Buradasınız

ORTA DOĞU'YA DEMOKRASİYİ GETİRMEK

DEMOCRACY PROMOTION IN THE MIDDLE-EAST

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The Middle East is a vast region where the United States poses great influence, and implements a transformation proect based on her own rules. Fundamentals of this transformation proect cover three sub-concepts, under the modernism framework, namely democracy, development, and intercultural dialog (or moderate Islam) respectively within the political, economic and cultural codes. Following the Iraq operation, which consists of bases for hard power use, democratization has presently been the primary ideological argument for Washington to pursue its hegemony in the Middle East. This article aims to question how much the US democratization efforts in the Middle East are realistic and feasible. In that scope, defining firstly today's Islamic world and the picture in the Middle East, the paper conceptually focuses on the relationship between Islam and modernisation, and finally touches upon theoretical pillars and implementations of efforts to bring democracy to the Middle East led by the US and other Western c ountrie s.
Abstract (Original Language): 
Orta Doğu, bugün ABD etkinliğinin en fazla hissedildiği ve kendine göre dönüşüm projesi uyguladığı bir bölgedir. ABD'nin Orta Doğu'yu yumuşak gücü ile dönüştürme projesinin temellerini ise modernizm çerçevesi altında demokrasi, kalkınma ve kültürler arası diyalog (veya ılımlı İslam) gibi siyasi, ekonomik ve kültürel kapsamda üç alt-konsept oluşturmaktadır. Irak harekâtı sonrası "demokratikleştirme" iddiası Washington'un Orta Doğu'da sürdürdüğü hegemonya mücadelesinin başlıca ideolojik bahanesi haline gelmiştir. Bu makalenin amacı ABD'nin Orta Doğu'ya demokrasiyi getirme gayretlerinin ne kadar ger¬çekçi ve uygulanabilir olduğunu sorgulamaktır. Bu kapsamda öncelikle bugünkü İslam dünyası ve Orta Doğu'nun resmi tanımlanacak, İslam ve modernleşme arasında bir değerlendirmeyi müteakip başta ABD olmak üzere Batılıların Orta Doğu'ya demokrasiyi getirme çabalarının teorik temelleri ve uygulamaları üze rinde durulacaktır.
63-82

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

AKAR, Atilla (2004), Büyük Ortadoğu Kuşatması, İstanbul: Timaş Yayınla¬rı.
ARAS, Bülent (2005), 11 Eylül, Büyük Orta Doğu ve Türkiye, Avrasya Dosyası: İslam ve Demokrasi, Cilt: 11, Sayı: 3, Ankara: ASAM Yayınları.
BBC Radyosu Türkçe Yayınları, 12 Aralık 2004 05:18.
BİLGİN, Mert (2005), Avrasya Enerji Savaşları, İstanbul: IQ Kültür ve Sanat Yayıncılık.
BRZEZINSKI, Zbigniew (2004), Tercih, Çev. Cem Küçük, İstanbul: İnkilap Kitabevi.
BP, Statistical Review of World Energy, June 1999.
CHOMSKY, Noam and ACHCAR Gilbert (2007), Tehlikeli Güç, Edt.: Stephen R. Shalom, Çev.: Yavuz Alogan, İstanbul: İthaki Yayınları.
CORDESMAN, Anthony H. and BURKE Arleigh A., Strategic Realism in the Middle East and US and Arab Relations, Washington D.C.: Center For Strategic and International Studies, Sep 16 2005.
DEDEOĞLU, Beril (2002), Ortadoğu Üzerine Notlar, İstanbul: Derin Yayın¬ları.
DIAMOND, Larry (1999), Developing Democracy Toward Consolidation, London: John Hopkins University.
DUGİN, Aleksandr (2003), Rus Politiği Avrasyacı Yaklaşım, Çev. Vügar İmanov, İstanbul: Küre Yayınları.
DURSUN, Davut (1994), Ortadoğu'nun Ekonomik, Sosyal ve Siyasi Yapı Özellikleri Üzerine Genel Tespitler, İ.İ.B.F, Kocaeli Üniversitesi.
DURSUN, Davut (1995), Ortadoğu Neresi İçinde, İstanbul: İnsan Yayınları.
GORDON, Philip (2006), NATO' s Growing Role in the Greater Middle East, Abu Dabhi: The Emirates Center for Strategic Studies and Research.
GÜNEY, Çetin (2005), Büyük Orta Doğu Çerçevesinde İslam ve Demokrasi, Avrasya Dosyası; İslam ve Demokrasi, Cilt: 11, Sayı:3, Ankara: ASAM Yayınları.
HÜR, Ayşe, Terör, İslam ve Amerika (2), Ünlü Yeşil Kuşak Projesi', Sabah
Gazetesi, 8 Aralık 2003.
Year:3 Number:5, Summer2010 ISSN 1307-9832
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
81
İNALCIK,
Hali
l (2000), Osmanlı'da Devlet Hukuk Adalet, İstanbul: Eren
Yayınları.
International Crisis Group (ICG) (2005), Understanding Islamism, Brussel: Middle East/North Africa Report No.37, Executive Summary.
KAPLAN, David E., Hearts, Minds, And Dollars, US News, 8 May, 2005.
KARAGÜL, İbrahim, Amerika İslamcı Dernek ve Vakıflardan Ne İstiyor?', Yeni Şafak Gazetesi, 09 Mart 2004.
KAYNAK, Mahir ve GÜRSES, Emin (2007), Yeni Orta Doğu Haritası, İs¬tanbul: Profil Yayınları.
KEYDER, Çağlar, Prematüre İmparatorluk, Turkishtime, Mayıs 2004.
KHALILZAD, Zalmay and Ian, O.
LESSER
. (1999), Sources of Conflicts in the 21 st Century, Washington DC-Arlington, RAND Publications.
KRAEMER, Thomas D. (2006), Addicted to Oil: Strategic Implications o f
American Oil Policy, Carlisle PA: Army War College Strategic Studies Institute.
LEWIS, Bernard
(1998)
, Ortadoğu'nun Çoklu Kimliği, Çev. Mehmet Har¬mancı, İstanbul: Sabah Yayınları.
LEWIS, Bernard
(2003)
, Semitizm ve Anti-Semitizm, Çev.: Hür Güldü, İs¬tanbul: Everest Yayınları.
LEWIS, Bernard
(2005)
, Orta Doğu, Çev.: Selen Y. Kölay, İstanbul: Arkadaş Yayınları.
ÖZMEN, Süleyman (2001), Orta Doğu'da Etnik, Dini Çatışmalar ve İsrail, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
ŞAFAK, Erdal, Yüzyılın Projesi, Sabah Gazetesi, (02 Mart 2004).
The Washington Institute For Near Policy (WINEP) (2002), Türkiye'nin Ye¬ni Dünyası - Türk Dış Politikasının Değişen Dinamikleri, Der. A.Makovsky, S. Sa¬yarı, İstanbul.
WALLERSTEIN,
Immanuel (2004), 21. Yüzyılda Siyaset, Çev. T.Doğan-E. Abadoğlu, İstanbul: Aram Yayıncılık.
YACOUBIAN, Mona (2005), Promoting Middle East Democracy II, Washington D.C.: United States Institute of Peace.
YILDIZ, Yavuz Gökalp (2004), Oyun İ çinde Oyun: Büyük Ortadoğu, İstan¬bul: IQ Kültür ve Sanat Yayıncılık.
YTLMAZ, Sait (2006), 21.Yüzyılda Güvenlik ve İstihbarat, İstanbul: ALFA Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com