Buradasınız

SERA ETKİSİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE

THE EFFECT OF GLOBAL WARMING ON CLIMATE CHANGE: IN PERSPECTIVE OF PRE-SERVICE TEACHERS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of this study was to investigate the effect of global warming on climate change according to pre-service teachers’ perspective, studying in the Faculty of Education in Ataturk University. Population of study was selected from Ataturk University. Sampling of research, composed of males and females, is pre-service teachers from (N=187) faculty of Education Department of Biology, Physics and Chemistry. Reliability of 3-point likert-type scale, consisting of 22 items was provided before study. This study was made with the survey research model. The data collected with 3-point likert-type scale. Cronbach’s Alpha was found 0,79. This value showed that research is reliable. The date was evaluated with SPPS 16 packet program. Descriptive statistics, t-test and ANOVA were used for analyzing date. In light of the results, it was found that Biology teachers and taking environmental education lecture had higher knowledge level and more sensitivity than other departments about global warming. In addition, the result of study indicates that the majority of pre-service teachers have misconception about global warming.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma; Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okuyan öğretmen adaylarının, sera etkisinin iklim değişikliği üzerindeki olumsuz etkisi hakkındaki görüşlerinin saptanması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada tarama modeli uygulanmıştır. Çalışmanın evrenini Atatürk Üniversitesi örneklemini ise aynı Üniversitenin Biyoloji, Fizik ve Kimya bölümlerinde eğitim alan (N=187) erkek ve kız öğrenciler oluşturmaktadır. Uygulamada 3’lü likertten oluşan güvenirliliği sağlanmış 22 sorulu bir anket uygulanmıştır. Anketten elde edilen veriler SPSS 16 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Uygulamadan elde edilen veriler öncelikli olarak güvenirlik analizine tabi tutulmuştur. Güvenirlilik analizi Cronbach Alpha değeri ise 0.79’dur. Bu değer çalışmanın oldukça yüksek güvenirlilikte olduğunu göstermektedir. Yapılan analizde betimsel istatistik, t-testi ve ANOVA modeli gibi farklı testler gerçekleştirilmiştir. Uygulama sonucunda biyoloji bölümünde okuyan ve çevre eğitimi almış öğretmen adaylarının sera etkisi konusunda duyarlı ve bu konuda bilgi sahibi olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Uygulama sonucunda ayrıca araştırmaya katılım sağlayan öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğunun ise kavram yanılgısına düştüğünü göstermektedir.
12-25

REFERENCES

References: 

ALPER, D. VE ANBAR, A. (2007). “Küresel
Isınmanın Dünya Ekonomisi ve Türkiye
Ekonomisine Etkileri” Dokuz Eylül Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(4): 15-54.
ANDERSSON, B. VE WALLİN, A. (2000).
“Students’ Understanding of the Greenhouse Efect,
the Societal Consequences of Reducing CO2
Emissions and the Problem of Ozone Layer
Depletion” Journal of Research in Science
Teaching, 37(10): 1096-1111.
AVCI, E. D.V E DARÇIN, S. E. (2009) “.Investigation
of Eight Grade Students’ Knowledge Level
about Global Environmental Problems”
Eurasian Journal of Physics Chemistry
Education, 1(2): 93-98.
BAYKAL, H. VE BAYKAL, T. (2008).
“Küreselleşen Dünyada Çevre Sorunları” Mustafa
Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 5(9): 1-17.
BOZDOĞAN, E.A. VE YANAR, O. (2010).
“Sınıf Öğretmeni Adaylarının Küresel Isınmanın
Gelecek Yüzyıldaki Etkilerine İlişkin Görüşleri”
Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 1(1): 48-60.
DALELO, A. (2011). “Global climate change
in geography curricula for Ethiopian
secondary and preparatory schools”
International Research in Geographical and
Environmental Education, 20(3): 227-246.
DERMAN, M., ÇAKMAK, M. VE GÜRBÜZ,
H. (2012). “Investigation of preservice
teachers’ biodiversity literacy” The Journal
of Academic Social Science Studies, 5(6):
(Baskıda)
ÇAKMAK, M., GÜRBÜZ, H., ORAL, B. VE
DERMAN, M. (2012). “Sera etkisi kavram
yanılgıları hakkında yapılmış çalışmaların ve
öğretim programlarının değerlendirilmesi”
The Journal of Academic Social Science
Studies, 5( 4): 63-74.
ÇELİKLER, D. VE AKSAN, Z. (2011). “Fen
Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sera Etkisi
Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Saptanması”
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
24 (1): 31-45.
24
UHBAB
www.uhbabdergisi.com
Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Ocak/Şubat/Mart Kış Dönemi Cilt: 2 Sayı: 3 Yıl:2013 Jel Kodu: I
ID:28
DOĞAN, S. VE TÜZER, M. (2011). “Küresel
iklim değişikliği ve potansiyel etkileri” C.Ü.
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12(1): 21-34.
EROL, G. H., & GEZER, K. (2006). “Sınıf
Öğretmenliği Öğretmen Adaylarına Çevreye
ve Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları”
International Journal Of Environmental and
Science Education, 1(1): 65 –77.
GÜRBÜZ, H., ÇAKMAK, M. VE DERMAN,
M. (2013). “Biyoloji Öğretmen Adaylarının
Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Tutumları”
Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 6 (1):
144-149.
KARASAR, N. (2005). “Bilimsel Araştırma
Yöntemi” Nobel Yayın Dağıtım, Ankara
KILINÇ, A., STANİSSTREET, M. VE BOYES,
E. (2008). “Turkish Students’ Ideas about
Global Warming” International Journal of
Environmental & Science Education, 3(2):
89 – 98.
KIŞOĞLU, M., GÜRBÜZ, H., SÜLÜN, A.
VE ERKOL, M. (2010A). “Environmental
Literacy and Evaluation of Studies Conducted
on Environmental Literacy in Turkey”
International Online Journal of Educational
Sciences, 2(3): 772-791.
KIŞOĞLU, M., GÜRBÜZ, H., ERKOL, M.,
AKAR, S. M. VE AKILLI, M. (2010B).
“Prospective Turkish elementary science
teachers’ knowledge level about the greenhouse
effect and their views on environmental education
in university” International Electronic Journal
of Elementary Education, 2(2): 218-236.
LİARAKOU, G. ATHANASİADİS, İ. VE
GAVRİLAKİS, C. (2011). “What Greek
secondary school students believe about
climate change?” International Journal of
Environmental & Science Education, 6(1):
79-98.
ORBAY, K., CANSARAN, A. VE KALKAN,
M. (2009). “Öğretmen adaylarının küresel
ısınmaya bakış açısı” Selçuk Üniversitesi
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi,
27: 85 -97.
SAĞIR, U.Ş., ASLAN, O. VE CANSARAN,
A. (2008). “İlköğretim Öğrencilerinin Çevre
Bilgisi ve Çevre Tutumlarının Farklı Değişkenler
Açısından incelenmesi” Elementary Education
Online, 7(2): 496-511.
SEÇGİN, F., YALVAÇ, G. VE ÇETİN, T. (2010).
“İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Karikatürler
Aracılığıyla Çevre Sorunlarına İlişkin
Algıları, International Conference on New
Trends in Education and Their Implications”
11-13 November, 2010 Antalya-Turkey,
391-398
PEKEL, O. F., KAYA, E. VE DEMİR, Y. (2007).
“Farklı lise öğrencilerinin ozon tabakasına ilişkin
düşüncelerinin karşılaştırılması” Kastamonu
Eğitim Dergisi, 15(1): 169-174.
SEVİM, B. VE ÜNLÜÖNEN, K. (2010).
“İklim Değişikliğinin Turizme Etkileri:
Konaklama İşletmelerinde bir Uygulama”
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi Sayı. 28(1): 43-66.
PEDRO, S. A. AND PEDRO, M. V. (2010).
“Developing sustainable environmental
25
UHBAB
www.uhbabdergisi.com
Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Ocak/Şubat/Mart Kış Dönemi Cilt: 2 Sayı: 3 Yıl:2013 Jel Kodu: I
ID:28
behavior in secondary education students (12-
16) Analysis of a didactic strategy” Procedia
Social and Behavioral Sciences 2: 3568–3574,
www.sciencedirect.com 08.09.2012
PUNTER, P., OCHANDO‐PARDO, M. EV
GARCİA, J. (2011). “Spanish Secondary
School Students’ Notions on the Causes
and Consequences of Climate Change”
International Journal of Science Education,
33(3): 447-464.
SHEPARDSON, P. D., NİYOGİ, D., CHOİ,
S. VE CHARUSOMBAT, U. (2009).
“Seventh grade students’ conceptions of global
warming and climate change” Environmental
Education Research, 15(5): 549-570.
STERNÄNG, L. VE LUNDHOLM, C.
(2011). “Climate Change and Morality:
Students’ perspectives on the individual and
society” International Journal of Science
Education, 33(8): 1131-1148.
TEMELLİ, A. KURT, M.VE KURT, K.
S. (2011). “İlköğretim Öğretmenlerinin
Küresel Isınmaya ilişkin Görüşleri” Kuramsal
Eğitimbilim, 4 (2): 208-220.
TİKKA, P. M., KUITUNEN, M. T. &
TYNYS, S. M. (2000). “Effects of educational
background on students’ attitudes, activity levels,
and knowledge concerning the environment”
The Journal of Environmental Education,
31(3): 12–19
TÜEKEŞ, M. VE DENİZ, A. Z. (2010).
“Klimatolojik/meteorolojik ve hidrolojik
afetler ve sigortacılık sektörü” Uluslararası
İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2): 996-1020.
ÜNLÜ, İ., SEVER, S. VE AKPINAR, E.
(2011). “Türkiye’de Çevre Eğitimi Alanında
Yapılmış Küresel Isınma ve Sera Etkisi
Konulu Akademik Araştırmaların Sonuçlarının
İncelenmesi” Erzincan Eğitim Fakültesi
Dergisi, 13(1): 39-54.
ÜNAL, S. & DIMIŞKI, E. (1998). “Unesco
Uluslararası Çevre Eğitim Programına
(IEEP) Göre Ortaöğretim Çevre Eğitimi
İçin Öğretmenlerin Yetiştirilmesi” Marmara
Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim
Bilimleri Dergisi, 10: 299-308.
YALÇIN, Z. A. (2010). “Sürdürülebilir Kalkınma
İçin Düşük Karbon Ekonomisini Önemi ve
Türkiye İçin Bir Değerlendirme” Balıkesir
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
13 (24): 186-203.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com