Buradasınız

ASİMETRİK ENFORMASYON IŞIĞINDA HALKA ARZLARIN UZUN DÖNEMLİ PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

THE EVALUATION OF THE LONG-TERM PERFORMANCE OF PUBLIC OFFERINGS IN THE CONTEXT OF ASYMMETRIC INFORMATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this paper we aim to test concept of low stock price and long term stock performance in the context of asymmetric information phenomenon by using data of initial public offerings at Istanbul Stock Exchange. Thus, we analyze 42 stocks which has offered to the public between years 2000-2007. We calculate average abnormal returns and cumulative abnormal return. As a result the initial average returns of the 42 stocks appear to be 10,94%. Moreover the cumulative abnormal returns which were 27,95 % rises to % 39,74 at the end of the 36th month. This significant increase in cumulative abnormal returns indicates that advantages of low pricing continues in the long term.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, asimetrik enformasyon kavramı çerçevesinde hisse senetlerinin düşük fıyatlama olgusu ile uzun dönemli performansları arasındaki ilişkiyi, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda ilk defa halka arz edilen firmalar ile test etmektir. Bu kapsamda 2000-2007 yılları arasında halka arz edilen 42 hisse senedi analiz edilmiştir. Araştırmada ortalama normal üstü getiriler ile kümülatif ortalama normal üstü getiriler hesaplanmıştır. 42 hisse senedinin ilk gün ortalama getirileri % 10,94 olarak hesaplanmıştır. Bununla birlikte ilk ay % 27,95 olan kümülatif normal üstü getiriler 36. ayın sonunda % 39,74'e ulaşmıştır. Kümülatif normal üstü getirilerdeki bu yükseliş, düşük fiyatlama yoluyla elde edilen avantajın uzun dönemde devam ettiğini göstermektedir.

REFERENCES

References: 

AGGARWAL,
R.
ve
RIVOLI
, P., (1990), "Fads in The Initial Public Offering Market?", Financial Management, 19(4), 45-57.
AKERLOF, G. A., (1970), "The Market For "Lemons: Quality Uncertainty and The Market Mechanism", The Quarterly Journal of Economics, 84, 488- 500.
AKKOÇ, S., (2009) "Sermaye Piyasalarında Bulaşıcı ve Rekabetçi Etki: İMKB Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama", Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi 2, 199-218.
AKSOY, T., ŞAHİN, I. (2009), "Belirsizlik Altında Karar Alma: Geleneksel ve Modern Yaklaşımlar", Türkiye Ekonomi Kurumu Tartışma Metni, Internet Adresi: Http://Www.Tek.Org.Tr/Dosyalar/Kararalma_Sahin_Aksoy.Pdf, Erişim Tarihi: 08.06.2010.
ALP, S., (2010), "Avusturya Okulu Bilgi Teorileri ve E-Ticaret Çerçevesinde Akerlof'un Limon Piyasa Modelinin Değerlendirilmesi", Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(1), 175-190.
ARAS,
G
. ve MÜSLÜMOV, A. (2003), "Kredi Piyasalarında Asimetrik Bilgi ve Bankacılık Sistemi Üzerindeki Etkileri ", Il.Ulusal Bilgi Ve Ekonomi Kongresi, Kocaeli,, Internet Adresi: Http://Www3.Dogus.Edu.Tr/Amuslumov/Research/ Article/Muslumov%20-%20asimmetry%20-%20ıf%20-%202004.Pdf Erişim Tarihi:
11.09.2010.
BARON, D. P., (1982), "A Model of The Demand For Investmenrt Banking Advising and Distribution Service For New Issues", Journal of Finance, 37, 955¬976.
BINDER J. (1998), "The Event Study Metodology Since 1969", Rewiev of Quantitive Finance and Accounting, 11,2, 111-137
BOELEN, M. ve Hubner, G., (2006), "Generelazing the Winner's Curse Hypothesis: The Case of the Belgium IPO Market", Initial Public Offerings: An International Perspective, Quantitative Finance Series, 141-157.
DAWSON, S. M., (1987), "Secondary Stock Market Performance of Initial Public Offers.Hong Kong, Singapore and Malaysia: 1978-1984", Journal of Business Finance and Accounting, 14(1), 65-76.
DURUKAN, M., (2002), "The Relationship Between IPO Returns and Factors Influencing IPO Performance: Case of The Istanbul Stock Exchange", Managerial Finance, 28, 18-38 .
HELLMAN, T. ve STIGLITZ, J. E., (2000), "Credit and Equity Rationing In Markets With Adverse Selection", European Economic Review, 44, 281- 304.
Year:4 Number 7, Summer 2011 ISSN 1307-9832
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
141
HIRSHLEIFER, J. ve RILEY, J. G., (1979), "The Analytics of Uncertainty and Information-An Expository Survey", Journal of Economic Literature, American Economic Association, 17(4), 1375-1421.
JAFFEE, D.M., STIGLITZ, J. E.,(1990), "Credit Rationing," B.M. Friedman ve F.H. Hahn (Der), Handbook of Monetary Economics'İn İçinde, 837-888.
KELOHARJU, M., (1993), "The Winner's Curse, Legal Liability, and The Long-Run Price Performance of IPO in Finland", Journal of Financial Economics, 34(2):251-277.
KENNEDY, D.B., SIVAKUMAR, R. ve VETZAL, K.R., (2006), "The
Implication of IPO Underpricing For the Firm and İnsider:Tests of Asymmetric Information Theories", Journal of Emprical Finance, 13, 49- 78.
KIRKULAK, B., (2009), "Uzun Dönemli Al-Ve-Tut Getirileri: İMKB'de
Halka Açık Şirketlerde Bir Uygulama", Ege Akademik Bakış, 465-486.
KIYMAZ, H., (1996), "Halka İlk Arz Edilen Hisse Senetlerinin Performansları: İmalat Sektörü 1990-1995 Uygulaması", İşletme ve Finans Dergisi, 3, 121-143.
KIYMAZ, H., (1997a), "İMKB'de Halka Arz Edilen Mali Sektör Hisselerinin Uzun Dönem Performansları: 1990- 1995 Uygulaması", Hazine Dergisi 7, 117¬132.
KIYMAZ, H., (1997b), "İMKB'de Halka Arz Edilen Hisselerinin Uzun Dönem Performansları ve Bunları Etkileyen Faktörler: İmalat Sektörü 1990-1995 Uy¬gulaması", İMKB Dergisi, 2, 69-90.
KIYMAZ, H., (2000), "The Initial and Aftermarket Performance of IPOs in An Emerging Market: Evidence From Istanbul Stock Exchange", Journal of Multi¬national Financial Management, 10, 213-227.
KIM, J.,
KRINSKY
, I., ve LEE, J. (1995), "The Aftermarket Performance of Initial Public Offerings in Korea",. Pacific-Basin Finance Journal, 3(4), 429-448.
KOH, F. ve
WALTER
, T., (1989), "A Direct Test of Rock's Model of The Pricing of Unseasoned Issues", Journal of Financial Economics, 23(2):251-272.
KÜÇÜKKOCAOĞLU, G., (2008), "Underpricing
i
n Turkey: A Comparison of The IPO Methods", International Research Journal of Finance and Economics, 13, 73-87.
LJUNGQVIST, A.P., (2004), "IPO Underpricing", Handbooks in Finance: Emprical Corporate Finance Chapter 3, Newyork,
LOUGHRAN, T., RITTER, J. R. ve RYDQVIST, K., (1994), "Initial Public Offerings: International Insights", Pacific-Basin Finance Journal, 2(2-3), 165-199.
Yıl:4 Sayı:7, Yaz 2011 ISSN 1307-9832
142
International Journal of Economic and Administrative Studies
MYERS, S. C. ve MAJLUF, N. S. (1984)," Corporate Financing Investment Decision When Firms Have Information the Investors Do Not Have", NBER Working Paper W1396.
ONAR S.Ç. ve POLAR S. (2009) "Stratejik Kararların Gerçke Opsiyonlarla Değerlendirilmesi"İTÜ Mühendislik Dergisi, cilt 8, sayı 4, 137-148
ÖZER, B., (1999),
"Pric
e Performance of Initial Public Offerings in Turkey", Sermaye Piyasası Kurumu Yayını 128.
RITTER, J. R., (1998), "Initial Public Offerings", Contemporary Finance Digest 2, 5-30.
RITTER, J. R., (1991), "The Long- Run Performance of Initial Public Offerings", Journal of Finance, 46, 3-27.
ROCK, K., (1986), "Why New Issues Are Underpriced", Journal of Financial Economics, 15, 187- 212.
ROTHSCHILD, M., STIGLITZ, J. E., (1976), "Equilibrium in Competitive Insurance Markets: An Essay on the Economics of Imperfect Information", Quarterly Journal of Economics 90(4), 620 -649.
SARIKAYA, M.,
(2002)
, "Asimetrik Bilgi Çerçevesinde Müzayedeler", C.U. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(2), 54-79.
SEVIM, Ş.ve AKKOÇ, S.,(2006), "İlk Halka Arzların Uzun Vadeli Performansları ve Ucuz Fiyat Olgusu: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda Sektörel Karşılastırmalı Bir Uygulama", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, 16, 23-37.
SPENCE, M., (1973), "Job Market Signaling", The Quarterly Journal of
Economics 87(3), 355- 374.
STIGLITZ, J. E., (1975),
"Th
e Theory of Screening, Education and the Distribution of Income", American Economic Review, 65, 283- 300.
ŞEN, A., "Asimetrik Bilgi-Finansal Kriz İlişkisi", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 14, Nisan 2006.
ÜNLÜ, U. ve ERSOY, E., (2008), "İlk Halka Arzlarda Düşük Fiyatlama ve Kısa Dönem Performansın Belirleyicileri: 1995- 2008 İMKB Örneği", Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, 2, 243-258,.
ÜNLÜ, U., Yildiz, B.ve Yalama, A., (2009), "İlk Halka Arzlarda Uxun Dönem Getirilerin Tahmini: Yapay Sinir Ağları ile İMKB Için Ampirik Bir Çalışma", İstanbul Üniversitesi İstatistik ve Ekonometri Dergisi 10, 29-47.
VARIAN, H., (1978),
"Microeconomi
c Analysis", W.W.Norton and Company, New York.
Year:4 Number 7, Summer 2011 ISSN 1307-9832
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
143
WAGNER, N.,
(2006)
, "Nasdaq IPOs Around the Market Peak In 2000", Initial Public Offerings: An International Perspective, Quantitative Finance Series, 3¬11.
WELCH, I., (1989), "Seasoned Offerings, Imitiation Cost and the Underpric-ing of the Initial Public Offerings", Journal of Finance 44, 421- 449.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com