Buradasınız

BODRUM DESTİNASYONUNDA ENGELLİ TURİZM PAZARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

THE EVALUATION OF TOURISM MARKET FOR DISABLED PEOPLE IN BODRUM DESTINATION

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The number of disabled people in the world is over 600 million. In Turkey there are also more than 8.5 million people who are disabled. The disabled people who are considered to be the biggest minority in the world mean that they are the biggest special market for tourism industry in the world. Each person has got the right to get services and facilities equally as a matter of basic human rights and being a contemporary society. To travel, to relax and to sightsee are some of these rights. The research was done in order to obtain the thoughts of the managers of these hotels and to evaluate the holiday villages and 4 and 5 star hotels in Bodrum regarding to the disabled tourism market. According to the results, it has been found out that the managers of the hotels are not aware of the importance of this market. And also that they obey the regulations and formalities but all these regulations and formalities are unsatisfactory.
Abstract (Original Language): 
ADA, (1990), “ Americans With Disabilities Act”, http://www.ada.gov/pubs/ adastatute08.htm, 04.11.2011 ARTAR, Yıldız ve Çağla Karabacakoğlu , (2003) , “ Türkiye’de Özürlüler Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Konaklama Tesislerindeki Altyapı Ola-naklarının Araştırılması, Basılmamış Uzmanlık Tezi, Milli Prodüktive Merkezi, An-kara. BÖİB ( Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı), TUİK ( Türkiye İsta-tistik Kurumu), (2004), Türkiye Özürlüler Araştırması 2002, Devlet İstatistik Ensti-tüsü Matbaası, Ankara. BURNETT, John ve Heather Bender Baker, (2001), “ Assesing the Travel Related Behaviors of the Mobility Disabled Consumer”, Journal of Travel Research, Vol.40, s.4-11. DAĞCI, Ergül (2009), “ Engelsiz Tatil Mümkün Mü?”, Yalova Ortopedikler Spor Klübü Engelsiz Dünya Dergisi, Sayı 2, s.6. DARAWULLA, Pheroza ve Simon Darcy, (2005), “ Personal and Societal Attitudes to Disability”, Annals of Tourism Research, Vol.32, No.3, s.549-570. EUROSTAT ( European Commission Statistics), (Avrupa Birliği İstatistik Bürosu), “ Avrupa Birliği Üye Ülkelerin Toplam Nüfusları, Engellilerin Nüfusa Oranları ve Engelli Sayıları”, http://www.ozida.gov.tr/guncel/bm_eng_hak.htm, 08.12.11 http://nui.epp.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do, 05.05.11 http://www.access-board.gov/adaag/html/adaag.htm,12.05.11 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 73 Yıl:6 Sayı:11, Yaz 2013 ISSN 1307-9832 http://www.tursab.org.tr/content/turkish/home/engelsiz/08suPazar.asp 18.05.11 KÜÇÜKOĞLU, Semra, (2000), Özürlülerin Topluma Katılımında Müzelerin Rolü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. McKERCHER, B., T.Packer, M.K.Yau, P.Lam, (2003), “Travel Agents As Facilitators or Inhibitors of Travel: Perceptions of People With Disabilities”, Toursim Management, Vol.24, s.465-474. ÖZTÜRK,Y., A.Yaylı, M. Yeşiltaş, (2008), “Is the Turkish Tourism Industry Ready For a Disabled Customer’s Market? The Views of Hotel and Travel Agency Managers”, Tourism Management, vol.29, s.382-389. RAY, Nina M. ve M. Ellen Ryder, (2003), “Ebilities Tourism: An Exploratory Discussion Of The Travel Needs and Motivations of the Mobility Disabled”, Tourism Management, Vol.24, s.57-72. RESMİ GAZETE, (2005), Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Nite-liklerine İlişkin Yönetmelik, 21 Haziran 2005 RESMİ GAZETE, (2006), Kamu binaları, Kamuya Açık Alanlar ve Toplu Taşıma Araçlarının Özürlülerin Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi İle İlgili Ge-nelge, 12 Temmuz 2006 SMITH, Vanessa ve Howard Hughes, (1999), “ Disadvantaged Families and the Meaning of the Holiday”, International Journal of Tourism Research, Vol.1, s.123-133. TANTAWY, A., W.G.Kim ve S.Pyo, (2004), Evaluation of Hotels to Accomodate Disabled Visitors, Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, Vol.5, No.1,s.91-101. WHO (World Health Organization), “ Engelli Türleri”, http://www.who.int/disability, 08.05.11 WTO (World Tourism Organization), (1999),“Turizmde Global Etik İlkeler”, http://www.worldtourism.org/code_ethics/pdf/languages/Turkey.pdf,28.08.09 YAU, M.K., B. Mc Kercher, T.L. Packer, (2004), “ Travelling With a Disability More Than an Access Issue”, Annals of Tourism Research, Vol.31, No.4, s.946-960. YTÜ (Yıldız Teknik Üniversitesi) , (1992), Şehir ve Bölge Planlama Bö-lümü Tasarım Klavuzu, Mimarlık Fakültesi Yayınları, İstanbul.
51-74

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

ADA, (1990), “ Americans With Disabilities Act”, http://www.ada.gov/pubs/
adastatute08.htm, 04.11.2011
ARTAR, Yıldız ve Çağla Karabacakoğlu , (2003) , “ Türkiye’de Özürlüler Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Konaklama Tesislerindeki Altyapı Ola-naklarının Araştırılması, Basılmamış Uzmanlık Tezi, Milli Prodüktive Merkezi, An-kara.
BÖİB ( Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı), TUİK ( Türkiye İsta-tistik Kurumu), (2004), Türkiye Özürlüler Araştırması 2002, Devlet İstatistik Ensti-tüsü Matbaası, Ankara.
BURNETT, John ve Heather Bender Baker, (2001), “ Assesing the Travel Related Behaviors of the Mobility Disabled Consumer”, Journal of Travel Research, Vol.40, s.4-11.
DAĞCI, Ergül (2009), “ Engelsiz Tatil Mümkün Mü?”, Yalova Ortopedikler Spor Klübü Engelsiz Dünya Dergisi, Sayı 2, s.6.
DARAWULLA, Pheroza ve Simon Darcy, (2005), “ Personal and Societal Attitudes to Disability”, Annals of Tourism Research, Vol.32, No.3, s.549-570.
EUROSTAT ( European Commission Statistics), (Avrupa Birliği İstatistik Bürosu), “ Avrupa Birliği Üye Ülkelerin Toplam Nüfusları, Engellilerin Nüfusa Oranları ve Engelli Sayıları”,
http://www.ozida.gov.tr/guncel/bm_eng_hak.htm, 08.12.11
http://nui.epp.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do, 05.05.11
http://www.access-board.gov/adaag/html/adaag.htm,12.05.11
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 73
Yıl:6 Sayı:11, Yaz 2013 ISSN 1307-9832
http://www.tursab.org.tr/content/turkish/home/engelsiz/08suPazar.asp 18.05.11
KÜÇÜKOĞLU, Semra, (2000), Özürlülerin Topluma Katılımında Müzelerin Rolü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
McKERCHER, B., T.Packer, M.K.Yau, P.Lam, (2003), “Travel Agents As Facilitators or Inhibitors of Travel: Perceptions of People With Disabilities”, Toursim Management, Vol.24, s.465-474.
ÖZTÜRK,Y., A.Yaylı, M. Yeşiltaş, (2008), “Is the Turkish Tourism Industry Ready For a Disabled Customer’s Market? The Views of Hotel and Travel Agency Managers”, Tourism Management, vol.29, s.382-389.
RAY, Nina M. ve M. Ellen Ryder, (2003), “Ebilities Tourism: An Exploratory Discussion Of The Travel Needs and Motivations of the Mobility Disabled”, Tourism Management, Vol.24, s.57-72.
RESMİ GAZETE, (2005), Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Nite-liklerine İlişkin Yönetmelik, 21 Haziran 2005
RESMİ GAZETE, (2006), Kamu binaları, Kamuya Açık Alanlar ve Toplu Taşıma Araçlarının Özürlülerin Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi İle İlgili Ge-nelge, 12 Temmuz 2006
SMITH, Vanessa ve Howard Hughes, (1999), “ Disadvantaged Families and the Meaning of the Holiday”, International Journal of Tourism Research, Vol.1, s.123-133.
TANTAWY, A., W.G.Kim ve S.Pyo, (2004), Evaluation of Hotels to Accomodate Disabled Visitors, Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, Vol.5, No.1,s.91-101.
WHO (World Health Organization), “ Engelli Türleri”,
http://www.who.int/disability, 08.05.11
WTO (World Tourism Organization), (1999),“Turizmde Global Etik İlkeler”,
http://www.worldtourism.org/code_ethics/pdf/languages/Turkey.pdf,28.08.09
YAU, M.K., B. Mc Kercher, T.L. Packer, (2004), “ Travelling With a Disability More Than an Access Issue”, Annals of Tourism Research, Vol.31, No.4, s.946-960.
YTÜ (Yıldız Teknik Üniversitesi) , (1992), Şehir ve Bölge Planlama Bö-lümü Tasarım Klavuzu, Mimarlık Fakültesi Yayınları, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com