Buradasınız

EDİRNE İLİ MERKEZİNDE YAŞAYAN 18 YAŞ ÜSTÜ POPÜLASYONDA ORTOSTATİK ÖZELLİKLİ BAŞAĞRISI PREVALANSI

ORTHOSTATİC HEADACHE PREVALENCE İN POPULATİON ABOVE THE AGE OF 18 LİVİNG İN EDİRNE CİTY CENTER ABSTRACT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
One of the distinctive diagnoses of headache which is placed near the top and seen as common health problems by family doctors in society is Intracranial Hypotension. International and national society-oriented studies made about Intracranial Hypotension are inadequate. Therefore, we planned a field work with the purpose of determining Intracranial Hypotension prevalence in population above the age of 18 living in Edirne city. This research is a definitive and cross-sectional research made on 1810 participants (909 men, 901 women) with the purpose of determining the Intracranial Hypotension prevalence in population above the age of 18 and living in Edirne city centre. It was paid attention that selected sample complied with all population. It was determined that 29.1% of the participants were unemployed; 19.3% of them were civil servants; 15.8% was from other occupational groups; 10.3% was worker; 9.8% was self employed persons; 8.6% worked in private sector; 7% was medical staff. In our study, it was ascertained that there was a significant relation in statistical terms between the condition of headache’s being orthostatic, the situation of sometimes being orthostatic but not always being orthostatic for headaches, being other complaints apart from orthostatic headaches, imbalance in standing position and alcohol usage (p<0,05).As a result, it is wrong for family doctor to prescribe medication for each patient who has headaches. Besides he should consider pre-diagnoses and differential diagnoses. We aimed at decreasing unnecessary usage of painkillers, being able to refer patients with true diagnosis by determining the frequency of specific symptoms of Intracranial Hypotension.
Abstract (Original Language): 
Aile hekimlerinin toplumda en sık karşılaşılan sağlık sorunlarının ilk sıralarında yer alan baş ağrısının ayırıcı tanılarından birisi İntrakraniyal Hipotansiyondur. Uluslararası ve ulusal düzeyde Ortostatik Baş ağrısı hakkında yapılmış toplum kaynaklı çalışmalar yetersizdir. Bundan dolayı Edirne’de yaşayan 18 yaş üstü popülasyonda Ortostatik Baş ağrısı prevalansını saptamak amacıyla bir saha çalışması planladık. Bu araştırma, Edirne şehir merkezindeki 18 yaş üzerindeki popülasyonda İntrakraniyal Hipotansiyon Prevalansının belirlenmesi amacıyla 1810 (909 erkek, 901 kadın) katılımcı üzerinde yapılmış tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte bir araştırmadır. Seçilen örneklemin, tüm evreni temsil etmesine dikkat edildi..Katılımcıların %29,1’inin çalışmadığı, %19,3’ünün memur olduğu, %15,8’inin diğer meslek gruplarından olduğu, %10,3’ünün işçi olduğu, %9,8’inin serbest çalıştığı, %8,6’sının özel sektörde çalıştığı, %7’sinin sağlık çalışanı olduğu saptanmıştır. Çalışmamızda; başağrılarının ortostatik özellikte olma durumu, başağrılarının bazen ortostatik karakterde olmakla birlikte ortostatik olmayan baş ağrıları olma durumu, ortostatik baş ağrısı dışında başka şikayetlerin olma durumu, ayağa kalkınca dengesizlik şikayeti olma durumu ile alkol kullanma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Sonuç olarak; aile hekimi başağrısı olan her hastaya ağrı kesici yazması doğru olmamakla beraber, ön tanı ve ayırıcı tanıları düşünebilmesi gerekir. Bu araştırmayla İntrakraniyal Hipotansiyona spesifik semptomların sıklığını belirleyerek hekimlerin doğru teşhisle hastaların sevkini yapabilmeyi ve gereksiz ağrı kesici kullanımını azaltmayı amaçladık.

REFERENCES

References: 

SCHIEVINK, W. I. 2006. Spontane spinal
beyin omurilik sıvısı kaçağı ve intrakraniyal
hipotansiyon. JAMA, 295(19),
2286–2296.
BELL WE, JOYNT RJ, SAH AL, 1960.
Düşük spinal sıvı basıncı sendromu.
Neurology (Minneap)10:512-521
SIBERSTEIN SD., 1984 birinci basamak
tedavi praktisinde baş ağrısının tedavisi.
AmJ Med; 77:65-72
SCHALTENBRAND G., 1938. Neuere
Anschauungen zur Pathophysiologie
der Liquorzirkulation. Zentralbl Neurochir;
3:290–300.
LINDQUIST T, MOBERG E., 1949 Spontaneous
hypoliquorrea. Acta Med
Scand; 556–61.
EJAZ AA, HALEY WE, WASILUK A,
MESCHIA JF, FITZPATRICK PM
2004. Characteristics of 100 Consecutive
Patients Presenting With Orthostatic
Hypotension. Mayo Clinic
Proceedings, 79(7): 890-894.(10)
ATGIBBONS
C.H, FREEMAN R., 2005.
Orthostatic Dyspnea: A Neglected
Symptom of Orthostatic Hypotension.
Clinical Autonomic Research,
15:40-44.
MARCELIS J., 1990. Silberstein. Düşük
beyin omurilik sıvılı spontan
baş ağrısı. Headache 30:192–196.
doi:10.1111/j.1526-4610.1990.
hed3004192.x
FISHMAN RA, DILLON WP., 1993. İntrakraniyal
hipotansiyona sekonder
olan dural boyanma ve beyinsel yer
değişimi. Neurology 43:609–611
MILLER, J. D., 1975. Beyin omurilik aksisinde
hacim ve basınç. Klinik Nöroşirurji,
22, 76–105.
CHUNG, S. J., KIM, J. S., & LEE, M. C.
2000. Cerebral Spinal Sıvısı Hipovolemi
Sendromu: Klinik ve Görüntüleme
özellikleri ve sonuç . Nöroloji,
55(9), 1321–1327.
KONG DS, PARK K, NAM DH, LEE JI,
KIM ES, KIM JS., 199-203,2007. et
al : Atypical spontaneous intracranial
hypotension (SIH) with nonorthostatic
headache. Headache 47
MIYAZAWA, K., SHIGA, Y., HASEGAWA,
T., ENDOH, M., OKITA, N., HIGANO,
S., VE DIĞERLERI., 2003.
“Spontane intrakraniyal hipotansiyon
sendromunda” intrakraniyal hipotansiyon
karşısında BOS hipovolemi.
Nöroloji, 60(6), 941–947.
MOKRI B., 1999. Spontaneous cerebrospinal
fluid leaks: from intracranial hypotension to cerebrospinal fluid
hypovolemia-evolusion of a concept.
Mayo Clin Proc 74 : 1113-1123
MOKRI, B., PIEPGRAS, D. G., & MILLER,
G. M. 1997. Ortostatik baş ağrıları
Sendromu ve difüze pakimeningeal
gadolinyum gelişimi. Mayo Klinik
İlerlemeler, 72(5), 400–413.
MOKRI, B.,HUNTER, S. F., ATKINSON,
J. L.,&PIEPGRAS,D.G. 1998. Normal
BOS basıncıyla seyreden BOS
kaçağı kaynaklı Ortostotik Baş Ağrıları.
Nörüloji, 51(3), 786–790.
SCHIEVINK,W. I., MEYER, F. B., ATKINSON,
J. L., & MOKRI, B. 1996.
Spontane spinal beyin omurilik sıvısı
kaçağı ve intrakraniyal hipotansiyon.
Nöroşirurji Dergisi, 84(4),598–605
RANDO, T. A., & FISHMAN, R. A. 1992.
Spontane İntrakraniyal Hipotansiyon:
İki vaka raporu ve literatürün gözden
geçirilmesi. Nöroloji, 42(3 Pt 1), 481–
487
SCHIEVINK WI, MAYA MM, MOSER
F, TOURJE J, TORBATI J, TORBATI
S., 2007. Frequency of spontaneous
intracranial hypotension in
the emergency department. J Headache
Pain; 8:325–8
ALBAYRAM S,TUZGEN S, GUNDUZ
A, KILIC F, BAS A. EUR J NEUROL.
2008 Spontaneous intracranial
hypotension after labor without spinal
intervention. Jan;15(1):91-3. Epub
2007 Nov 27.
SCHIEVINK WI, MORREALE VM, ATGIBBONS KINSON JLD, MEYER FB, PIEPGRAS
DG, EBERSOLD MJ., 1998
Surgica treatment of spontaneous spinal
cerebrospinal fluidleaks.J Neurosurg;
88:243–6.
BOLAY, H., REUTER, U., DUNN, AK.,
HUANG, Z., BOAS, DA., MOSKOWITZ,
MA., , 2002. Intrinsic brain
activity triggers trigeminal meningeal
afferents in a migraine model. Nature
Med, 8(2):136-42
IADECOLA, C., 2002 From CSD to headache:
a long and winding road. Nature
Med, 8(2):110- 12
MANZONI G.C., TORELLI P., 2009. Chronic
migraine and chronic tension-type
headache: are they the same or different?,
Neurol Sci; 30:881-884
EROL, F.S., ÖZVEREN M.F., TOPSAKAL
C., 2000. Travmatik Beyin Omirilik
Sıvısı Fistülünde Lomber Ponksiyon
Sonrası Basınçlı Pnömosefalus:
Olgu Sunumu. Türk Nöroşirüji
Dergisi, Elazığ, : 10: 221-223.
SCHIEVINK WI, GORDON OK, TOURJE
J., 2004. Connective tissue disorders
with spontaneous spinal cerebrospinal
fluid leaks and intracranial
hypotension: a prospective study.
Neurosurgery; 54:65– 70
İ.Ü.CERRAHPASA TIP FAKÜLTESI SÜ-
REKLI TIP EGITIMI ETKINLIKLERI
BAS, BOYUN, BEL AGRILARI.
SEMPOZYUM DIZISI NO:30
MAYIS 2002. 39-70
LAHRMANN H, CORTELLI P, HILZ M,
MATHIAS CJ,STRUHAL W, TASSINARI
M., 2006. EFNS Guidelines
on the Diagnosis and Management of
Orthostatic Hypotension, 13:930-936
SAHNI, M., LOWENTHAL, D.T.,
MEULEMAN, J. 2005. A
Clinical,Physiology and Pharmacology
Evaluation of Orthostatic
Hypotension in the Elderly, International
Urology and Nephrology,
37:669- 674.
OLDENBURG O, KRIBBEN A, BAUMGART
D, PHILIPP T, ERBEL
R, COHEN MV 2002. Treatment
of Orthostatic Hypotension, Current
Opinion in Pharmacology, 2:740-747
WEISS A, BELOOSESKY Y, KORNOWSKI
R, YALOV A, GRINBLAT J,
GROSSMAN R., 2006. Influence of
Orthostatic Hypotension on Mortality
Among Patients Discharged From on
Acute Geriatric Ward. J Gen Intern
Med,21:602-606
IWANCZYK L, WEINTRAUB NT, RUBENSTEIN
LZ., 2005. Orthostatic
Hypotension in the Nursing Home
Setting. Journal of American Medical
Directors Association, 7:163-167
TSE H.F, SIU C.W, TSANG V, YU C,
PARK E, BORNZIN G, BENSER M.
E, LAU C.P., 2005. Blood Pressure
Response to Transition from Supine
to Standing Posture Using an Orthostatic
Response Algorithm. Pace
28(Supplement 1):242-245.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com