Buradasınız

ÖZEL EĞİTİME İHTİYAÇ DUYAN ÇOCUKLARDA OYUNCAK ve OYUNUN ÖNEMİ

The IMPORTANCE of TOY and PLAY for CHILDREN with SPECIAL NEEDS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Children with special needs and their both daily life and education have been ignored until recent years. However, in 1997 The Special Education Law was accepted by Turkish National Assembly. In part 1 and section 8 of this law it is defined that for people who cannot fulfill the requirements of compulsory education, necessary institutions should be found by orginizing and developing programmes including their performance levels according to their developmental domains. Moreover, in section 6 it is also pointed out that service of special education for early childhood should be based on acknowledging and supporting parents in both home context and institutions. Since then there has been an increasing rate of researches in this area. Considering the importance of education for children with special needs this research aims at examining the concepts of play and toys which are used for attaining the goals of special education and the implementations of play during the educational process. Literature about children with special needs’ play conditions, their parents’ toy choices and attitudes toward play and the contribution of the knowledge of which plays and play equipment are helpful for development of those children was reviewed for the purpose of research. Important inferences were made about children’s with autism, down syndrome and pervasive developmental disorder attitudes, and their parents’ perceptions, attitudes and knowledge levels about play, toys and play interventions. Regarding the results, in Turkey there is need for further both qualitative and quantitative researches to investigate in home context and educational settings of children with special needs.
Abstract (Original Language): 
Özel eğitime muhtaç çocukların hem günlük yaşantıları hem de eğitimleri son yıllara kadar göz ardı edilmiştir. Ancak TBMM 1997’de Özel Eğitim Yasasını kabul etmiştir. Bu kanunun birinci bölüm sekizinci maddesinde zorunlu ilköğretim programlarının amaçlarını gerçekleştirecek durumda olmayan bireyler için gelişim alanlarındaki performans düzeyleri dikkate alınarak hazırlanmış eğitim programlarının uygulanacağı kurumlar açılması gerektiği belirtilmiştir. Ek olarak, madde 6’da erken çocukluk dönemindeki özel eğitim hizmetleri ailenin bilgilendirilmesi ve desteklenmesi temeline dayalı olarak evlerde ve kurumlarda sürdürülür denmektedir. Bu tarihten sonra alandaki araştırmalar artan bir ivme kazanmıştır. Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimine verilmesi gereken önemden yola çıkarak bu çalışmanın amacı eğitim sürecindeki oyun uygulamaları ve amaçlara ulaşmada kullanılan oyun ve oyuncak kavramlarının incelenmesidir. Çalışmanın amacına uygun biçimde özel eğitime muhtaç çocukların oyun durumları, ailelerinin oyunlara ve oyuncaklara olan tutumları ve hangi oyun ve oyun araçlarının bu çocukların gelişimleri için faydalı olacağının bilgisinin katkılarına yönelik literatür taranmıştır. Çalışma sonunda oyun, oyuncak ve oyun müdahalelerine yönelik otistik, down sendromlu, yaygın gelişimsel geriliği olan çocukların tutumları ve ailelerinin algıları, bilgi düzeyleri, tutumları ile ilgili önemli sonuçlar çıkarılmıştır. Sonuçlar göz önüne alındığında, Türkiye’de özel eğitime muhtaç çocukların ev ve eğitim ortamlarını inceleyecek hem nitel hem de nicel yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.

REFERENCES

References: 

ARAL, N., GÜRSOY, F., (2009).
“Özel Eğitim Gerektiren Çocuklar ve Özel
Eğitime Giriş”, Morpa Kültür Yayınları, s.33,
İstanbul.
ARNOLD, A., (1979).
“Çocuğunu ve Oyun” (Çev. Rezzan MAHMUDOĞLU)
Ece Yayınları, İstanbul.
CASE-SMİTH, J., KUHANECK, H. M.,
(2008).
“Play Preferences of Typically Developing
Children and Children with Developmental
delays Between Ages 3 and 7 Years”. OTJR
Occupation, Participation and Health, Winter
2008, Vol.28, N.
ÇOBAN, B., NACAR, E., (2006).
“Okul Öncesi Eğitimde Eğitsel Oyunlar”,
Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, s.18-23.
FEWELL, R. R., OGURA, T., NOTARİ-SYVERSON,
A., WHEEDEN, C.A., (1997).
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 Sayısı Cilt:2 Sayı: 4 Jel Kodu: M
www.sstbdergisi.com
89
“The Relationship between Play and Communication
Skills in Young Children with
Down Syndrome.” Topic in Early Childhood
Special Education, p.1, Spring 1997:17.
HAMM, E. M., MİSTRETT, S. G., RUFFİNO,
A. G., (2006).
“Play Outcomes and Satisfaction with Toys
and Technology of Young Children with
Special Needs.” Journal of Special Education
Technology, p.29, Winter 2006:21.
HONEY, E., LEEKAM, S., TURNER, M.,
MCCNACHİE, H., (2007).
“Repetetive Behaviour and Play in Typically
Developing Children and Children with
Autism Spectrum Disorders.” Journal of
Autism Developmental Disorder, p. 1107-
1115, 2007:37.
LİCCİARDELLO, C. C., HARCHİK, A. E.,
LUİSELLİ, J. K., (2008).
“Social Skills Intervention for Children with
Autism During Interactive Play at a Public
Elementary School. Education and Treatment
of Children,” Vol:31, N.1, p.27.
MEMİŞ, D.A., (2006).
“Oyunun Çocuk Gelişimine Etkisi ve Eğitimdeki
Önemi”, Ulusal Sınıf Öğretmenliği
Kongresi, 14-16 Nisan, Gazi Üniversitesi,
Ankara, Kök Yayıncılık, II, 442-448.
QUİRMBACH, L. M., LINCOLN, A. J.,
FEINBERG-GIZZO, M., INGERSOLL,
B. R., ANDREWS, S. M., (2009).
“Social Stories: Mechanism of Effectiveness
in İncreasing Game Play Skills in Children
Diagnosed with Autism Spectrum Disorder
Using a Pretest-Posttest repeated Measure
Randomized Control Group Design.” Journal
of Autism Developmental Disorder, p. 299-
321, 2009:39.
RESMİ GAZETE. (1997).
“Özel Eğitim Yasası”, Yayım Tarihi ve Sayısı:
06/06/1997-23011, Numarası: 573.
STAHMER, A. C. (1999).
“Using Pivotal Response Training to Facilitate
Appropriate Play in Children with autistic
Spectrum Disorders.” Child Language Teaching
and Theraphy, p.29-40.
YAMANER, F., (2001).
“Beden Eğitimi ve Sporda Temel İlkeler”,
Ekin Kitabevi, s.5,6, Bursa.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com