıçrama, dikey sıçramadan elde edilen anaerobik güç, durarak uzun atlama, sağlık topu atış, gövde mekik (30 sn.), 30 metre sürat ve 20 metre mekik koşusu testinden indirek VO2max değerleri elde edilmiştir. Araştırma grubuna uygulanan ölçümlerin, güreşçiler ile kısa mesafe koşu ve atma branşındaki atletler arasındaki farka Mann Whitney U-testi ile bakılmıştır. Araştırma grubundan elde edilen bulgulara göre güreşçilerin aerobik kapasiteleri kısa mesafe koşu branşındaki atletlerle benzerlik göstermektedir. Bu bulgu branşların aerobik kapasite gereksinimleri ile paralellik göstermektedir. Her iki branş sporcularından elde edilen kavrama kuvveti ve sağlık topu atış yetilerinde de benzerlik gözlenmiştir. Sürati etkileyen unsurlardan olan alt uzuvların patlayıcı kuvvetinin belirlendiği yatay ve dikey sırçama parametreleri ile 30 m sürat koşu yetisinin kısa mesafe koşu branşındaki atletler lehine performans bakımından farklılık göstermesinin (p<0,05), branşlar arasındaki farklılaşmanın belirgin bulguları olarak düşünülmektedir. Güreşçilerin aerobik kapasitesinin atma branşındaki atletlerden yüksek olması branşların müsabaka sürelerine bağlı kullanılan enerji sistemleri ile ilişkili olduğu düşülmektedir. Kavrama kuvveti ile sağlık topu atış parametrelerinde atıcıların, 30 sn gövde mekik yetilerinin karşılaştırılmasında ise güreşçilerin yüksek değer göstermesi branşların temel niteliklerine yatkın olan test parametreleri ile ilişkili olduğu düşülmektedir. Dikey sıçrama parametrelerinin benzerlikleri branşların ortak özellikleri olarak yorumlanabilir.

REFERENCES

References: 

AÇIKADA C., EDITÖR. 2008. “Atletizm
Yetenek Modeli Raporu”, Atletizm
Federasyonu Eğitim Kurulu Yayınları,
Ankara.
AKGÜN N., 1978. “Egzersiz Fizyolojisi”,
Ege Üniversitesi Rektörlüğü Yayını,
4. Baskı 1. Cilt, İzmir.
BAYRAKTAR I., Pekel H.A., Yaman M.,
Aydos L., 2010. “Atletizmde Türkiye
Norm Değerleri”, Ata Ofset Matbaacılık,
Ankara.
BAYRAKTAR I., Kahraman E., Deliceoğlu
G., 2011. “Güreştee Türkiye Norm
Değerleri”, Ata Ofset Matbaacılık,
Ankara.
BOMPA T.O., 2003. “Antrenman Kuramı
ve Yöntemi”, Bağırgan T. (Çev)., Bağırgan
Yayınevi, Ankara.
CANDAN N., Dündar U., 1996. “Atletizm
Teorisi”. 1.Baskı, Bağırgan Yayınevi,
Ankara.
GOZZOLİ C., Simohamed J., El-Hebil
A.M. 2006. “Educational Cards
Kids’ Athletics”, IAAF. URL: http://
www.iaaf.org/mm/Document/imported/
37264.pdf
GÜNAY M., Tamer K., Cicioğlu İ., 2006.
“Spor Fizyolojisi ve Performans Ölçümü”
Baran Ofset, Ankara.
MACKENZIE B., 2005. “101 Performance
Evaluation Tests”, Elektric Word plc,
London.
MİRZAEİ, B., Curby D.G., Rahmani-Nia
F., Moghadasi M., 2009. “Physiological
Profile of Elite Iranian Junior
Freestyle Wrestlers”, Journal of Strength and Conditioning Research,
November, 23 (8), pp.2339-2344.
PEKEL H.A., 2007. “Atletizmde Yetenek
Aramasına Bağlı Olarak 10-12 Yaş
Grubu Çocuklarda Bazı Değişkenler
Üzerinde Normatif Çalışma”, Yayınlanmamış
Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
Ankara.
RAHMANİ-Nia F., Mirzaei B., Nuri R.,
2007. “Physiological Profile of Elite
Iranian Junior Greco-Roman Wrestlers”,
International Journal of Fitness,
3(2): 49-54.
TAMER K., 2000. “Sporda Fiziksel-Fizyolojik
Performansın Ölçülmesi ve
Değerlendirilmesi”, 2. Bası, Bağırgan
Yayımevi, Ankara.
ZİYAGİL M.A, Zorba E., Eliöz M. 1994.
“Sıkletlerinde Birinci ve İkinci Olan
Güreşçilerin Yapısal ve Fonksiyonel
Özelliklerinin Karşılaştırılması”,
Spor Bilimleri Derg., 5(1): 36-46.
ZORBA E., 2000. “Fiziksel Uygunluk”,
Neyir Matbaası, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com