Buradasınız

BİLANÇO ORANLARI YARDIMIYLA ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİSİNİN FİNANSAL YAPISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of the study is to determine the place and importance of forest products industry in manufac-turing industry by using balance sheet ratios used to evaluate financial structure of enterprises. In the study, 12 values of financial ratio of 14 branches of industry in manufacturing industry are evaluated by means of hierarchical cluster and discriminant analysis. As a result of the study, it is determined that branches of industry discriminate 3 homogenous groups. The branch of forest products industry is in the 3rd group which includes base metal and fabrication metal products manufacturing, machine and equip-ment manufacturing, means of transportation manufacturing, and food products, beverage and tobacco manufacturing. Average values of current ratios of the branches of industry being in this group are lower than the other groups. Therefore, it is mentioned that solvency of short term debt of the industry branches in this group is poor.
Abstract (Original Language): 
Çalışmanın amacı; işletmelerin finansal yapılarını değerlendirmek için kullanılan bilanço oranları yardı-mıyla orman ürünlerinin sanayinin imalat sanayi içindeki yeri ve önemi belirlemektir. Çalışmada imalat sanayi içinde bulunan 14 sanayi dalının, 12 finansal oranı aşamalı küme ve ayırma analizi yardımıyla değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, sanayi dallarının 3 homojen gruba ayrılmasına karar verilmiştir. Orman ürünleri sanayi dalı, ana metal ve fabrikasyon metal ürünleri imalatı, makine ve teçhizat imalatı, ulaşım araçları imalatı ve gıda ürünleri, içecek ve tütün imalatı sanayi dallarının da bulunduğu 3. grupta yer almıştır. Bu grupta yer alan sanayi dallarının cari oranları diğer gruplardan düşüktür. Bu nedenle, bu gruptaki sanayi dallarının kısa vadeli borçlarını ödeyebilme yeteneğinin zayıf olduğu söylenebilir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

AKTAN, Bora ve Bora BODUR (2006), “Oranlar Aracılığı ile Finansal Du-rumunuzu Nasıl Çözümlersiniz? Küçük İşletmeler İçin Bir Rehber”, Journal of Ya-sar University, 1(1), 49-67.
AKYÜZ, Kadri C. (1995), “Trabzon İlindeki Küçük ve Orta Ölçekli Orman Ürünleri Sanayi İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Tahlili”, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
ALTAŞ, Dilek ve Selay GİRAY (2005), “Mali Başarısızlığın Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlerle Belirlenmesi: Tekstil Sektörü Örneği”, Anadolu Üniversi-tesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 13-28.
CINDIK, Hicabi ve Kadri C. AKYÜZ (1995), “İmalat Sanayisi İçerisinde Orman Ürünleri Sanayisinin Yeri”, 1. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildi-riler, KTÜ Orman Fakültesi, 2, 228-232, Trabzon.
DPT (2011), “Ekonomik Sosyal Göstergeler (1950-2006)”, Devlet Planlama Teşkilatı, İnternet Adresi; http://www.dpt.gov.tr/PortalDesign/PortalControls/Web
IcerikGosterim.aspx?Enc=83D5A6FF03C7B4FCC41EB0226750A883, Erişim Ta-rihi: 10.03.2011.
KALAYCI, Şeref (2009), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Tek-nikleri, 4. Baskı, Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
ÖZDAMAR, Kazım (2002), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi (Çok Değişkenli Analizler)-2, Eskişehir: Kaan Kitabevi.
TCMB (2011), “Sektör Bilançoları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası”, İnternet Adresi; http://www.tcmb.gov.tr/sektor/2010/index.htm, Erişim Tarihi: 19.01.2011.
144 International Journal of Economic and Administrative Studies
Year:5 Number 9, Summer 2012 ISSN 1307-9832
TSPAKB (2009), “Finansal Yönetim”, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Ku-ruluşları Birliği, İnternet Adresi; http://www.tspakb.org.tr/tr/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7..., Erişim Tari-hi: 20.04.2011.
TÜİK (2006), Türkiye İstatistik Yıllığı 2005, Türkiye İstatistik Kurumu, Ya-yın No. 3009, Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası.
TÜİK (2010), İstatistik Göstergeler 1923-2009, Türkiye İstatistik Kurumu, Yayın No. 3493, Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası.
TÜİK (2011), “Cari Fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla-İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Temel Fiyatlarla (1988 bazlı)”, Türkiye İstatistik Kurumu, İnternet Adresi; http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=55&ust_id=16, Erişim Tarihi: 11.03.2011.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com